Proces verbal din 28.03.2018

PV al sedintei ordinare din 28.03.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.03.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 48 678/CP/22.02.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și doamna Neacșu Florentina -- reprezentant al Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 28 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit domnul consilier: Galbenu Mircea Mihai, Dumitru Constantin și Tudorache Li via.

Dl. Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința ordinară din data de 28.03.2018. în sală sunt prezenți 29 de consilieri.

înainte de a începe ședința, vă supun la vot, propun retragerea de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 28.03.2018, a proiectelor de hotărâre ce figurează la punctele 32-36 și 38 inclusiv, de pe ordinea de zi. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu a votat, propunerea a fost aprobată.

Da, domnule consilier.

PL Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.03.2018 cu 5 proiecte de hotărâre după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată (eșalonarea debitelor) societății Gindi Rom Vântului SRL.

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 54/(5.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999).

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 419/11.09.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 78”.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 421/11.09.2017 - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 80”.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumesc, doamnule consilier!

Supun la vot propunerea domnului consilier Comeanu. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, propunerea domnului

consilier a fost aprobată.

Vă supun la vot ordinea de zi împreună cu suplimentarea. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Da, domnule consilier.

A plecat doamna consilier Tudorache Livia.

Dl. Consilier Enăchescu Marian-Daniel

Bună ziua, doamnelor și domnilor! Având în vedere legătura frățească dintre românii din România și cei din Basarabia (actualmente Republica Moldova), coborâtori din același neam si uniți de aceeași limbă, cultură, credință si istorie.

în virtutea principiului egalității între popoare și a dreptului acestora la autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8 din Actul final de la Helsinki, (în vigoare din 13 august 1975) conform căruia: „ toate popoarele au mereu dreptul în deplină libertate să-și hotărască, când și dacă doresc, statutul politic intern și extern, fără ingerințe exterioare și să își urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială și culturală "

în conformitate cu Declarația Parlamentului României din 24 iunie 1991 privind Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele acestuia privind țara noastră.

Luând act de Rezoluția nr. 148 adoptată de Senatul SUA la 28 iunie 1991 care prevede că Guvernul SUA trebuie: ,,Să susțină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei și al Bucovinei de Nord, (ținuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și să emită o declarație cu acest scop” și ,,Să susțină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei pentru a negocia în mod pașnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris în

Conștientizând faptul că unirea neamului românesc de pe cele două maluri ale Prutului nu reprezintă doar îndreptarea trecutului, ci șansa de a ne împlini viitorul, noi, Consiliul Local al Sectorului 3, adoptăm astăzi, 27 martie 2018, la 100 de ani de la votul pentru reîntregire dat în Sfatul Țării de la Chișinău, următoarea „Declarație de Unire”\

In numele locuitorilor Sectorului 3, prin puterea dreptului istoric și a dreptului de neam pe baza principiului ca „noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna” consfințit în Declarația de Unire de la 27 martie 1918, Sectorului 3 susține înfrățirea imediată cu localitățile din Republica Moldova, care în mod deschis și asumat și-au exprimat sau își vor exprima dorința de unire cu patria-mamă, România.

Facem această unire de suflet acum, ca reparație morală pentru suferințele îndurate de înaintașii noștri, smulși împotriva voinței lor de la trupul patriei istorice și o așezăm ca piatră de temelie în viitorul copiilor noștri.

Facem unirea cu cei de aceeași limbă și tradiție cu noi, pentru ca fiii și nepoții noștri să se bucure de un viitor demn, în libertate și avuție, de șansele de împlinire pe care generațiile noastre nu le-au avut.

Condamnăm Pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă la 23 august 1939, pact care a dus la anexarea Basarabiei de către URSS, la arestări și execuții publice, la deportări în masă, la înfometare și la deznaționalizare, pact ale cărui efecte sunt răni vii și în ziua de astăzi.

Solicităm Parlamentelor Republicii Moldova și României să emită o declarație comună privind reîntregirea țării și a neamului românesc după care să elaboreze și să aprobe în regim de urgență un pachet de legi privind Reunirea Basarabiei cu România.

Dacă unirea noastră de azi este una simbolică, să ne ajute Dumnezeu ca ea să fie un pas hotărâtor spre unirea deplină, când nu va mai fi graniță pe Prut și toți români vor trăi uniți între granițele României zidite de înaintașii noștri, consfințite prin actul Unirii de la 1918.

Prin prezenta declarație de unire ne exprimăm bucuria de a sărbători împreună cu frații noștri români de pretutindeni Centenarul Unirii 1918 - 2018 și ne declarăm adeziunea la valorile naționale și democratice ale spațiului cultural românesc.

Vă mulțumesc! Rog doamnele și domnii consilieri să-și exprime prin vot deschis acordul pentru această unire.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim, doamnule consilier!

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal ai ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.03.2018”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, o abținere, 2 consilieri care nu a votat, procesul yerbaf a fost aprobat.


In sală sunt prezenți 28 de consilieri.

Trecem la punctul 2, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hală industrială S+P(+supantă)+lE pe un teren situat în Strada Balta Albina nr.4, Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 3 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr. 30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), Sector 3”“. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr. 79D, Sector 5””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, o abținere, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS3 nr. 567/27.11.2017 privind stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni?

Da, doamna consilier.

Dna consilier - Galbenu Ana-Iulia

După cum am propus și când a trecut proiectul în noiembrie 2017 și am ridicat atunci obiecții la controlul și limitarea pe distribuirea de pliante și materiale informative. Acum se restrâng și mai mult. Posibilitățile ONG-urilor sau al oamenilor care vor să distribuie, a micilor intreprinzători. Bazându-ne, că vrem să sancționăm Salubritatea, dacă se aruncă. Asta este cu totul altceva. Aș vrea de la Poliția Locală să ne spună în primul rând câte amenzi au acordat pe această problemă. Vorbim de o legitimare, cerem CNP, cerem cu 30 de zile înainte să știm persoanele care vor distribui, la ONG-uri este mai greu să știe de ce oamnenii vor fii disponibili în perioada aceea, să distribuie pliante. Eu aș sugera sau aș propune un amendament prin care să scoatem deocamdată distribuirea de pliante din aceste norme și să avem o discuție cu oamenii care sunt implicați în acestea.

Amendamentul ar fi așa: art.l, lit.e), se modifică și se completează după cum

sau alte manifestări, precum și de către proprietarii materialelor publicitare, direct sau prin intermediul altor persoane a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor și materialelor de orice tip, în alte locuri decât cele autorizate ” și art.2 se abrogă.

Propun abrogarea lui pentru că nu mai există cazul de acord de distribuire.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Din partea aparatului de specialitate.

Dna Mirea Mădălina Ileana - Șef Serviciul Sinteză Operativă

- Direcția Ordine Publică- DGPL Sector 3

Bună ziua! Mă numesc Mirea Mădălina Ileana, sunt șef Serviciu Sinteză Operativă, la DGPLși unul dintre semnatarii raportului de specialitate. într-adevăr, ați propus exact același amendament în ședința ordinară din data de 27.11. 2017, care nu a trecut. Urmare a adoptării hotărârii, la momentul respectiv, ați venit d-voastră cu propunerea să reglementăm clar ce înseamnă alte locuri autorizate în ceea ce privește distribuirea. De aceea, am și venit cu această propunere astăzi. Deci, astăzi cu ajutorul d-voastră și la propunerea d-voastră, am venit să reglementăm acest aspect. Intr-adevăr ne interesează insalubritatea care intervine și în momentul distribuirii și după distribuire. Acestea sunt aspectele. Cât privesc sancțiunile, chiar nu sunt pregătită să vă spun, dar vă promit că pentru următoarea ședință, vă voi trimite o informare în acest sens. Am văzut că acum amendamentul este identic, ne menținem încă o dată punctul de vedere, că dorim un acord al domnului Primar, în ceea ce privește locațiile și persoanele care distribuie, pentru a responsabiliza atât organizatorii, cât și persoanele care distribuie, în ceea ce privește norma de salubrizare în sine, mizeria care rămâne în urma acestui proces de distribuire.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, doamna consilier.

Dna consilier - Galbenu Ana-Iulia

Pe principiul ăsta ar trebui să responsabilizăm. Vreau să știu câte amenzi ați dat chioșcurilor care vând covrigi și toate astea, le vând într-un ambalaj de hârtie și acelea se aruncă și se face mizerie la fel de mult, ca și la pliante. Haideți, să nu! Că se poate face mizerie. Da, responzabilizăm ONG-ul sau întreprinderea respectivă care are pliante. Dar, trebuie să înțelegem că marea majoritate a distribuitorilor de pliante simt temporari, angajați temporari, angajați cu normă redusă, voluntari, care nu se știe disponibilitatea lor cu un timp mare înainte și practic, noi cel puțin pe partea de ONG și la voluntari, practic adăugăm o birocrație, adăugăm piedici, ceea ce nu este normal. Aș vrea să întreb de normele GDPR, dacă suntem pregătiți, pentru că vorbim de niște date personale care se face colectarea lor. Normele pentru date personale de la Uniunea Europeană.


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Pe mine mă bucură preocuparea Poliției Locale Sector 3, față de Salubrizarea Sectorului 3. Cred că ar trebui să avem un punct de vedere din partea unei cu totul altă instituție, respectiv Societatea de Salubrizare a primăriei sau prestatorul de salubritate al primăriei, în niciun caz al Poliției Locale și să analizăm dacă este nevoie de această prevedere în această hotărâre sau este de ajuns să impunem organizatorului să și salubrizeze și atunci nu cred că este o problemă dacă se distribuie materialele, ci doar să nu rămână gunoi în urma acțiunii respective. Dacă a rămas gunoi și cred că pe o rază de 200 metri față de locul unde se distribuie, pentru că nu stă nimeni să arunce pe stradă un material care l-a primit acum, să-l arunce la stația următoare de tramvai. Cred că se poate face ușor această salubrizare și cred că este doar un motiv să nu se distribuie anumite materiale și mă gândesc în special la cele politice din campanii și atunci haideți să încercăm totuși să găsim o soluție, să poată lumea să-și desfășoare în mod democratic activitatea care și-au propus-o.

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Distribuirea era și în hotărârea care se modifică, deci nu s-a intervenit.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Pe ce?

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Pe lipirea sau distribuirea de materiale publicitare! Lipirea sau distribuirea avea forma inițială!

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Adică să rămână lipirea ilegală, dar distribuirea să avem voie să o facem! Cam aceasta este logica.

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Nu! S-a adus doar acordul față de hotărârea veche, față de la lit.d)! Era și înainte lipirea sau distribuirea, nu s-a introdus acum distribuirea.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier Mălureanu.


Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Aș vrea să fac niște observații generale privind această hotărâre și legând-o cumva de hotărârea care urmează. Dacă hotărârea care urmează, Primăria face un pas spre transparetizare și debirocratizare, actuala hotărâre face doi pași înapoi. De ce spun lucrul acesta, avem acea anexă 2, care cere tuturor oamenilor care vor distribui materialele, în primul rând scrie și CNP-ul și seria și numărul buletinului, asta se vede din start un reflex birocratic, în care cerem două informații redundante, adică când avem CNP-ul nu mai avem nevoie de seria si numărul la cartea de identitate.

A

In al doilea rând, am discutat și în comisie și am întrebat de ce avem nevoie de datele persoanelor care distribuie pliantele și mi s-a răspus: domnule, dacă este mizerie noi ne ducem să-l amendăm. Eu zic că responsabil este firma care organizează respectiva distribuție și ei ar trebui penalizați, pentru că ei sunt responsabili să instruiască acele persoane să nu lase mizerie în urmă și atunci eu am recomandat de exemplu, dacă vrem neapărat să mergem pe direcția aceasta să nu mai cerem numele și prenumele la toate persoanele și să le știm și cu 30 de zile înainte, ci persoana respectivă care se duce să împartă pliantul să aibă la el numărul autorizației și o împuternicire din partea firmei, în care se indentifică: da, domnule, uite eu sunt împuternicit din partea respectivei firme sau organizației și pot să împart pliante. Acum, ce facem dacă este mizerie acolo? Dăm amendă, vine poliția și dă amendă la toți care sunt pe listele respective, dar poate într-o zi au fost doi sau într-o zi au fost trei. Deci este o reflexie birocratică evidentă în această hotărâre, iar flexibilitatea și deschiderea în timpul comisiei a fost spre zero. Singura concesie pe care au fost dispuși să o facă este să primească acel răspuns de la poliție și în format electronic. Deci aceasta a fost singura concesie pe care am putut să o obținem în cadrul comisiilor.

Eu zic că Primăria trebuie să vină în sprijinul cetățenilor și firmelor, să le ajute să-și desfășoare activitatea economică. în general administrația publică, și aici e o critică constantă, vedem că este întotdeauna criticată administrația publică pentru că nu este în sprijinul cetățenilor. Ăsta este cel mai tare exemplu în care se fac hotărâri care să ajute aparatul și nu cetățenii. Funcționarul public, el este în slujba cetățeanului în primul rând și orice hotărâre care se aprobă trebuie să vedem cum ajută acea hotărâre cetățeanul, nu cum ajută acea hotărâre aparatul primăriei. Eu zic că se pierde din vedere esența acestei hotărâri. Deci noi vrem să vedem defapt, să sancționăm firma dacă face mizerie în locul unde se împart pliantele. Ori această hotărâre face orice numai acest lucru nu. Adică noi ne ducem spre oamenii aceia, se duc șî împart pliantele, îi penalizăm pe toți, le cerem cu 30 de zile înainte să știm care sunt oamenii. Cred că m-am făcut înțeles!

