Proces verbal din 31.07.2018

PV al sedintei ordinare din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 Nr. 155721/PS3/02.08.2018

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.07.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 137980/CP/25.07.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Ncgoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și doamna Neacșu Florentina - director exectutiv -Direcția Asistență Legislativă — reprezentant al Secretarului Sectorului

3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 31 consilieri locali din numărul total de 31.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Dcciar deschisă ședința ordinară din data de 3 L07.2Oi 8. in sală sunt prezenți 31 de consilieri.

Vă supun la vot ordinea de zi. Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați colegi. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.07.2018 cu 5 proiecte de hotărâre, conform adresei nr. 140867/30.07.2018 după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții '‘Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului'.


3.    Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL.

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

5.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3.

Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, domnule consilier. înainte să trecem la vot să-i urăm bun venit doamnei Prefect.

Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 6 abțineri, suplimentarea a fost aprobat.

Vă supun sprea aprobarea ordinea de zi cu cele 5 puncte suplimentare. Votați,

vă rog!

Cu 31 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 17.07.2018.”


Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abțineri, primul punct a fost aprobat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu“Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.lA, lot 1, Sector 3”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, al doilea punct de pe ordinea de zi a fost aprobat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 3 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+IE pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), Sector 3”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hală depozitare Parter și birouri P+1E

pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr. 41-45, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, lot2, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință unifamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr.ll, Sector 3”. Da, doamna consilier!

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Vreau să verificați, în materialele pe care le-am primit, scrie pe planșă “Drumul Murgului”, iar în proiect îi zice „Strada Murgului”. Să nu fie o greșeală ceva, care să cauzeze o problemă pe viitor pentru persoana care....

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

S-a consemnat. Mulțumesc!

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a HCLS3 nr.l52/26.04.2018 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 11-2018.” Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 11 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe ~~ condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 620/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS 3 nr. 239/18.06.2018.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico - economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 569/27.11.2017 referitoare la cererea de finanțare

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 85”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 572/27.11.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE88”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 573/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89”. ”

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 574/27.11.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 90”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 31 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 575/27.11.2017 referitoare la cererea de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 91 ”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 576/27.11.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 92”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 31 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 606/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 31 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 607/27.11.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 94”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 608/27.11.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul3 - FE 95”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 31 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 609/27.11.2017 referitoare la cererea de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 96”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 23, „Proiect de hotărâre privind acordarea a cinci înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora". Propuneri, obiecțiuni? Da domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Aș vrea să știu și eu, de ce nu corespund sumele din hotărâre, cu cele din graficul de eșalonare? Este o diferență. Am încercat să fac socotelile, să scad, să adun, dar tot nu!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Din partea aparatului de specialitate.

DL Director General - Ilie Petre Iulian -Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3

Sumele din hotărâre sunt cele actuale, cele din graficul de eșalonare sunt cele pe parcursul derulării graficului de eșalonare. O să vedeți, că aveți și majorări calculate care trebuiesc achitate sau sunt cele care sunt amânate la plată, până la finalizarea eșalonării și în plus mai aveți și termenele de plată, de pe parcursul eșalonării care trebuiesc achitate în timp. Muțumesc!

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu m-am lămurit, pentru că noi aprobăm o hotărâre, în care spune așa: avem plata de o sumă conform graficului de eșalonare și cineva are, de exemplu, 8323 lei, Cruceriu Marius și în graficul de eșalonare are 8376 lei, apar 50 și ceva de lei în

minus! Ori plătim cât este în hotărâre, ori plătim cât este în graficul de eșalonare. Dar se contrazic chiar în textul hotărârii! Nu-i mai punem suma și atunci spunem ... Păi, hai, verificați și retrageți atunci sau să nu-1 votăm! Că sunt toate cele 5, nu este doar una. Luați hotărârea și uitați-vă la toate. Nici un grafic nu corespunde cu suma din hotărâre. Deci, la anexa 1 avem 6032,78 lei, în hotărâre ...

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule Primar, vă rog!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor! Mulțumim doamnei Prefect, că a venit la ședință. Este prima dată, sunt Primar de 6 ani, când un prefect participă la ședința de consiliu, ceea ce mă bucur si îi mulțumim că este alături de noi!

5    5

Ce propun eu este următorul lucru. Domnule director, greșeala este posibilă, că suntem oameni și putem greși, dacă sunteți de acord aș face următoarea propunere, și anume: să o aprobăm așa, dumneavoastră recalculați și dacă este vreo greșeală, în ședința următoare venim și o refacem.


Domnule director, repet, stimați consilieri, doamnelor și domnilor, dacă sunteti de acord, aprobati-o asa. Până la ședința următoare recalculați si dacă este ceva de modificat venim cu modificări la ea!

D1. Director General - Ilie Petre Iulian -Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3

în grafic, dacă vă uitați, o să constatați că majorările care se calculează pe perioada eșalonării sunt împărțite în două, adică 0,5% din majorările calculate, se plătesc la termen și 0,5% din majorările calculate, se amână la plată. In cazul în care cetățeanul își duce până la capăt eșalonarea, este scutit de la plata a jumătate din majorările calculate pe durata eșalonării, în cazul în care nu-și duce până la capăt eșalonarea, acele majorări sunt de plată.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Dar tot nu iese socoteala......

DL Director General - Ilie Petre Iulian -Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3

Vă stau la dispoziție. Am fost în comisie aici și nu m-ați întrebat! Vă rog frumos, data viitoare, să mă întrebați în comisie!

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

V-am întrebat și v-am scris și nu mi-ați răspuns la solicitări!

DL Director General - Ilie Petre Iulian -Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3

V-am răspuns la toate solicitările. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Supun la vot punctul numărul 23. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 24, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 25, „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 140/28.03.2018 referitoare la stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 8 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 26, „Proiect de hotărâre privind constituirea și aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 ( EIL - Sector 3)”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 27, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algoriîhm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a face toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 28, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier._________

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Eu nu m-am lămurit de ce trebuie să avem trei tipuri de modele, când la fiecare model mai avem iarăși niște plafoane. Nu ar fi fost suficient doar criteriul valoric pentru a diferenția tipurile de achiziție? Așa mi se pare o împărțire ... modul de achiziționare, de organizare a licitațiilor, pentru diferite achiziții la internet și tehnologie. Trei ori trei, mă rog și cu apendice la una dintre ele, nouă modalități de a efectua achizițiile. Un criteriu este cel valoric, cu niște limite impuse, dar celălalt mi se pare artificial.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

îmi amintesc, că în ședința trecută, dacă nu chiar mai înainte cu o ședință, am spus sau am amintit acest aspect, faptul că societatea noastră pe Tehnologia

de hotărâre referitoare la regulamentul de achiziții și cu acea ocazie, v-am menționat faptul că toți cei care sunteți interesați de acest subiect, vi-1 punem la dispoziție și să clarificăm toate cele. A fost și trimisă! De principiu, nu am nicio problemă, că avem un reprezentant aici, care poate să ne explice despre ce este vorba.

Dar de principiu, discuțiile astea ar fi bine dacă le-am avea îninte de ședința de consiliu, ca să clarificăm lucrurile, după ce avem lucrurile clare, aici putem să dezbatem dacă este sau nu oportun. Dar, vă rog, de la societate.

