Hotărârea nr. 45/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii propuse a se realiza de către Primăria Sectorului 4


HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Investiții nr.1899/22.08.2008.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale;

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin. (2) lit. ”i” și alin. (4),

din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.08.2008.

- Anexa 1 si 2

1 / 1