DI, Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț


Mulțumim. Domnule primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă avem o dezbatere atât de intensă pe acest subiect aș propune să nu o votăm de data asta și să o mai analizăm. Eu nu am înțeles cu ce birocratizăm sau cu ce să ajute aparatul.

Stimați domni și doamne consilieri, noi vrem să avem un anumit nivel de curățenie în acest oraș. Aceste afișe care apar permanent și dacă locuiți în acest oraș vedeți pe toate gardurile numere de telefon, că repară mașini de spălat și frigidere, sapă puțuri și alte activități de genul acesta. Un aspect, de fiecare dată când sunt acei distribuitori de pliante, flyere ș.a.m.d., în zonă se face un covor de astfel de pliante și chestiuni. D-voastră vorbeați de magazinele care vând produse ambalate în plastic și în hârtie, să știți că dânșii desfășoară o activitate autorizată, adică au aviz de funcționare, au contract cu societatea de salubritate, că acel contract ce cuantum trebuie să aibe, să știți că avem o preocupare și încercăm să determinăm cât se poate de pragmatic această chestiune. Nu am nici un fel de problemă, nici într-un fel, nici în altul domnule consilier, nu ajută aparatul de specialitate, aparatul primăriei. Facem reguli care să ajute aparatul! Care aparat? Noi nu distribuim flyere, noi nu suntem concurați de cei care distribuie flyere. Dar da, noi, ca instituție trebuie să găsim acele variante în care să păstrăm curățenia în oraș. Poate că și nu m-am aplecat foarte atent pe această hotărâre, pe această prevedere, dar haideți să ne uităm mai cu atenție pe ea, nu am niciun fel de pretenție, nu este o chestiune care să ardă, trebuie să fie adoptată neapărat astăzi. Poate găsim variante, cu siguranță să o îmbunătățim, dar haideți să-i responsabilizăm pe cei care vor să împartă aceste materiale promoționale, să o facă într-un cadru reglementat. Nu am niciun fel de problemă, să vină să își promoveze, eu știu, pe ce domeniu își doresc. Dar repet, într-un mod cât se poate de oganizat, ori regulile, bine făcute, în mod evident, să știți că fac bine tuturor cetățenilor, nu primăriei, implicit și instituției, dar ne fac bine tuturor. în consecință, vă propun, haideți să văd o dezbatere de genul acesta, să știți că politizarea excesivă nu face bine nimănui, oamenii sunt sătui de politică, oamenii vor soluții.

Propun să facem o întâlnire pe această temă, cu cei care sunt implicați și interesați pe acest subiect și haideți să vedem care sunt concluziile care se vor desprinde în urma acestei întâlniri. Eu aș propune să amânăm votarea acestui punct.

DL Președinte de ședință - Voie» Alin-Ionuț

Mulțumim, domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Practic vă abțineți să nu treacă articolul, sub orice formă.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț


Da, domnule consilier.

DL Consilier Pelinaru Cornel

Tot referitor la acest proiect, aș vrea să se completeze art.2, lit.b)....bine, discutăm

după.

DL Președinte de ședință ~ Voicu Alin-lonuț

Da, domnule consilier.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Propun să facem o dezbatere, nu în cadrul unei comisii și o dezbatere publică, la care dezbatere să poată participa absolut oricine este interesat de acest subiect.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Aș propune Poliției Locale, ca până la acea dezbatere, să sune toți săpătorii de puțuri șl meditatorii de pe stâlp, să-i cheme lângă stâlpul respectiv, să le aplice amenda și să-i pună să spele toți stâlpii și să ne raporteze câte astfel de acțiuni, câți astfel de oameni au fost sunați de pe telefoanele lăsate, chemați și amendați, în primă măsură.

Doi la mână, problema este foarte simplă, sigur că organizatorul trebuie să fie responsabil, nu persoana fizică. Despre asta este vorba, este foarte simplu.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumim frumos. Da, domnule Primar.

5    "

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Să stiti că din birou asa se vede, de la fata locului să stiti că este diferit si haideți să vă spun că nu funcționează ce spuneți d-voastră. Mâine poate apărea un afiș, cu telefonul d-voastră și cu numărul d-voastră, cum că săpați puțuri și eu pot să vă amendez, că nu d-voastră ați afișat acolo. Eu trebuie să-l prind în fapt pe cel care face operațiunea de afișare, nu să-l sun pe cel care are numărul trecut pe respectiva hârtie. Să știți că este mai complicat decât pare, iar de judecat, de avut aptitudine critică, să știți că este foarte ușor. De venit cu soluții concrete și aplicabile, aici este mai complicat. Soluția pe care d-voastră ați propus-o, vă spun din start că nu funcționează și v-am spus și de ce!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos domnule Primar. Da, domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Dacă a funcționat la mine, la o asociație de proprietari, în patru cazuri, în care au fost chemați deblocatorii de uși, reparatorii de termopane și puși să curețe și să rezugrăvească pereții, cu siguranță că va funcționa și în cadrul Sectorului 3, cu Poliția

Locală în acțiune. Eu vă spun că din primul moment, îți dai seama dacă eștâ f

A,/'1,

respectivului și dacă el acceptă să vină să sape un puț, dacă el răspunde la telefon și vine să sape un puț, nu mai poate să spună că nu este telefonul lui. Deci, este perfect aplicabil! încercați și spuneți-mi că ați încercat o data și nu ați reușit și că ați nimerit telefonul meu!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Discuția este foarte amplă și dacă o facem aici nu mai are rost dezbaterea publică. De aceea am propus dezbatere publică. Sunteți de acord?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim! Da, domnule Pelinaru.

Dl. Consilier Pelinaru Cornel

Mi-ați tăiat flama, nu mi-ați dat voie să spun ce am de comunicat, pentru că se va discuta articolul în speță. Atunci, de ce continuăm? Și vremea noastră este la fel de prețioasă ca a tuturora!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule director.

Dl. Director General - Bratu Adarian -Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

Domnule consilier, dacă-mi permiteți. Dacă sunăm la un număr de telefon și vine cineva și nu este prins în fapt și se întocmește un proces verbal, Acela va fi contestat în instanță, pentru că noi nu am surprins fapta. Dacă încercați, să înțelegeți ceea ce spun!

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Păi atunci, complicăm foarte rău situația! înseamnă că nu mai sancționăm decât persone fizice, doar acela care l-am prins cu flyerul în mână, că nu a dat cu 30 de zile înainte datele și nu mai sancționăm ONG-ul, că nu am prins nici un ONG în flagrant, conform acestei logici. Prindem doar persoane fizice.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot amendamentul doamnei consilier. Votați,

XI®' r

$ & W

Cu 7 voturi pentru, 2 împotrivă, 16 abțineri, 3 consilieri care nu a votat, amendamentul doamnei consilier nu a fost aprobat.

Supun la vot proiectul de hotărâre. Votați, vă rog!

Cu 1 vot pentru, 6 împotrivă, 21 abțineri, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 7, „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Da, domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Vreau în primul rând să salut această hotărâre, cred că trebuia mai demult, dar este bine venită și acum și aș vrea să fac un amendament foarte micuț. Și anume, la proiectul de buget, aș vrea să adăugăm aici să fie publicat și în format editabil, pentru că bugetul este un document foarte mare, este mult mai ușor pentru cei care se uită pe el să găsească mai ușor informațiile decât un pdf scanat. Un alt amendament, ar fi la partea de contracte, nu este specificat în mod explicit și aș vrea să facem lucrul acesta, ca împreună cu contractele să fie publicate și anexele. „Art.l, alin.(l). Proiectul de buget - conform calendarului bugetar informat editcibir' și „alin. (2). Bugetul aprobat și rectificările de buget - în termen de 10 zile lucratoare de la aprobare informat editabil” și „lit.d, alin.î. Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru încheiate — în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea acestora împreună cu anexele

DL Președinte de ședință ~ Voicu Alin-Ionuț

Domnule director.

DL Director Executiv - Ghețu Octavian - Direcția Economică

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri!

Având în vedere că este un document aprobat într-o anumită formă, nu văd de ce ar trebui publicat și în format editabil, forma putând fi schimbată și repostată, ea modificată. Se poate căuta cu cuvinte cheie, având în vedere că este un format pdf.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Chiar si acum la hotărârile de consiliu, chiar si la hotărârea aceasta, anexele le primim în format editabil. Practic, oricum, primim aceste informații în format editabil, să fie publicate și în formatul acesta editabil, primind doar anexele în format editabil. După această logică aș putea să iau și eu o anexă să o modific și să spun: ia uite domnule, mi-ați trimis o anexă greșită! Nu cred că acum este cineva atât de, să se ducă, să se ....

Oricum pdl'-ul este pe site! Dacă vine cineva cu o altă variantă, se poate compara ușor cu ce este pe site, adică nu are cum să vină cineva să modifice bugetul, atâta timp cât el este pe site și se poate compara oricând cu varianta de pe site. Aceea e varianta oficială, asumată de primărie. De aceea zic, că nu văd de ce ar fi o problemă, că modifică cineva! Poate să modifice în varianta lui, să facă ce vrea, atâta timp cât pe site este varianta oficială, este problema persoanei respective ce face cu bugetul! Vă spun eu, că în momentul în care se scanează, sunt cifre care efectiv nu se mai văd, în funcție de calitatea scanului, nu se mai văd unele cifre și sunt situații, va pot arăta pe bugete din urmă în care s-au scanat și nu se mai vedea cifra respectivă. Dacă este în format editabil atunci poate vrea să facă cineva și o analiză pe buget, de exemplu, este foarte ușor, nu trebuie să mai ..., altfel trebuie să le iei de mână, să bagi fiecare cifră. De aceea zic! Nu văd care ar fi problema? Acela este aprobat, este publicat, este asumat!

DL Președinte de ședință -- Voicu Alin-Ionuț

Domnule director.

DL Director Executiv - Ghețu Octavian - Direcția Economică

Noi o să postăm varianta semnată de către președintele de ședință și de toată lumea! Aceea se postează! în format editabil, d-voastră oricum îl primiți, să vă fie ușor să lucrați în el.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Și dacă nu este semnată nu este oficial? Atâta timp cât este pe site-ul primăriei, este asumat de primărie! Semnătura o să facă toată diferența, dacă este sau nu semnat? Când avem oricum hotărârea de consiliu, avem varianta semnată, poate să o compare cine vrea acolo. Deci nu este vorba ca și când inventăm noi, problema este dacă punem alte cifre. Da, s-ar putea să fie o problemă! Dacă punem pe site aceeași variantă pe care o avem în hotărârea de consiliu semnată, cum spune domnul director, nu văd unde este problema? Din contră, este un document care, dacă cineva vrea să facă niște analize, să verifice niște cifre, este foarte ușor de făcut lucrul acesta. Adică, dacă tot mergem pe partea aceasta de transparență și de acces la informație, este un lucru. Dacă tot îl facem, haideți să-l facem până la capăt cum trebuie.

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos domnule consilier. Domnule director.

Dl. Director Executiv - Ghețu Octavian - Direcția Economică

Am luat act de solicitarea domnului Mălureanu, o să vedem exact cum putem să-l ajutăm și de data aceasta.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț Mulțumim frumos domnule director. Da, doamna consilier.    V-A

12


Dna consilier - Galbenu Ana-Iulia

Soluția tehnică în momentul de față este pdf-ul în format imagine, asta este problema. Ne trebuie un pdf în format care se poate căuta, searchbar și se poate semna electronic și atunci rămâne și cu semnătură și cu toate cele! Este simplu și nu se mai poate modifica!

Dl. Președinte de ședință - Voie» Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aș vrea să spun câteva lucruri referitor la această hotărâre și anume că este prima instituție publică din această țară care are o astfel de hotărâre, un astfel de act normativ. Nu mai există în România, transparență la un asemenea nivel! Credeți-mă, m-am interesat! Nu există la un asemenea nivel o astfel de reglementare. Astfel încât, ne asigurăm prin această hotărâre că nu poate exista nici o plată. Știu că mai există instituții din această țară, locale și nu numai, care postează contractele și facturile. Dar o astfel de hotărâre, conform căreia, orice plată făcută pe un document care nu este postat public, este plată nelegală, vă spun că nu există. Din cunoștința mea, din ce analiză am făcut eu, cât am căutat. S-a făcut o întreagă dezbatere pe baza formei de prezentare a bugetului și anume, să fie sub formă editabilă. Analizăm și cred că este posibil tehnic să o facem. S-a spus că nu se vedeau anumite cifre pe site! Noi am transmis și d-voastră ați confirmat că ați primit în format editabil fiecare consilier în parte. Pe cale de consecință, datele, le-ați avut întotdeauna și o să le aveți la fel cum le-ați avut și până acum, o să le aveți și în continuare. Probabil că o să avem, dacă tehnic este posibil și nu găsim incoveniente pe partea aceasta, să îl postăm și pe site tot în format editabil sau putem să-l avem și în ambele formate. Spațiu de stocare cred că avem suficient. Sper din suflet că o să fiți de acord cu astfel de decizie, pentru că ne-am propus, ca la Primăria Sector 3, să avem transparență maximă.

Mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar. Supun la vot amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, amendamentul domnului consilier a fost aprobat.

Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnule Primar.


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Neg oiță

Eu vă mulțumesc foarte mult că l-ați aprobat, dar am o nelămurire și vreau să-mi dați detalii! Cine s-a abținut și cine a fost împotrivă? Avem o abținere și unul împotrivă, de aceea simt foarte curios! Poate ne explicați și nouă de ce?