Dna Grosu Cristinela - Director General Adjunct - societatea

Internet și Tehnologie S3 SRL

Bună ziua! Referitor la întrebarea care ați pus-o acolo, se evidențiază foarte clar cele trei tipuri de achiziții, pe care societatea le desfășoară. Este o achiziție pentru funcționarea societății, un tip de achiziție, un tip de achiziție și ofertare care se face pentru încheierea contractelor cu primăria și un tip de achiziție și ofertare care se face pentru încheierea contractelor cu alți operatori din piață, pentru că suntem o societate comercială. Am fragmentat și am segregat la acest nivel, pentru a fi mult mai ușor de controlat și de auditat aceste procese. Sunt metodologii diferite, deoarece la achiziția pentru funcționarea societății, urmărim evident calitatea și prețul cel mai scăzut din piață. Pentru partea de ofertare, aici intervine partea de parteneriate comerciale cu producători sau reprezentanți ai producătorilor de la care putem să beneficiem de niște discount-uri și să venim cu niște prețuri mici și competitive pe piață. De ce s-au pus acele target-uri sau praguri valorice, pentru a fi mult mai ușor de cuantificat procesul în sine. Mai ales că există prin legislație, peste

100 de mii de euro, trebuie să venim în ședință AGA pentru aprobare și atunci să fie mult mai ușor de urmărit achizițiile în sine. Nu sunt 9 procese, așa cum ați menționat! Sunt 3 procese de achiziție, sunt 3 praguri ori două modalități, cea de a treia este pentru o societate comercială oarecare, unde lucrăm ca orice societate de pe piață. Când închei un contract cu primăria, este mult mai important să urmăresc anumite lucruri, când închei un contract cu o societate comercială de pe piață, un alt operator econimic, mă interesează să am profit.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

In primul rând, să introduce termenul de Service Level Agreement, doar ca definiție și nu se mai vorbește de el nicăieri în cadrul procedurii. După aceea spune, că se identifică doi operatori. Cum se identifică? Se solicită oferte, prin SEAP, se identifică. Apoi avem lapct.7.3. -pași procedurali, ca prim punct, că trebuie să existe imediat în stoc. Păi un bun gospodar își face iarna car și vara sanie, deci nu trebuie să fie un criteriu, că trebuie să fie imediat în stoc, trebuie să fie în stoc și să mi-1 livreze, la data la care eu am nevoie de el. S-ar putea ca să am nevoie imediat sau s-ar putea să nu am nevoie imediat și să fie și mai ieftin. II iau din timp.


Pe urmă spune așa, în funcție de rentabilitate și eficiență. Păi, hai să definim rentabilitatea și eficiența, dacă spunem așa! Ce înțelegem prin acestea?

Deci, cred că sunt niște lucruri care ar trebui sau care pot lăsa loc de interpretări.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Eu cred că nu este nici o grabă, referitor la acest regulament și atâta vreme cât nu ați început contractul cu primăria, urmează să-l semnați. Aveți nevoie așa urgent de acest regulament, de achiziții? în sensul în care, mă gândeam să propunem, să ne abținem acum și să-l lăsăm pentru data viitoare, adică pentru data de 06.08., când o să facem o altă ședință de consiliu. Sunteți de acord cu asta? Arde ceva?

Dna Grosu Cristinela - Director General Adjunct - societatea

Internet și Tehnologie S3 SRL

Noi am fost ieri la comisie, am discutat, nu am primit aceste întrebări. Ne-ar fi ajutat dacă de ieri am fi putut să participăm, adică cei care au fost în comisii nu au avut obiecții, chiar am discutat.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Atunci, acum sincer, ce spune domnul consilier, face oarecum sens, nici eu nu sunt prea clar, o să-mi explicați și mie foarte clar, că nu am timp să mă bag în bucătăria tuturor. Dar vreau să-mi explicați și mie, dacă sunteți de acord, haideți să o aprobăm în forma aceasta, haideți să o analizăm cu atenție și să-și poată desfășura activitatea pe procedura asta.

Iar pentru data viitoarea, domnule consilier, faceți o discuție și eu sunt foarte interesat să particit eventual la discuția asta și haideți să vedem dacă găsim modalități de a îmbunătăți acest regulament. Simt total pentru.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, domnule Primar. Da, domnule consilier.

D1, Consilier Petrescu Cristian

Am și eu o rugăminte, ca principiu, haideți să nu mai invocăm comisiile astea, pentru că nu toți consilierii sunt membrii fiecărei comisii în parte.

Deci, una este ce se discută în comisie și alta este ce au dreptul să afle toți membrii consiliului despre ce s-a discutat în comisia respectivă și ce este în materialul de ședință.


io

Adică, dacă eu nu sunt parte la Comisia 3, înseamnă că nu am dreptul să aflu ce s-a întâmplat în Comisia 3? Sau să discut pe marginea subiectului? Deci una comisiile și alta este plenul.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Eu voiam să întreb, știu că o mare parte din firme, cred că mai puțin Salubritatea și Dezăpezirea, care este condiționată de anumite aspecte tehnice să înceapă activitatea, dar nu știu dacă Internet și Tehnologie, au început să genereze venituri. Aș vrea să știu dacă au început să genereze venituri și dacă da, din ce surse?

Dna Grosu Cristinela - Director General Adjunct - societatea

Internet și Tehnologie S3 SRL

Sigur, Internet și Tehnologie generează venituri. Am încheiat până acum contracte prin, inclusiv utilizând, SEAP cu primăria și am încheiat contracte și cu societățile cu aceeași autoritate tutelară și cu unitățile de învățământ pentru site-uri. Avem înjur de 70 de mii de lei venit lunar, din serviciile prestate, până în prezent. Ele vor crește, pentru că avem contracte care tocmai le-am încheiat, până la sfârșitul anului, vom avea probabil și contractul acesta pe proiectul de camere. Eu zic că avem niște venituri destul de bune până în prezent.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim! Supun la vot punctul numărul 28. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 29, „Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de membru si de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant”. La acest proiect votul este secret. Propuneri, obiecțiuni? Da, doamnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

în primul rând, noi nu votăm doar noul președinte, ci din câte văd eu în hotărâre și descărcarea de gestiune sau cum se zice, a vechiului președinte și pentru aceasta ni s-a prezentat un raport de activitate, care de fapt este după părerea mea un jurnal. Un jurnal, azi am făcut așa, măine am făcut așa, am cutare .. .,Ori eu cred că un raport făcut de un economist ar trebui să conțină clar: am avut ca obiectiv asta ..., am avut cheltuielile astea ..., am avut angajați! aștia ... , am cheltuit pe salarii

atâta ..., am realizat obiectivele de performanța ..., ș.a.m.d. Ori, noi nu avem un astfel de raport, în adevăratul sens al cuvântului, ci este un jurnal de activitate.

Pe ce bază desfacem noi descărcarea de gestiune și de răspundere? Nu este vorba de încetarea mandatului de președinte? Ați văzut materialele anexate? Nu este vorba despre și nu vorbim despre descărcare de gestiune? Eu am citit, nu cred că am uitat ceva ce nu am citit! Am citit zilele trecute! Hai să ne uităm, poate nu-mi dau eu seama!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule președinte.

Dl. Sârbu Robert Constantin - societatea Administrare Active

Sector 3 SRL

Bună ziua! Vă mulțumesc, că m-ați lăsat să iau cuvântul! Raportul acela de activitate reprezintă activitatea pe care am avut-o în cadrul societății. Bilanțul o să-l aveți în momentul în care va fî depus. Când am depus eu raportul de activitate și celelalte documente bilanțul nu era gata, după cum știți. La fel cum am făcut și data trecută, la celălalt președinte.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Vreau să întreb dacă s-a făcut inventarul?

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule președinte.

D1, Sârbu Robert Constantin - societatea Administrare Active

Sector 3 SRL

Sunt anumite obiecte de inventar care le-am avut în gestiune. La ce vă referiți?

D1. Consilier Mălureanu Liviu

Mă refeream la inventarul societății.

