Proces verbal din 31.08.2018

PV al sedintei ordinare din 31.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 Nr.181874/05.09.2018

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.08.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 17167/CP/24.08.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, și doamna Camelia Cojanu - reprezentant al Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 30 consilieri locali din numărul total de 31.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

A

Declar deschisă ședința ordinară din data de 31.08.2018, In sală sunt prezenți 29 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați colegi. Propun 2 suplimentări a ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local a Sectorului 3 din data de 31.08.2018. Prima suplimentare conform adresei nr, 176202/CP/30.08.2018, cu 17 proiecte de hotărâri, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și

Regulamentului de Organizare și Funcționare.

2.    Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr. 1, 2 și 4 ale HCLS3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare.

3.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea


.....4 jy?

' \ ;-<o ''l    0/;'y ‘t

v^.\o, ^~i/z

y'1 .......

\ <Z?


încheierii unei înțelegeri de cooperare cu Districtul MIYUN dîmJRepUjțîicâ

4.

5.


6.


7.


8.


9.


Populară Chineză.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ din Sectorul 5 - Grădinița nr. 3„.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 30 la HCLS 3 nr.

32/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici

aferenți unor obiective de investiții privind reamenajare peisagistică și

întreținere a unităților de învățământ din Sectorul 3.

»    î    >

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr A- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny„„.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny ”.

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de aproximativ 1500 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din „spații de învățământ” în „spații la dispoziția Consiliului Local Sector 3 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, București, în vederea realizării de căsuțe de tip familial”.

Proiect de hotărâre privind completarea caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect execuția de lucrări „Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București ”, aprobat prin anexa nr. 2 la HCLS3 nr.

361/14.08.2018.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin HCLS3 nr. 345/07.08.2018, necesare în vederea optimizării și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de execuție lucrări „Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac ÎOR„ ~ Parc Al. I. Cuza.

11.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

12.    Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL.

13.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.


14.    Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăți Residential S3 SRL cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorăriibâpitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 SRL cu 50.000.000 lei, sumă necesară lucrărilor de execuție a parcării subterane și a circulațiilor aferente la obiectivul „Hala, Laminor”.

15.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării a patru autobasculante.

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizației președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017.

17.    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant.

Și a doua suplimentare conform adresei nr. 177236/CP/31.08.2018, cu 10 proiecte de hotărâri, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea art 7 ai HCLS 3 nr.335/31.07.2018 referitoare la încetarea mandatului de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

3.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziției de motorină.

4.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea demarării procedurii de preluare a contractelor de leasing utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții Montaj 93 SA.

5.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL în vederea

3    5

semnării contractelor de furnizare materiale, pentru realizarea contractului având ca obiect “Lucrări de pavare alei și montare borduri în Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor spațiilor verzi A;B;D;11;13;K1;K2;K3;K4”


6.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr?514/3L;l£k2017 referitoare la Contractul de credit nr. 249/8130/2015 /13441/28.10.2015 încheiat cu BRD SA.

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 515/31.10.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04,2016 încheiat cu CEC Bank SA.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr.

222/30,05.2018,    referitoare la Contractul de credit nr.

RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA.

9.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 342.270.547 lei, în conformitate cu prevederile OG nr. 8/2018 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Și aveți pe masă ordinea de zi în format cu tot cu suplimentare (actualizată)Nă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, domnule consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 consilieri care nu a votat, suplimentarea

ordinii de zi fost aprobată.

Da, doamna consilier.

Dna Consilier Galbenu Ana lulia

Rugăminte, ca pe viitor suplimentarea să nu vină chiar așa abrupt și așa târziu, mai ales cu atât de multe proiecte. Ultima suplimentare a venit cu 1 oră și ceva, este inadmisibil, nu se poate parcurge în timp util. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

S-a consemnat, doamna consilier. Domnule consilier.

DL Consilier Ene Steiian-Bogdan

Ca observație, a venit în urmă cu 1 oră și ceva la o parte din consilieri, noi cei cu adresa de gmail nu le-am primit deloc. Practic trebuie să stăm cu refresh pe site-

ul primăriei dacă vrem să vedem că s-au pus proiecte suplimentare pe ordinea de zi.

Nu este normal, este un timp mult prea scurt. Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

S-a consemnat.Vă supun la vot ordinea de zi, împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


\w


Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri, 2 consilieri care hii-ăVritâf, ordinea de zi fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 14.08.2018” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat, primul punct a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință S+P+1E pe un teren situat în Strada Băbeni nr.34, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hală depozitare Parter pe un teren situat în Bulevardul Basarabia nr.256, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință S+P+IEpe un teren situat în Strada Confederației nr.59, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe semicolective S+P+lE+2Er pe un teren situat în Strada Vitioara nr.l06B-108, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință S+P+IE pe un teren situat în Strada Cromului nr.28A, Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință S+P+IE+M pe un teren situat în Strada Rândunelelor nr.ll, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiechibde" hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea a șase înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Izvorul Nou, cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu, nr. 299, Sector 3, București” Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier.

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Aș avea rugămintea ca primăria și parohia să solicite clasarea ca monument istoric, ținând cont de vechime, să se pornească demersurile pe acest lucru. Este o valoare, este o clădire care poate să facă parte din patrimoniul bucureștean și este păcat să nu fie recunoscută. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuiiana

Mulțumesc, doamna consilier. S-a consemnat. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea Pieței volante Nerva Traian”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Da, domnule consilier.

DL Consilier Tudorache Andrei-Cristian

Lăsați, vă rog, puțin mai mult timpul de vot, pentru că este a doua sau a treia oară când, probabil nu s-a înregistrat, am pățit și eu și colegul, nu am avut timp de vot și am impresia că s-a întâmplat așa și la alte 2 proiecte.


Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Am înțeles, mulțumesc!

i \ j<\


Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotăf^rd ^privind / completarea HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 referitoare la „Programul anual dedofiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind

încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „bucătar” - între societatea Blue Restaurant SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind

încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „bucătar” ~ între societatea Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind

încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „bucătar” - între societatea Bogdan Restaurante SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind

încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „ospătar” - prin învățământul dual între societatea Bogdan Restaurante SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind

încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „ospătar” - între societatea Blue Restaurant SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


oz


Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărăreprivind ^ încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesion^^^^fiyițdfff prin învățământul dual - calificarea profesională „ospătar” - între'sbcielaLep Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze“~ între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze“- între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Da, domnule consilier.

DL Consilier Dumitru Constantin

Bună ziua! Referitor la tocmai ce am votat, la formarea profesională a copiilor, la Colegiul Tehnic tiMihai Bravu”, am văzut că ați băgat și instalatori instalații tehnico-sanitare și de gaze, pe lângă cele discutate în ședințele anterioare. Cred că ar fi o idee bună să lărgim acest cadru și să ne orientăm și către alte profesii bine plătite și care pot să ofere un confort financiar copiilor, mă refer la construcții în mod special. Sunt niște job-uri foarte bine plătite, unde, în momentul de față, este o criză de forță de muncă și cred că ar fi benefic pentru toată lumea, iar oamenii vor să albe de lucru într-un mediu calificat și formare profesională, iar primăria poate să dea o mână de ajutor. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, domnule consilier. S-a consemnat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, în vederea schimbului de informații și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3 -clasele 0-V”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hqmșțe aTost^o/ aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre ptlviftd continuarea implementării în perioada anului școlar 2018 - 2019 a proiectului “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și unele unități de învățământ din Sectorul J, în vederea funcționării Centrelor de zi”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 24 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sf. Dimitrie”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier.

Dna consilier Galbena Ana Iulia

Aș vrea de la aparatul de specialitate să ne explice necesitatea creșterii numărului de angajați. S-a făcut o reorganizare și s-a scăzut numărul de angajați la începutul lui 2018 și acum revenim practic la același număr de angajați. Ținând cont ca a fost pe ordinea de zi suplimentară aș dori detaliat și explicații, mai ales de ce este pe ordinea de zi suplimentară?

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

De la aparatul de specialitate? Domnule Primar.

PI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor! Dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți că nu are legătură una cu alta. Am disponibilizat, este adevărat, din aparatul birocratic al primăriei și angajăm în zona operativă. Adică am dat afară de la economic, juridic, plimbători de hârtii prin primărie și angajăm cositori, fîoricultori și tot ce înseamnă personal

ia ,$5: f

o-

oA\

calificat care să facă treabă, adică în zona contractuală. Pe cale de 'dfesbelKta,>> promovam un aparat suplu, în cadrul aparatului de specialitate al primăner "și încurajăm să facem, pe cât se poate, administrarea domeniului public și treburile pe care le avem de făcut cu oamenii noștri, interni.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Da, domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Voiam să întreb, că totuși primăria mai are câteva firme care se ocupă de partea de spații verzi, investiții spații verzi, avem ADPB-ul care și ei se ocupă de spații verzi, parcurile sunt toate concesionate. Cum se justifică să avem o direcție care se ocupă tot de spații verzi, care încet, încet, dispar, apropo!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mai puteți să repetați ultima frază?

DL Consilier Mălureanu Liviu

Da, dacă ne uitam la punctul suplimentar 46 (punctul 5- suplimentare 2), vedem iarăși lucrări de pavare alei și montare borduri în Sectorul 3. Este o acțiune care se desfășoară constant în ultima perioadă, spațiile verzi dispar încet, dar sigur.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

în viața asta avem diverse situații în care suntem puși, dar situații în care să te duci singur în penibil. Asta cred eu că este de evitat, domnule consilier, să veniți d-voastra, să spuneți că spațiile verzi din Sectorul 3 dispar. înseamnă că d-voastră locuiți în altă parte.

DL Consilier Mălureanu Liviu

La Trapezului au ieșit oamenii în stradă și au aruncat în utilaje.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu este frumos, cred că o minimă decență s-ar impune să ne ascultăm unii pe alții. Eu vă înțeleg că v-ați dus într-o zonă penibilă, să spuneți d-voastră că în Sectorul 3 avem probleme cu spațiile verzi. Vă fac oricând o prezentare prin care demonstrăm clar că în ultimii ani spațiile verzi din Sectorul 3 s-au extins, nici într-un caz altfel, și nu doar ca s-au extins, dar ele sunt și bine întreținute și bine amenajate pentru că pământul nu înseamnă spațiul verde.

Deci, repet, pământul nu înseamnă spațiul verde! Spațiul verde înseamnă copaci, spațiu verde înseamnă iarbă, spațiu verde înseamnă altceva! Dacă d-voastră cunoașteți în România, spații verzi mai multe și mai bine întreținute decât în Sectorul

w/ -O/ /


3, vreau să o

spuneți acum, aici! Eu vă dau cifre care demonstreazX'b^^XțîtteV^'i


au fost nu doar extinse, dar amenajate și bine întreținute din ce în

Da, avem și societăți care se ocupă de spațiile verzi, care se numește chiar societatea pentru Spații Verzi și ADP-ul nostru care se ocupă tot de treaba asta, dânșii se vor ocupa de alte lucruri nu de întreținere, doar întreținerea va veni la primărie, adică, gen: cosit, mentenanță pe partea de aspersie, pe sistemul de aspersie. Dacă vă uitați în organigramă, ați fi văzut, dar pentru asta trebuie să citiți. Partea de toaletare și defrișare, copaci bolnavi, uscați șamd. Partea de lucrări rămâne în continuare la societățile care se ocupă de treaba asta, mai mult decât atât ADP-ul, așa cum am mai spus, are cea mai mare și cea mai frumoasă pepinieră din România, pe care vrem să o extindem și să o dezvoltăm.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Voiam doar să completez, îmi cer scuze că l-am întrerupt pe domnul Primar, este situația de la Trapezului, în care cetățenii au fost revoltați, știe și domnul Primar, a fost acolo dealtfel și a sistat prin doar simplu ordin al domnului Primar, nu știu dacă este vreo hârtie scrisă, lucrările unde s-a betonat spațiul verde, ca și iarba nu crește pe ciment, crește tot pe pământ și când nu mai este pământ, automat nu mai avem unde să punem iarba. Sau la Emil Gârleanu, astea sunt cunoscute, or fi și altele, eu de astea cel puțin cunosc, unde, tot așa, cetățenii s-au revoltat, pentru că iarăși se dorea intervenirea asupra parcului, să se facă parcări și iarăși cetățenii de acolo s-au revoltat, s-au oprit lucrările, acum vedem dacă se vor continua sau nu. Sunt doar două exemple recente sau foarte recente de spații verzi care au fost acoperite cu pavele și în care cetățenii nu au fost de acord. Atâta voiam doar să completez.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

îmi dau seama cât de multe lucruri aveți de învățat, domnule consilier, sunteți profund atehnic. Ați spus că iarba verde nu crește în ciment! îmi dau seama că nu aveți nici o noțiune de ce vrea să însemne ciment. Așa, pentru d-voastră, cimentul este o componentă a betonului, nu are nici o legătură, nu avem ciment în Sectorul 3, decât, eventual, în saci. Că altceva în afară de asta nu vreau să comentez, pentru că deja, nu vreau să intru în penibilul d~voastră.


Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Votați, vă rog, primul punct suphV^e^âf!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri, 5 consilieri car^hji.Wuv6tâț;-2

proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Am primit înainte de începutul ședinței o ordine de zi actualizată, haideți să mergem după cifrele astea, că nu mai știm, deja suntem în ceața cu câte proiecte am primit. Deci, nu avem punctul 1 suplimentar, avem o ordine de zi de la 1 până la 52!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

în regulă!

Trecem la punctul 26 (punctul 2 - suplimentare 1): “Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr. 1, 2 și 4 ale HCLS3 nr.252/26.06.2018privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27 (punctul 3 - suplimentare 1): “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea încheierii unei înțelegeri de cooperare cu Districtul MIYUN din Republica Populară Chineză”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 28 (punctul 4 - suplimentare 1): “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ din Sectorul 3 — Grădinița nr. 3””.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 5 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 29 (punctul 5 - suplimentare 1) “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 30 la HCLS 3 nr. 32/23,02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ din Sectorul 3”.


Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 6 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 30 (punctul 6 - suplimentare 1) “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l-Colegiul Tehnic “Anghel Saligny„„.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 31 (punctul 7 - suplimentare 1): “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 32 (punctul 8 - suplimentare 1): “Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei suprafețe de teren de aproximativ 1500 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din „spații de învățământ” în „spații la dispoziția Consiliului Local Sector 3 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, București, în vederea realizării de căsuțe de tip familial””. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Livîu

Din ce am citit, protocolul cu respectivul ONG este semnat din 2014. Dânșii ne pun la dispoziție construirea acelor căsuțe gratuit. Din ce am înțeles doar una s-a realizat, iar acum se încearcă așa, pe repede înainte, să dăm acest teren pentru a nu înceta o parte de colaborare cu acel ONG. Mi se pare foarte grav faptul că ne trebuiesc 4 ani, să punem la dispoziție un teren pentru copiii cu probleme din sector, în condițiile în care respectivul ONG s-a angajat să construiască gratuit respectivele căsuțe și punem la dispoziție doar un teren și mai avem încă unul de pus la dispoziție, se pare că încă nu l-am identificat pe acela. Ne focusăm pe borduri, dar mai puțin pe ceea ce trebuie.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Lăsând la o parte partea de penibil, domnule, dar sunteți foarte coerent. Pe de o parte spuneți că a durat foarte mult, pe de altă parte spuneți că pe repede înainte.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Păi se închide protocolul de colaborare!DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Tocmai, pe de o parte, vorbiți de faptul că a durat foarte mult, iar în aceași frază ne spuneți că este pe repede înainte. Dacă, d-voastră înțelegeți ceva, poate ne lămuriți și pe noi! Domnule consilier, e clar că sunteți cu rea credință și vreți să criticați cu orice preț, chiar cu prețul de a fi penibil, ceea ce, din punctul meu de vedere, reușiți cu prisosință. Noi am încercat mai multe variante, dar în Sectorul 3 și în București, în general, mă rog, nu aș vorbi de celelalte sectoare, dar noi avem probleme reale să identificăm suprafețe de teren pe care să le punem la dispoziție. Nu este ca și când, noi le-am fi avut și nu am sinchisit noi să le facem. Le-am propus, de exemplu, grădina de vară, unde era teatrul... mă rog, care acum este la RADEF, dar nu au fost de acord oamenii aceia să ni le pună la dispoziție, să facem treaba asta. Le-am mai propus niște terenuri care erau în rețeua de învățământ, le-am mai propus alte variante care nu s-au putut realiza. Dar, în orice variantă, ce rămâne pe stenogramă, este faptul că noi, în 4 ani de zile, am fost pe repede înainte.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Da, domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

în comisii s-a discutat această problemă pe îndelete și unor colegi chiar le-au dat lacrimile pentru că este o chestiune impresionantă să facem lucruri bune pentru niște copii aflați în dificultate. între timp, pentru că documentarea pentru ședința de azi a fost făcută în mare pripă, dat fiind întârzierea cu care ne-au fost date materialele, am aflat că acel teren este un teren de fotbal sintetic, prost întreținut, înțeleg că nu s-a mai îngrijit nimeni de el, care a aparținut fostului Grup Școlar unde a funcționat Liceul Teclu și unde acum este Poliția Locală și unde noi tocmai am dat aviz ca în clădirea veche unde Taxele și Impozitele nu mai au nevoie de spațiu și Inspectoratul Școlar a plecat de acolo, îl dăm din nou școlii claselor primare I-IV, la o școală din apropiere. Și am sesizat la vremea respectivă, că nu vor avea curtea școlii copiii sau va fi o curte a școlii comună cu parcarea Poliției Locale.

Acum luăm și acel teren, care, repet, este teren de fotbal sau teren de sport și poate să fie făcut, să facem aceste două căsuțe care, cu siguranță, trebuie făcute. Dar noi știm că, am făcut parte dintr-o comisie care a tot inventariat sau s-au uitat peste liste de terenuri, zeci sau poate chiar sute de terenuri. Am vrut să cumpărăm hectare de terenuri pentru diferite proiecte și nu știu dacă nu cumva rămâne valabil să acționăm acele terenuri, nu poate pentru fabrica de prefabricate din beton, pe care am luat-o de-a gata, dar nu sub forma la care ne gândisem noi și cu care am aprobat

£;O A I J vî?i<

în consiliu. Dar, probabil că vom ajunge și acolo să primim niște lămuHfhf:întfebȚJ Chiar nu suntem în stare să cumpărăm 1500 m de teren? Poate că este prea puțin! Cumpărăm 5000 m și mai facem și noi două căsuțe pe lângă cele două primite gratuit. Deci, haideți să nu ieșim în față: „Gata, este nevoie!”, „ Emoționalul!”, „Copiii!”. Haideți să vedem și rațional, ce este în spate! De ce copiii de la școala mutată acolo nu ar avea nevoie de un teren de sport?

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Dacă v-ați fi deplasat acolo, ați fi văzut unde este terenul despre care facem vorbire și unde este școala. Iar când spuneți că nu au copiii unde să iasă în pauză, îmi dau seama că nu ați fost deloc pe acolo și nu v-a interesat subiectul. Locul unde o să iasă copiii există și care nu are nici o legătură cu poliția, pentru că este în fața școlii unde se va face gard, se va face accesul separat și copiii vor avea o curte a școlii în care să iasă în pauză și să-și facă activitățile necesare, în niște condiții existente. Terenul acesta, repet, nu este în aceiași incintă, se iese pe o trecătoare relativ meschină, se ajunge în spate acolo, între niște blocuri. Noi mai bun de atât, nu am găsit. Dar d-voastră, în inteligența d-voastră, sunt convins că puteți să ne propuneți niște soluții mai bune decât atât.

Pe cale de consecință, nu avem nici o problemă, că asta este cu 2/3 dacă nu mă înșel. Iar pe bunul obicei dumneavoastră, mă rog, cei din opoziție, veți vota cu toții împotrivă, având ca argument, nu că nu vreți să se facă pentru copii un adăpost, v-au dat și lacrimile să înțeleg, ci pentru că ați avea d-voastră o soluție mai bună, iar eu nu am decât să vă apreciez foarte tare, pentru că, într-adevăr, sunteți o persoană implicată și că ne dați o soluție mai bună. Cât privește noi să cumpărăm teren, este adevărat că noi avem o hotărâre în care împuternicim societatea noastră să cumpere teren. Dar societatea noastră nu este primărie. Oamenii au protocol cu primăria nu cu societatea noastră, iar primăria are dificultăți atâta vreme cât noi, ca sector, nu avem patrimoniu și noi nu putem să dăm decât ce avem noi în administrare, noi, ca instituție, nu societatea noastră, și un teren care să poată face obiectul în o astfel de chestiune, adică este în administrarea noastră. Deci, repet, d-voastră să înțeleg că v-ati găsit justificarea, este adevărat cam șubredă, de ce să nu votați împotrivă, ca de flecare dată?! Nu aveți decât să o faceți! în consecință, eu aștept cu mult interes, domnule consilier, ca d-voastră, în priceperea d-voastră foarte avansată, să ne propuneți o variantă mult mai bună decât cea pe care, pe repede înainte, în 4 ani, am reușit noi.

A venit domnul consilier Iacob Cezar. In sala suntprezenți 30 consilieri.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana    ,7/\&5v

Mulțumim, domnule Primar. Da, domnule consilier.

DL Consilier Petrescu Cristian

Eu unul recunosc, că sunt partizanul terenului de sport pentru copii, dar și rezolvarea nevoilor celorlalți. Nu sunt membru în comisia respectivă, cea cu lacrimile, așa că aș vrea să ascult și eu prezentarea, să înțelegem și noi, ceilalți, care nu suntem membrii ai comisiei respective despre ce este vorba ca să putem vota în cunoștință de cauză, de la aparatul primăriei.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Aparatul de specialitate. Doamna director.

Director General Carmen Duca - Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 3

Bună ziua, din nou, numele meu este Carmen Duca! Vorbim de un protocol care, într-adevăr, a fost încheiat acum 4 ani de zile, cu HHC. Vreau să fac precizarea că acest protocol a conținut mult mai multe aspecte decât efectiv construirea acestor căsuțe pentru copiii din sistemul de protecție. Așa cum s-a menționat, deja o căsuță o avem gata, este vorba de căsuța tip familial „Crinul Alb”, urmând încă două căsuțe care vor duce la închiderea Centrului de Plasament „Pinochio”. Propunerea noastră de azi, este pentru una din cele două căsuțe. Așa cum spunea și domnul primar, trebuie ca terenul identificat să fie accesibil, cel puțin pentru copii, și asta înseamnă să fie aproape de școală, de instituțiile medicale, de comunitate, în general, să fie efectiv aflate în comunitate nu în afara sau în marginea orașului, să spun așa, astfel încât copiii, care la un moment dat merg în toate liceele din București, să fie foarte departe de școlile lor. Nu știu ce aș mai putea să spun! Bine. Aș putea să vorbesc până mâine despre acest proiect și despre copiii noștri, dar, cumva, cred că aici se dicută strict legat de teren, aspecte legate de modificarea care o dorim noi pentru copiii noștri și anume, ca ei să trăiască într-un mediu cât mai apropiat mediului familial și asta înseamnă să schimbăm din Centrul de Plasament unde se află acum, pe modelul de tip vechi, într-o casă de tip familial, așa cum trăim noi cu toții, să trăiască și ei, să dezvolte abilități de viață independentă, cum spuneam și în comisii, să-și facă singuri un sandwich, să-și încălzească laptele la orice oră își doresc ei, nu cum sunt acum, unde nu au voie în blocul alimentar, pentru că avem reguli stricte, date de DSP. Aștept întrebări, dacă mai sunt!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, doamna director. Domnule Primar.

,b‘

U:-B

V T /.j;


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță V? ;• A /m x

Dar aș face o propunere. Așa cum a spus și doamna director discutânt^țotdșfv' de două căsuțe pe care noi le avem în protocol și noi trebuie să dăm terenuri.

PI. Consilier Mă Iu rea nu Liviu

3!

Dna consilier Păunică Adriana

Una s~a făcut, deja!

DL Consilier Mălureanu Liviu

Deci mai trebuiesc 2! Se face una și mai rămâne una!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci, să știți că există, asta este deja o afecțiune! Trebuie sa rostești ca să înțelegi! Dar noi înțelegem treaba asta, domnule consilier, și vă permitem treaba asta, în speranța că, în sfârșit, înțelegeți! Vă rog să nu vă deranjeze că rostește cu voce tare, pentru că așa poate înțelege și dânsul! Dar atâta vreme cât, să repet, din cele trei, deci sunt 3: 1, 2, 3! Una s-a construit, una! Mai sunt de construit 2: 1, 2! Din care, una o propunem acum o soluție, un teren! Mai rămâne să găsim o variantă. Deci, o casă, mai trebuie să găsim un teren, să o edificăm! Poate când se întoarce domnul consilier, v-aș propune, pentru că eu nu am dreptul să fac amendamente, dar poate d-voastră găsiți o variantă, să facem un amendament, atâta vreme ca dânsul este o persoană foarte inteligentă și implicată, poate ne găsește o soluție mult mai bună decât asta și dacă o face și într-un termen scurt, poate găsește două variante mult mai bune decât cea pe care noi am propus-o și noi cu toții o să-i fim profund recunoscători. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Să se consemneze că voi părăsi ședința din cauza „mitocăniei” domnului Primar, care nu prea are cei șapte ani de acasă!

Dna Președinte de ședință - Văduva Inliana

Domnule consilier, vă rog să nu jigniți! Luați loc în sală!

DL Consilier Mălureanu Liviu

Dânsul mă jignește de când a început ședința!


PI. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu a fost așa! Haideți că de multa vreme ne luăm la mișto!

Pna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Nu v-am dat cuvântul domnule consilier Voinea!

PI. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Dar nici nu trebuie să ne dați cuvântul! Eu vă rog să luați cuvântul, celo9r care sunt mitocani!

PI. Consilier Mălureanu Liviu

O zi bună!

A plecat domnul consilier Mălureanu Liviu. In sală sunt prezenți 29 consilieri.

Pna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Da, domnule consilier!