PL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Trecem la punctul 8, „Proiect de hotărâre privind abrogarea pct. 2 al arh I din HCLS 3 nr. 53/16.02.1018 — referitoare la Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Eu propunerea sau obiecțiunea am facut-o în scris și aș vrea să știu dacă domnul Primar a apucat să se uite măcar în diagonală peste cele transmise? în două cuvinte, eu consider că este neconstituțională acea propunere pe care o facem noi astăzi și ca atare nu vom face altceva decât să prelungim perioada de deliberare asupra acestui subiect și să întârziem aprobarea ghidului.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Concret ce ne lungește? Nu înțeleg ce obiecții aveți pe partea aceasta?

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Din respect pentru timpul d-voastră, așa cum ne-ați sugerat, am formulat în scris, aproape două pagini, obiecțiunile mele și vi le-am transmis în timp. Nu cu acea prevedere pe care noi am modificat-o în ședința trecută și acum venim să o reîntoarcem.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Din partea aparatului, vă rog.

Dna Director - Mioara Matei - Direcția Cultură, Sport și Tineret

Bună ziua! în urma aprobării, Consiliului Local, în ședința ordinară de luna trecută, știți foarte bine că ați făcut niște amendamente. Proiectul a trecut cu amendamente, iar revenirea este cauzată de răspunsul Instituției Prefectului. Cred că este o ușoară confuzie, în toată această situație, în contextul în care Ordinul la care dumneavoastră bănuiesc că faceți referire în materialul pe care l-ați trimis, în materialul respectiv este uu ^rdifi..„.vă citesc încă o dată titlul lui: „ Ordinul nr. 130/2006 privind finanțarea neram fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură sportivă de sport județene și ale municipiului București Acest ordin se referă, evident, cum spune și titlul la finanțarea nerambursabilă din fonduri publice, este un ordin care a pornit...

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Repetați încă o dată titlul!

Dna Director Executiv - Mioara Matei - Direcția Cultură, Sport și Tineret

Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive, ș.a.m.d.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Al cui?

Dna Director - Mioara Matei - Direcția Cultură, Sport și Tineret

Cluburilor sportive de drept privat..

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

A persoanelor fizice, se referă cumva? Noi finanțăm și persoane fizice.

Dna Director Executiv - Mioara Matei - Direcția Cultură, Sport și Tineret

Lăsați-mă puțin să termin! Acest ordin ne este opozabil, este un Ordin de aplicare a prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile. Nu putem să facem abstracție de existența acestui ordin. Așa cum am discutat și ieri cu d-voastră, principial aveți dreptate, acea prevedere poate fi încadrată ca o prevedere, cu ghilimelele de rigoare „discriminatorie”, însă nu ne puteți cere nouă, ca aparat, suntem responsabili de aplicarea și executarea în concret a legii. Nu ne puteți cere să facem abstracție de acest Ordin. Adică, acolo unde aveți d-voastră dreptate, este că putem să ne referim strict la proiectele acestor cluburi și să facem această mențiune, dar nu puteți


avem obligația să-l ignorăm. Mulțumesc!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu aș fî vrut să avem o dezbatere pe tema aceasta. De aceea, : argumentație în scris. Dacă legiuitorul, să spunem așa, cel care a dat acel Ordin, nu mai aplică acel Ordin, pentru că nu mai are de ce să-l aplice, că el nu mai finanțează acele entități, pentru care a dat acel Ordin. Ba, mai mult decât atât, ministrul PSD, Ioana Bran, pe 9 martie acum, vine și corectează același punct care era prevăzut în finanțarea

federațiilor sportive naționale, prin Ordinul 14, tot de anul acesta, iar pe 9 martie vine și corectează în Ordinul 201 publicat în Monitorul Oficial, este specificat și trimis acolo, această eroare neconstituțională! Noi ne facem acum că aplicăm un ordin revolut, un ordin pe care nu-1 mai aplică nimeni și care nu este aplicabil nouă, el este dat pentru asociațiile județene și pentru cluburile sportive de drept privat. Ce treabă avem noi, ca persoane fizice, care vrem să aplicăm sau ca ONG? Ba, mai mult decât atât, în hotărârea de astăzi, uitați-vă pe temeiul legal, pe care se fundamentează și nu apare nicăieri că ne fundamentăm hotărârea pe acest Ordin 130, pe care nu prefectul l-a respins, ci nesemnarea lui de către Secretarul Sectorului 3.

Iar întârzierea de care vorbeam și cu asta închei și nu mai intervin orice replică mi s-ar da, este dată de faptul, pentru că voi contesta în instanță, în contencios, hotărârea pe care dacă o adoptăm astăzi, așa cum o adoptăm încălcând, până și un Ordin recent din 9 martie, al ministrului PSD, Ioana Bran, pe domeniul sportului, similar cu ordinul de care face vorbire, noi nu vrem să-l luăm în considerare.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos domnule consilier. Da, doamna director.

>• 7

Dna Director Executiv - Mioara Matei - Direcția Cultură, Sport și Tineret

Un singur lucru aș mai avea de adăugat și vă mulțumesc că ați ridicat această problemă în atenția tuturor. Dacă decidem că facem abstracție, ipotetic, de acest ordin, Primăria Sectorului 3 nu va mai putea finanța nici unul dintre cele trei proiecte de utilitate publică și mai mult decât atât, toate autoritățile finanțatoare din această țară, lucrează la nivel local pe baza acestui ordin. Puteți să verificați. Mulțumesc.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule consilier.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Domnule Voinea sunt perfect de acord cu ce spuneți, doar că discuția până la urmă este una juridică. în țara asta, există o ierarhie a actelor juridice și aici fiind vorba de niște norme prevăzute de lege, ele au putere de lege, noi nu putem să încălcăm, chiar dacă d-voastră spuneți că este vetust respectivul ordin, Ordinul 130 e în vigoare și este aplicabil aici. Propunerea mea, haideți să facem o modificare la acest punct 1, al art.2, astfel încât, restricția de a nu participa la proiecte atunci când au acțiuni în instanță, împotriva primăriei, să se refere doar la cluburi, pentru că este o normă imperativă, cerută de Ordinul 130. Orice alte entități, ONG-uri, persoane fizice, să fie scutite de această restricție, de această limitare a dreptului la acces injustiție și să obținem 80% din ceea ce vă doriți. Adică, să găsim un compromis. Este clar că Ordinul ministrului nu-1 putem să-l

încălcăm.

W

S țr~ (Oi    l "tZ" £

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ce să vă zic? Welcome in the club! Lucruri interesante care pot fi făcute și care ni se spun că nu sunt legale, că nu știu ce ordin, că nu știu ce normativ, că nu știu ce lege, Ordonanță sau Hotărâre, nu ne dă voie. Pe cale de consecință, mă bucur pentru decizia pe care ați luat-o să acționați în instanță. Dacă în urma unei hotărâri judecătorești, aparatul are dreptate, jos pălăria! Dacă d-voastră aveți dreptate, aparatul trebuie să-mi dea explicații. Asta este situația! Vreau să vă spun direct și deschis, că ce spuneți d-voastră, de multe ori poate fi de foarte mult bun simț. Dar dacă aparatul tehnic, care e specialist pe domeniu, vine și-mi spune că este într-un fel, eu nu am decât să respect punctul de vedere pe care-1 primesc de la aparat. Repet, mergeți cu demersul, că eu sunt de acord cu el!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnul Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Eu cred că mult mai ușor ar fi fost, ca aparatul de specialitate, să ceară un punct de vedere fix de la Ministerul Tineretului și Sportului, care sunt sigur că ne-ar fi zis dacă ordinul lor se aplică sau nu administrației publice locale, în speță Primăriei Sectorului 3. Pe de altă parte, dacă vorbim de ierarhia actelor juridice în Constituția României, art.23, alin. 11, se consfințește prezumția de nevinovăție. Adică, nu este de ajuns ca cineva să fie în litigiu, trebuie să fie condamnat, dacă vrem să nu-i mai acordăm finanțare în cazul acesta, altfel se referă la multe lucruri. Deci, pe deoparte Constituția ar trebui să fie deasupra unui Ordin de ministru vetust într-adevăr, iar pe de altă parte ar trebui să avem un punct de vedere de la ministerul respectiv. De curiozitate, Ministerul Culturii are un act de genul acesta, un Ordin de ministru de genul acesta? Că avem finanțări și pe cultură, nu numai pentru sport sau alte domenii în care acordăm finanțare nerambursabilă. Au vreun astfel de Ordin de ministru „idiot”? Mă scuzați!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim fiumos, doamna director.

Dna Executiv Director - Mioara Matei - Direcția Cultură, Sport și Tineret

Ministerul Culturii acordă finanțări în baza unei Ordonanțe care se referă strict la programele și proiectele culturale. Ideea ar fi următoarea, dacă tot vreți să se întâmple să dispară acest ordin, s-a terminat cu finanțările pe sport la autoritățile publice. Cred că cel mai simplu ar fi să cereți abrogarea articolului. Eu nu pot să fac prefectură și de existența acestui ordin. Sunt perfect de acord, i-am spus și domnului consilier la ședință. Sunt perfect de acord cu ceea ce susține dumnealui, însă nu pot să fac abstracție de acest ordin. De aceea, în situația dată, haideți să ținem cont numai pentru cluburile sportive exact așa cum spune ordinul și cum a propus și domnul consilier și mai departe vedem ce se întâmplă în instanță. Documentația este atașată la materiale, eu am venit numai cu ordinul.


DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule consilier.

5    "

D1. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Dacă nu exista dezbaterea rămâneam așa și persoanele fizice și toată lumea era plecată în aceeași poveste. Dar altceva vreau să spun, noi ne cramponăm de acest Ordin care este inferior unei legi și avem o Lege 350/2006, care reglementează finanțarea nerambursabilă. Dar cine poate finanța? Ne uităm puțin în lege? Ordonatorii principali de credite! Primăria Sectorului 3 este ordonator principal de credite?

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Da, este ordonator principal de credite!

DL Consilier Voinea lnocențiu-Ioan

Și de ce nu ne rezumăm noi la Legea 350?

Dna Executiv Director Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Pentru că ordinul a fost emis în baza legii 350, pentru finanțarea neramburabilă a cluburilor sportive ...

DL Consilier Voinea lnocențiu-Ioan

De ce nu luați un punct de vedere de la minister?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimate doamne, stimați domni avem o ordine de zi cu 40 de puncte. A trecut o oră și suntem la punctul 8. Dacă facem dezbateri pe nuanțe juridice, s-ar putea să nu mai terminăm ședința aceasta. Dar putem să facem, de exemplu o dezbatere, pe interpretare legislativă, cu altă ocazie dacă sunteți de acord.


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos domnule Primar. Da, domnule consilier.

Dl, Consilier Ene Stelian-Bogdan

Vă propun, să facem totuși un amendament, să respectăm Ordinul de ministru, să scoatem cluburile, să păstrăm aplicabilitatea articolului doar la cluburi, așa cum cere Ordinul ministrului, intrăm și în legalitate și scoatem ONG-urile. Propunerea de amendament este să modificăm titlul hotărârii, dintr-o hotărâre de abrogare într-o hotărâre de modificare a punctului 2, al art.I și acest punct se va modifica după cum urmează: art.I9, lit.d) în cazul solîcitanților, cluburi sportive de drept privat și asociațiilor pe ramură de sport județene și ale Municipiului București, să nu existe o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, formulată în favoarea autorităților finanțatoare într-un litigiu cu solicitantul având ca obiect un proiect anterior finanțat de Primăria Sectorului 3. Să nu se afle în litigiu cu solicitantul, având ca obiect un proiect anterior finanțat de Primăria Sectorului 3. Mulțumesc!

5    >

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc domnule consilier. Supun la vot amendamentul domnului consilier.

Dl, Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Să definim și litigiu. Ce înțelegem prin litigiu?

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 10 împotrivă, o abținere, un consilier care nu a votat, amendamentul domnului consilier a fost aprobat.

Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri, doi consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru implementarea programului Pepiniera de Talente”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 8 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10, „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 -referitoare la procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DI. Consilier-Măliireanu Liviu

Aș vrea să întreb dacă la zona retrocedată din IOR, unde știți foarte bine că este un focar de infecție sau zona după B-dul Unirii, această hotărâre este din 2017, dacă s-a aplicat acest impozit de 500% pentru anul precedent?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Din partea aparatului.

DL Director General - Ilie Petre Iulian - DGITL Sector 3

Bună ziua! Nu! Nu s-a aplicat prevederea acestei hotărâri de consiliu până acum, pentru nici o proprietate pe raza Sectorului 3. Dacă o să observați modificarea pe care am propus-o azi, pentru aprobarea d-voastră, se referă în principal la funcționalitatea comisiei care să stabilească și să identifice proprietățile respective. Acesta este motivul pentru care nu s-a aplicat până acum cota de 500%.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule consilier.

Dl. Consilie Petrescu Cristian

Ca procedură general, aș ruga aparatul de specialitate, atunci când modificăm alineate dintr-o hotărâre anterioară, să ni se anexeze și hotărârea respectivă. Pentru că există posibilitatea ca ce schimbăm noi aici, să schimbe sensul hotărârii la care facem noi referire. Acum, eu din ce văd aici, comisia mixtă este formată din membrii de la DITL Sector 3, mai este si altcineva în astfel de comisii mixte? Atunci de ce este mixtă? Aveți d-voastră capacitatea să puneți la dispoziție atâtea persoane care să meargă singure în tot sectorul, deci numai de la direcția d-voastră și în același timp să aibe și expertiza necesară, să evalueze o clădire dacă este deteriorată? La un teren se vede dacă este plin de bălării. Dar o clădire care stă să cadă sau este deteriorată pur și simplu, nu cumva ar trebui să fie și cineva de la Urbanism? Cineva care să se priceapă să evalueze măcar din ochi până vine o expertiză concretă și reală tehnică. Dacă acea clădire este chiar un pericol sau nu? Aveți atâtea persoane care să aibă și timpul necesar, pentru că-mi închipui că este de mers prin sector și să aibă să expertiza necesară.


