Hotărârea nr. 28/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării lunare de abonamente pentru transportul în comun necesare salariaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 necesare deplasării în cadrul localităţii pentru inters de serviciu p


HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării lunare de abonamente pentru transportul în comun necesare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 10585/17.07.2008 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4.

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În conformitate cu prevederile Capitolului 6 din Anexa la HGR nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.n din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea lunară de abonamente de transport în comun pentru salariații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 necesare deplasării în cadrul localității pentru interes de serviciu conform HGR nr. 1860/2006.

Art.2. Achiziționarea lunară a abonamentelor de transport în comun de va efectua în urma întocmirii propunerii conducătorilor compartimentelor ai căror salariați efectuează deplasări, cu avizul Directorului General Adjunct Economic și cu aprobarea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 4.

Art. 3. Se împuternicește Directorul General al DGASPC Sector 4 să aprobe lunar listele salariaților ce vor beneficia de abonamente nominale pentru ttransportul în comun de suprafață și/sau subteran.

Art. 4. Decontarea cheltuielilor de transport efectuate în cadrul localității se face în limita sumelor aprobate pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.07.2008.tărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.07.2008.

1 / 1