D1. Sârbu Robert Constantin - societatea

Administrare Active Sector 3 SRL

S-au făcut soldurile! Da, dar sunt în interior, în societate!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

La momentul în care, în mod normal pe partea de societăți comerciale, am auzit, „am un prieten care a lucrat”. Ce se întâmplă, noi acum nu aprobăm nici descărcare de gestiune, nu știu exact ce înseamnă asta, nu aprobăm nici măcar raportul de activitate! în momentul în care, noi aprobăm un nou membru să completăm Consiliul de Administrație și aprobăm, adică votăm un nou președinte al Consiliului de Administrație, în acel moment noul președinte al Consiliului de Administrație o să facă o predare-primire cu fostul președinte al Consiliului Administrație, adică o să fie o chestiune între dânșii, până cănd nu avem noul președinte, nu poate să ne predea nouă, că noi nu avem în atribuție așa ceva.

Dna Președinte de ședința - Văduva Iuliana

Domnule consilier.

D1. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

în finalul raportului spune așa: “în contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, solicit totodată acordarea descărcării de activitate/gestiune a subsemnatului, pentru perioada în care am deținut calitate de membru al Consiliului de Administrație și președinte al Societății Administrare Active Sector 3.” Reiau? Și, semnat președintele în funcție, care a făcut raportul. Din raportul președintelui Consiliului de Administrație, Robert Constantin Sârbu. Solicită dumnealui lucrul acesta si asta voiam să știu.

5    >

D1. Sârbu Robert Constantin - societatea

Administrare Active Sector 3 SRL

Acela este tipizatul clasic, care l-am găsit în societate, nu am solicitat, este logic că trebuie să predau către un alt președinte. Descărcarea se face dintre un președinte și altul.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Asta funcționează la toate societățile. AGA împuternicește pe cineva care să facă treaba asta. AGA ca structură, ca instituție, nu poate să preia, ca asta ar fi rolul executiv, ceea ce AGA nu are în atribuții, prin concept, prin oprganizare. Are un rol doar de decizie, nu de execuție.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc, doamna consilier.

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, domna președinte. Propun ca președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3, pe domnul Stancu

Gheorghe, iar pentru postul de administrator provizoriu, la aceeași societate, pe domnul Tudose Ionuț Laurențiu. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Alte propuneri?

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu am o propunere, dar eu zic să profităm de prezența doamnei Prefect! Cum credeți că ar trebui procedat aici? Are vreun rol Consiliul Local în stabilirea, în descărcarea de gestiune a unei societăți comerciale? Știu că și la Primăria Generală sunt multe societăți comerciale și poate că aveți din experiența de la Primăria Generală.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Doamna Prefect.

Dna Speranța Cliseru - Prefectul Municipiului București

Dumneavoastră sunteți investit să votați un proiect de hotărâre privind încetarea mandatului. Nu scrie în titlul proiectului de hotărâre de nici o descărcare de gestiune și nici nu ați avea cum să votați o descărcare de gestiune și vă sugerez nici să nu votați, pentru că nu aveți cum să descărcați gestiunea, pentru că dumneavoastră nu aveți astfel de atribuții.

Aceasta este o societate de drept privat pe Legea 31 și această societate are o structură, are un Consiliu de Administrație care prezintă rapoartele de activitate, bilanțurile si rezultatele economice ale societății, validate sau nu de către cenzori si audit, către Adunarea Generală a Acționarilor. Adunarea Generală a Acționarilor are în atribuție, așa cum i-ați mandatat dumneavoastră să aprobe sau nu această descărcare, nu dumneavoastră. Deci, dumnevoastră aveți reprezentanți, sunteți deja reprezentați de către colegii dumneavoastră, care sunt membrii AGA în această societate.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Noi suntem AGA, noi consiliul!

Dna Speranța Cliseru - Prefectul Municipiului București

Da, Consiliul și aveți niște reprezentanți, cum îi cheamă pe dumnealor, aveți niște colegi!

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Fiind administrator independent, nu avem consilieri locali în Consiliul de Administrație!

Dna Speranța Cliseru - Prefectul Municipiului București

Nu aveți consilieri locali în........Nu în Consiliul de Administrație, că nici nu

ar avea voie! Nu aveți AGA? Tot consiliul este AGA și votați cu toții? Da! Păi atunci când o să descărcați de gestiune, în acest caz în care dumneavoastră sunteți AGA, foarte bine se vor prezenta rapoartele financiare, bilanțul și toată activitatea derulată pe mandatul Consiliului de Administrație pentru că, Consiliul de Administrație este solidar, nu este persoana dumnealui! Nu am reținut numele, îmi cer scuze!

Deci, tot Consiliul de Administrație este solidar și administrează societatea, prin a delega pe cineva din conducerea executivă ș.am.d. Dînșii vor prezenta rapoartele financiare la sfârșitul exercițiului financiar, așa cum cere legislația, la sfârșitul anului sau la 30 iunie anul curent. Când vor fi gata rapoartele financiare ale activității la 30 iunie, vor fi prezentate în fața Adunării Generale, care înțeleg acum că este compusă din toată componența Consiliului Local și aici va fi dezbătut și aprobat raportul financiar. Dacă nu va fi aprobat raportul financiar, înseamnă că se vor imputa anumite lucruri Consiliului de Administrație, nu unei persoane anume, că nu răspunde dumnealui, chiar dacă a avut calitatea de președinte, nu răspunde dumnealui singur, pentru că dânsul are un vot în Consiliul de Administrație, chiar dacă este președinte și nu are un vot de veto. Sunt menbrii, câți or fi 3, 5, 7 și dânșii votează cu majoritate în Consiliului de Administrație. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, doamna Prefect. Da, doamna consilier.

Dna Consilier Galbenu Ana Iulia

Cei doi domni sunt aici? Ar putea să ne dea și nouă niște detalii? Să se prezinte un pic? în baza la ce a fost propus nu ar strica o prezentare, dacă tot sunt aici!

-PAUZĂ-

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Să se pregătească Comisia de Validare, pentru numărarea voturilor!

Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei de validare!

DL Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc frumos. Privind desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a fost făcută o singură propunere și anume domnul Stancu Gheorghe, iar în urma numărării voturilor exprimate, au rezultat unnătoarele:

-    18 voturi DA, 5 NU, 8 ANULATE

Cel de-al doilea proces verbal, al Comisiei de Validare, privind desemnarea administratorului provizoriu al societății Administrare Active Sector 3 SRL. De asemenea, a fost făcută o singură propunere și anume domnul Tudose Laurențiu Ionuț, iar în urma numărării voturilor exprimate, au rezultat următoarele:

’ -    17 voturi DA, 6 NU, 7 ANULATE

Menționez faprul că un consilier local nu a votat.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc domnule președinte.

în sală suntem prezenți 30 de consilieri. Domnul Liviu Mălureanu s-a învoit din motive personale!

Supun la vot punctul numărul 29. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 30, „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06,2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr, 550/07,11,2017 și HCLS 3 nr, 264/26,06,2018privind aprobarea unor noi categorii de lucrări”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat,

proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 abținere, 8 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere -Creșa Trapezului””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 3 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL”.

Vreau să vă menționez că acest proiect se adoptă cu votul majorității prezente, nu cu 2/3 cum scrie în proiect! Din cauza unei erori, în proiect a fost trecut 2/3.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 7 împotrivă, 4 abțineri, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 4 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 5 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 7 împotrivă, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

__Trecem la punctul numărul 31, „întrebări, interpelări, petiții și informarea

consilierilor”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DL Consilier Dobre Alexandru

Vă rog frumos, am să vă rog să mă învoiți și pe mine de data aceasta, nu mai pot rămâne. Mulțumesc frumos!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Liber! Domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Pot să încerc să fiu foarte succint, deși am mai multe lucruri de spus. în primul rând, voiam să le spun celor care au promis că rezolvă problema cu parcarea unui domn care nu are ambele picioare, o lege a lui Murphy spune că, dacă ai o problemă să nu te apuci repede de ea că poate se rezolvă de la sine, între timp s-a rezolvat. Domnul a plecat într-un loc unde nu mai are nevoie de loc de parcare.

