Hotărârea nr. 60/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice/juridice şi terenuri din domeniul privat al municipiului Bucuresti situate in municipiul Bucuresti- sectorul 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatele de specialitate ale Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, si ale Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificarile ulterioare ;

În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr.1107/2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul Bucuresti si ale Ordinului MLPTL nr.1943/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 ;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

În baza dispozițiilor art. 45 alin.(2) și ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata ;

- Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru IMOBILELE PREVAZUTE IN ANEXA LA PREZENTA HOTARARE

situatepe terenuri proprietate privata persoane fizice/juridice și terenuri din domeniul privat al municipiului Bucuresti.

-    Art. 2. Prezentele documentații reprezintă regulamente de urbanism și nu dau dreptul de construire.

-    Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentații de urbanism este de 2 ani .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 25.09.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe SĂVULESCU

Anexa 1

2 / 2