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Din partea aparatului.

DL Director General - Ilie Petre Iulian - DGITL Sector 3

Dacă o să observați, există o procedură de lucru cu câteva aspecte care sunt clar

A

menționate și care sunt punctate în funcție de nivelul de degradare. In principiu așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt foarte clare în procedura de identificare a clădirilor respective. în principiu, nu sunt clădiri care să stabilească care sunt în pericol sa se prăbușească sau nu sunt clădiri care sunt neîngrijite sau neîngrădite, dacă ne referim la terenuri. Nu ajungem la discuția vis-â-vis de ruine care stau să cadă pentru că nu avem competența să stabilim dacă o clădire stă să cadă sau nu, dar din punct de vedere al îngrijirii, cel puțin vizual putem să apreciem acest lucru. Acolo unde vom avea nevoie de ajutorul colegilor de specialitate, probabil că-1 vom cere cu siguranță. Referitor la angajați, dacă avem atâția angajați cât avem necesar, ne străduim să facem față cu personalul care-1 avem.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule consilier.

D1. Consilie Petrescu Cristian

Mi se pare totuși foarte subiectivă această evaluare a îngrijirii sau a neîngrijirii a unor clădiri. S-ar putea să avem surpriza chiar la unele blocuri de locuințe să constatăm că sunt neîngrijite și să aplicăm 500% creștere de impozit pe toate apartamentele din blocul respectiv. Eu zic, că dacă tot scrie acolo, că este comisie mixtă ar fi bine ca la toate evaluările să fie prezent și un arhitect măcar sau cineva de specialitate, pentru că este extrem de subiectiv să zici că o clădire este îngrijită sau neîngrijită. Nu știu cine ar putea să stabilească lucrul acesta. Cât, 20% din fațadă sau este scorojită sau sunt 5 fisuri? Mi se pare extrem de subiectiv și foarte neclar termenul acesta de a fi îngrijită sau neîngrijită o clădire.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aveți dreptate în ce spuneți. Haideți să ne racordăm la niște realități. Multe blocuri și când zic multe, sunt chiar multe, sunt zugrăvite de când au fost ele construite. Adică unele de prin 1960, altele dini 970, altele de prin anii 1980. Cred că este o situație anormală și fiecare trebuie să avem grijă de modul în care arată blocul, apartamentul în care locuim, nu doar pe interior, ci și pe exterior. Până la urmă este orașul în care trăim, dar nu la aceste situații facem noi referire în această hotărâre. Dacă aveți curiozitate, vă invit să vedeți, de exemplu ceva clădiri pe strada Romulus. Dacă aveți curiozitate o să vă invit să vedeți în zona Centrului Vechi, nu puține clădiri, în care vecinii sunt siderați, sunt exasperați că au ajuns gropi de gunoi și crescătorii de câini, de pisici, șoareci, șobolani și alte similare, că nu vreau să vă creez o stare disconfortantă. Sunt convins că nu vă doriți să locuiți în acele zone, când discutăm de clădiri. Când discutăm de terenuri, situația este similară, că se transformă în gropi de gunoi ș.a.m.d. Cred că este de datoria noastră să facem tot ce depinde de noi să încercăm să-i conștientizăm și să-i ajutăm, să înțeleagă că dreptul de proprietate vine împreună și cu responsabilități. Să vă spun


balcoane să cadă și pun în pericol cetățenii care trec pe sub respectivele balcoane, iar noi trebuie să facem ceva cu acea comisie. Evident că trebuie să avem un regulament cât se poate de clar și să încercăm să eliminăm eventualele abuzuri. Vă spun că nu vor fi foarte multe clădiri în această situație, dar vă spun sigur că vor fi și vă spun că terenuri vor fi nu puține în această situație, vă asigur de asemenea că vom aplica. Această comisie are de treabă și vom încerca să-i conștientizăm și să-i convingem, dacă nu chiar să-i determinăm să-și respecte proprietățile pe care le au, iar dacă nu au posibilitatea nu au decât să le înstrăineze pentru că există și această variantă.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos domnule Primar. Supun la vot punctul numărul 10. Votați, vă

rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11, „Proiect de hotărâre privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12, „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017-2018”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13, „Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat de pe raza sectorului 3 al municipiului București pentru anul 2018”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14, „Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3    nr,110/12,03.2018, referitoare la


RQ17011478862580/06,02,2017/1290/07,02,2017, îr


22

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă, o abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul

de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16, “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3pe anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier.

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, Domnule președinte. Propun următoarele modificări în lista obiectivelor de investiții, la subcapitolul bugetar 67.02.06.03 - întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, alineat 71.01.01 - construcții, astfel:

1.    alocarea sumei de 400 mii lei, credite bugetare, pentru "Proiect tehnic si execuție Amenajare spații verzi zona XII (Th. Pallady - Drumul între Tarlale - Drumul Gura Racului - Drumul Gura Crivățului - Bd. 1 Decembrie - exclusiv Bd. Th. Pallady) și credite de angajament în sumă de 800 mii lei;

2.    alocarea sumei de 200 mii lei, credite bugetare, pentru "Proiect tehnic si execuție Amenajare spații verzi zona XIX (str. Postăvarul - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Theodor Pallady - Bd. Camil Ressu - str. Firidei - str. Rotundă - Aleea Rotundă - Aleea Lunca Mureșului - str. Lunca Bradului - Bd. Nicolae Grigorescu) și credite de angajament în sumă de 600 mii lei;

3.    diminuarea sumei, cu 600 mii lei, din credite bugetare, de la "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR".

Mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, d-na consilier. Supun la vot amendamentul d-nei consilier. Votați, vă

rog!

Cu 20 voturi pentru, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Da, Domnule consilier!

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Aș vrea să știu ce anume lucrări se planifică să se facă în acele zone unde s-au alocat banii?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

De exemplu, singura zonă nereabilitată de pe B-dul Camil Ressu a rămas chiar acolo, în dreptul stației de metrou. Este o zonă relativ scurtă, dar unde este de optimizat pentru că anumită suprafață de parcare este prea mare, nu are coerență, nu se încadrează în profilul de bulevard pe care-1 avem. Adică a rămas ultima zonă nereabilitată. Dacă vreți, mergem la fața locului să vedeți ce vrem să facem și o să înțelegeți foarte rapid despre ce e vorba. Un aspect.

Doi. Discutăm de intrarea în zona comercială unde se construiește acum și va fi gata în august cel mai mare magazin IKEA din estul Europei, ceva de genul, dacă nu din toată Europa, și zona nu arată chiar ce trebuie și vreau să upgradăm pentru că, la deschidere o să vină full de oficialități, si în Sectorul 3 nu trebuie să facem rabat la ce înseamnă standard. Și pe Gura Ialomiței, de asemenea, e o zonă fără niciun fel de coerență, dacă veniți cu mine să vedeți ce e acolo, vă luați cu mâinile de păr, în sensul că nu o să înțelegeți niciodată, cei care au făcut acolo, cum au făcut și ce au avut în minte să facă așa ceva. E o discuție pe care nu putem să o avem aici, dar oricând putem să mergem la fața locului, chiar îmi face mare plăcere să avem o discuție pe acest subiect.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, Domnule Primar. Da, Domnule consilier!

D1. Consilier Mălureanu Liviu

Tot către aparatul de specialitate, avem rectificări. Se dau bani, 11 milioane la cultură și religie, 4 milioane la asigurări și asistență socială, 8 milioane la locuințe, 3 milioane la transporturi. Este vorba despre investiții noi? Se suplimentează anumite investiții? In ce anume se duc banii, practic?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumim frumos. Din partea aparatului!

DL Director Executiv Ghețu Octavian - Direcția Economică

Spuneați că ați avut materialele și în format editabil, era foarte simplu să căutați exact unde s-au dus banii, în comparație cu rectificarea trecută.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Vă întreb, ca să afle și colegii.

DL Director Executiv Ghețu Octavian - Direcția Economică

Materialele au fost predate. Dacă vă uitați în lista de investiții, cel puțin, că majoritatea s-au dus pe obiective de investiții, veți vedea exact sumele cum au fost distribuite. E foarte mult să vă explic acum, pe frecare.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Am pus o întrebare, dacă s-au suplimentat anumite proiecte sau sunt proiecte noi?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule director, vă rog mult de tot să prezentați materialele în format editabil ca să înțeleagă și domnul consilier.

DL Director Executiv Ghețu Octavian - Direcția Economică

Am înțeles, Domnule Primar, așa vom face. Ele sunt în format editabil dar, probabil, alt editabil, mai editabil, un pic mai editabil.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul d-nei consilier. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Lăsând la o parte, mă rog, haideți să avem o atmosferă colegială, încrâncenarea prea mare nu ne ajută pe niciunul. Rugăminte. Aveți comisie de buget înainte de ședința de consiliu. Nu s-au ridicat probleme, nu? Rugămintea mea ar fi, totuși, haideți să nu dureze o zi ședința de consiliu, de aceea avem comisii. Nu e niciun fel de problemă, s-a votat hotărârea, dar noi vă stăm la dispoziție și în continuare să vă explicăm exact de unde vin banii, unde se duc, care e destinația, cât se poate de clar posibil. în orice variantă, dacă nu îi înțelegeți acum, pe execuție o să-i înțelegeți foarte clar, că o să fie postat fiecare contract cu fiecare factură, conform hotărârii pe care am adoptat-o astăzi.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, Domnule Primar. Da, Domnule consilier!

DL Consilier Mălureanu Liviu

Am întrebat azi pe domnul director la comisie dar, tot așa, ne-a dat un răspuns în doi peri.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

La ce comisie ați întrebat? La buget a fost ieri, am înțeles. Nu azi.

D-na consilier Păunică Adriana

Permiteți-mi să vă spun, stimate coleg, comisia de buget am avut-o ieri, când domnul director a fost prezent pe toată perioada comisiei. D-voastră i-ați adresat întrebări, domnul director v-a lămurit. Ați și semnat procesele pentru comisie. Prin urmare, că nu ați citit d-voastră atent materialele, nu este nici vina noastră, a comisiei și cred că nici a d-lui director! Mulțumesc!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumim frumos! Supun la vot punctul numărul 17, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la patru blocuri de locuințe din Sectorul 3".

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat!

Trecem la numărul 18, “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din Sectorul 3 Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru și 2 consilieri care nu au votat, proiectul a fost aprobat!

Trecem la punctul numărul 19, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 60/28.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asisitență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat!

Trecem la punctul numărul 20, “Proiect de hotărâre privind prelungirea acordului

de asociere dintre Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3 și Asociația "Help Autism" în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 21, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018". Propuneri, obiecțiuni?

Da, doamna consilier!

Dna consilier Galbenu Ana - Iulia

Așa cum am ridicat problema, mă rog e o observație, nu o problemă, și în comisie, cu școlile și aș fi vrut să fie menționate și în documente, se zice “îngrijire spații verzi școli”. Am înțeles că este vorba doar de o singură școală și nu de toate școlile, de aceea am ridicat problema, pentru că multe școli au contract pentru îngrijirea spațiilor verzi. De aia voiam să știu.

DI. Președinte de ședință Voicu Alin -lonut


Domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Dar am mai spus, am mai spus chestiunea asta în ședința de consiliu, faptul că pe legea asta a achizițiilor publice, proastă, și nu mă feresc s-o spun, că-i o realitate. Chiar și astăzi am avut o discuție cu directorul ADRBI, care spunea: domnule, când se modifică odată, se-mbunătățește? C-am avut Ordonanța 34, care a fost modificată acum și-i o lege mai proastă decât a fost.

Iar pe legislația asta despre care vorbesc, au reușit să câștige licitația pe acordul cadru, niște firme care ne-au dat niște prețuri la cosit, de te doare capul...Le-am spus din start că ei n-o să cosească niciun metru de iarbă în nicio curte de școală în Sectorul 3, că n-o să le dau comandă pe așa ceva și ne descurcăm cum putem, pentru că prețul este mult prea mare și pe bună dreptate o să veniți să mă întrebați: domnule, dar de ce e așa? Uite-așa, au licitat și așa au câștigat, c-așa e legislația în România, din nefericire! Iar, când noi ne descurcăm cum putem, eu sper că d-voastră ne susțineți în acest demers, pentru că încercăm să cheltuim cât mai chibzuit banii publici!

Da, avem contract din nefericire. Abia aștept să expire contractul!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -lonut

Mulțumim frumos! Supun la votul numărul 21! Votați vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 22! „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte „Cauzași”. "Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier!

Dna consilier Galbenu Ana- Iulia

Aici, vă atrag atenția asupra unei erori materiale, ar trebui să facem amendament la articolul 1. Cuantumul sumei este mult mai mare decât în expunerea de motive, s-a strecurat un zero în plus! Deci, ok, doar voiam să se voteze ca să fîe ok, dacă e înregistrat nu mai trebuie să repet, ok!

Di. Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumim, doamna consilier!

Supun la vot punctul numărul 22!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 23, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului

mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Marin”. Propuneri, obiecțiuni?

Da, doamna consilier!