Am făcut o sesizare la Direcția de Taxe și Impozite, în legătură cu organizarea


Bineînțeles, că mi-a fost respinsă contestația la licitație, dar de aceleași persoane care au organizat licitația și întrebarea mea este, deși am spus-o și în scris și nu mi s-a răspuns, dacă nu cumva ar fi trebuit să avem un alt arbitru nu tot cel care a participat la joc. Adică, cel care a organizat licitația rezolvă și contestațiile? Eu cred că, nu este normal să fie așaî

Apoi, aș vrea să știu de asemenea, poate nu acum, dar măcar să primesc în scris, care este comisia, membrii comisiei care a evaluat bunurile? Pentru că s-au vândut sau cel puțin a fost prețul de pornire al licitației și nu știu dacă s-a licitat și s-a ajuns foarte departe cu toate mașinile, am avut preț de 100 de lei pentru o mașină care cântărește, cred eu că un pic, cel mai mic, care s-a vândut acolo are vreo 500 de kg de fier vechi, nu știu câți bani. Avem platformă să o ducem la fier vechi, nu trebuia să chemăm pe nu știu cine. Să pui 100 de lei preț de vânzare la o mașină și maxim 300 de lei sau 400 lei, Jeep Grand Cherokee, cu jante de aluminiu, că un evaluator doar așa uitându-se la jantele acelea, le vând la nu știu ce preț.

Așa, mai departe, au participat la licitație oameni care au datorii uriașe la bugetul local. Am participat și eu, ca persoană juridică, la niște licitații organizate nu de firme private, ci de firme de stat și mi-au cerut și pe mama și pe tata, ca să particip acolo. Ori nu cred ca e normal să dăm unor oameni care au deja ... culmea ar fi să găsim că au cumva debite și pentru că nu și-au plătit taxele la mașini. Deci, noi vindem, nu una, două! înțeleg că a cumpărat cineva nu știu câte mașini și el nu și-a plătit taxele. Păi dacă, nu-i pun poprire imediat, adică, dacă are bani să plătească pe mașini, dă-mi banii pe mașini și ți le opresc imediat, ca să ți le opresc pentru taxe.

O altă problemă, tot cred că de DITL ține. Au reclamat mai mulți oameni că

au fost stabilite niște decizii de impunere undeva la începutul anului, au fost trimise

ulterior popriri, acum în luna iunie-iulie și s-au trezit oamenii că au plătit, pe baza

acelor decizii de impunere primite, banii, doar că ulterior le-a mai oprit și banca sau

de unde au avut venituri. Eu cred că am încărcat foarte mult această Direcție de $

Taxe și Impozite și cu vânzare de mașini și cu nu știu ce bază IT să facă, și cu

multe..., cu parcările.....Haideți să mai luăm câteva din ele, că sunt prea multe și

lucrurile care ar trebui să se ocupe, efectiv de strângerea taxelor și impozitelor, uite că nu mai au vreme să se ocupe de ele. Ne oprim aici cu DITL-ul, că toate țin de DITL și o să revin dacă îmi permiteți, văd că domnul director vrea să răspundă acum pe loc și îi mulțumesc pentru asta.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule director.

DI. Director General - Ilie Petre Iulian -Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3

O să încerc să le iau pe rând, sper să mi le aduc aminte în ordinea pe care mi

Deci, prima interpelare a dumneavoastră, a fost referitoare la atribuirea unui loc de parcare unei persoane cu handicap locomotor, prima interpelare a fost aceasta. Vă aduc la cunoștință că, parcările se atribuie în urma unei cereri. Așa cum am discutat cu dumneavoastră și la ședința trecută de consiliu, mi-ați spus că persoana nu a depus cerere și că dumneavoastră ați intenționat să i se ofere un loc de parcare. Deci, în consecință, nu aveam cum să atribuim un loc de parcare fără o cerere depusă.

La punctul doi, dacă îmi aduc bine aminte, ați zis vis-a-vis de licitație. Deci, comisia de rezolvare a contestațiilor, contestația poate fi depusă, doar dacă la modul de derulare al procedurii există probleme. Cum în timpul derulării procedurii, nu poate participa altcineva decât comisia respectivă de atribuire a mijloacelor de transport, s-a luat decizia ca să fie aceeași comisie și la rezolvarea contestațiilor. Eu am luat decizia, pentru că, contestațiile nu pot fi depuse decât pe procedură. Dumneavoastră, dacă îmi permiteți, vă rog frumos, dumneavoastră ați depus în nume propriu, o contestație la o licitație, la care nu ați participat. Totodată, ați solicitat date cu caracter personal pe care nu puteam să vi le punem la dispoziție. Faptul că, v-am dat un răspuns în conformitate cu prevederile legale, nu văd unde am greșit. Nu este obligatoriu să vă convină răspunsul! Doamne ferește! Dar, răspunsul a fost dat în conformitate cu prevederile legale. Licitația se referă la mijloace de transport abandonate. Mijloace de transport abandonate care la REMAT, când sunt cântărite, sunt dezmembrate de toate obiectele care sunt non-metalice. Deci, încerc să vă răspund și la cea de a doua întrebare, în care vă pot spune că evaluarea acestor mijloace de transport abandonate sunt făcute de un evaluator autorizat ANEVAR. Lucru care în activitatea acestora, noi nu putem interveni. Facem comandă, îi

transmitem locația unde există mijlocul de transport, se duce îl vizualizează și ne transmite valoarea evaluată conform raportului de evaluare pe care îl efectuează. Repet, evaluator autorizat ANEVAR. Deci nu noi am stabilit.

A

In consecință, prețul de pornire și întotdeauna la licitație, prețul de pornire a fost cel stabilit de evaluatorul autorizat ANEVAR.

A

îmi cer scuze că insinuați, există niște reguli. Se scade prețul la a doua și la a treia licitație. Dar, ca să vă răspund complet, dacă îmi permiteți, la prima licitație s-au valorificat 67 de mijloace de transport din 68, a mai rămas un singur mijloc de transport, o rulotă, care la a doua licitație s-a prezentat doar o singura persoană. Conform regulilor, am anulat licitația și urmează să o derulăm din nou, pentru că nu au fost două persoane care să licitez. Deci, nu se vând oricum aceste mijloace de transport. Ce credeți dumneavoastră sau nu credeți discutăm pe lege.

Referitor la participarea la licitație. Dumneavoastră probabil ca ați făcut o comparație cu experiența dumneavoastră personală. Experiența dumneavoastră personală probabil că s-a întâmplat ăn cazul unor executări silite, când vorbeam de bunuri care sunt în funcțiune.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Bună dimineața! Cred că nu gândiți ce este în capul meu! Gândiți ce este în capul dumneavoastră! Nu încercați să vă imaginați dumneavoastră experiența mea personală. Aceea v-o povestesc eu, dacă vreți.

Dl, Director General - llie Petre Iulian —

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3

Nu mulțumesc, nu mă interesează!

Referitor la participanți, nu am îngrădit accesul nici unui participant la această licitație. Din punct de vedere al condițiilor, condițiile au fost legale pentru toți. Vă pot asigura că adjudecatarii mijloacelor de transport, nu aveau obligații de plată către Sectorul 3, către bugetul local al Sectorului 3. Deci asta v-o pot garanta. Deci, adjudecatarii mijloacelor de transport, existau și din cei care s-au înscris, trei erau de pe raza Sectorului 3, ceilalți de pe raza altor sectoare sau al altor unități administrativ teritoriale, nu am putut să îi verific.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Trebuia să le cereți!

