Hotărârea nr. 31/2008

HOTARARE privind aprobarea Organigramei, Statului de functii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4


HOTARARE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcț

Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de Specialitate al

directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4;

Vazand rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Tinand seama de prevederile O.G. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile

publice finantate integral din venituri extrabugetare aprobata si modificata prin Legea nr.

27/1999 si ale ordinului Ministerului Finantelor 770/1998 pentru aprobarea normelor

metodologice de aplicare a O.G. 14/1998;

In temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,aprobata prin legea nr.3/2003;

In conformitate cu dispozitiile art. 45 alin (1) si art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Organigrama Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4, conform Anexei 1.

Art.2.. Se aproba Statul de funcții și salarizarea personalului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, conform Anexei 2, la care se aplica un coeficient de multiplicare cuprins intre 1,5 si 2. Art.3. Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4, conform Anexei 3.

Art.4. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.09.2008. Cu aceeasi data, inceteaza aplicabilitatea H.C.L S4 nr. 101/29.11.2007.

Art.5. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Directorul Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 va aduce la indeplinire prevederile prezentei.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.07.2008.

1 / 1