Hotărârea nr. 39/2008

HOTARARE privind demisia directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 si numire unui nou director


HOTARARE privind demisia directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 si numire unui nou d

Consiliul Local Sector 4,

Vazand Referatul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Expunerea de motive a

Primarului Sectorului 4;

Avand in vedere cererea de demisie a directorului general al Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4;

Luand in considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In temeiul dispozitiilor art. 61 alin. 1 si 5 si art. 63 alin. 5 lit. „e”si alin. 7 precum si art.81

alin. 2 lit h) din Legea nr. 215/ 2001, republicata privind administratia publica locala.

HOTARASTE:

Art. 1. Se ia act de cererea de demisie a D-lui Director Savu Vasile de la Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 incepand cu data de 01.08.2008.

Art. 2. Incepand cu data de 01.08.2008 se deleagă in functia de director al Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4, dl. Titica Florin, până la organizarea concursului.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate si Directia de Administrare a Pietelor Sector 4, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.07.2008.

1 / 1