Dl. Director General - llie Petre Iulian —

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3

Dacă dumneavoastră ca, consilier al Consiliului Local Sector 3 îmi solicitați acest lucru, fără nici o problemă. Vorbim acum de niște mijloace de transport de care doream să scăpăm, nu să ne încărcăm cu ele.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mulțumim, domnule director. Nu e chiar așa, că la fier vechi nu ți-o primește chiar așa ca atare, trebuie să scoți de pe ea tot ce e textil, tot ce e plastic, tot ce e non-metal cum spunea și domnul director că nu ți-o primesc așa mașina întreagă, din ce știu eu, la metale vechi. Dar nu e problemă, domnul consilier. V-am ascultat până acum cu interes! Deci, domnule consilier, dar de ce nu participați la licitație să înțeleg?! Că e o mare oportunitate. De ce nu vă băgați în bussines-ul ăsta? Da, să mergeți să licitați, că e doi bani, că e 100 de lei, eu sper că lucrurile se întâmplă acolo conform legii, adică toată lumea se poate înscrie, toată lumea poate licita, la prețul la care se adjudecă aia e. Pentru noi important este să scoatem mașinile, vehiculele abandonate din oraș, din Sectorul 3. Ăsta este scopul acțiunii noastre! Evident că ele trebuiesc vândute la prețul corect, măcar să ne recuperăm din costurile pe care ni le-au generat această operațiune, în care trebuie să mergem acolo, să le luăm, să le

Eu sper din suflet, că situația e în regulă acolo, o să mă interesez. Dar repet, dacă vi se pare că e așa o mare oportunitate de ce nu vă apucați de chestia asta? Faceți bani din ce colectăm noi.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

înainte să continui cu ce mai aveam de spus, aș vrea domnule Primar, dacă se poate, ca să nu aștept răspunsul de la DITL, ci de la aparatul dumneavoastră de control, de verificare. Verificați vă rog mult de tot, dacă toate lucrurile au fost în regulă, inclusiv cu această Comisie de rezolvare a contestațiilor, dacă trebuia să fie alta ș.a.m.d. și vă rog să primesc eu un răspuns. Mulțumesc!

O altă problemă, care se referă la o hotărâre pe care am luat-o noi în consiliu, și anume ca societățile chiar și primăria, direcțiile din primărie, să apeleze în primă fază unele la altele, chiar am stabilit proceduri scrise pentru lucrul ăsta, am făcut lucrul ăsta, nu? Dacă am nevoie să iau o peluză de iarbă verde, mă duc la „Iarbă Verde SRL” și întreb prima dată acolo și după aceea mă duc în altă parte, da? Bun! Aș vrea să știu și eu, de ce s-a postat, pe site-ul primăriei, fără să se întrebe societatea noastră de ordine și pază, care tocmai spuneam data trecută că a pierdut un contract, a fost postat un anunț, fără să ceara o negație de la societatea dumnevoastră, că e nevoie iar de pază și de ordine. Și s-a stabilit și un preț pe oră. Tocmai spuneam aici că nu se poate așa ceva, că toți fac evaziune și că prețul este undeva pe la 15, 16 lei,

dacă plătim toate taxele și nu putem ca primărie transparentă să nu dumneavoastră

spuneați argumentul ăsta! Iată că primăria vine și îmi impune acum, păi când suntem serioși? Pune pe 12,71 lei pe oră maxim, că mi-a spus data trecută că nu se poate fără 15, 16 lei. Păi cum să cer eu primăriei 15 lei, dacă știu că nu se poate altfel?

Aș vrea să primesc un răspuns aici! Cum cere DADP-ul, prețul ăsta, de unde l-a scos?

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Simt două chestiuni diferite și anume că, Legea achizițiilor publice ne spune cum se procedează într-o atare situație și anume, noi avem două variante. Putem să mergem pe excepție să dăm cu atribuire directă către societatea noastră, perfect legal, cu excepția din Legea achizițiilor publice, dar de asemenea putem să mergem pe achiziție publică, aceea clasică cu anunț, cu participare ș.a.m,.d. Acesta este un subiect cum am ajuns la 12,75? Conform legii în care faci o analiză de piață și un

așa vin să ne facă o ofertă de preț. Și la întrebarea, că de ce nu am mers cu societatea noastră, este că pe deoparte, noi respectăm legea atunci când discutăm de achiziții publice, dar tocmai datorită faptului că ne respectăm legea și pe partea de societăți, noi nu ne permitem să mergem cu un contract atât de jos pentru că nu-1 putem susține. E o chestiune care se întâmplă în piață, eu știu că ANAF-ul și nu doar ANAF-ul și alte instituții i-au ciufulit destul de tare pe ăștia cu societățile comerciale, eu văd că ei în continuare vin să facă oferte din astea și prețuri de dumping, din punct de vedere al primăriei atâta vreme cât ei se achită de contractul cu mine și atâta vreme cât eu ca primărie n-am nici un fel de atribuții pe partea lui de evaziune fiscală sau ce fac ei acolo sau ITM, pur și simplu n-am treabă, n-am atribuții în partea asta, eu conform legii scot pe procedură de licitație acel contract. Ceea ce s-a și întâmplat. Societatea noastră de pază, nu știu dacă este domnul director aici, dar nici nu e nevoie să existe, că v-a explicat foarte clar și vă poate demonstra matematic că nu se poate susține un astfel de preț. Eu sunt perfect fericit, atâta vreme cât există societăți, care este fix treaba lor, este pe responsabilitatea lor, faptul că ei nu respectă legile, dar respectă contractul cu noi cu primăria fumizându-ne niște servicii la prețuri bune. Pot să vă spun, că de exemplu iată și partea mai puțin fericită, faptul că societățile noastre sunt transparente 100% și că ei au toate contractele publice a fost în situația în care înainte de procedura asta noi am scos la negociere directă că am rămas fără pază și au venit cu 5 bani sub societatea noastră. Pentru că știau exact care sunt tarifele pe care le practică societatea noastră, deci ce au zis, ei practica 15 lei, noi dăm 14,95. Simplu. Pe caz de consecință, ca să nu mai avem vreo discuție că de ce plătim noi în plus și ar putea să vină cineva să ne întrebe, dar de ce plătiți în plus, de

ce plătiți mai mult la societatea primăriei, când puteați să luați din piață. Corect, putem să luăm din piață ceea ce vom și face, luăm din piață la un preț mic. Ce fac ei, este fix responsabilitatea lor, nicăieri eu nu îmi asum responsabilitatea pentru ce fac ei.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier.

a

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Atunci dacă procedăm așa față de societatea de pază, haideți să facem la fel la toate societățile și să luăm de pe piață toate serviciile care în momentul de față le prestează societățile primăriei, pentru că dacă societatea primăriei are un preț peste piață înseamnă că din nou nu e în regulă. Eu știu că de asta am înființat societățile primăriei ca să nu își mai pună bețe în roate societățile comerciale care câștigau licitația, cei care pierdeau licitația le puneau bețe în roate celor care le câștigau sau dădeau niște oferte de dumping după care nu puteau să își onoreze oferta pe care o făceau. Ăsta a fost fix motivul pentru care am înființat toate societățile primăriei ca

Văd că ne întoarcem și atunci hai să le desființăm pe toate să ne întoarcem la principul de piață.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Domnul Primar.

a

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aveți doar parțial dreptate. Nu, nici măcar nu mi-am propus asta. Pe fond aveți dreptate, de asta am făcut noi societăți să lucrăm cu ele, pot să vă spun că astfel de situație pe nici un alt domeniu nu am întâlnit, decât pe pază. Adică acest dumping care te duce în mod evident în afara legii. Pe toate celelalte zone piața este oarecum echilibrată și istoricul pe care îl avem noi în primărie și pe partea de construcții și pe partea de spații verzi și pe partea de IT, pe toate celelalte domenii, putem să vă prezentăm că istoricul al nostru, al primăriei și cercetarea de piață, ne duce peste, ne duce la niște prețuri care sunt peste treaba asta.