Dna consilier Galbenu Ana- lulia

Valabil pentru toate, următoarele proiecte. Am sesizat la comisie că sunt costuri mult mai mari, decât standardul minim de costuri. Nu este nicio problemă, nu asta este obiecția însă am verificat marea majoritate a costurilor, cu cele de anul trecut, cu hotărârile de anul trecut și nu se explică anumite creșteri în cheltuieli. Ne bucurăm că sunt sume mai mari acordate, care ajung la beneficiari, dar vrem să ne asigurăm că ajung la beneficiari și că nu e vorba de... S-a motivat pe creștere salariată! Nu este cazul! Nu toate centrele au această creștere majoră. Nu este ok, am vrea o detaliere a costurilor, o organigramă! Am vorbit cu doamna de la DGASPC și ne-a promis că o să ne furnizeze materialele, dar până ne furnizează materialele, nu putem vota în necunoștință de cauză! O organigramă, ștatul de plată, fișa posturilor, costuri per copil, atenție, care să nu includă funcționarea centrului, ci exact ce se cheltuie pe copil, pe beneficiar, pentru fiecare situație, și o detaliere a serviciilor care sunt disponibile pe fiecare centru, deci pot să vă dau exemple pe fiecare, mai ales pe următoarea...acum nu...

Mulțumim frumos! Domnule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da, dacă aveți ceva nelămuriri și vreți să vă implicați în chestiunea aceasta, eu n-am decât să suțin demersul dumneavoastră și vă recomand, să nu o adoptăm până când nu vă lămuriți pe subiect! Sunteți de acord?

Dna consilier Galbenu Ana- lulia

E vorba de toate, am cerut lămuriri, nu putem susține astfel de costuri mari, (ară să vedem ce stă în spatele...

DL Președinte de ședință Voicn Alin -Ionuț

Doamna director!

Dna Director Economic Olariu Carmen - DGASPC Sector 3

Muțumesc! Bună ziua!

Noi am detaliat, deci fiecare propunere are în spate detalierea cheltuielilor. Ieri v-am explicat cum sunt ele împărțite! Dacă vă uitați un pic la capitolul de transferuri, acolo sunt efectiv toate cheltuielile care merg direct la copil, așa cum v-ați referit d-voastră și nu neapărat cheltuielile de funcționare ale centrului. Acolo, la acel capitol sunt și detaliate și spun ce includ: că au tabere, că au rechizite, că au, nu știu... pe partea de medicatie, haine si tot ce beneficiază.

Vă rog, doamna consilier!

DL Președinte de ședință Voieu Alin -Ionuț

închideți microfonul, vă rog frumos!

Dna consilier Galbenu Ana- Iulia

Nu am găsit pe 2017, la proiectul actual! Dar, vreau să dau un exemplu acum, că e pertinent la subiectul actual!

La Centrul de primire în regim de urgență pentru copii, avem o diferență în 2016: alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 66 795 lei, în 2017 -168 535. Uniforme și echipamente în 2016 - 60 565, uniforme și echipamente 127 786, în 2017. Vrem niște detalii.

DL Președinte de ședință Voicu Alin -lonuț

Domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Dacă îmi permiteți, haideți să ne abținem puțin la ea! Doamna consilier o să vină să faceți o discuție referitor la acest subiect și după ce lămuriți situația și doamnele și domnii consilieri știu exact despre ce e vorba și li se lămurește chestiunea, veniți cu ea în consiliu ca s-o aprobăm.Vă rog!

Dna Director Economic Olariu Carmen - DGASPC Sector 3

Aceste costuri noi le aprobăm, sau ele sunt propuse dacă sunt alte unități administrativ teritoriale care nu au servicii cum avem noi acest centru de primiri urgențe, dezvoltat pe raza teritoriului lor și doresc ca noi să le oferim aceste servicii. Ei sunt obligați, acele sectoare sau alte UAT-uri, sunt obligate să ne plătească acest cost.

Deci, de aceea aprobăm în consiliu aceste standarde de cost. Ele vor fi folosite sau vor reprezenta prețul unei eventuale convenții per beneficiar, în cazul în care sunt alte sectoare care nu au aceste servicii dezvoltate, cum dealtfel și noi dacă nu avem un anumit serviciu social dezvoltat pe raza sectorului nostru, apelăm către alte sectoare care au, și plătim costul pe care ele și-l aprobă în Consiliul Local al lor.

DL Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Am înțeles, dar este un drept legitim al doamnelor și domnilor consilieri să ceară lămuriri și să fie lămuriți cu privire la acest subiect. Pe cale de consecință...

Dna Director Economic Olariu Carmen - DGASPC Sector 3

Noi corespondăm intens cu doamna și am răspuns.

DL Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Ok! Are vreo urgență, poate să fie și la următoarea ședință extraordinară?

Dna Director Economic Olariu Carmen - DGASPC Sector 3

Putem funcționa. Sigur!

D1. Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Puteți, da? Perfect!

DL Președinte de ședință Voicu Ațin -Ionuț

Mulțumim frumos! Da, domnule consilier!

DL Consilier Pelinaru Cornel

Consider că toate aceste puncte referitoare la copii, la bătrâni, la persoane cu dizabilități își au rostul lor. Că nu înțelegem de acum ce se va întâmpla pe parcursul acestui an și cum vor fi cheltuite sumele, vor fi destule entități sau persoane care să verifice. Vă propun pe aceia să-i întrebăm. Dacă întrebăm directorul de la DGASPC, el ne spune ce ne spune și ne pune la dispoziție ce ne pune, dar fiecare activitate a lor este verificată de cineva. Pe aceia să-i întrebăm, când va fi nevoie. Dar până atunci, să dăm drumul la proiecte și să mergem mai departe pentru că toate persoanele astea așteaptă, mă rog, cu speranță la bunăvoința și înțelegerea noastră. Mulțumesc!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumim frumos! Da, domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Aveți dreptate, domnule consilier! Tocmai de asta am și întrebat dacă-i încurcă cu ceva amânarea acestei hotărâri cu maxim două săptămâni și nu-i încurcă cu nimic. Deci beneficiarii nu au de suferit deloc, m-am asigurat de chestiunea asta! în același timp, doamnele și domnii consilieri pot să se lămurească referitor la acele aspecte care le sunt neclare.

Dl. Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumim frumos! Da, domnule consilier!

Dl.Consilier Petrescu Cristian

Aș vrea și eu pentru ședința următoare, mai detaliat ce înseamnă art. 200130 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, pentru că fiind un centru destinat victimelor violenței în familie, mi se pare cel puțin ciudat ca aceste bunuri- servicii să fie 229516 lei iar medicamentele să fie 45 de lei! 229516 față de 45! Victime ale violenței în familie, da ? Nu vorbim de parașutiști!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumim frumos!

Supun la vot, punctul numărul 23! Votați, vă rog!

Cu 6 voturi pentru, 20 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul nu jujpst

aprobat!

Trecem la numărul 24, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 13 voturi pentru, 14 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul nu a fost aprobat!

Dl. Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Ok! Deci, da, doamnelor și domnilor consilieri, cred că trebuie să punem lucrurile în normalitatea lor, că au dreptate și dânșii. Materialele au fost transmise cu mult înainte. Au fost comisiile în care trebuia să vă lămuriți cu chestiunea asta.

5

Nu, dar să nu vă doară mâna, că stați mai mult cu ea pe sus decât jos! Așa, dacă m-așteptați să termin...nu, că mă timorez cînd vă văd cu mâna pe sus, consider că vă e rău sau ceva, de asta.. .Așa deci, vorbiți din cărți. Am fost acolo!

De data asta o să facem asa, în sensul în care mă bucur că ati fost de acord să nu le trecem ca să avem timp să...Dar, pentru viitor, haideți ca discuțiile astea să le avem înainte și astfel de situații să fie din ce în ce mai puține.

Dl. Președinte de ședință Voicu Alin -lonuț

Mulțumim frumos, domnule Primar!

Da, doamna consilier!

Dna consilier Galbenu Ana- Iulia

Am pus întrebări la comisie. Am cerut detaliile, poate să confirme doamna că am trimis cereri pe detaliat, dar nu a fost ok, nu a fost timp să răspundă în aceste 5 zile. Ieri...comisie...

Deci, am cerut detaliile înainte de comisie, pe cerere! Pe centrele de copii am cerut! Da, eu am cerut în weekend, nu e vina mea că acum...dar când? Ce să fac? Dar, ce voiam să zic, nu aș fi ridicat obiecția dacă lămurirea ar fî fost în comisie. Mi s-a motivat că, creșterile sunt pe 2017 -- 2018, bazate mai ales pe creșteri salariate, ori am verificat toate centrele și nu există o creștere medie pe toate centrele. Nu este o chestie care se confirmă, de aia zic, că am văzut diferențe și prin alte categorii și de asta vrem lămuriri. De aia!

Dl. Președinte de ședință Voicu Alin -lonuț

Mulțumim frumos!

5

Supun la vot punctul numărul 25, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Proiecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni?

Cu 2 voturi pentru, 2 împotrivă, 21 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 26, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 5 voturi pentru, 1 împotrivă, 21 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 27, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 3 voturi pentru, 1 împotrivă, 21 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 28, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 3 voturi pentru și 23 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 29, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 3 voturi pentru, 24 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 30, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 5 voturi pentru, 20 abțineri și 3 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 31. Aici nu se va mai vota cu abținere. “Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL”.

Supun la vot proiectul numărul 31. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 37, “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3SRL”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la primul punct suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată ( eșalonarea debitelor) societății Gindi Rom VântUj Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

■■

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la al doilea punct suplimentar, "Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecfiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri și 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Da, doamna consilier!

Dna Galbenu Ana-Iulia

Pot să am o întrebare? Nu influențează votul. Știu că a fost votul! Dar, legat de colegiul director... Se poate să aflăm și noi când sunt ședințele colegiului? Că am înțeles că pot participa și consilierii locali.

D-na Director General DGASPC Sector 3- Tercin Georgeta

Pentru că v-ați manifestat această dorință, o să vă anunțăm noi.

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumim frumos!

Trecem la al treilea punct suplimentar, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 7999/”. Propuneri, obiecfiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul patru suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 419/11.09.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 78”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul cinci suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 421/11.09.2017 - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 80”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Trecem la ultimul punct, “întrebări, interpelări, petiții consilierilor”. Da, domnule consilier!


Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Mi-a fost adus la cunoștință un aspect destul de deranjant, dacă nu chiar mai mult, și anume că blocul construit pe Aleea Mizil 57, s-a eliberat autorizația de construcție după ce blocul a fost finalizat. Aș dori să am acces la aceste informații, să mi se spună când mă pot prezenta să studiez aceste documente.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Avem situații de genul acesta. Chiar am făcut un demers la minister, am avut chiar o întâlnire pe Legea 10 și Legea 50, în care le-am propus să reglementăm mai bine aceste spețe. Vă spun ce se întâmplă astăzi. Am primit cel puțin o situație și o folosesc așa, ca exemplu, notificare de la Prefectură și de la ISC că o clădire care e în construcție și e fără autorizație de construire și că nu respectă legea și să nu o autorizăm că au fost amendați. Am analizat cu atentie acest subiect si am decis să le dau autorizație de construire, să le dăm noi, ca primărie. Și vă spun imediat și de ce. Dacă, de exemplu, le dădeam sistare de lucrări, oamenii, evident, că intrau în faliment. Clădirea, în câteva luni de zile, ajungea groapă de gunoi, adăpost pentru persoane ale străzii, crescătorie de pisici, câini ș.a.m.d. Evident că vecinii ar fi reacționat, ne dădeau în judecată, ar fi câștigat în instanță cu hotărâre de demolare a acelei clădiri, demolare pe care trebuia să o facă primăria. Asta peste vreo 7, 8, 10 ani. în loc să lucreze niște oameni acolo, să câștige o pâine iar peste 5, 6 luni, un an de zile să se mute niște oameni acolo, care avem așa mare nevoie de locuințe în București la ora actuală, s-ar fi întâmplat fix scenariul pe care vi l-am spus. Mi-am asumat, că trebuiesc autorizați pentru a nu genera problemele pe care le avem deja și vă spun cel puțin 3-4 spețe de genul ăsta pe care le avem în Sectorul 3 și nu știm cum anume să o facem, pentru că vă spun direct și deschis, de unde să luăm banii, mulți bani, pentru demolarea acestor clădiri? De la școli? De la burse? De la străzi? De la reabilitare termică? De la întreținere spații verzi sau salubritate? Nu este deloc în regulă.

Ce am propus eu la minister este următorul lucru și anume: ca numai instituția publică să poată să obțină documente de intrare în legalitate. Asta înseamnă că orice privat care pornește acest demers și anume să construiască fără a avea autorizație de construire poate să piardă în favoarea statului acel imobil, dar odată ce intră în proprietatea statului, statul să poată să o reglementeze, în sensul de a emite documentație de intrare în legalitate. Deci cam asta e situația de astăzi. Evident că avem situații în viață când avem de ales răul cel mai mic, că nu ai variantă bună și una rea. Aia de pe Mizil nu știu exact despre ce e vorba, foarte exact, dar vă spun că astfel de spețe eu procedez în consecință.