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Vă mulțumesc frumos, doamna președinte. Domnule Primar vă pot explica, aparenta contradicție din ce a spus colegul meu. Este clar că a durat mult, 4 ani, când se putea rezolva această situație mai devreme și este clar că soluția găsită nu este cea mai fericită, să pierzi un teren de sport. Astea sunt lucruri care cu toții din sala asta le putem înțelege și le putem agrea, fără încrâncenare, fără politizare, fără să ne jignim. Eu nu o să votez împotriva acestui proiect. Doar atât, să se consemneze că nu este o soluție ideală și, poate, pentru a treia căsuță, să găsim un teren astfel încât să nu văduvim suprafața terenului de sport. Atâta tot. Vă mulțumesc!

r

Pna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am avut, am și voi avea o abordare cât se poate de constructivă. Dar aș vrea să mă înțelegeți și pe mine, că nu mi-am luat concediu de foarte mult timp. Muncesc de dimineață, de Ia ora 07:00 sunt pe stradă și mă prinde adeseori ora 12:00 pe străzi, pentru a rezolva probleme, cu abordare constructivă și principială, și fac ce pot eu mai bine să fie pentru acest Sector 3 și dați-mi voie să fiu profund indignat de o abordare profund răutăcioasă, cu multă rea credință și fără nici un fel de principii sănătoase. Nu știe decât să critice anumiți oameni fără nici un fel de argument corect. Pe cale de consecință, da, este adevărat, ne este foarte dificil să identificăm acele terenuri, care, așa cum spunea doamna director Duca, trebuie să corespundă anumitor standarde, că nu putem să ducem copiii oriunde. Doar să

venim aici și doar să criticăm, fără nici un fel de argument, folosind nlst^âberațiț v7 drept argumentații, aberații penibile, de genul; că noi betonăm Sectorul 3 saS cariu avem spații verzi în Sectorul 3, Dați-mi voie să am un nivel de revoltă, pentru că știu bine care este nivelul meu de implicare și de muncă. Pe cale de consecință, dați-mi voie ca din când în când să am dificultăți în a tolera un astfel de comportament.

Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Doamna director.

Director General Carmen Duca - Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 3

Mulțumesc frumos! As vrea să fac încă o dată mențiunea că noi lucrăm si trebuie să respectăm anumite standarde, standarde de calitate minime, unde ne impun chiar și cubajul de care trebuie să dispună un copil într-un centru de plasament și nu numai inclusiv în case de tip familial, asta nu înseamnă că într-adevăr ne ajung cei 700 de m2.

Aș vrea să vă reamintesc că aceste căsuțe sunt construite de către fundație pe banii sponsorilor lor, pe banii lor. Motiv pentru care ei hotărăsc, ei au niște proiecte de casă standard, unde au făcut în toată țara, nu modifică proiectul tehnic cum dorim noi, efectiv asta ni se oferă, ar fi bine daca am putea să acceptăm ceea ce ne oferă și să facem cu investiție privată ceva pentru copii noștri.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, doamna director. Domnule consilier.

DL consilier Voinea Inocențiu

Dacă tot suntem scrupuloși, și corectăm pe cineva care a spus “ciment” în loc de “asfalt”, hai să corectăm, Cubaj se referă la o incintă închisă. Când suntem afară pe 1500 m sau pe 750 m, nu mai vorbim de cubaj, e vorba despre...

DL consilier Dumitru Constantin

...e vorba despre cubajul interior necesar pentru fiecare elev în parte care stă în interior, iar pe exterior este vorba de suprafață de spațiu verde.

DL consilier Voinea Inocențiu

Păi eu vorbesc despre cubaj aici. Ce legătură avea cubajul cu 750 sau cu 1500 m?!

DL consilier Dumitru Constantin

Era vorba de suprafața necesară casei, iar pe exterior este vorba de suprafața de minim 20 m2 de spațiu verde, în afară de spațiul dejoacă și alte spații necesare.

D1. consilier Voinea Inocențiu


Minim cât?


<?■


DL consilier Dumitru Constantin

20 m2 pentru fiecare copil.

DL consilier Voinea Inocențiu

Păi înmulțiți că eu zic că ies și de două căsuțe.

DL consilier Dumitru Constantin

Mai au fluxuri care trebuie să se intersecteze, fluxul de alimentare, de ieșire, sunt niște chestii destul de complicate. Spațiul este mai mult decât generos, dar nu știu dacă...

Dna Președinte de ședința - Văduva luliana

Domnul consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Eu știu că Sectorul 3 are investiții de zeci, de sute de milioane de euro, chiar trebuie să stăm cu mâna întinsă la acest ONG? Ca să lucrăm în condițiile lor? Cunosc personal zeci de familii din Sectorul 3 care stau câte 6-7 oameni într-un apartament de 2 camere. Daca d-voastră nu cunoașteți, e grav. Chiar nu înțeleg, de ce trebuie să ne cramponăm de acest ONG să lucrăm în condițiile lor, când noi avem cămine întregi pe care le putem pune la dispoziție, când noi o să investim la următorul punct de pe ordinea de zi 50 milioane de lei într-o parcare subterană, când investim nu știu câte zeci de milioane de lei în parcare subterană pe sub bulevardul Decebal? Chiar nu suntem în stare să facem o căsuță în Sectorul 3, noi Primăria Sectorului 3??

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Să nu se înțeleagă că este ca și negativ ceea ce facem noi, e ca și când aveți dreptate, da domne chiar depindem așa de un ONG?! Eu vă spun o chestiune, modul meu de a gândi: dacă vine cineva și ne oferă ceva, eu zic că trebuie să facem tot ce depinde de noi să reușim, să primim, să acceptăm, să creem condițiile ca acela care vrea să ne facă o donație, să poată să o facă. înseamnă economie pentru noi. Noi avem deja, copii stau în niște facilități de ale noastre, noi le ținem prin apartamente, nu este ca și când am avea o problemă stringentă. Noi doar dorim să beneficiem de această oportunitate pe care o avem, un aspect. Și un alt aspect, aveți dreptate, avem probleme mari locative în Sectorul 3 și în București în general și lucrăm deja, să vă prezentăm, să sperăm că luna viitoare la ordinară o să fim gata cu un proiect de a edifica blocuri pentru locuințe în Sectorul 3, pentru tineri. Așa cum spuneți sunt

Zs'.-S'.x

!C-S -


X.

'x-țA


iu?;

/y/


mulți tineri care s-au căsătorit și locuiesc cu părinții lor, în anumite situatihșit cp părinți și cu bunici și noi vrem să le dăm o alternativă, dar nu doar să locuiască,'® le dăm o alternativă să și dezvolte un business, o activitate economică, să devină anteprenori. La acest aspect lucrăm, iar acolo unde...da, investim, nu puțini bani să facem parcare, este într-adevăr o investiție considerabilă în care să sperăm că multe mii de tineri vor reuși să-și găsească un loc de muncă bun și care să dezvolte activitatea economică în Sectorul 3.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

Dl. consilier Petrescu Cristian

Poate am înțeles eu greșit, deci pentru blocuri o să se găsească spații de construit și pentru căsuțele de la HHC nu s-a găsit?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați înțeles foarte bine și anume: noi blocurile le vom edifica și acum vă spun ca proiectul nostru se referă la terenul liber de la Hala Laminor, teren care aparține societății noastre Administrare Active. Dar, acest ONG nu are parteneriat cu societatea noastră Administrare Active, ci are parteneriat cu primăria, terenul respectiv nu aparține primăriei, nici măcar nu este în administrarea primăriei, ci aparține în orice variantă condițiile pe care le pune HHC, nu corespunde acest teren despre care vorbim noi, că nu e în vecinătate, nu e în comunitate, acolo noi formăm o comunitate.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Doamna consilier.

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Din păcate în această sală de consiliu, plenul nu mai are loc dezbatere și nici un comportament corect și egal între colegi și colegial, nu suntem de acord cu abordarea pe care a fost până acum și abordarea domnului Primar. Noi, am vrea 10 minute pauză, pentru a decide dacă rămânem sau nu în această ședință. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

în regulă! Supunem la vot. Votați, vă rog!

S-a făcut o propunere de pauză de 10 minute, pe care vreau să o supun la vot. Votați, vă rog!

3 pentru

9 împotrivă

1 abținere

16 consilieri nu au votat

Da, propunerea nu a trecut! Continuăm ședința.

îx

.‘."Zo

5* /Jp

jr- K/î î"i5 aÎ^':

VX


Se supune la vot punctul 32. Votați, vă rog!    , ■ , ,

Cu 16 voturi pentru, 1 abținere, 12 consilieri care nu au votat, prbieetufBe, hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 33 (punctul 9 - suplimentare 1), “Proiect de hotărâre privind completarea caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect execuția de lucrări „Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”^ aprobat prin anexa nr. 2 la HCLS3 nr. 361/14.08.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Doamna consilier.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Am de făcut un amendament la punctul 33. Propun ca garanția de bună execuție din contract de 10% să fie de 3% din factură. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, doamnă consilier. Supun la vot amendamentul doamnei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DL consilier Voinea Inocențiu

Tot se vorbește aici de colectarea selectivă, dar colectarea nu va fi selectivă, selecția se va face după aceea pe platformele pe care aprobăm acum zeci de milioane de euro ca să le cumpărăm. Nu despre asta e vorba?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Noi încercăm să încurajăm, deci, stația noastră de selectare va avea două module, unul care va fi folosit pentru gunoiul așa cum e el, integral, și vom avea de la jumătate, adică va fi folosită în comun și cu o zonă în care vom băga gunoiul uscat. Pentru că, până când vom reuși noi să implementăm această colectare selectivă, având ca experiență ce s-a întâmplat în Germania, în Franța și în alte state, ne arată faptul că o perioadă de timp, de câțiva ani de zile de aici în colo, nu o să ajungem de pe o zi pe alta să avem colectare selectivă de 90%, iar fabrica despre care discutăm, este capabilă să selecteze reciclabilul de fracția umedă de biodegradabil și de RDF.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

DL consilier Voinea Inocențiu

E în regulă, trece o perioadă de timp până oamenii se obișnuiesc că nu e mai bine să arunce mucu de țigară pe jos șamd. Trece ceva vreme. Dar ei când vor vedea că cel puțin dintr-un grup unu a fost odată și el în Germania și a văzut că se pune separat și vrea să facă și el acolo din cosmopolitims, nu neapărat că...,""șref se uită pe balcon și vede că vine o mașină de gunoi și le pune pe toate acolo. Nu înjură primăria? Păi eu mă străduiesc să arunc selectiv și ăștia vin și le varsă toate în aceeași mașină. Asta am întrebat și eu, bun, punem 4 tomberoane selectiv, dar vor veni 4 mașini? Sau pe program, lunea vin și iau primul tomberon, marțea vin și îl iau pe al doilea șamd.

Adică, dacă nu există și din partea noastră a administrației ceva în sensul ăsta chiar dacă facem în zadar e posibil să facem în zadar multă vreme, noi să luam plasticul de la plastic, dar să fie cu cartofi. Dar cel puțin să vadă că facem în zadar în perspectiva că peste câțiva ani o să putem să...procentul de plastic să crească din ce în ce mai mult în tomberonul de plastic, despre asta este vorba. Dacă avem o strategie în sensul ăsta. Din ce îmi spun colegii de la cele 3 firme care se ocupă cu sau entități care se ocupă cu gunoiul, nici ei nu știu prea bine. Ei nici nu știau ce culori facem, ce luăm, o fracție, două fracții, umed și uscat. Mădălina spune că facem pe 4 fracții, pe culori, pe nu știu ce.

Haideți să avem o strategie comună, în sensul ăsta în care vrem să ajungem să facem selectiv, știm că nu o sa facă selectiv, dar noi să ne comportăm ca administrație ca și când s-ar face selectiv, chiar dacă facem în zadar o perioadă treaba asta.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule Primar.

PL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci, să definim clar lucrurile. La ora aceasta sunt cetățeni, nu puțini, din fericire, care așa cum d-voastră spuneți au această atitudine civică de a colecta selectiv, le mulțumim din suflet. Deci chiar este o acțiune și un comportament cât se poate de corect și de normal.

Dar, în acest moment serviciul de salubritate în Sectorul 3, încă este asigurat de către societatea ROSAL. Noi nu putem sa le impunem dânșilor așa ceva, ceea ce d-voastră spuneți și spuneți corect. Dar, în momentul în care vom prelua serviciul noi, lucrurile se vor schimba. Vreau să vă spun și că astăzi în Sectorul 3 funcționează mai multe societăți comerciale în afara ROSAL, care colectează reciclabilul de la blocuri, se întâmplă astăzi când discutăm și anume plasticul mai ales, dar și cartonul, metalul și sticla.

Aici este și o chestiune de reglementare, pentru că în mod normal noi avem niște indicatori de atins, ori câtă vreme dânșii vin și iau această fracție valoroasă din gunoiul pe care noi ar trebui să o identificăm și să o notăm ca atare că am colectat-o selectiv și că am recuperat-o și am reciclat-o, dar repet, discuția este una cât se poate de elaborată, nu știu în ce măsură reușim noi să clarificăm aceste lucruri. Dar, referitor la ce d-voastră ați spus și problema pe care ați adresat-o într-un mod cât se

.,u

?.'i C?A°/ o/,,:>/

poate de principial și corect, aveți dreptate, în momentul în care primăria^yazteula acest contract în sensul în care direcția noastră de salubritate, lucrurile se vor schimba. Noi vom fi cu mult mai cu grijă la acest aspect.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

DL consilier Pelinaru Cornel

Aș dori să mă refer la un alt lucru nu la ce s-a discutat la punctul acesta.