Dar vă mai spun și un alt aspect și anume că totuși facem o discuție care din perspectiva principiului este 100% corectă din perspectiva unei realități, discutăm ca să fie treaba clară de 6 posturi de pază stimați consilieri, discutăm de 6 posturi de pază, adică ceva mai mult decât nimic. Este adevărat că din perspectivă principială ce spuneți dumneavoastră este perfect corect. Poate vă răspunde și DADP-ul. Poate răspunzi și tu de ce ai făcut asta pe procedură și nu ai făcut-o cu achiziție directă, conform excepției.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Doamna director.

9

Dna Director Executiv - Gradu Mădălina -

Direcția Administrarea Domeniului Public

Ideea este una foarte simplă. Prealabil demarării procedurii de achiziție publică pe Legea 98 a existat o procedură, după cum bine știți s-a discutat în consiliu, și societatea de pază la care sectorul este asociat majoritar știm foarte bine că ...

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este asociat unic!

Dna Director Executiv - Gradn Mădălina -

Direcția Administrarea Domeniului Public

Ok, asociat unic! Ideea este ca acolo a venit cu o ofertă peste societatea care a încheiat contractul de achiziție pe achiziție directă și mă refer la societatea OK GUARD.


Ulterior s-a discutat și a spus așa: raportat la numărul obiectivelor, cum a spus și domnul Primar, sunt doar 6, este evident că nu se poate susține și atunci am spus, domne demarăm o nouă procedură și oferta cea mai mică a fost cu 12 sau 13 lei și puțin. In ceea ce privește, că ați spus dumneavoastră puțin mai devreme faptul că nu știm de unde s-a ajuns și așa, se face o estimare și în momentul în care îți fundamentezi și evaluezi, estimezi valoarea contractuală, te raportezi la istoricul contractului și vezi care este prețul și ce ai avut pe contract de pază anterior, și așa am ajuns la estimarea și la ce s-a ajuns acum, deci la istoricul prețului, la asta m-am raportat.

DL Consilier Petrescu Cristian

La ce perioadă?

Dna Director Executiv - Gradu Mădălina -

Direcția Administrarea Domeniului Public

La ultimele 3 contracte de pază.

DL Consilier Petrescu Cristian

între timp a crescut salariul minim.

Dna Director Executiv ~ Gradu Mădălina -

Direcția Administrarea Domeniului Public

Este adevărat și ultimul contract de pază a fost încheiat acum 2 luni de zile și s-a raportat la salariul care este în vigoare în momentul acesta......pentru că așa ne

obligă legislația, când faci istoricul prețurilor trebuie să te raportezi la toate.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Doamna director, eu vă spun o chestiune, de principiu faptul că noi ne rezolvăm problema cu bani mai puțini, eu nu am decât să fiu fericit. Dar, faptul că noi încurajăm un comportament neloial și nelegal, cu asta nu pot să fiu fericit.

Ideea este că ce spun domnii consilieri este adevărat, atâta vreme cât vine directorul societății noastre unde noi suntem acționari 100% și ne explică cu calculatorul și cu pixul în mână că nu poate fi susținut un astfel de preț pe lege, e într-adevăr o decizie de luat în sensul în care te raportezi la contractele anterioare, la contracte despre care trebuie să facem vorbire și anume că, am avut 2 contracte cadru a câte 3 câștigători, care au renunțat la contracte că nu le pot susține, la prețuri la care au licitat și au câștigat și ne-au ținut încurcați aici să muncim pe proceduri ș.a.m.d.

Faptul că ați demarat o altă procedură în același fel în timp ce noi avem o societate de pază, nu avem cum să le spunem domnilor consilieri, dânșii care aprobă

toate chestiunile astea, nu avem cum să le spunem că nu au dreptate, e o chestiune pe care așa ai vrut-o, așa ai făcut-o, eu ce să fac, să iți spun ție că...

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu e mai puțin și vă spun de ce nu e mai puțin. Pentru că plătesc un director, o secretară, mașini, degeaba. Pe ei îi plătesc, că rațiunea de a plăti este să facă ei aceste 6 posturi.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu aveți dreptate!

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Ba am dreptate! Pentru că, dacă societatea asta este necompetitivă, adică doar la primărie, nu vrea lumea să păzească? Restul avem cu 16 lei, cu 18 lei, celelalte obiective de păzit, alea le păzim în regulă, numai aici nu vrem decât cu 12 lei.

Cum, Dumnezeu, tocmai la primărie nu vine lumea să păzească, pentru că se știe că nu se face nimic. Dar dacă noi avem o hotărâre, să apelăm prima dată la firmele noastre? De ce nu o respectăm? De ce îmi spuneți că avem două posibilități când avem una singură?! Care înseamnă așa, apelăm la firmele noastre dacă nu fac față mergem în altă parte! Am apelat la firma noastră în prima fază? Nu! Ne-am gândit noi că nu poate să facă față firma noastră. Nu am respectat o hotărâre de consiliu. Există niște consecințe? Poate că da, vă gândiți!

_ Societatea asta spuneți că nu face față, că sunt altele. Păi haideți să o

desființăm. De ce să plătim bani de salariu la director, pe mașini, de nu știu ce, dacă nu e competitivă pe piață? Că nu plătim mai puțin, plătim mai mult, plătim 12 lei plus remiza la firma asta pe care o plătim degeaba, cel puțin o parte din salariul tuturor angajaților firmei, reprezentați și gestionarea celor 6 posturi de la primărie? Cum să nu am dreptate? De ce nu am dreptate? Adică eu când pun un director știu așa., e director peste 7 bănci. Dacă el e director doar peste 5 bănci, ia mai puțin salariu.

Am terminat!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnul consilier, când aveți dreptate nu am decât să vă dau dreptate, sunt anumite aspecte reale. Da domnule, e corect! Aveți dreptate atâta vreme cât avem noi societate de pază chiar dacă ne costa 2 lei mai scump, respectam legea cap coadă și am încheiat discuția și nu am surpriza că cu ăștia dacă îi iau la bani mărunți și mă


uit pe contract, pe execuția lui, din experiență vă spun că renunță la contract după 3 luni de zile cel mult, ceea ce o să si facem.

Dar, să spuneți dumneavoastră că noi plătim și contractul ăsta și că îi plătim și societatea noastră, aici greșiți nu doar profund, greșiți total. Pentru că directorul societăți noastre de pază la fel ca toți ceilalți angajați de la societățile noastre, angajați ai societăților noastre, trăiesc din ce produc. îmi dau seama din discursul dumneavoastră că nu aveți prea multe idei cum funcționează societatea comercială, altfel nu făceați o astfel de afirmație care nu are nici o legătură cu nici o realitate.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Să vă spun din ce produc societățile noastre. Tot din raportul domnului Robert, vedem că printre realizările dumnealui a fost să închirieze un spațiu, adică dumnealui să fie beneficiarul, adică să plătească chirie 4 euro și să subînchirieze același spațiu. Dacă îmi închiria mie, era ok, eu sunt din afara. Cui îi subînchiriează cu 6 și ceva euro? Tot unei societăți de ale noastre. Deci el face profit luând banii societății noastre care societatea noastră plătește acei 6 euro cu diferența de 2 euro pe m2, de unde? Din subvențiile de la primărie, fie prin creșterea de buget, fie prin creșterea de capital ș.a.m.d.