Dl. Consilier Mălureanu Liviu

întrebarea mea este, dacă nu creem un precedent periculos în sensul că vor fi poate mai mulți sau toți vor începe să construiască că, oricum, o să primească autorizația. Ați luat în considerare și aspectul acesta?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da, eu sunt conștient de chestiunea aceasta, tocmai de aceea am făcut demers către minister tocmai în sensul pe care vi-1 spun. Cel care pleacă la un astfel de demers, bazându-se pe faptul că Primăria Sector 3 are abordarea despre care v-am vorbit și e publică, pentru Dumnezeu, nu e prima dată când spun treaba asta, e posibil să iasă o ordonanță mâine, poimâine, în care, în momentul în care mi-a reglementat că numai autoritatea publică poate să o facă, atunci el își pierde proprietatea clădirii în favoarea statului care, numai el ar trebui să poată să reglementeze treaba. Deci m-am gândit la chestiunea asta, da, aveți dreptate, nu trebuie să îi încurajăm să procedeze așa.

Dl. Consilier Mălureanii Liviu

Și mai am o întrebare pe o altă temă, către aparatul de specialitate. A fost aprobat HCLS 3 nr. 236/30.09.2016 cu privire la vânzarea blocurilor ANL către chiriași. Mi-a fost ridicată o speță de către unul dintre chiriași. Dânsul mi-a reclamat că HLCS -ul nu e în concordanță cu legea și, mai exact, HCLS-ul nu permite vânzarea acestor aparatmente în rate și aș dori un punct de vedere acum sau la următoarea ședință, în scris, preferabil, pe această temă. Dacă într-adevăr primăria este obligată să vândă aceste apartamente și în rate?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, legea prevede și plată direct la vânzare și în rate. Dacă d-voastră aveți curiozitatea să vă uitați, prețul prevăzut de lege pentru vânzarea unui astfel de apartament, eu vă asigur că nu veți fi de acord cu rate. Și așa plătesc la jumătate prețul pieței, cel mult. Să le mai facem și facilitate cu rate, mie mi se pare că e prea mult. Pe cale de consecință, să plătească prețul ăla! Oricum, repet, este sub jumătate prețul pieții.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Petrescu!

5

D1. consilier Petrescu Cristian

Credeam că domnul Mălureanu nu a terminat cu punctul anterior, voi reveni. Mi se pare foarte în regulă procedura să autorizăm, până la urmă, dar în cazul ăsta ar trebui sancționată Direcția de Disciplină în Construcții din cadrul primăriei și aplicată amenda pentru cel care a construit. Eu nu pot să cred că acel bloc a crescut fără să-l vadă nimeni din aparatul primăriei și în momentul în care a fost gata, brusc, eliberăm autorizația de construire pe un imobil deja ridicat. Dacă a apărut acel bloc într-un an și^^^gn^ți^^in

35

primăria asta, care avea sarcină lucrul ăsta, nu l-a văzut, înseamnă că are o problemă angajatul sau angajații respectivi.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu sunt aici să scuz aparatul, că de multe ori aveți dreptate. Vă spun cât se poate de direct și deschis, că, sincer, asta e o abordare permanentă a mea, că SDC-ul nostru funcționează doar la sesizări, la reclamații și așa facem față cu greu pentru că sesizări, credeți-mă, sunt foarte multe. Nu avem spețe în care s-a finalizat clădirea, cel puțin nu cunosc eu despre aceste spețe. Discutăm despre clădiri în construcție, unele la etajul 2, altele la etajul 7, pe care le descoperim că nu au autorizație de construire. Că îi amendăm, asta e clar. Nu vreau să înțeleagă cineva că nu-și primesc amenda aferentă. Dar pentru un proiect de milioane de euro amendă de câteva sute de mii de lei e suportabilă. Noi vrem ca lucrurile să intre intr-un făgaș normal, prin niște prevederi legale mult mai restrictive și mult mai serioase, astfel încât să-i determinăm să nu mai procedeze similar.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Altcineva?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Avem câteva persoane, dacă nu mă înșel, care s-au înscris la cuvânt și, evident, trebuie să le dăm...

înainte aș vrea să vă spun o chestiune, o dezbatere. Ați solicitat de fiecare dată, fiecare grup din consiliu, fără excepție, cu toți solicitații, documente tipărite. Aceste documente tipărite ne costă bani, nu puțini. Aveți din partea primăriei, tablete. E cineva care nu are? In consecință, unu, trebuie să aveți tablete și, doi, trebuie să funcționeze. Dacă aveți probleme cu ele, aduceți-ne la cunoștință și fie le reparăm, fie vi le schimbăm. Pentru că, dacă o să calculăm cât plătim pe topurile astea de hârtie, pe consumabile și imprimante și tot, ne costă nu puțini bani. Am văzut o chestiune, da, domnule, vrei tipărit, plătești. înainte să ajungem la această variantă, v-aș ruga să încercăm ca împreună să promovăm acest demers și anume, să folosim cât se poate partea informatizată, adică acele tablete care trebuie să fie si să le facem funcționale. Si să le folosim în consecință.

9    5    5    9

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Am rezolvat încă din mandatul trecut povestea aceasta cu materialele, dar am rugat atunci ca măcar câte un exemplar, în ședință, pentru fiecare grup de consilieri să existe pentru că în timpul ședinței altfel scoatem o hotărâre, altfel o consultăm și altfel o putem... deci nu a cerut nimeni în plus. Trebuie să avem pe masă măcar câte unul de fiecare grup, ca până acum.

spărgeau și o aruncau în stradă ca să o topească mașinile. în urma topirii acestei zăpezi murdare rămâne carosabilul foarte, foarte murdar. Trebuie găsită o altă soluție, nu aruncarea ei în stradă, să o topească mașinile cu roțile. Erau angajații din intersecția Dristor, cu o intersecție mai spre Piața Muncii, îmbrăcați în verde și pe care scria ROSAL.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

O să curețe tot ei că intră programul de spălare de săptămâna viitoare, cum ne permite vremea.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumim frumos. Domnule consilier Mălureanu!

5

DI. Consilier Mălureanu Liviu

Referitor la cererea d-lui Primar, grupul USR este de acord să nu mai primească aceste documente în format tipărit, electronic e suficient.

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Vă mulțumesc din suflet. Ca primă etapă acele documente, sperăm noi, într-un cadrul mai restrâns. Domnule, vreau din spatele hotărârii 3, 7, 15 mă interesează documentația și tipărit. Haideți să evităm! Pentru că, vă spun din experiența de viață, m-am uitat la d-voastră în ședința asta, nici măcar nu le-ați răsfoit. Tabletele sunt cât se poate de gratuite, nu ne costă nimic să vă dăm toată informația în format electronic. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc în mod special grupului USR care a înțeles acest demers.

Dna Consilier Galbenu Ana Iulia

Tot pe spații verzi. S-a știut de etapa de iarnă, ultimul val de zăpadă și totuși, cu o săptămână înainte și cu câteva zile înainte s-au făcut plantări de flori. Ne-au semnalat cetățenii, inclusiv aici, la primărie.

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Eu nu știu la ce cetățeni vă informați d-voastră și poate că a fost o acțiune benevolă. Noi, primăria, nu am comandat nimic de acest fel și vă asigur că nu există nimic la plată pe acest subiect.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumim frumos. Domnule Popa!

DL Popa Victor Haralambie Alexandru - Președinte Asociația

“C.S.A.M.Olimpic”

Bună ziua! Am să încerc să fiu scurt, din nou, dar vreau să amintesc câteva aspecte legate de inițiativa cetățenească și cooperarea inter-instituțională. Vă rog să mă ascultați, pentru că nu-mi permit să vă consum din timp. Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic,

preponderență mii de copii în Sectorul 3 au beneficiat de activitățile acestui club. Prin ceea ce ați votat astăzi, pot spune că ați contribuit la creșterea gradului de neîncredere pe care cluburile sportive îl au față de parteneriatul cu Primăria Sectorului 3. Și de ce spun asta?! In 2015 au fost 2 cluburi sportive pe proiecte, în 2016 niciun club, în 2017 un singur club. Și haideți să vedem împreună, în 2018, câte cluburi sportive vor accesa finanțare pentru proiecte!

Și ca să fiu mai clar, există un proiect care a fost lansat “Bugetare participativă”. Am să vă rog să vă uitați câte proiecte înscrise de cluburi sportive are Sectorul 3. Și o ultimă problemă, dacă clubul sportiv depune un proiect pe domeniu de tineret, ordinul este dat de un ministru al sportului și tineretului, este eligibil? Sau dacă depune pe un domeniu al educației pentru că, clubul sportiv, nu vă supărați pe mine, face inițiere, nu numai sport, este eligibil? Cum se poate rezolva o problemă astfel încât cei peste 1000 de beneficiari din 2015 să se gândească după 3 ani de zile că au șansa să continue un proiect? Nu știu dacă sunt înțeles greșit, dar un cetățean care să vină, să vă prezinte niște lucruri în ședință, în comisie, în solicitări de audiențe publice și după 3 ani de zile să nu existe niciun răspuns.

Repet, ați dat dovadă de o contribuție vis-ă-vis de creșterea gradului de neîncredere pe care cluburile sportive le au cu Primăria Sectorului 3 sau Consiliul Local.

Vă mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, Domnule Popa! Domnul Bulea!

Dl. Bulea - Bardes Adrian -cetățean al Sectorului 3

Ținând cont că domnul Primar a avut înțelepciunea să propună și cei de aici, onorata audiență, au acceptat trecerea în dezbatere publică a HCLS-ului respectiv, nu cred că mai are sens să mai iau cuvântul în momentul ăsta. Voi lua cuvântul în dezbaterea publică ce va fi organizată de către Primăria Sectorului 3, în legătură cu HCLS -ul referitor la punctul 6 privind modificarea și completarea HCLS3 nr. 567/27.11.2017 privind stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, doamnă!

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Mă numesc Marilena Piucă, sunt cetățean al Sectorului 3, angajat în DGASPC Sector 3 de 18 ani, de 20 de ani lucrez în acest domeniu, de 22 de ani_sunt în administrația publică Sector 3.


Domnule Primar, eu am venit aici, este prima dată când particip la o ședință de consiliu- Deși se spune că am gura mare, am emoții foarte mari, acum. Aș vrea să vă întreb: d-voastră știți și ați declarat în presă, deci au auzit milioane de urechi, citez din ce ați spus d-voastră, din cauză că am mărit salariile, nu știu dacă vă refereați la d-voastră sau în general, la tot consiliul, suntem nevoiți să facem disponibilizări, reorganizări. Știți foarte bine că e un subiect fierbinte. Orice om în țara asta și poate și peste tot, deci, după sănătate și familie, cel mai important lucru pentru el este locul de muncă, domnule Primar, și d-voastră faceți risipă și locurile de muncă, nu aveți nicio soluție. Noi nu am fost informați, sindicatul nostru nu ne-a chemat la discuții. Conducerea nu ne-a informat, se ascund pe oriunde numai să nu ne primească în audiență. Nu avem nicio informație decât din zvonuri, din bârfe, cum spun dânșii. Este inadmisibil să luați o decizie atât de importantă pentru 50% din angajații Direcției de Asistență Socială unde numai în ultimul an, dacă stăm să socotim, o să vă fac un material în acest sens și toate întrebările și interpelările pe care vi le pun aici am să vi le fac și scris. Și nu numai d-voastră, tot consiliul să răspundă!

D-voastră v-ați suspendat, de fapt nu v-ați suspendat, v-ați delegat aproape toate atribuțiile. D-voastră nu mai aveți decât atribuții de imagine, dacă tot ați delegat toate atribuțiile! Eu v-am văzut numai pe d-voastră răspunzând. Directorul General al Direcției de Asistență Socială, domnul Lucian Ene, care e pe post din aprilie 2016, atunci e cu concurs, așa zisele concursuri care se dau. Știți foarte bine, în toată administrația publică și nu numai în Sectorul 3. Nu sunt concursuri pe post, domnule Primar! Eu de 22 de ani lucrez în această instituție și vă spun, eu știu cum se dau concursurile, și dacă vreți, eu vă fac și dovadă. Nu înseamnă că dacă de acum încolo încercați să le organizați cum ar trebui, ceea ce nu cred că o să reușiți, nu înseamnă că până acum nu s-au făcut fraude, nu s-au făcut abuzuri. Vreți să faceți restructurări, sunt de acord, dar dacă vreți să faceți restructurări, vorbiți întâi cu noi într-o întâlnire cu conducerea instituției, cu sindicatul, cu consilieri care sunt pe acest domeniu, pe asistență socială, pentru că asistența socială mănâncă cei mai mulți bani de la buget și, teoretic, nu produce nimic! Și vreau să-mi spuneți și mie, domnule Primar, cum se poate face asistență fără asistenți sociali? Deci vreau să înțeleg. Deci nu există nicio direcție de asistență socială, în toată țara, din câte sunt, 43, cu încă 7 de sector și capitală, 47 câte or fi, nu există un singur post pe organigramă, de când sunt eu angajată, de asistent social, deci, de 22 de ani, de când sunt eu, nu a putut nimeni, nu a fost niciun consilier, nu a avut nimeni inițiativa, domnule, hai să găsim o soluție legislativă, cum se procedează, să colaborăm, să facem posturi de asistenți sociali în direcțiile de asistență socială. Noi suntem inspectori, suntem referenți, suntem consilieri, psihologi, medici, ce mai sunt. Deci nu sunt asistenți sociali. Din moment ce această meserie există în nomenclatorul de meserii, de ce?!