Aș dori sa reluăm votul pentru punctul anterior, au venit colegii în sală, poate

vor să își exprime votul.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Nu se poate vota. Da, doamna consilier.

Dna consilier Gaibenu Ana Iuiia

Pentru acest punct se poate face o ședință de îndată la sfârșitul acestei ședințe.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Suntem de acord!

Votați, vă rog, amendamentul doamnei consilier. Domnul consilier, vă rog.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Repet amendamentul, domnii consilieri erau ieșiți din sală, prin urmare, vă propun ca garanția de buna execuție din contract de 10 % să fîe de 3% din factură. Mulțumesc! Unii consilieri erau ieșiți.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc, doamna consilier. Domnule consilier.

DLconsilier Dumitru Constantin

Mă scuzați aveam și eu două mici clarificări. Una a adresat-o domnul Voinea și cea de a doua în legătură cu aceste platforme subterane, se referă la platformele aferente blocurilor existente sau sunt puncte de colectare de cartier sau de mai multe străzi, mai mari, mai încăpătoare? Mulțumesc!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Și, și. Adică, vom pune cât mai multe astfel de pubele îngropate, acum avem în lucru să construim, să realizăm și niște pubele supra-terane pentru că avem mari probleme cu faptul că Bucuresti-ul e împânzit de rețele, și în anumite zone nu putem să săpăm, dar suntem focusați și pe acest aspect să facem locuri pentru selectiv, pentru reciclabil, astfel încât acolo unde la blocuri principala problemă este la

o..

•*iTl <V V •? A 'S H «1


blocurile înalte care au topogan și unde lucrurile ne scapă puțin de sd^Wfbtpeptfu că depindem foarte mult de implicarea asociației de proprietari a admîh&ffâtdfilor.

Dar este un demers anevoios și lung pe care l-am discutat nu o dată cu cei care l-au parcurs și de principiu știm cam la ce ar trebui să ne așteptăm. Din experiența altora, evident.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuiiana

Mulțumim, domnule Primar. Doamna consilier.

Dna consilier Gutium Narcisa Veronica

Vreau să spun că sunt anumite blocuri, anumite zone unde din păcate fiind locatari, poate cine știe nu prea acomodați cu viața în București, aruncă gunoiul pur și simplu pe fereastră de la bucătărie. Nu știu ce măsuri s-ar putea lua, poate că administratorii, nu știu dar mi s-au plâns persoane în sensul ăsta. Poate s-ar putea reglementa lucrul acesta. Poate că se pun camere de supraveghere.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuiiana

Mulțumim, doamna consilier. Domnule consilier.

DLconsiiier Dumitru Constantin

Da, cred ca adiacent acestei hotărâri mai trebuie studiat puțin o altă hotărâre care să oblige asociațiile de locatari să facă această colectare selectivă a deșeurilor, pentru că avem la baza un ordin de ministru al sănătății, e ordinul dacă nu mă înșel 119 pe 2014 care implică că la o restanță mai mică de 10 metri de ferestrele de locuit al oricărei încăperi nu pot să pun platformă pentru colectarea gunoiului sau să am gunoi. Nici menajer, de nici un fel. Atunci soluția cu subteranul colectării este ok, iar asociațiile de proprietari trebuie la rândul lor obligate și să respecte acest ordin de sănătate publică și cred că putem studia și varianta în care, dacă nu vor, să îi obligăm să facă asta. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuiiana

Mulțumim, domnule consilier. Votați, vă rog! Amendamentul, l-am supus la vot cred că de 3 ori, amendamentul.

Cu 22 voturi pentru, 4 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la votarea proiectului de hotărâre împreuna cu amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 34 (punctul 10 - suplimentare 1), “Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi,

ZJ7

,,i O , W/ <u

O./--S

W.: </ /


aprobate prin HCLS3 nr. 345/07.08.2018, necesare în vederea optinu/ării;.si/ îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de execuție lucrări „Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR” - Parc AL L Cuza. ” Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DL consilier Voinea Inocențiu

Am avut și ședința trecută, nu știu dacă ordinară sau extraordinară, modificări la această pistă de biciclete. Asta îmi dă senzația că nu știm ce vrem, dacă tot modificăm proiecte și soluții tehnice, înseamnă că facem văzând și făcând, pe genunchi cum spun românii. Dar nu e în regulă!

Atunci știți ce se întâmplă la văzând și făcând? Văd că pista sau o bordură trece pe la jumătea unui pom și mă apuc să tai jumătate din pom, și știu că dacă vedeți așa ceva vă luați cu mâinile de păr, dar muncitorul zice că așa face el pe acolo. Ați văzut poze pe facebook, nu știu dacă sunt de la noi neapărat, dar nu m-ar mira să găsim și la noi așa ceva. De la noi sigur sunt niște pomi tăiați și întreabă cineva de ce a fost nevoie, pe aici pe trotuar pe la Mihai Bravu, care erau prăpădiți sau de ce au dispărut niște pomi unde s-au pus niște dale de ale noastre, asta e în Sectorul 3 sigur. Deci, nu e în regulă să facem așa domnule Primar, văzând și făcând.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuiiana

Mulțumesc, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

E o chestiune de opțiune domnule consilier. Noi am avut o viziune și anume, de exemplu pe Lunca Bradului, există un teren retrocedat. Acel teren este actuala parcare. Astăzi cetățenii își parchează autoturismele acolo. Noi am zis domne proprietarul poate veni în orice zi să-l împreșmuiească și rămânem fără parcări. Pe cale de consecință am zis fără să tăiem nici un copac, să putem lăsa mașinile să parcheze perpendicular pe șosea, pe Lunca Bradului discutăm, astfel încât noi să punem aleea pîetonală în parc, actualul trotuar, parte din el, fix cât ne trebuia pentru două sensuri de pistă de bicicletă să lăsăm și restul să transformăm în parcare. Au venit cetățenii, adevărat deranjați de niște indivizi pe acolo, au venit să ne spună și să îmi solicite mie personal, nu erau chiar toți la orizont, dar eu am simțit ca un curent majoritar, care au venit să îmi spună: domnul Primar, noi nu vrem aici parcări, domne avem o problemă cu terenul, nu domne noi nu vrem parcări, să vă dea Dumnezeu sănătate. Pe cale de consecință am solicitat să modifice proiectul și să nu facem parcări acolo. Dacă va veni proprietarul mâine, la anul, câtă vreme voi fi eu pe aici, eu o să mă duc și o să le spun cetățenilor: oameni buni eu nu modific acum proiectul, pentru că atunci când am vrut să o fac, pentru că e vorba de o investiție, investiția fiind niște trasări de parcare, vopsit. Dar ăla cât e în garanție eu nu mai pot

Vft-

XzY</m

să îl modific, pe cale de consecință eu trebuie să anticipez cam ce va să<îăy uSțW încât să nu mă duc pe o lucrare care e în garanție. Câtă vreme e în garanție lucrarea, indiferent cine o să vină la mine o sa le spun că cetățenii ne-au solicitat să nu facem parcarea acolo, deci până când nu va ieși din garanție, noi nu o să umblăm la acea pistă de biciclete. Da, eu am fost de acord să se facă modificarea, pentru că eu cred că cetățenii trebuie să fie ascultați, iar noi ca instituție, care îi reprezentăm, trebuie sa ascultăm ce ne solicită cetățenii si să acționăm în consecință.

De aceea, domnul consilier, atunci când e nevoie să modificăm proiectele la solicitarea cetățenilor, o facem cu mare drag, chiar dacă se întâmplă și situații în care cum e aici pe Lunca Bradului, eu nu cred în soluția asta, dar câtă vreme cetățenii solicită asa, nu am decât să îi ascult si să acționez în consecință.

i 7

   >    5    î

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Da, domnule consilier.

DL consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc! Aș vrea să aduc în discuție o problemă legată de această lucrare, discutăm cred că de 9-10 luni de această pistă de biciclete, a fost adusă în discuție la sfârșitul anului trecut în toamnă, și atunci unul din motivele invocate pentru oportunitatea acestei lucrări a fost aceea că pe pista, impropriu spus pista, pe marcajul ilegal instalat acum în parcul IOR, merg biciclete cu mare viteză, pe inelul central de lângă lac, și această situație prezintă un pericol iminent pentru cetățenii care se plimbă pe acolo, copii, pensionari șamd.

Evident, situația e reală, problema e că ea continuă și în vara asta încă de anul trecut au fost incidente, au continuat incidente, am văzut situații conflictuale și de pericol cu ochii mei plimbându-mă prin parc.

Ce se întâmplă?! Potrivit legii acel marcaj nu e pistă de biciclete, pentru că în parc bicicletele pot să circule conform Regulamentului rutier articolul 161, circulația bicicliștilor în parcuri și grădini publice este interzisă cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor, deci orice fel de marcaj care contravine legii nu poate să dea un drept acelui biciclist.

însă omul este un animal social, dacă vede acea normă o să o respecte. Chiar am văzut că oamenii preferă să urce dealul ca să rămână pe pistă. Deci ei nu merg întâmplător așa, ei respectă pista, numai că pista este pusăîntr-o zonă foarte proastă, într-o zonă de trafic foarte mare. E ilegală, e periculoasa, noi acum putem să facem un exercițiu să modificăm această hotărâre sau să modificăm hotărârea inițială care e modificată de aceasta și să spunem că haideți să ștergem acest marcaj. Nu cred că e nevoie, pur și simplu cred că direcția de specialitate trebuie să își asume chestiunea aceasta, să ștergem odată acel marcaj. Vorbesc de marcajul vechi, cross-ul Petrom sau cum a fost el realizat. Până la urnă problema nu ar fi neapărat marcajul, ci acele

secțiuni care intră în zona de maxim risc. Acolo nu au ce căuta biciclete cu viteză în densitatea aia foarte mare de oameni, pentru că s-au făcut tot felul de lucrări, s-au mai îngustat pe ici pe colo, mobilierul urban șamd, Efectiv nu mai e loc nici pentru pietoni, dar pentru biciclete, pentru biciclete cu viteză mare. Am făcut și o solicitare la direcție, nu am primit încă un răspuns, dar voi urmări. Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoița

Nu știu exact la ce lucrări vă referiți, noi nu am făcut lucrări care să afecteze

circulația pe inelul central.....nu pe alee domnule consilier. Este adevărat că dat fiind

faptul că din fericire parcul IOR arată foarte bine și din ce în ce mai bine, traficul a crescut consistent. Dacă v-ați uitat cu atenție ați observat că există niște indicatoare care anunță faptul că este interzis cu bicicleta în acea zonă, dar marcajele au rămas în continuare.

Este posibil să ajungem la concluzia că trebuie să intrăm acolo cu o freza pentru ca acel marcaj este făcut cu un cauciuc foarte rezistent care nu poate fi înlăturat cu una, cu două, e posibil să fie nevoie, de acest demers adică să ne ducem cu freza, să rașchetăm și să reasfaltăm sau să găsim o soluție. Am încercat să evităm pentru că e o soluție costisitoare. Poliția noastră îi mai atenționează...ei ar trebui să fie mai activi pe partea asta și o să repet discuțiile cu dânșii în sensul în care ar trebui să facem tot ce depinde de noi, să îi convingem pe bicicliști să respecte acele indicatoare, chiar și cu amenzi. Repet, dacă vom ajunge la concluzia că este absolut necesar să intervenim asupra acelei piste să o ștergem, chiar dacă este costisitoare până la urmă o să o facem și gata.

Aveți dreptate, trebuie să scoatem circulația, adică să scoatem bicicletele din perimetrul lacului.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc domnule Primar. Domnule consilier.

DL consilier Ene Stelian Bogdan

Și când se poate lua decizia aceasta, că deja discutăm de un an și sper că nu o să ne prindă și vara viitoare tot să rămânem așa într-o zonă nu știm dacă o ștergem sau nu. Câtă vreme e pe asfalt, vă garantez că oamenii îi vor respecta semnificația aparentă chiar dacă e ilegală. Deci trebuie să dispară de acolo.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță    ;,• Â;ț?    ?

Trebuie să vă spun că atunci când discutăm de angajați -sume, mă gândesc de 5 ori dacă o facem sau nu. Deci, dacă nu am avea această problemă, care este o problemă, faptul că cetățenii merg cu bicicleta în zona aia, altfel zona arată impecabil, poți să mergi pietonal pe acel marcaj fără nici un fel de problemă. Avem în schimb această problemă, iar costul nu e mic să băgăm..și deranjul de asemenea nu e mic, să intrăm cu freza acolo, să frezăm toată lungimea pistei din jurul lacului și să reasfaltăm, este un demers pe care aș încerca să îl evit și înțelegeți bine despre ce vorbesc.

Dl. consilier Ene Stelian Bogdan

E nevoie de reasfaltare? Nu doar de stratul...

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Păi de reasfaltare, adică stratul de uzură. Acela trebuie refăcut, pentru că în urma frezei nu rămâne ce trebuie, adică arată rău. După ce dăm cu freza să ștergem marcajul rămâne urât.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier.