D,eci hai să vedem cu profitul ăsta pe care îl fac societățile că dacă e în felul ăsta, nu mai e profit.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnul consilier, să înțeleg că dumneavoastră trăiți în România, mă îndoiesc de faptul că dumneavoastră trăiți pe meleagurile noastre și să comentați că o societate a primăriei închiriază către celelalte societăți spațiu de birouri gata

amenajat cu 6 euro m2.......așteptați domnul consilier, pot să vă spun doar atât, că

societatea noastră ADP tocmai a închiriat, nu pe colț, nu la bulevard, ci în spatele curții, nu birouri, ci hală cu 6 euro pe m2, atenție, nu birouri, ci hală cu 6 euro pe m2, timp de 3 ani de zile, ca să știm despre ce vorbim. Faptul că societatea Active a fost în stare să furnizeze spațiu de birouri la bulevard, pe colț între două bulevarde la niște condiții foarte bune, cu 6 euro pe m2, într-adevăr asta e performanță și merită aplaudat cel de la Active, ca să fie treaba clară, o spun la microfon în plină responsabilitate, ca să ne înțelegem.


Dumneavoastră să veniți să îi reproșați că face bani pe spatele societăților surori cu chestia asta, faptul că le furnizează poate că dumneavoastră în priceperea dumneavoastră pe care mă bazez foarte mult, în mod evident, ne găsiți o soluție mai bună, adică o poziție mai bună la bani mai puțini și atunci am și eu convingerea că în afară de gălăgie și bla bla sunteți și în stare să produceți ceva.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Se transformă ședința într-un dialog între noi doi.

Serios întreb: societatea de unde a avut ea spațiu și a închiriat cu 6 euro? Păi a găsit de închiriat cu 4 euro și de ce nu ați spus surorilor, măi surorilor vedeți că am găsit forte ieftin aici cu 4 euro. A nu, voi plătiți-mi mie 2 euro să îmi fac și eu profit pe baza căruia să-mi iau sporul de salariu că fac profit. Vedeți că faceți niște silogisme, dar nu mai ziceți așa. Care e meritul societății că a închiriat cu 6 euro? Meritul e că a găsit cu 4 euro de închiriat și a mai puș și ea 50%.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

____A găsit să închirieze cu 4 euro pe piață. Eu le-am dat domnule contractul, eu

m-am ocupat, eu le-am găsit unde să închirieze cu 4 euro pe lună. Da, un contract bun. Găsesc ieftin când e să plătim noi, cînd e să încasăm găsim scump. Da domnule, fiindcă noi chiar funcționăm. Știu că vă deranjează treaba asta. Idee ar fi, domnul consilier oricând ridicați o problemă corectă, reală și aveți dreptate, domnule jos pălăria, hai să vedem să încercăm să ne înbunătățim activitatea. Dar pe partea asta știți câtă dreptate aveți? Când zic zero, deja am zis mult. Nu aveți dreptate deloc. Dar repet, domnul consilier, rugămintea mea la dumneavoastră este următoarea: până la ședința următoare sau până când vreți dumneavoastră faceți-ne de râs pe toți și oferiți-ne un spațiu mai bun la un preț mai convenabil pentru societățile noastre și atunci, repet, cu adevărat demonstrați că nu sunteți doar bun de gălăgie, ci sunteți și în stare să produceți ceva. Noi până una alta venim în fața dumneavoastră cu chestiuni produse pe bune, nu doar cu gălăgie, că de asta să știți că sunt mulți foarte pricepuți, bla bla.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier.


D1. Consilier Petrescu Cristian

Dacă se poate aș vrea să revenim la discuția legată de OPS3 și așa cum domnul director a demonstrat înțeleg cum se poate face calculul, dacă luăm atât legea cât și calculatorul în mână și vedem că pe salariul minim pe economie poți să dai atâția bani pentru atâtea posturi, au prestație mai mult decât clară, aritmetică, nici măcar matematică, nu cred că se poate lega cineva de noi că nu am respectat legea, că am atribuit direct. Deci nu numai că avem hotărâre de Consiliu Local, dar avem calculatorul la îndemână, dacă societatea nu își pune nici măcar un ban peste salariul minim pe economie raportat la număr de posturi, oricât ne-am bucura că ne oferă cineva mai puțini, ori încalcă legea, ori o să rezilieze contractul.

Deci, în momentul în care avem demonstrație nu cred că mai putem să facem, sau nu ar mai trebui să mai facem licitații.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuiiana

Mulțumim domnule consilier. Poftiți doamna consilier.

D-na Consilier Galbenu Ana Iulia

Voiam să întreb de sala de la Gloria. Ce activități se desfășoară... pe aspectul exterior nu mi s-a părut că sunt foarte multe evenimente și voiam să văd câte filme au rulat acolo, dacă se respectă proiectul de lege. Legea în privința acestei săli, pentru ca a fost acordată către Teatrul Metropolis.

La fel pe proiectele care au fost acordate două contracte pentru pavelarea aleilor și borduri aș vrea proiectele tehnice și exact traseele, planșele cu toate aceste

lucrări și voiam să întreb care este stadiul pentru bugetul participativ? Proiectele care au câștigat bugetul participativ.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuiiana

Mulțumim doamnă consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Le luăm pe rând.

Cinematograful Gloria, noi îl folosim dacă îmi mai aduc eu bine aminte, un weekend pe lună și o zi de joi dacă nu mă înșel, o chestiune convenită cu PMB. El acum la ora asta este în administrarea Primăriei Generale. Știu că aveți consilieri

5    5

generali. Asta este o bună întrebare acolo. Repet, noi am dat hotărâre de consiliu conform căreia am dat administrarea acolo, chiar daca ne-a certat domnul consilier, pe bună dreptate, că am băgat bani în ea și am dat-o mai departe.

Așa ne-au promis, dar eu nu știu, profitați de ocazie să întrebați acolo, sincer nu știu exact.

Și traseele, o să încercăm să vă punem la dispoziție toate proiectele pentru toate aleile ce facem noi în Sectorul 3.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar. S-a consemnat! Poftiți!

Dl. Popa Haralambie Victor

Mulțumesc! Bună ziua!

Nu o sa adresez o întrebare pe bugetare participativă pentru că am înțeles că se va face o ședință, ideea este că asociația pe care eu o reprezint CSAM Olimpic a depus pe 4 domenii distincte. Eram curios să aflăm, dacă domeniile respective se vor ocupa sau preocupa de aceste proiecte sau există un singur departament în cadrul primăriei în care va avea în vedere implementarea tuturor celor 4 proiecte având în vedere că sunt 4 domenii diferite: educație, social, sport și cultură.

Prima întrebare: ce se întâmplă cu suma rămasă nealocată de la finanțarea nerambursabilă?

Și ultima întrebare în strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3, 2014-2020 este menționat acolo că se dorește a se construi sau a fi construite un număr de 21 de săli noi de sport, ne interesează să știm câte săli de sport noi au fost construite până la ora actuală și câte se vor finaliza și vor fi date în folosință până la sfârșitul anului 2020?

Vă mulțumesc foarte mult!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim! S-a consemnat. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da, îmi pare rău că la unele întrebări nu știu să vă răspund. D

Doamna director nu o văd de aici, dar data viitoare puteți să faceți solicitarea în scris, o să vă răspundă doamna director.

Mă întrebați de săli de sport....nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Săli de sport, avem 3 săli de sport în lucru în acest moment și lucrăm la proiecte pentru încă 3 săli de sport.