Domnule Primar, că acum vi se termină al doilea mandat, sper să-l terminați în funcție, de ce nu există, domnule Primar, pe asistență socială? De ce credeți d-voastră că beneficiari de asistentă socială si acum aceste reduceri de personal pe care yretbsăJe

faceți, le faceți în baza unei Hotărâri de Guvern care a fost dată, și acum, între noi fie vorba, că e dată de partidul d-voastră, domnule Primar! Deci eu am avut contractul de muncă desfăcut în 2016. Mi s-a desfăcut contractul de muncă disciplinar, m-am întâlnit cu d-voastră pe treptele instituției, am vrut să discut cu d-voastră despre situația mea, v-am întrebat civilizat dacă vă aduceți aminte de mine, pentru că ne-am văzut la o întâlnire între blocuri, în campania electorală și mi-ați spus: “Da, doamnă, cum să nu, nu v-au dat încă afară?”. La ora 4 am fost chemată la Resurse Umane. Domnule Primar, eu nu am putut beneficia nici măcar de șomaj și contribui în țara asta de 30 de ani de muncă. Am învățat ca să ce? Să ajung să am șefi care sunt mai prost pregătiți decât mine? Și în altă ordine de idei, dacă vreți să faceți reduceri de personal vă spun eu cum. Tăiați posturile vacante, dați afară toți angajați! fictivi, și să spun și numărul lor și dacă mă contraziceți, domnule Primar, că nu au existat angajați fictivi, eu vă spun că în biroul meu a fost unu. Unu.Vă spun numele! Și verificați! Adică noi venim la serviciu pentru ce? Pentru ce, domnule Primar? Știți câți copii am trecut în centrele acestea ale Direcției de Asistență Socială, domnule Primar? Copiii ăia sunt triști! Mi-ați oprit microfonul? Da, mi l-ați oprit. Mulțumesc, mi-a dat drumul! Nu știu să vorbesc, domnule Primar. Exersez, pentru că mi-am propus să candidez la o funcție ori în consiliu ori la primărie, oriunde undeva unde să pot să iau decizii, să am inițiative și să fac ceva. Eu nu am fost niciodată înscrisă în niciun partid, domnule Primar. Vreau să înțelegeți un lucru! Vreau să-mi răspundeți! Ce ați făcut cu acei angajați fictivi? Unul dintre ei, care a fost chiar la mine în birou, în acest moment este numit manager de caz. Manager de caz, unde? De proiect pe fonduri europene. Dar e admisibil?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Vă rog frumos să așteptați un răspuns de la domnul Primar!

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

A,

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Domnule Primar, eu mâine plec. Eu am fost anunțată, la mine la serviciu, în biroul meu am fost anunțată că voi pleca acasă, domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimată doamnă....

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

A

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

De unde eficientizarea acestei instituții? Ați spus că doriți eficientizarea acestei instituții dar de unde știți că tocmai de la vârf, conducătorii instituției simt ineficienți?! Nu sunt competenți, nu sunt pregătiți. Ocupă posturi abuziv. Domnule Primar, eu nu am nevoie de niciun răspuns de la d-voastră, că știu ce o să-mi răspundeți. Dar vreau ca să

Deci nu faceți nimic pentru asistență socială! Nu faceți nimic. Nu ați făcut posturi de asistent social. Acum ați angajat. Au aflat că s-au mărit salariile.

Domnule Primar, eu fac parte din generația de asistență socială care a contribuit la implementarea protecției sociale, legilor protecției sociale în instituția asta, Legea 67 din 95, eu m-am angajat în 96 în instituția asta. Și de atunci am stat pe salarii mici, domnule Primar. Dar dacă nu aveați bani, de ce ați mărit salariile? Eu vreau să vă întreb, a venit cineva să întrebe în instituție toți angajații câți sunt, 3000 de angajați ai Direcției de Asistență Socială, ce preferați: să vă scădem salariile cu 10% sau să facem restructurări? Faceți, domnule, un sondaj de opinie între oameni, că este loc de muncă! Eu, la vârsta mea, la aproape 54 de ani, eu unde îmi mai găsesc de lucru, domnule Primar? Ia spuneți-mi! Eu îmi găsesc pentru că eu pot să spăl și pe jos, nu mi-e rușine, cu toată pregătirea și cu toată școala care o am, da! Mie nu mi-e rușine, eu nu mor de foame, dar sunt oameni care chiar nu au ce să facă, sunt bolnavi. Ati venit, si mă refer acum la toti consilierii si parlamentari. Faceți legi stufoase și nimeni nu vine, domnule, la piciorul broaștei să vadă cum este acolo, cum întreabă un petent. Uite! Să vină un consilier când primim noi o cerere cu un petent în față. Să vedeți ce angoase! Cum întreabă, cum să vorbești cu ei, cum să-i faci să înțeleagă. Oamenii vin să ceară ajutor și noi trebuie să-i facem să plece lămuriți de acolo.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Nu ați făcut nicio reformă în asistență socială. Domnule Primar, recunoașteți că tot Sectorul 3, fiind cel mai mare din București, nevoile sociale ale celor care sunt, de exemplu, nu știu să zic în ce zonă, pe la Industriilor, sunt altele decât cele ale unor oameni, uitați, de unde locuiesc eu, în zona Timpuri Noi, Nerva Traian. Oamenii ăia au alte nevoie. Ăia nu au apă, nu au ...cine știe ce. D-voastră faceți așa, la modul general, 7000 de cereri. Nu ne-ați întrebat pe niciunul, întrebați șefii. Păi cu șefii stați de vorbă, domnule Primar, care sunt ... Eu, deocamdată, nu mai nimeresc un șef care să fie deasupra pregătirii mele. Și să înțelegeți și aceste lucruri, că e foarte greu să fi subalternul unui șef care habar nu are. Ați declarat că nu vă interesează câte procese o să aveți. O să aveți multe, domnule Primar! Și gândiți-vă că eu, indiferent că rămân în instituție, ceea ce nu cred, pentru că mi s-a comunicat, pentru că o să fiu din nou dată afară. Ce chestie! Nici măcar nu pot să le spun părinților mei. Gândiți-vă că sunt oameni care au copii acasă, am o colegă, are 4 copii și lucrează de 15 ani în instituția asta. Toate fetele alea tinere care le-ați adus pe acolo, cu ce eficientizează ele instituția și activitatea DGASPC? în asistentă socială trebuie să ai studii de specialitate. Nu v-a interesat. Nu veniti să intrati în birouri, să ne întrebați: sunteți bine, vă lipsește ceva? Vreți să luați tablete? Dar ia renunțați domnule la tablete! Și știți de ce ați spus tablete? Și oamenii au spus, domnule să renunțăm la hârtie. Decât să tăiem atâtea păduri, e și greu e și complicat e și nesănătos

s.a.m.d. Dar nu mai avem nevoie nici de tablete, domnule Primar, dacă d-voastră ati fi transparent. Și eu vă spun că site-ul ăsta pe care îl aveți acum....

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Eu, personal, sunt cu transparența.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

A

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Nu d-voastră! Da, ar trebui și d-voastră! Nu faceți glume, că aveți așa, eu m-am uitat toată ședința, cât am stat, aveți o atitudine.....

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimată doamnă, v-am ascultat, cred că vorbiți de 10 minute.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

Al

pentru încălzirea Locuinței —DGASPC

Deci, vă rog frumos să reduceți de la cheltuielile astea. Eu vă dau telefonul meu de serviciu care mi 1-ati dat si nu l-am folosit niciodată. Dacă vreți mă duc si-1 donez unui copil din cămin. De ce trebuie să aibă telefoane de serviciu de la femeia de serviciu? Pentru ce sunt, domnule? De ce se circulă cu mașinile instituției? Stiti că directorii de la asistență socială pleacă cu mașinile acasă și vin cu mașinile la serviciu, de serviciu? Eu vin pe jos, domnule Primar. Reduceți cheltuielile astea inutile! Doamna director Terciu, știu, v-am văzut și o să vedeți dovadă, umblați cu mașina, vă spun și numărul, cu care a mers domnul director general Ene. A venit și a lăsat-o, că dânsul s-a îmbolnăvit și s-a suspendat. Domnule, deci nu știu cum. D-voastră v-ați delegat atribuțiile toate, domnul director general, subit, și-a suspendat activitatea, după ce a belferit-o pe la capitală, pe acolo, 6 luni. Ne plimbăm așa, hai să venim, hai să ne întoarcem!

Domnule, nu faceți nimic pentru asistență socială. Domnule Primar, sunteți principalul vinovat. Instaurați teamă, șefii de serviciu, la mine în birou, dacă cineva .... este inadmisibil. Domnule Primar, dacă eu aflu, deci, eu s-ar putea să rămân în serviciu, acolo, eu mă voi bate pentru absolut oricare coleg de acolo care-1 dați afară. Dacă vreți, vă fac să-mi cereți mie cine să rămână, vă fac eu listă, domn Primar, și să vedeți ce asistență! Vă fac eu listă! Eu vă fac listă!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Vorbeați de pregătire doamna. Cred că limba română este esențială pentru fiecare dintre noi, să o vorbim corect. Ceea ce la d-voastră, nu e cazul.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

A

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Eu sunt de acord că poate am făcut greșeli...în primul rând eu nu am exercițiul acesta de a vorbi, nu am exercițiul să vorbesc în fața publicului, de a cu Primarul direct și s-ar fi putut să fac greșeli.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Prima greșeală pe care o faceți este una că nu vă respectați pe d-voastră. Dacă v-ați respecta, ați admite că, singura soluție corectă este aceea a dialogului. D-voastră vorbiți, probabil, de un sfert de oră. Mă abțin să fac o caracterizare a discursului d-voastră, dar, ce mi se pare profund în neregulă, este că nu așteptați de la mine, nimic, niciun răspuns. Pe cale de consecință n-am ....

Dna Pitică Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței —DGASPC

Aștept, aștept domnule Primar. Aștept răspunsul...

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

V-ați schimbat atitudinea.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Nu mi-am schimbat atitudinea domnule Primar...

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Obțiunea, să înțeleg. Doamnă putem să vorbim civilizat.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

....vă rog frumos, sunt cetățean al acestui sector și sunteți și Primarul meu, chiar dacă nu v-am ales, da? Sunteți în slujba mea, nu sunteți stăpânul meu. Deci, vă rog frumos, vă ascult! Și dacă vreți într-adevăr să avem un dialog mai liber, cu o cafea................

DL Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Unde ați văzut cafea doamnă?

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

.....dar când discutăm lucruri serioase, haideți să le discutăm. Haideți dați-mi răspuns la

ce v-am întrebat si ce soluții aveți.

Mâine, dacă aveți iarași ședință...orice este de asistență socială, eu voi fi nelipsită aici. Știți cât de greu mi-am obținut învoirea ca să ajung aici? Că n-a vrut șefa mea să mă învoiească? Știți că nu voia să mă învoiască pentru că știa că vin aici? Vă rog să puneți ședințele de Consiliu după ora patru jumătate, ca să poată să vină orice cetățean. Nu stau eu să mă învoiesc tot timpul de la servici.

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Da, eu am voie să vă fac program. De ce o puneți de la trei jumătate? Atunci puneți-o de la 11. Dar de ce de la trei jumătate?

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu am înțeles, de la cât ar trebui?

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

De la ora patru jumătate măcar. Cinci. Domnule v-ați angajat să fiți consilieri, primari, munciți pentru noi. Munciți să ne faceți un oraș frumos, să ne fie bine.

Dl. consilier Voinea Inocențiu

Lăsați-mă și pe mine să vă pun câteva întrebări acum. Dincolo de toată supărarea d-voastră, eu vreau să întreb dacă acum putem hotărî sau într-o ședință viitoare, înființarea unei comisii, alta decât cele obișnuite, în care să analizăm, să verificăm modul de organizare al concursurilor în cadrul Primăriei Sectorului 3. Existența acestor angajați fictivi, la care a făcut referire angajata Primăriei de la Direcția Socială și folosirea mașinilor instituției în interes personal.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Eu am făcut si un denunț la DNA domnule Primar, ca să stiti că îmi asum orice.

5    5    ’    5    5

Dl. consilier Voinea Inocențiu

Și a treia problemă ridicată care poate să fie, poate mai puțin gravă, dar și ea de luat în calcul, asta cu folosirea în interes personal a dotărilor din cadrul primăriei, mașini și alte lucruri....putem decide acum? Sau nu mai e cazul înființarea unei astfel de comisii? Că ședința nu s-a terminat. Trebuie să existe un proiect în acest sens?

Dna Florentina Neacșu -Director Executiv Direcția Asistență Legislativă

Da, este necesar un proiect de hotărâre.

Dl. consilier Voinea Inocențiu

Deci, pregătim pentru data viitoare.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Nu vă supărați, cum vă numiți?

DL consilier Voinea Inocențiu


Eu as vrea să știu cum vă numiți si să-mi dati un număr de telefon.

5    5    5    5    5

44

A

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Marilena Piucă.Si să vă dau numărul de telefon?

DL consilier Voinea Inocențiu

Vă rog!

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Vă dau numărul meu personal. Notați toată lumea, vă rog. 07........ Și lucrez la

DGASPC Sector 3, la Serviciul de Acordare a Subvențiilor pentru încălzirea Locuinței.

DL consilier Voinea Inocențiu

Să îmi spuneți când să vă sun.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

A

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Puteți să mă sunați la orice oră. Mai puțin între orele 2 și 6.

DL consilier Voinea Inocențiu

Nu știu dacă îmi permite soția lucrul acesta. Bine, în regulă. Mulțumesc frumos! Chiar o să avem nevoie....

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

A

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Domnule Primar, apropo de mașinile instituției, nu e mai frumos așa, să ne dați o listă cu parcul mașinilor care există la ora actuală la Primărie, la DGASPC, să știe tot cetățeanul, să știm și noi, pe care să faceți o siglă pe care să scrie DGASPC Sector 3, cum

scrie la poliție. Să le vedem prin oraș.....sunt pe bănuții noștri. Eu plătesc domnul Primar,

eu contribui ca să mergeți d-voastră și toți directorii cu mașinile la serviciu, că nu pot merge pe jos. Mie mi-ar fi rușine să fiu director sau chiar și șef de serviciu să vin și să mă uit în ochii colegilor mei. Mi-ar fi rușine. Aș crăpa de rușine, să fac așa ceva.