DL consilier Voinea Inocențiu

Am o soluție mai ieftină, să facem un șablon cu un biciclist tăiat în diagonală și să îl punem foarte des pe acea pistă, că omul mergând pe acolo vede. Măi dar de ce e interzis?! Ca să nu ...domne faci pistă de bicicletă și pui interzis pe ea. Punem lângă el o tricicletă și aratăm: tricicleta e voie, bicicleta nu e voie.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Se complica în felul ăsta.

D1. consilier Voinea Inocențiu

Nu se complică, e ieftin, două șabloane, poate mai multe, dar să și punem Poliția Locală să facă un studiu de frecvență, domne s-a înbunătățit ceva cu chestia asta?! Și scăpăm mai ieftin, poate rămâne pistă de trotinete.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Notăm chestia asta.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Se consemnează. Votați, vă rog, punctul 34.

Cu 20 de voturi pentru, 4 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 35 (punctul 11 - suplimentare 1) “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL. „ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri, 6 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 36 (punctul 12 ~ suplimentare 1) „Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 37 (punctul 13 - suplimentare 1) “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 38 (punctul 14 - suplimentare 1), Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 SRL cu 50.000.000 lei, sumă necesară lucrărilor de execuție a parcării subterane și a circulațiilor aferente la obiectivul „Hala Laminor”. „Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Pl.consiiier Petrescu Cristian

/S    Liirrruiinvrrn................................................................................................................................................

întrebarea tehnică, în proiectul inițial ce construim acolo noi la „Hala Laminor” nu avea prevăzută parcare subterană? Și dacă nu aveați prevăzută, unde s-ar fî parcat?

Pna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

De la aparatul de specialitate.

DL Coșocariu Alexandru - Președintele Consiliul de Administrație al

societății Algorithm Construcții S3 SRL

Proiectul inițial era de punere în siguranță. Punerea în siguranță nu implică absolut nimic vis-a-vis de parcări, de trafic, absolut nici un fel de flux. Acum se trece în cealaltă etapă, consolidare și parcare. în momentul când faci consolidarea îi dai o funcțiune, când ai o funcțiune, ai nevoie de parcări. în momentul când s-a terminat proiectul și toate studiile necesare pentru parcări s-a făcut un deviz, pe care îl aveți atașat. Datorită acestui deviz vă cerem majorarea de capital.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim! Domnule consilier.

PLconsilier Petrescu Cristian

Deci, veți mai veni cu încă o solicitare de majorare și pentru ducerea către destinația finala. Că îmi închipui, că de la punerea în siguranță după ce facem parcarea o sa trebuiască să o transformăm din punere în siguranță în spații utilizabile, pentru ce o să le utilizăm noi.

PI. Coșocariu Alexandru - Președintele Consiliul de Administrație al

societății Algorithm Construcții S3 SRL

în momentul de față noi încercăm să avem un spațiu folosibil conform normelor în vigoare.

PLconsilier Petrescu Cristian

Doar pe punere în siguranță?!

DL Coșocariu Alexandru - Președintele Consiliul de Administrație al

societății Algorithm Construcții S3 SRL

Nu. Pe punere în siguranță, consolidare și parcare, după cum v-am spus, în momentul când se termină parcarea vom avea un spațiu folosibil, dacă se vor dori să se facă și alte lucruri în acea hală, bineînțeles că vor fi alte discuții care se vor purta în acel moment.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule președinte. Da, doamna consilier.

Dna consilier Galbenu Ana lulia

Ca tot am primit rapoartele de la Consiliile de Administrație. La Administrare Active în ședința din data de 19.03.2018 se aprobă, paranteză, intenție vânzare proprietate “Hala Laminor”. Putem să primim și noi niște lămuriri?

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

S-a consemnat doamna consilier. Votați, vă rog, punctul 38.

Cu 19 voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 39 (punctul 15 - suplimentare 1), ^Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării a patru autobasculante. ”

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri, proiectul de hotărâre;:#’fost aprobat.

Trecem la punctul 40 (punctul 16 - suplimentare 1), Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizației președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 586/27.î 1.2017.” Da, domnule consilier.

DLconsilier Enăchescu Daniel

Doamnă președinte, stimați colegi, propun o pauză de 5 minute, vă rog frumos.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Supun la vot. Votați, vă rog! A fost aprobată pauza.

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri și 3 consilieri care nu au votat

-PAUZĂ-

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Vă rog să luați loc, pauza a luat sfârșit. Propuneri, obiecțiuni pentru punctul 40? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 2 pentru, 4 împotrivă, 17 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre nu a trecut.

Trecem la punctul 41 (punctul 17 - suplimentare 1) “Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant”.

Punctele 41 și 42 prevăd vot secret pentru desemnarea administratorilor provizorii pentru cele 2 societăți. Sunteți de acord să le votăm împreună? Propuneri pentru punctul 41?

DL Consilier Enăchescu Marian Daniel

Mulțumesc! Propun pe doamna Azoiței Florina Carmen.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Alte propuneri? Nu sunt. Propuneri pentru punctul 42?

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na președinte. O propun pe d-na Mateescu Anca.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumesc! Vă rog să tipăriți buletinele de vot.


D-na consilier Galbenu Ana Mia


Sunt persoanele propuse în sală? Se pot prezenta? Sau votez doar că-mi place numele?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă sunteți de acord, ca să fim eficienți, avem la final dezbateri, haideți să folosim timpul ăsta ca să facem dezbaterile acelea până se tipăresc buletinele de vot. Știu că vrea cineva să vorbească.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Avem înscris pe ordinea de zi pe domnul Popa Victor.

Dl. Popa Haralambie Victor

Bună ziua! Vacanța se termină săptămâna viitoare, așa cum bănuiesc că știți, în primul rând aș vrea să~mi cer scuze dacă de 2 ani de zile supăr pe cineva, în mod personal sau în mod de grup. Azi știu sigur că am supărat pe cineva dar dați-mi voie să vă readuc aminte un număr de probleme, nu sunt toate, sunt vreo 12 la număr, pe care le-am cules de vreo 2 ani de zile încoace. Ele sunt nerezolvate. Odinioară vorbeam în ședința consiliului despre procedura de voluntariat în cadrul primăriei. Au trecut 2 ani de atunci și nu s-a întîmplat nimic. Vizavi de programul de audiență al consilierilor, săptămâna trecută am făcut o vizită la sediul unui partid și mi s-a spus că consilierii acelui partid nu mai au audiențe. Nu știu care e rezolvarea acestui program.

Curțile deschise ale școlilor, ieri a fost votat acest proiect la ședința Consiliului Local al Sectorului 2. Se pare că există totuși soluții. De ce în Sectorul 3 acest proiect nu-și găseste soluțiile?

Am spus de mulți ani, comunitatea copiilor și când spun de copii nu mă refer la cei 3000 de copii înscriși la programul “Pepiniera de talente” ci cei 65.000 de copii de categorii de vârstă 0 -14 ani care au nevoie de serviciile publice. Să nu mai povestesc de serviciile publice distincte din domeniul tineret, la fel, probleme nerezolvate.

S-a vorbit aici, la un moment dat, de un dialog cu factorii decizionali privind sportul, având în vedere că și anul acesta au rămas bani neatribuiți pe domeniul sport. Și, bineînțeles, am mai discutat printre alte probleme, inexistența unui cadru oficial, a unei proceduri oficiale privind cooperarea interinstituțională. Reprezint un ONG, sunt cetățean al Sectorului 3, nu știu care e procedura de voluntariat pentru cetățeni, nu știu care e procedura de cooperare interinstituțională pentru ONG-ul pe care-1 reprezint. Ba mai mult, am pus o întrebare și Direcției Poliției Locale și astăzi în cadrul Comisiei nr. 3, ca și ONG, ce ar trebui să facem? Către cine ar trebui să ne adresăm, în situația în care dorim să facem activități pentru comunitate? Da, sunt probleme nerezolvate, unele dintre ele depășesc cei 2 ani de zile ai actualului mandat.

Când mă refeream la infrastructură pentru desfășurarea activităților sportive și de tineret, nu m-am referit doar la sălile de sport, pentru noi infrastructură înseamnă inclusiv program sau programe dedicate acestor categorii de vârstă, iar când vine vorba despre bugetarea participativă din nou reușim să avem încă o problemă nerezolvată. E adevărat, astăzi am identificat pe site niște observații, proiectele sunt în curs de implementare. Este foarte adevărat, am reușit să obțin sau să apreciez deschiderea doamnei director Matei, printr-o întâlnire săptămâna viitoare, dar dintre cele 12 puncte sau probleme nerezolvate pe care vi le-am prezentat încă o dată astăzi, cu dumneaei, cu toata îngăduința, nu am reușit decât să bifam doar 4 pe care să le discutăm la următoarea ședință, deci 12 minus 4 înseamnă 8. Ce se întâmplă cu celelalte probleme, cu cine ar trebui să le discut? Cine ar trebui să ne ajute să înțelegem mecanismele de funcționare ale Primăriei Sectorului 3 si ale Consiliului Local? Da, vrem să știm, vrem să învățăm, vrem să ajutăm inițiativele, proiectele, programele pe care dumneavostră le hotărâți aici și să lărgim numărul beneficiarilor, să lărgim aria, pardon, să mărim numărul și să lărgim aria pentru care ne adresăm. îmi pare rău ca am reușit să scriu doar 12 puncte, și cum de fiecare dată mi s-a spus să am grijă să fiu scurt îmi pare rău că nu pot fi scurt. Interpelările au fost în fiecare lună, am avut solicitări înscrise și răspunsul a venit dintr-o singură direcție chiar dacă problemele au fost ridicate pe alte domenii. Am solicitat audiențe stimaților consilieri locali, prin telefon, prim e-mail, liderilor de grup. Uneori am primit, am discutat, nu s-a soluționat nimic, alteori ni s-a spus să mai continuăm, sa mai discutăm, să mai avem încredere, să mai avem răbdare că se vor rezolva. Am solicitat inclusiv și am primit audiență la domnul primar, am avut discuții cu doamna viceprimar atunci, la audiență, nu s-a întâmplat nimic. Ce să mai spun, că am avut o soluție să vedem care sunt vizitele domnului primar în Sectorul 3 și pur și simplu să ne dăm programul astfel încât să putem să îl întâlnim. L-am întâlnit, și dumnealui își aduce aminte că era vară, că era primăvară, ca era iarnă, eram acolo printre cetățeni. De fiecare dată a îngăduit și ne-a dat spre îndrumare un consilier de-al dumneavoastră, nu s-a rezolvat nimic! îmi pare rău că nu am reținut numerele de telefon și numele consilierilor. Nu suntem, chiar dacă am avut pierdut un proces cu Primăria Sectorului 3, nu suntem construiți în felul acesta, nu am avut de nici o soluție de am ajuns la procesul cu primăria pentru că efectiv nu știam cum să rezolvăm, și atunci ne-am spus așa: trebuie să cheltuim niște bani, poate cineva ne va asculta, poate cineva ne va băga într-un final în seamă, dacă nu, nici o problemă, ca și anul trecut, ne mutăm la Sectorul 5, anul acesta la Sectorul 2, o să fie alte sectoare care o să beneficieze de proiectele noastre, noi ne-am fi dorit, mai ales eu, în mod special, ca acestea să se întâmple în Sectorul 3, pentru că sunt cetățean, iar familia este aici în Sectorul 3, de ce să mă duc în Sectorul 5? De ce să mă duc în alte sectoare, sau chiar în județul Ilfov? Unde și acolo, nu vă țin secret, am avut discuții în consiliul județean. îmi pare rău că nu am reușit să îmi completez cele 12 probleme

cu celelalte probleme, bănuiesc că le-am considerat mai puțin importante, dar închei prin a vă spune că tot ce am făcut a fost să aflu, și așa cum a spus domnul primar de multe ori, să învăț sau să învățăm să avem o relație deschisă si să întoarcem eforturile și ale dumneavoastră și ale noastre, în mică măsură, pentru că suntem o asociație mică, să le reîntoarcem către comunitate. îngăduiți să vă solicit încă o dată ca aceste probleme să aibă soluționare nu răspuns, pentru că de răspuns am 3 bibliorafturi acasă, da, răspuns în termen legal, 30 de zile, dar soluționare nu avem deloc. Deci, încă o dată, și vreau să mă adresez cu respect domnului primar pentru toata munca din Sectorul 3, dacă aceste probleme sunt chiar așa minore sau cum spuneam pe facebook, pentru că am atacat facebook-ul domnului primar, mi-am permis acest lucru. Cum l-am atacat? Foarte simplu, am adresat un comentariu pentru copii și mă refeream aici la cei 65 de mii de copii, și nu vreau să iau în discuții și copiii care sunt cu probleme. Activitățile fizice și sportive și puneam 3 întrebări. 1. Sunt oportune? 2. Sunt prioritare? 3. Sunt necesare? îmi pare rău că prin acest mod de lucru am afectat un pic și imaginea zonei virtuale. Cu asta închei, nu suntem dispuși să avem o situație conflictuală, nu știm să avem o situație conflictuală și nu ne dorim o astfel de situație. Vă mulțumesc foarte mult!

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Vă mulțumim, domnule Popa. în sală sunt prezenți 28 de consilieri. Dau cuvântul președintelui Comisiei de Validare.