Vreau să menționez, că 8 săli de sport sunt date la Primăria Generală pentru

A

a edifica săli de sport. încercăm ca până în anul 2020 să nu avem școli în Sectorul 3 fără săli de sport. Repet, lucrăm la proiecte, lucrăm la 3 săli de sport, chiar se lucrează, cred că până la 1 septembrie va fi gata și o inaugurăm.

Stimate domn, avem 2 săli de spor finalizate acum 2 ani de zile care funcționează și cu bazin de înot la subsol, mai avem câteva săli de sport finalizate, care au fost făcute de noi primăria împreună cu CNI, la școala 55, la școala 70, 116

ș.a.m.d., deci săli de sport s-au făcut cel puțin una pe an, dacă nu chiar 2-3. Ca să nu mai discutăm de sala Apollo pe care am finalizat-o acum aproape 6 ani de zile, la standarde internaționale. Se pot ține competiții acolo.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. S-a consemnat și o să primiți răspuns.

Vă mulțumesc pentru participare! Declar ședința închisă!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, VĂDUVA IULIANA
SECRETAR AL SECTORULUI 3,ITANotă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposâl Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Florin lacob Cezar Marinescu loneia Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 6 )

Ene Stelian Bogdan Moldoveana Lucian ionel

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Maiureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loanProposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes ( Vote: 31)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0) i

No-Voting (Total: 0 ) '

4^ x''    .    ■*«&<**

11 - ;    \ HiW' / i

rț yZ    / e>> /

X4?'O'

Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-V S.E. 17.07.2018

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Fiorin Hontaru Vaierica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 1)

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia iacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


/Sp?

ic    &


V'J'Ves (Vote: 28)


Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian fonei Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Dobre Alexandru


Ene Stelian Bogdan


Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena


Vasiliu Mariana


Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Tudorache Andrei Cristian    Voinea Inocentiu foan


Yes ( Vote: 28 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ( Vote. 1 )    ;

Ene Stelian Bogdan

No-Voting {Total: 2 )

Galbenu Ana lulia    Voinea Inocentiu loan

Yes ( Voie: 29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0)

Abstain {Vote: 1 ) f

Ene Stelian Bogdan

No-Voting ( Total:1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Do bre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Voie: 0 )

Abstain { Vote: 1 )

Ene Stei ian Bogdan

No-Voti ng {Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 30 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote; 0 )

Abstain { Vote: 0)

No-Voting ( Total: 1)

Voi nea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


,T;<    Z X ;

Yes ( Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Eiena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote: 1)

Dumitru Constantin

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

NO-Voting ( Total: 3 )

Gutium Narcisa-Veronica


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin ionut

Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


Yes ( Vota: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Corne!

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Efena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote:1)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 11 )

Dumitru Constantin

Ene Stei ian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voînea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0)

Yes ( Voie: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marineata Marcel

Pelinaru Corne!

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Aiin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin

Marinescu loneia

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 12 )

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0 )

Yes{Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total:2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Pefinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Moldoveanu Lucian Ionel


Do bre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoîeta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Gaibenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)    ■

Sima Elena Daniela

No-Voting ( Total: 2 )

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gaibenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Gaibenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena

Văduvă luliana


Do bre Alexandru


Ene Stelian Bogdan


Gaibenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo


Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )    J

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 2 )

Moldoveanu Lucian Ionel    Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 30)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livra Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Vaierica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan


Abstain (Vote:1)    f

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 0 )    ;    \    ■

Yes(Vote: 30)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Mareei

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Comei

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Danieia

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0)

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 30)

Baetica Nicofeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maiureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

T udorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1)

Galbenu Ana lulia

Yes (Vote: 31 )

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maiureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 ) Abstain (Vote: 01.... No-Voting (Total: 0 )

Proposa I Name: Punctul 17

Yes (Vote: 30)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Lîviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Molcfoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Pețrescu Cristian

Pețrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: Q )

;Abstain (Vote: 0 )

Nd-V^fihg (Total: 1 )

Galbenu Ana lulia

( Vote: 31 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 6 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote: 31 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcîsa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunîca Adriana

Pelinaru Comei

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu ioan

î&> (Vofe:0)

Abstain (Vote:0)

(Total; 0)

Yes (Vote: 30)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mîhai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Malureanu Liviu

Yes (Vote: 31 )

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Corneanu Antonio Ciprîan Enachescu Marian Daniel

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Mareei

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 0)

No-Voting ( Total: 0 )

Yes (Vote. 29 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Gaibenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No Voting (Total: 2)

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Fiorin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Pelinaru Cornel


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gaibenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Proposal Name:

Punctul 23

Yes ( Vota; 26 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Mn l Vntp>‘ ri V

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Hontaru Vaîerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu îoan

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Abstain ( Vote: 3}

Dumitru Constantin

Galbenu Ana luiia

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting ( Total: 2)

Ene Steiian Bogdan    Moidoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Dumitru Constantin

Abstain (Vote: 1 }

Sima Elena Daniela

No-Votlng (Total:3)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai iacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă fuliana Voinea Inocentiu loan


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasifiu Mariana


Tudorache Livia


ProposalName:

Punctul 25

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă iuliana

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fleancu Fiorin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 8)

Dumitru Constantin

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Ene Steîian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Sima Elena Daniela

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

No-Voting (Total: 3)

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana iulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote:2}

Malureanu Liviu    Sima Elena Daniela

No-Voting ( Total: 3)

Ene Stelian Bogdan    Marineata Marcel    Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 31    /

Galbenu Ana lulia

Abstain ( Vote: 9 )

Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

No-Voti ng ( Total; Q)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă lulîana


Moldoveanu Lucian Ionel

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Voinea Inocentîu loan

Fatu Adrian lacob Cezar Tudorache Livia


Yes (Voie: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3 )

Galbenu Ana iuiia

Abstain (Vote: 8 ) -

Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Moidoveanu Lucian ionel


Ene Stelian Bogdan iacob Cezar Tudorache Livia

Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian Malureanu Liviu

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Abstai n ( Vote: 8 }

Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 2 )

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voinea Inocentiu loan

Ene Stei ian Bogdan lacob Cezar Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 3}

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia


Âbstain { Vote: 3 )

Galbenu Ana lulia    Galbenu Mircea Mihai    Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 3 )

Malureanu Liviu    Moldoveanu Lucian Ionel    Voinea Inocentiu loan

Proposai Name:

Punct

suplimentar 1

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gaibenu Ana lulia Marineata Marcel Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 8 )

Ene Steîian Bogdan Malureanu Liviu Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gaibenu Mircea Mihai Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Punct

suplimentar 2

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Fiorin Hontaru Vaierica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote:

Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu ioan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveanu Lucian ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Sima Elena Daniela

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marîneata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Vasiliu Mariana


Tudorache Livia


Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 7)

Fatu Adrian

lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Ana lulia

Moidoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Livia

Abstain (Vote: 4 )

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Malureanu Liviu


W te:


Proposal Name:

Punct

suplimentar 4

Yes (Vote: 19 )

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 4)

Galbenu Ana lulia Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin lacob Cezar

No-Voting (Total: 2)

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă fuliana


Galbenu Mircea Mihai


Ene Steiian Bogdan Tudorache Andrei Cristian

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Fatu Adrian Tudorache Livia


Proposal Name:

Punct

suplimentar S

Yes (Vote: 19 j

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Mareei Pelînaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Afin lonut

No (Vote: 7 j

Fatu Adrian lacob Cezar Voinea Inocentiu ioan

Abstai n ( Vote: 4)

Dumitru Constantin Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă iuiiana


Gaibenu Ana iulia Moldoveanu Lucian Ionel


Ene Stelian Bogdan


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gaibenu Mircea Mihai Tudorache Livia


Gutium Narcisa-Veronica


7/31/2018 5:09:05 PM

Page 1 of 1