DL Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc! Privind desemnarea administratorului provizoriu “Ordine și Protecție S3 SRL" a fost făcut o singură propunere și anume Azoiței Florina Carmen. 18 voturi da, 2 nu, 7 anulate, menționez că un consilier local nu a votat.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Supun la vot punctul 41. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 42 (punctul 1 - suplimentare 2) “Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant”.

DL Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc! Privind desemnarea administratorului provizoriu al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

A fost făcută de asemenea o singură propunere și anume Mateescu Anca. 18 da, 2 nu, 7 anulate, aceeași mențiune că un consilier local nu a votat.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumesc! Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 43 (punctul 2 - suplimentare 2), ..Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Doamna consilier.

P-na consilier Gaibenu Ana lulia

Este cineva de la Administrare Active în sală? Aș vrea o explicație pentru faptul ca în raportul primit, în martie, la o decizie din martie, din 19 martie, se aprobă; paranteză, intenție vânzare proprietate Hala laminor. Aș fi vrut și de la firmă.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă îmi permiteți, dacă doriți așa o chestie mai superioară avem și de la societatea noastră. într-adevăr, am avut o discuție informală cu doamna primar general care și-a exprimat intenția de a se implica în acest proiect. Pe cale de consecință, noi am făcut demersurile necesare pentru ca Primăria Generală să se poată implica. Bun, demersul nu s-a materializat încă, vom vedea dacă se va întâmpla treaba asta. Da? Deci, de aceea am făcut acest demers.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule primar. Votați vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 44 (punctul 3 - suplimentare 2) ..Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Rezidențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziției de motorina”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

PL Consilier Voinea Inocențiu loan

Mă iertați că nu fac referire la punctul nr 44, dar vreau să înțeleg și eu cum poate consiliul de administrație, care nu ia decizii, AGA se gândește dacă își vinde sau nu își vinde proprietatea asta în care investim mult, și în care și-a pus mari speranțe administrația. E vorba de proiecte grandioase în legătură cu Hala Laminor,

• :•••.>. ?    • • • \    --*1 r V-<'

\O,


} ->■ /<e’\ oP” ..... -;.'o7

„v/

x

lămuriți-ne și pe noi, totuși, am rămas și eu foarte surprins de... deși citim în diagonală, asta parcă a fost așa, nu știu cum, mi-a sărit în ochii, “vânzare Hala Laminor”. Chiar am vrea mai multe detalii despre chestia asta, cum a putut Consiliul să își pună pe ordinea de zi așa, să gândească fără să știm noi înainte de un plan în sensul ăsta.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Evident că nu se putea vinde acest activ fără acceptul consiliului, Consiliul Local, adică AGA. Consiliul de Administrație nu a făcut altceva decât să ceară pentru că un activ de patrimoniu, un imobil din stat trebuie să își ia acceptul de vânzare pentru că au drept de preemțiune ministerul și Primăria Generală în București, și a făcut acest demers pentru a da ocazie municipalități să își folosească dreptul de preemțiune, în momentul în care municipalitatea va folosi dreptul de preemțiune, evident că societatea care deține acest activ foarte important, va veni în Consiliul Local să ceară aprobarea dacă suntem decord sau nu, nu au făcut nimic în neregulă.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Deci, eu înțeleg așa, că sunt proprietarului unei Dacii și o dau unui șofer să facă pe taxiul cu ea, o dau lui în administrare, și el se apucă să îmi vândă mașina. Deci noi, AGA, suntem.... cum să gândească Consiliul pe care eu l-am pus să îmi administreze bunul, să se gândească el așa de la sine că s-ar putea să îl vândă? Aici e problema! Cred eu că AGA trebuia să își pună prima dată, adică oul sau găina, prima dată această problemă.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este o mică neînțelegere la mijloc, pentru că acest activ nu e dat în administrare societății Administrare Active, ci acest imobil este în patrimoniul societății, nu l-a închiriat. Ca să ne înțelegem, nu au făcut nimic în neregulă, tot ce au făcut, au făcut cu acceptul meu, ca să ne înțelegem! Niciodată nu fac chestiuni nelegale, vânzarea nu s-ar fi produs niciodată fără acceptul AGA, adică al Consiliului Local. Este doar un demers prin care am dat ocazia municipalității de a beneficia de dreptul de preemțiune, ce este atât de neclar? Este un proiect extraordinar, am văzut că in 2016 au fost candidați care si-au pus în pliant, în

proiectul politic, Hala Laminor, fără să menționeze că este achiziționată::cu semnătura mea, astea sunt chestiuni de detaliu pe care, evident, că nu e necesar să le discutăm de fiecare dată, dar faptul că î-au pus în programul politic demonstrează încă o dată ca este un proiect foarte bun și de mare amploare. Vreau să vă asigur că nu intenționăm să îl vindem, să îl înstrăinăm, ba, dimpotrivă, îmi mențin părerea că dacă municipalitatea ar veni alături de noi să investească împreună cu noi în acest obiectiv nu ar fi decât un plus pentru Sectorul 3.

P-na Președinte de ședință iu liana Văduva

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Domnule Primar, nu sunt jurist, din câte știu dreptul de preemțiune este valabil atunci când proprietarul decide să vândă și atunci statul sau, mă rog, primăria, are dreptul de preemțiune în fața unui alt cumpărător, dar decizia de a vinde, tot la noi la Sectorul 3. Deci dacă nu luăm această decizie, nu există dreptul de preemțiune, nu putem să invocăm dreptul de preemțiune ca un motiv pentru decizia de a vinde. Și atunci mă întorc la ce ați spus un pic mai devreme cu implicarea Primăriei Generale. Noi am investit în activ ca să o cumpărăm, am investit în punere în siguranță, am început să facem lucrări, ne-am făcut parc de utilaje, și așa mai departe. Lucrăm, am investit mult, toți banii au venit din bugetul Sectorului 3, deci din taxe plătite de cetățenii Sectorului 3. Dacă se implică primăria, ce fel de funcțiuni vizăm acolo? Pentru că în mod normal dacă avem o investiție atât de mare ar trebui să fie funcțiuni ar trebui adresate în principiu sau în majoritate sau în esență, pentru Sectorul 3 sau pentru zona respectivă. Nu să facem Primăria Generală acolo, nu știu, dau un exemplu care, mă rog, ajută Bucureștiul, dar nu e normal ca Sectorul 3 să investească într-un sediu pentru Primăria Generală, cred că înțelegeți ce spun. Vă mulțumesc!

P-na Președinte de ședință luiiana Văduva

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

PI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

De ce n-ar da bunul D-zeu să se mute Primăria Generală acolo, e o treabă, nu? Dar măcar primăria de sector o putem muta acolo. Vă spun o chestiune, în Sectorul 3 cel puțin, vreau să vorbim de Sectorul 3 că noi suntem Consiliul Local al Sectorului 3 și eu sunt primarul Sectorului 3, a rezolvat până în acest moment, pot să vă spun că este pentru prima dată după Revoluție când nu refuzăm nici măcar o solicitare pentru loc la creșă. E adevărat că nu avem încă toate standardele îndeplinite și că pe alocuri mai depășim că de aceea, dacă ați văzut pe ordinea de zi, extindem și reabilităm creșa de la Trapezului. Intenționăm să ma extindem niște grădinițe, inclusiv cu grupe de creșă, pentru că vrem să oferim cele mai bune condiții și, da, este adevărat, că în acest an am refuzat nu puține solicitări din alte sectoare. Cred

că așa cum suntem noi niște oameni foarte de treabă, ne îngrijim, dacă ptiieiC să ajutăm cetățeni și din alte sectoare eu zic că nu-i rău ceva în chestiunea asta. Dar există o problemă și anume, din momentul în care s-a născut un copil și merge la creșă, grădiniță, primar, gimnazial, liceal, profesional, și l-am aprobat astăzi, inclusiv, pentru învățământul dual. Ei, după ce iese din liceu, din facultate, în românia noi îi lăsăm pe stradă, în mod efectiv. Avem o mare problemă cu zona antreprenorială. Avem prea puțini antreprenori în România. Pe cale de consecință, noi încercăm să acoperim fix acest segment, și o zonă mare, extinsă din acest spațiu despre care vorbim va fi cu destinație de incubator de afaceri, accelerator de afaceri, zonă de start-up tocmai pentru tinerii care vor să se implice în zona antreprenorială. Pe lângă sediul primăriei și a tuturor subordonatelor primăriei și a sediilor societăților care aparțin de Primăria Sector 3 și pe lângă multe alte facilități care ne sunt foarte necesare pentru o astfel de locație.

P-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim domnule Primar. Votați, vă rog, punctul 44.

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 45 (punctul 4 - suplimentare 2) “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea demarării procedurii de preluare a contractelor de leasing utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcții Montaj 93 SA". Propuneri, obiecțiuni?

DL Consilier Voinea Inocenții* loan

în ședința trecută noi am aprobat o sumă la care putem ajunge în licitarea achiziționării fabricii de prefabricate din beton. între timp, înțeleg că tranzacția s-a făcut în alt fel, și asta am aflat-o prin alte surse. Punctul ăsta e legat, că spune aici numele antreprizei care deține acea fabrică, înțeleg că am cumpărat-o pe un leu dar în spate sunt niște datorii istorice ale firmei dar și aceste contracte de leasing, unele au avut scadența la 29.08, înțeleg, s-au plătit sau nu s-au plătit astea? Să nu aprobăm ceva acum ce deja s-a întâmplat acum 2, 3 zile. Dar asta e altă problemă.

Cred că excede puțin mandatului pe care l-am dat noi, aici, acela de a merge până în 5 milioane să cumpărăm fabrica respectivă. Ne explicați un pic ce s-a întâmplat între timp, ce ați mai visat peste noapte?

P-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim domnule consilier. Domnule primar.

PI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

De ce sunteți rău? Ce aveți cu visele mele?

PL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

A fost un zâmbet. Visele sunt bune, să nu fie coșmaruri!


PI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Să știți că d-astea nu prea am. Am vise și visuri. Sper din suflet că și d-voastră încă le mai aveți. Am avut o propunere din partea acționarului majoritar al societății Delta ACM , o propunere interesantă, care, într-adevăr, m-a lăsat fără somn vreo 2, 3 nopți. Pot să vă spun că această societate comercială a reprezentat ceva semnificativ în istoria României. Chiar dacă are o situație oarecum dificilă în acest moment cred că e o societate cu potențial și că împreună o putem face să reprezinte chiar mai mult decât a fost. Mai mult decât atât pot să vă spun că pentru noi este foarte benefică în toată arhitectura pe care am conceput-o, pe care o gândim. Și vreau să vă spun un lucru. De exemplu, în Sectorul 3 e profund inadmisibil faptul că în luna august încă mai avem gropi pe străzi. Asta din cauza faptului că firmele cu care avem contract sunt niște maxim ticăloși de care aș vrea să scap cât mai repede posibil. Nu vreau să intru în detalii. Eu le-am spus exact ce gândesc despre dânșii cât se poate de direct. Dar, astăzi, în Sectorul 3 reparăm gropile cu angajați! primăriei, ca să știți despre ce vorbim. E un mod de management care ne face să fim mai operativi și mult mai ieftini. Deci pe tot ce construim aici o să vă fac o situație financiară la sfârșit de an în care să vă arăt că Primăria Sector 3 e cea mai performantă instituție publică din România și, îndrăznesc, așa, să cred că ne batem la nivel internațional, ca să nu zic mondial. Deci, repet, nu avea nevoie societatea noastră să cheltuiască un leu, dacă d-voastră considerați că e în neregulă, acea valoare am să o plătesc din propriul buzunar. Deci nu facem nimic care să fie în neregulă am respectat și respectăm consiliul la cel mai înalt nivel dar încercăm să ne facem treaba atât de bine cât nu doar să rezolvăm niște probleme punctuale ci, pur și simplu să facem performanță.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

D1, Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Spuneți, totuși, cât ne costă leul ăla, că asta vrem să știm! Care sunt datoriile istorice ale firmei pe care trebuie să le plătim sau cât avem noi, 51% să plătim, și cât înseamnă aceste contracte de leasing pe care le preluăm și trebuie să le achităm. Trebuie să știm și noi ce ne costă tranzacția asta.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu se va întâmpla nimic fără știrea d-voastră și fără aprobarea d-voastră. Suntem în plină evaluare, în plină reorganizare astfel încât atunci când va fi necesar d-voastră veți fi în deplină cunoștință de cauză de absolut orice leu care e cheltuit din banul public așa cum se întâmplă doar, din nefericire, și o spun cu mult regret,


doar la Primăria Sector 3, în sensul în care fiecare leuț este cheltuit într-un mod.100% transparent.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

înțeleg că firma Delta ACM are o datorie de 316 milioane lei ceea ce înseamnă că la 51% preluăm vreo 160 milioane lei datorie pe care îi vom plăti noi, ca Primărie Sector 3, prin societatea de drumuri. Aș vrea să verificăm dacă informația e reală! Iar pe de altă parte, mi se pare un mod dubios, ca să nu folosesc alt cuvânt, prin care 49% din cheltuielile cu asfaltarea din Sectorul 3 vor pleca la un privat fără vreun fel de licitație. Adică dacă Administrare Străzi are doar 51 % din Delta ACM și noi dăm toate lucrările de asfaltare lui Administrare Străzi care le va realiza prin Delta ACM, noi având 51 %, înseamnă că cei 49% ajung la un privat. Greșesc?

PI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-le consilier, știți bine că vă apreciez foarte mult și, în general, aveți puncte de vedere foarte pertinente și foarte corecte, nici aici nu sunteți foarte departe, dar vă lipsesc câteva informații. Acum se analizează în încăperea de alături, se semnează un contract de operare pe stația de asfalt, în sensul în care, stimați colegi, nu noi cumpărăm asfalt de la Delta ACM ci Delta ACM cumpără asfalt de la societatea noastră. Pe cale de consecință nu noi băgăm bani în buzunarul lui Delta ACM ci lucrurile se întâmplă invers. Vreau să vă asigur să noi lucrurile le facem cât de principial posibil se poate. Repet, societatea noastră devine furnizor pentru Delta ACM și nu invers.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

DL Consilier Petrescu Cristian

Eu mă refeream în general la lucrare, achiziționare de asfalt, lucrarea întreagă de asfaltare, la lucrarea de afaltare pe care primăria o dă SC Administrare Străzi fiind acționar unic, o dă fără vreo licitație iar Administrare Străzi, în efectuarea obiectului său de activitate, în ideea de a asfalta, va folosi Delta ACM, pentru că e acționar majoritar. Vă rog să mă corectați!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu-mi permit, d-le consilier să vă corectez. D-voastră solicitați informații într-un mod cât se poate de pertinent. Ce se întâmplă? Cum stau lucrurile?

De fapt, dacă ați observat că noi am modificat organigrama și cea mai mare parte de lucrări, cel puțin pe partea de mentenanță, nu se ocupă Administrare Străzi

ci se ocupă efectiv primăria, angajații primăriei. Și o să-mi spuneți si care e avantajul primăriei sau care e avantajul lui Delta ACM? Chiar dacă noi suntem majoritari acolo totuși e o societate care e o entitate juridică diferită.

Pe cale de consecință, lucrurile stau după cum urmează: Delta ACM are contracte cu statul într-o proporție foarte mare, covârșitoare chiar. Din nefericire, contractele cu statul se derulează într-un mod foarte greoi, li se întâmplă sincope mari, ca de exemplu, statul nu și-a făcut exproprierile la timp. Nu și-a luat avizele la timp. Nu are finanțare. Nu a semnat ordinul de începere, le-a dat ordin de sistare cu sau fără motiv. Toate lucrurile astea multe se reglează în instanță, câștigi sau pierzi. Dar se întâmplă nu de puține ori ca oamenii care muncesc să rămână fără muncă, adică nu au obiectul muncii, nu pot să mai lucreze pe șantier pentru că li s-a dat sistare sau, mă rog, nu și-a făcut statul treaba, și atunci oamenii ăia sunt plătiți fără să muncească și de aceea produce niște pagube nu mici, societății. Care e convenția noastră cu Delta ACM? Ca în momentul în care ei au personal disponibil, noi avem atât de mult de muncă în Sectorul 3, încât oamenii de acolo, fiind societatea noastră, sunt detașați la primărie și lucrează pe șantierele din Sectorul 3. Delta ACM nu are treabă cu șantierele din Sectorul 3. Oamenii care lucrează acolo sunt detașați pentru două săptămâni, o lună de zile, 2 luni de zile, cât este nevoie. îi detașam la Sectorul 3, ei își închid treaba pe care o au de făcut cu utilajele care, atenție, nu sunt utilajele lui Delta ACM, ci vor fi utilajele nastre. De asta am și aprobat în consiliu că preia leasingul societatea noastră, unde Consiliul Local este acționar 100%. Deci vreau să vă asigur de faptul că sunt foarte conștient de ce atribuții avem aici și de faptul că, chiar dacă noi suntem acționar majoritar acolo, totuși nu suntem de 100% și nu e autoritate contractantă și că societățile noastre sunt cele care vor avea contracte cu Primăria Sector 3.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule Primar. Votați, vă rog, punctul 45.

Cu 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 46 (punctul 5 - suplimentare 2) “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL în vederea semnării contractelor de furnizare materiale, pentru realizarea contractului având ca obiect „Lucrări de pavare alei și montare borduri în Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor spațiilor verzi A;B;D;ll;13;Kl;K2;K3;K4f. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 47(punctul 6 - suplimentare 2) „Proiect de hotărâre^ privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 514/31.10.2017 referitoare la Contractul de credit nr. 249/8130/2015 /13441/28.10.2015 încheiat cu BRD SA”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 48 (punctul 7 - suplimentare 2) „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 515/31.10.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank SA”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 49 (punctul 8 - suplimentare 2) „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 222/30.05.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 50 (punctul 9 - suplimentare 2) „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 51 (punctul 10 ~~ suplimentare 2) „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 342.270.547 lei, în conformitate cu prevederile OG nr. 8/2018 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, „întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor”. Domnule consilier.

DL Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Din păcate, pe 22 august nu eram în țară ca să merg împreună cu d-na director Bărgăunaș, așa cum promisesem, la licitația pentru instalațiile pentru parc de distracții. Eram curios, am câștigat licitația? La ce preț? Ce s-a întâmplat?

---n

'•;-

vâ-'p- ■»■

■’%.. & U C bV x'X


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am fost singurii ofertanți, pe cale de consecință, sesiunea de licitații s-a încheiat fix cum a început, adică prin plata sumei de bază pe care am ofertat-o noi, anume 1,2 milioane euro.

P-na Președinte de ședință luiiana Văduva

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

Ne-au fost prezentate la 6 luni rapoartele societăților comerciale. Am văzut multe lucruri acolo inclusiv povestea asta cu vânzarea Halei Laminor dar am mai văzut ceva, că există unele societăți care nu prea au oameni angajați dar ele primesc contracte foarte, foarte grase de la primărie. De exemplu văd la, cum îi spun eu, “Iarbă verde SRL” că are vreo 6 muncitori și vreo 9 ceilalți pe lângă cei 6 muncitori, cum era înainte, 2 cu sapa unul cu mapa. Cum să primească o societate să facă... “Investiții Spații Verzi” în prezent au 6 muncitori angajați și 9 ceilalți, șef TESA, tehnician, nu știu ce. Cum poate să facă atâtea suprafețe de spații verzi, reamenajări? Au primit acum grădinițe de făcut, cum fac lucrul ăsta?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, managementul este asigurat la societățile noastre de către niște persoane care sunt câștigătoare, care au un contract de mandat și care trebuie să și-l respecte. Au niște contracte pe care, de asemeni, trebuie să le respecte. Am senzația că unele societăți...dar să știți că nu e nimic nou, nici în privat nu au confirmat toți cărora le-am dat o șansă. Pur și simplu, unii nu vor confirma. Vom constata că nu sunt în stare să le gestioneze și îi vom schimba pe cale de consecință, ca să știm despre ce discutăm. Vom vedea în ce măsură sunt capabili să-și îndeplinească fișa postului. O evaluare cred că se va întâmpla înainte de finalul lui septembrie și o să vin să vă prezint o situație.

Dna Președinte de ședința - Văduva luiiana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier.

Dl. consilier Voinea Inocențiu

Vă contraziceți puțin cu ceea ce spuneați înainte, că Primăria Sectorului 3 este foarte performantă. Bănuiesc ..când spuneți Primăria Sectorului 3 că vă gândiți și la societățile create ca să ajute activitatea. Ori dacă spuneți că aveți dubii în privința funcționării si a conducerii lor în bune conditiuni, înseamnă că nu mai sunterm chiar așa la superlativ, deocamdată.

PI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, hai să nu confundăm marfa cu ambalajul. Eu când mă refer la primărie, să știți că vreau să vă asigur de asta, nu știu ce impresie aveți d-voastră,

dar nu mă refer la societăți. Eu când vorbesc de primărie, vorbesc de primărie. Și haideți să vă dau indicatori de performanță: în ultimii 6 ani de zile proiecte europene în valoare de peste jumătate miliard de euro. Vă spun cât se poate de direct și deschis că asta nu înseamnă performanță, asta înseamnă campioni. Nu există nicio institiție din această țară care să fi făcut treabă mai bună decât noi. Alte indicatoare de performanță, de exemplu, chiar acum fac o situație să văd la câte zile în această perioadă noi am inaugurat un bloc reabilitat. Ca să nu mai discutăm de faptul că nu există admnistrație publică în această țară care să aibă învățământul la nivelul la care îl avem noi în Sectorul 3. De spații verzi am discutat mai devreme că de asta s-a și supărat domnul consilier coleg și a plecat.

PI. consilier Voinea Inocențiu

Spațiile de învățământ.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Asa si eu cum am zis?

Dl. consilier Voinea Inocențiu

învățământul.

PL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aveți dreptate! Unde aveți dreptate, aveți. E adevărat: spațiile de învățământ. Este o corectare..nu mă așteptam din partea d-voastră. O corectare așa constructivă, în general sunteți distructiv. De data asta vă apreciez.

Faptul că am dat afară personal în plată, lăsăm la o parte pe cei care au plecat, pensionari sau și-au cerut ei transferul. 200 de oameni din plimbă hârtia prin primărie, chiar dacă acum am angajat personal pe partea de contractual care să muncească în mod efectiv, asta îmnseamnă tot performanță.

Pot să vă spun faptul că, prin această reorganizare noi am economisit niște zeci de milioane, să știm despre ce vorbim. Că de aceea, iată că avem posibilitatea să facem niște lucruri, că discutăm aici de investiții și alte asemenea.

Dar haideți ca să revenim la societăți. Haideți să fim corecți, pe unii manageri i-am cunoscut aici, mi-au fost prezentați și eu am zis “domne, nu am nicio problemă, dacă d-voastră considerați că sunt în regulă, puneți-i provizoriu și eu sper că pot să îmi fac treaba cu ei”. Că și-au dat examen și au câștigat, chiar e o chestiune care nu mă privește pe mine. D-voastră știți bine care este legislația în vigoare, asta nu înseamnă că eu nu știu să le evaluez activitatea. Asta nu înseamnă că eu nu am motive să mă îndoiesc de capacitatea unora de a se achita de sarcinile pe care le au în mod efectiv. Pe cale de consecință, da, cred, că avem manageri care mă fac să fiu optimist în ceea ce mă privește, dar sunt și situații în care mă îndoiesc de performanțele pe care le pot obține, iar în ocazii mai puțin formale ca aceasta, eu chiar m-am exprimat cât se poate de deschis. Am de gând ca până la sfârșitul lunii septembrie, adică într-o lună de zile să am o evaluare a activității și să vin să vă comunic și să acționăm în consecință.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar!

Dobre Filofteia

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposai Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoieta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Vaierîca Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Ene Steiian Bogdan Malureanu Liviu

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 6)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai


Galbenu Ana lulia Tudorache Livia


Dobre Alexandru Fleancu Fiorin Marinescu ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasilîu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu foan


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Voie: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luiiana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Ene Stelian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2)

Petrescu Cristian

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-VS.E. 14.08.2018

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fieancu Florin

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprîan Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunîca Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 0)

No-Voting (Total: 3)

Ene Steîian Bogdan

Gafbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote: 25)

Baetica Nîcoieta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Hontaru Vaferica Moldoveanu Lucian lonei Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Aiîn lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2)

Galbena Mîrcea Mihai

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana luiia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleanca Florin Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luiiana

Mafureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Ene Stetian Bogdan Gutium Narcis a-Veronica Marinescu Ionela Peiinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vastiiu Mariana

Proposal Name:

Punctul 3

■lllllllwllllllllllll

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu loneia

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Văduvă luiiana

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 3)

Moidoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocenîiu loan

Punctul 4

Yes (Vote: 25)

IliilBIIIIlilIISIIll

Baetîca Nîcoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Hontaru Vaierica

Moidoveanu Lucian lonei

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă iuiîana

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan Guîium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Maiureanu Liviu

No-Voting (Total: 1)

Voînea Inocentiu loan

Yes {Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Hontaru Vaierica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Maiureanu Liviu

No-Voting (Total: 4)

Gafbenu Ana lutia Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fteancu Florin Marineata Marcel Peîinaru Corne!

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Galbenu Mîrcea Mihai


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoîeta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Hontaru Vaierica Moldoveanu Lucian lonei Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Li via Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Fieancu Fiorin Marineata Mareei Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luiîana


Dobre Alexandru Ene Steiian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Gaibenu Mircea Mîhai


Maîureanu Liviu


Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu loneîa Pelinaru Cornet Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Gaibenu Ana luiia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fteancu Florin Hontaru Valerîca Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gaibenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Galbenu Ana lulia Hontaru Vaierica Marinescu ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Corneanu Antonio Ciprîan Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă lulîana

No (Vote:1)

Ene Stelian Bogdan

Abstain (Vote: 1)

Dumitru ConstantinNo-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan


Yes


Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Ffeancu Fiorin Hontaru Vaierica Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Corneanu Antonio Cîprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin T udorache Livia Voicu Alin lonut


No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 4}

Fatu Adrian    Malureanu Livtu

Tudorache Andrei Cristian


Voinea Inocentîu loan

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: O)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3 )

Malureanu Lîviu


Corneanu Antonio Ciprîan Enachescu Marian Daniel Fieancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livîa Voicu Alin lonut


Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulta Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Voi nea Inocentiu loan


Yes (Vote: 23)

Baeîica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Fiorin Hontaru Valerica Moldoveana Lucian ionel Petrescu Cristian Tudor Efena Vasîiiu Mariana

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Votîng (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ctprîan Enachescu Marian Daniel Gaibenu Ana lulia Marineata Mareei Paunica Adriana Popescu Romeo Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Gaibenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Ene Steiian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marinescu ionela Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă iuiiana

Maiureanu Liviu

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Galbenu Mîrcea Mibai Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Efena Văduvă luliana Votnea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fieancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Yes (Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaibenu Ana lulia

Gaibenu Mircea Mîhat

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Matureanu Lîviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian lonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

T udor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livta

Văduvă lulîana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu îoan

Yes (Vote: 29}

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Matureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voîcu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luiiana

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Peiinaru Comei

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 }

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

No (Vote:0) Abstain (Vote:0) No-Votîng (Total: 0)


„,îj jYes (Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Gaibenu Mircea Mihai Maiureanu Liviu Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voîcu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0)

No-Votîng (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Fiorin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gaibenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Yes (Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Gaibenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 0)Corneanu Antonio Ciprîan Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gaibenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Yes (Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Gaibenu Mîrcea Mihai Malureanu Liviu Moidoveanu Lucian ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Votcu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Mareei Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voînea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Ene Steiian Bogdan Gaibenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

AVA

i V

A'-


o/,;;y

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaibenu Ana lulia

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Sena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livîa

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

Voinea inocentiu ioan

No (Vote:0) Abstain (Vote: 0} No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Cîprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelîan Bogdan

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Gaibenu Ana lulia

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

Maiureanu Liviu

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian lonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă lulsana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea inocentiu ioan

Abstain {Vote: 0) No-Votîng {Total: 0)

r.....


: >*'G L


\>A

VA


Yes (Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Gatbenu Mircea Mîhai Mafureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Eiena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Danie! Fleancu Fiorin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Ene Sîeiian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Voie: 0}

Abstain (Vote:0)No-Voting (Total: 0)


Yes (Vote: 28)

Baetîca Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Galbenu Ana luîia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luiiana

Vasilîu Mariana

Voicu Alin Ionul

No (Vote: 0)

Abstain {Vote: 0)

No-Voting {Total: 1)

Votnea Inocentîu loan

ffy'

AycjA’V‘>z

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Fiorin Hontaru Valerica Marinescu ionela Pelinaru Comei Radu Constantin Văduvă luliana Voinea Inocentîu ioan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Galbenu Ana lulia Maiureanu Liviu Moldoveanu Lucian ionel Petrescu Cristian Tudor Elena Vasiiiu Mariana


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Sima Elena Daniela


No-Votîng (Total: 0)


Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian ionei

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Văduvă iuiiana

Voinea Inocentîu loan

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Danie!

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Mareei

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian

Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru

Ene Steiian Bogdan

Galbenu Ana luiia

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voîcu Aitn lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1)

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 0 )

(Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcîsa-Veronica Marineata Marcel Pauntca Adriana Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vastliu Mariana


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru Ene Stelîan Bogdan Galbenu Ana luiia Malureanu Liviu Moîdoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan


No (Vote:0)

Abstain (Vote:1)

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 1)

Gaîbenu Mîrcea Mihai


Proposai Name:

Punct suplimentar 1

(Prima suplimentare» Punctul 1/17}

Yes (Vote: 18)

Baetîca Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Danie!

Marineata Marcel

Pelinaru Corne!

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Lîvîu

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin

Tudorache Livia

Galbenu Ana Iuiia

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 5)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian

Voinea Inocentîu loan

Gutium Narcisa-Verontca

Proposal Name:

Punct suplimentar 2

(Prima suplimentare - Punctul 2/17)

Yes (Vote: 19)

Baetîca Nicoleîa Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pefinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 5)

Dumitru Constantin

Maiureanu Liviu

Galbenu Ana lulia

Moidoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 5)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Lîvia

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Gutium Narcisa-Veronica

Proposai Name:

Punct suplimentar 3

(Prima suplimentare - Punctul 3/17)

Yes (Vote:22)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Fiorin Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprîan Ene Steiian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Abstain (Vote:2)

Galbenu Ana lulia


Galbenu Mircea Mihai


No-Voting (Total: 5)

Enachescu Marian Daniel Tudorache LiviaMoldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan


Tudorache Andrei Cristian


\v\

fe® J

,’JV fu’t Wy

Proposal Name:

Punct suplimentar 4

(Prima suplimentare - Punctul 4/17)

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Hontaru Vaiertca Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 5)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu

No-Votîng (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin Marineata Marcel Peiinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiiiu Mariana


Ene Stelian Bogdan Moidoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mîrcea Mihaî


Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marinescu ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voîcu Alin lonut


Galbenu Ana luiia


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Hontaru Vaierica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei

Marineata Marcel

Peiinaru Corne!

Radu Constantin

Tudorache Livia

Dobre Alexandru

Fieancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Efena Daniela

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan

Gutîum Narcisa-Veronica

Gaibenu Ana luiia

Malureanu Liviu

Gaibenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Votîng (Total: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Galbenu Ana lulîa

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Corne!

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Ene Steiian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Văduvă iuliana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Marîneata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Eiena

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 4)

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Tudorache Li via

Voinea Inocentiu loan


4.5V /4/

//t-j

■£(O

-u ' C' v * <

r - X \

Yes (Vote: 28)

Baetica Nîcoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Gaibenu Mircea Mihai Maiureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Ffeancu Fiorin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Dobre Alexandru


Ene Steiian Bogdan


Gaibenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin


Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Voîcu Alin lonut

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan


Proposal Name:

Amendament 1 - âoWtxîe

Yes

(Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

No

(Vote: 9)

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă îuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Abstain (Vo»e:1)

Marinescu Ionela

No-Voting (Total: 16)

Baetîca Nîcoleta Mariana Ene Stelîan Bogdan Gaibenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Tudor Elena

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Dumitru Constantin

Gaibenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin Ionut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 1)

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 12)

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Gaibenu Ana luiia

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaferica

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

T udorache Livia

Voinea Inocentiu loan

/

\'fl\


,2?


* /o

2 fi b :

Șl    •>

Proposal Name:

Amendament 2

Yes (Vote: 22)

Baetîca Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin iacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Afin îonut

No (Vote: O)

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulta Tudorache Livia

No-Voting (Total: 3}

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Moldoveanu Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fieancu Florin

lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelin a ru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica

Martnescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihat

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Votîng (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Galbenu Ana luiia

Voi nea Inocenți u loan

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

T udor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 4)

lacob Cezar

Pelinaru Cornel

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu ioan


io z ~io M/Z

V C ■

\:


Xz/zzs * t - z X iProposai Name:

Punct suplimentar 11

(Prima suplimentare - Punctul 11/17)

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Pelinaru Cornet Radu Constantin Văduvă iuliana

No (Vote: 1 )

Tudorache Livia

Abstain (Vote: 3)

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 6)

Ene Steiian Bogdan lacob Cezar


Corneanu Antonio Cîprian Fleancu Florin Marinescu îoneia Petrescu Cristian Sima Eiena Dantela Vasiliu Mariana


Galbena Mircea Mthai

Galbenu Ana lutia Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Moldoveana Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Verontca Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Mareei

Pelinaru Comei

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasilîu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 5)

Gaîbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu îoan

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin

Ene Steiian Bogdan

Guîium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

No-Voting (Total: 1)

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:Punct suplimentar 13

(Prima suplimentare - Punctul 13/17)

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 3)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 5)

Dumitru Constantin îacob Cezar

No-Voting (Total: 2 )

Galbenu Ana luliaCorneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian

Ene Stelîan Bogdan Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin ionui

Tudorache Lîvia

Gutium Narcisa-Veronica

Proposal Name:

Punct suplimentar 14

(Prima suplimentare - Punctul 14/17)


Yes (Vote: 19)

Baetîca Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerîca Pa unica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 5)

Gaibenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 3)

Gutium Narcisa-Veronica

No-Votîng (Total: 1)

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Gaibenu Mîrcea Mihai Voinea inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


lacob Cezar


Tudorache Livia


Proposal Name:

Punct suplimentar 15

(Prima suplimentare - Punctul 15/17)

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoîeta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă iulîana

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 8 )

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

No-Votîng (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprîan Fteancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan

Ene Stelian Bogdan iacob Cezar Tudorache Livia

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel

Proposal Name:

Amendament 3 "


Yes (Vote: 22)

Baetîca Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Văduvă luliana Voinea Inocentîu loan

No {Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 2)

lacob Cezar

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Cîprian Enachescu Marian Daniei Hontaru Valerica Paunîca Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Pleancu Fiorin Marineata Marcel Peltnaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Moldoveana Lucian Ionel


Proposal Name:

Punct suplimentar 16 (Prima suplimentare - Punctul 16/17}


Yes (Vote: 2)

Gutium Narctsa-Veronica


Tudor Elena


No (Vote:4)

lacob Cezar Vasiliu Mariana


Marineata Marcel


Pelinaru Cornel


Abstain (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fieancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Votcu Alin lonut


No-Voting (Total: 5)

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian


Proposaf Name:

Punct suplimentar 17

(Prima suplimentare - Punctul 17/17)


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Mareei Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă iuliana

No (Vote: 1)

Galbenu Ana îulia

Abstaîn (Vote: 8)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Voinea inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana


Ene Stelian Bogdan iacob Cezar Tudorache Livia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai Moldoveana Lucian Ionel


■;/ ,,, î-’î

' O7o7


Yes (Vote: 18)

Baetica Nîcoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marineata Mareei

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luiiana

Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin

Marinescu loneia

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2 )

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 7)

Dumitru Constantin

iacob Cezar

Ene Stelian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1 )

Voînea Inocentiu loan

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Danie!

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin

Marinescu loneia

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Gaibenu Ana iulia

Tudorache Livia

Gaibenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstaîn {Vote: 5)

Dumitru Constantin

lacob Cezar

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting {Total: 1 )

Voinea inocentiu loan

Yes (Vote: 18)

Baetica Ntcoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprtan Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

VasiSiu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Vaîerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin îonut

No {Vote: 3)

Gaibenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Livia

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Gaibenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentfu loan

Proposal Name:

Punct suplimentar 21 (A doua suplimentare

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Maree!

Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 5)

Galbenu Ana lulia Tudorache Livia

Abstaîn (Vote: 4)

Dumitru Constantin Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Ene Steiian Bogdan


- Punctul 4/10)


Corneanu Antonio Ciprîan Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan

Gutium Narcisa-Veronica

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian lacob Cezar

Proposal Name:

Punct suplimentar 22

(A doua suplimentare - Punctul 5/10)

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luiiana

No (Vote: 5)

Galbenu Ana lulia Tudorache Lîvîa

Abstain (Vote: 3)

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 2)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Moldoveanu Lucian Ionel


lacob Cezar


Proposal Name:

Punct suplimentar 23

{A doua suplimentare - Punctul 6/10}

Yes (Vote: 18)

Baetica Nîcoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Mareei Peiînaru Cornel Radu Constantin Văduvă lulîana

No (Vote: 6)

Galbena Ana lulia Tudorache Livia

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1 }

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Efena Daniela Vasiiiu Mariana

Gutîum Narcisa-Veronica Voinea fnocentiu ioan

Galbena Mircea Mihai


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Moldoveana Lucian Ionel


lacob Cezar


Proposai Name:

Punct suplimentar 24

(A doua suplimentare - Punctul 7/10)

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă iutiana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Gaibenu Ana lulia

Tudorache Livia

Gutium Narcîsa-Veronîca

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstaîn (Vote: 3)

Dumitru Constantin

Gaibenu Mîrcea Mihai

îacob Cezar

No-Voting (Total: 3)

Ene Steiian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punct suplimentar 25

(A doua suplimentare - Punctul 8Z10)

Yes (Vote: 18)

Baetica Nîcoîeta Mariana Enachescu Marian Danie! Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luîiana

No (Vote: 4)

Galbenu Ana îulia Tudorache Li via

Abstaîn (Vote: 4)

Dumitru Constantin Tudorache Andrei Cristian

No-Votîng (Total: 2)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Hontaru Valerîca Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Moldoveanu Lucian Ionel


Galbenu Mircea Mihai


Voinea Inocentiu loan


lacob Cezar


Proposai Name:

Punct suplimentar 26

(A doua suplimentare - Punctul 9/10)

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marineata Mareei

Peiinaru Comei

Radu Constantin

Văduvă luiiana

Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Eiena Dantela

Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Vaierica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Eiena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Gaibenu Ana luiia

Tudorache Li via

Gutium Narcisa-Veronîca

Moidoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 3)

Dumitru Constantin

Gaibenu Mircea Mihai *

lacob Cezar

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelîan Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Voinea inocentiu ioan

Proposal Name:

Punct suplimentar 27 (A doua suplimentare -

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 3)

Galbenu Ana îulia

Abstain (Vote: 3)

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan Voinea Inocentiu ioan


Punctul 10/10)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pauntca Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Moldoveana Lucian Ionel

lacob Cezar

Tudorache Livia

8/31/2018 5:50:01 PM

Page 1 of 1