...să vezi cu tocuri..țocăne prin instituție...ce e asta domne? Noi trebuie să lucrăm în echipă. D-voastră trebuie să vă căpătați respectul, nu să le fie teamă oamenilor de d-voastră. Ați înțeles doamna Terciu? Și puneți mâna și pregătiți-vă pe asistență socială că nu aveți ce să căutați în fruntea unei direcții de asistență socială fără pregătire de specialitate. Să fie clar, da?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-voastră mă ascultați puțin?

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Domnul Primar, de ce sunt nouă directori? Stiati de aici ca sunt nouă directori la direcția de asistență socială și peste 70 de șefi de serviciu? Și ei acum în acest moment când se fac reorganizările sunt singurii care nu pot fî dați afară. în rest numai funcții de excuție. Și nimeni, eu nu am avut niciodată șansa să pot să particip, să ocup o funcție de conducere, urî șef de serviciu, dacă am vârsta asta și am ajuns la gradul maxim, poate am și eu aspirațiile mari, nu? Nu am avut nici măcar șansa......

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Cine v-a oprit doamnă să vă înscrieți și să participați la concurs?

DL consilier Pelinaru Cornel

Domnul Primar vă rog să îmi permiteți să plec și eu acasă, să-mi bat nevasta preventiv să nu se întâmple lucrul ăsta.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

M-ați întrebat de ce nu am avut șansa? In primul rând, condiții discriminatorii...angajări fictive

Dl. consilier Dobre Alexandru

Doamnă v-am ascultat, v-ați spus punctul de vedere, domnul consilier a venit cu o soluție....

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Doamnă mă ascultați ce spun eu? Eu am fost de acord ca d-voastră să vorbiți în Consiliu, nu am refuzat niciodată pe nimeni, dar comportamentul d-voastră de astăzi, să știți că mă gândesc foarte bine dacă cu o ocazie viitoare vă mai las să veniți în Consiliu.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

A

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Dar cine sunteți d-voastră să ....

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ascultați ce vă spun. Dacă vreți să mai rămâneți în această ședință, că există și opțiunea să fiți evacuată. Dacă nu ne înțelegem omenește și dacă nu ne ascultăm și dacă veți jigni în continuare și veți vorbi în modul în care ați făcut-o până acum....Ați spus și lucruri neadevărate, multe dintre ele...

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Spuneți trei dintre ele.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Doamnă mă ascultați? Că v-am ascultat cu toții până acum, tară să vă întrerupem deloc. Deci vă rog frumos, dacă nu puteți să tăceți o să invit poliția să vă dea afară. Luați un loc.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Am înțeles! Dacă îmi dați și mie apă.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Niciodată nu am spus, mă rog nu obișnuiesc șr nu cred așa ceva, că din cauza faptului că am crescut salarii, nu! Datorită faptului că am crescut salarii, pentru că e o chestiune pozitivă și noi vorbim corect limba română. Cred în salarii mari, cred în oameni bine motivați din toate punctele de vedere, inclusiv financiar și care să facă performanță. Nu putem să plătim salarii mari și multe. Nu sunt sustenabile pe termen mediu și lung. Putem să plătim salarii bune la nivelul pieței și poate chiar și peste, doar în situația în care cerem performanță.

Există situații, nu puține, în această instituție în care oamenii nu își merită salariul pe care îl primesc. Ne vor părăsi în perioada imediat următoare. Avem prea mulți angajați și trebuie să operăm o reorganizare. Evident că la salariile mici, nu e prima dată când spun chestiunea asta, nu puteam să avem pretenții mari. Am crescut salariile.O parte dintre colegi ne vor părăsi. Nu o spun cu bucurie, dar în același timp pot să vă spun că pe piață sunt locuri de muncă, slavă cerului. Dacă nu găsiți, vă putem face oferte de angajare la societățile noastre. Avem posturi acolo. Condiția este una singură: să vreți să munciți.

Referitor la anumite aspecte cu implicare penală, la care d-voastră ați făcut referire ...d-voastră, faptul că ați venit în ședința de Consiliu să spuneți așa ceva, trebuie să și probați ce spuneți. Susțin în totalitate inițiativa domnului consilier de a se face o comisie care să analizeze acest aspect și anume, dacă cumva Doamne ferește au fost angajați sau angajări fictive. Că am avut situații în care pe perioade determinate de timp au lucrat în alt serviciu sau în altă direcție tot în cadrul primăriei, asta nu înseamnă angajare fictivă.

Astăzi sunt echipe de la Poliția Locală, care au fost scoși din organigrama Poliției Locale și merg pe teren pentru a obține semnături pentru sistemul de supraveghere video și securitate în Sectorul 3. Repet, sunt scoși din dizpozitiv și pe perioadă determinată de timp dânșii desfășoară o activitate care nu ține de activitatea curentă a Poliției Locale, dar nici nu ne putem permite să facem organigramă pentru această situație specială, care poate dura 2-3 săptămâni, maxim o lună de zile.

Am avut tot Polția Locală și anumite persoane chiar și din DGASPC care au lucrat la reabilitarea termică și mergeau pe teren să culeagă date și să obțină documentele necesare pentru reabilitarea termică. Nu cunosc niciun caz, nu există niciun caz de

persoane care să fi fost angajate în această instituție și să nu lucrezi instituție. Dar, dacă a existat așa ceva, cine a făcut asta, trebuie să plăteas


47

Conform legii în vigoare, că dvoatră a fost nevoie să facem restructurarea asta ca să veniți să ne spuneți chestiuni, pe care d-voastră spuneți că sunt de acum 2-3 ani, d-voastră sunteți cea care a comis o infracțiune, pentru că aveați obligația legală, ca din momentul în care ati avut cunoștință de asa ceva, să anunțați instituțiile abilitate.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

I-am anunțat.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Când?

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

A

pentru încălzirea Locuinței -DGASPC

Atunci.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Perfect dacă ați facut-o atunci sunteți în perfectă legalitate. Dacă ați facut-o la ani după, sunteți în problemă, în sensul în care nu ați respectat legile în vigoare în această țară, și vă spun că legile penale de data aceasta.

Referitor la concursuri, evident că și pe această latură, recomand și sunt de acord și susțin ca o comisie din cadrul Consiliului si o comisie din cadrul Consiliului, să facă o analiză ca să nu-i zicem anchetă pe această zonă. Orice aspect al activității Primăriei Sector 3 poate să fie conform legii analizată de către Consiliul Local. De fiecare dată am încurajat și am sprijinit acest demers.

Repet, cred că aparatele administrației publice sunt foarte grase, mult prea mulți angajați, mulți dintre ei care nu își justifică prezența să primească bani de la buget. Nu m-am băgat niciodată și nu mă interesează cine rămâne și cine pleacă.

Conform legii se stabilește în fiecare direcție, în fiecare serviciu, cu concurs, toată procedura legală. Dar, cred că ce facem noi astăzi în Primăria Sector 3 trebuie să se întâmple în toate instituțiile publice. Și ar trebui să diminuăm drastic partea aceasta de administrație publică și cred și v-o spun, că astăzi cum am aprobat inițiativa mea, să transparentizăm tot ce înseamnă cheltuire a banului public, tot la inițiativa mea, există deja, există o prevedere legală care ne obligă să afișăm toate posturile, toate salariile, veniturile în integralitatea lor. Cred și analizez varianta în care să o facem mai transparent decât prevede legea, aici la Sectorul 3.

Tot în Sectorul 3 funcționează deja din această lună infoCet-ul. Un program, un soft, care ne permite să vedem activitatea fiecărui angajat care lucrează în birou. Nu putem evalua munca de pe teren, dar există raport și o să avem un sistem și de control, intrare - ieșire din această instituție.

Acea mentalitate, conform căreia, dacă ești angajat la stat, lasă mă că mej puteți să o aveți oriunde în altă parte, dar nu la Sectorul 3, nu câtă vreme sunt

Au venit colegi să-mi spună, hai domnule Primar lăsați-o așa, scădem salariile și să rămânem ațâți cât suntem. Nu pot să fiu de acord cu această propunere. Nu puteți să mă aveți partener în acest demers. Repet, cred în salarii mici și puține.

Sala

Mari

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mici, am zis? Salarii mari. Să nu zic salarii mari. în salarii bune și puține. Mă scuzați! Am spus-o și repet, dacă am putea funcționa, evident că nu putem, dacă am putea să funcționăm cu 10 oameni, as fi cel mai fericit om. Cel mai fericit conducător. Nu se poate, evident! Dar toți directorii, toți șefii de serviciu, de birouri, de compartimente, știu care e abordarea mea. Asta cred, asta fac! Evident, că cetățenii au posibilitatea să se exprime, și să agreeze sau nu obțiunea mea.

Vă asigur că, mai puțin persoane ca d-voastră, care mănâncă bani de la primărie, toți cei care contribuie își doresc o primărie performantă și cu angajați puțini, și cu un buget de salarii rezonabil.

în consecință, credeți-mă că sunt foarte hotărât în demersul ăsta și cei care mă cunosc știu că sunt foarte determinat să aduc la îndeplinire obiective în care cred.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Vreau să remarc că s-a întâmplat un lucru foarte grav la plecarea domnului consilier Pelinaru, care nu a fost sancționat de către nimeni, chiar și în glumă, faptul că

dânsul a spus că se duce să-și bată nevasta, într-o instituție.....hai să nu râdem, este un

lucru foarte serios care se întâmplă și nu cred că trebuie să trecem cu vederea, chiar și în glumă, astfel de afirmații. Zic, din contră, că e un lucru care trebuie sancționat și nu trebuie să încurajăm glume de genul acesta.

Și în al doilea rând și domnul Voinea a menționat ceva legat de mașini. Eu cred că e o idee bună să inscripționăm mașinile primăriei și atunci să vedem exact cine, cum merge. E foarte simplu apoi, dacă persoanele iau mașinile acasă și nu ar trebui să le ia. E foarte simplu de văzut cine merge cu mașina primăriei în interes personal. Dacă îl vedem la mall cu mașina primăriei, clar că e o problemă. Recomand, dacă trebuie o hotărâre, dacă nu să păstrați aceasta propunere, să inscripționăm mașinile primăriei cu niște autocolante cu “Primăria Sector 3”.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule consilier.

Dl. consilier Ene Stelian - Bogdan

Conform Regulamentului acestui Consiliu există sancțiunea unui avertisment. Mie mi s-a părut un gest total deplasat în ședința de astăzi în care am discutat despre alocările de fonduri la serviciile sociale pentru prevenția abuzului domestic să te ridici și să spui, să iei în derâdere ideea de violență împotriva femei. Eu mă delimetez categoric de așa ceva și vă propun să votăm o sancțiune de avertisment pentru domnul Pelinaru, pentru ieșirea dumnealui care e total deplasată.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Evident că noi trebuie să dezaprobăm orice atitudine sau orice exprimare de violență, dar vreau să vă spun că am văzut la case mai mari, de exemplu șefi de partide care recomandau parul. Și asta e, în țara în care trăim, încă imaginea asta de violență, din nefericire, există.

Am convingerea, că îl cunosc pe domnul consilier Pelinaru, că nu a avut nicio tentă de violență, ci pur și simplu a vrut să-și exprime nemulțumirea referitor la o anumită atitudine și la un anumit comportament.

Dar cred că este profund în neregulă să discutăm referitor la un coleg care nu este de față. Nu vreți să așteptăm să vină și domnul consilier să facem această discuție?

DL consilier Ene Stelian - Bogdan

Eu am făcut o propunere de avertisment. Putem să o votăm sau putem să nu o votăm.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier.

Dl. consilier Voinea Inocențiu

Domnule președinte, aș vrea să aveți aceeași măsură de a conduce ședința, atât cu, consilierii cât și cu invitații. Timp de 20 de minute nu ați întrerupt niciodată microfonul sau nu ați atenționat pe vorbitorul invitat, iar acum pe noi consilierii ne puneți imediat la punct când nu apăsăm sau nu vă ascultăm.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Țin să vă contrazic domnule consilier. I-am întrerupt microfonul doamnei și de aceea a oprit și dânsa microfonul și nu a mai putut să vorbească la microfon.

Da, domnule consilier Dobre.

Dl. consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc domnule președinte. Dacă tot suntem la faza de proiecte, de inițiative, și eu vă propun următoarea inițiativă: să închidem odată ședința aceasta.

Dna consilier Galbenu Ana - Iulia

Noi ar trebui să stabilim limitele comportamentul ui., și totuși această ieșire a domnului Pelinaru nu își avea rostul. Nici în glumă nu putem admite asemenea comportament. Este o problemă reală în România și nu trebuie să o tratăm cu atâta ușurință. Avertismente în lipsă s-au acordat.

DL consilier Ene Stelian - Bogdan

Chiar eu am primit unul.

Dna consilier Galbenu Ana - Iulia

Deci există un precedent.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Când? Cu ce ocazie?

Dna consilier Galbenu Ana — Iulia

A plecat la interpelări, la sfârșit.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

A plecat șî nu a cerut voie nimănui.

Dna consilier Păunică Adriana

Domnul Pelinaru a anunțat înainte că o să plece

DL consilier Ene Stelian - Bogdan

Domnul Pelinaru s-a referit la doamna invitată și a spus că nu este bătută, în esență, asta a spus. E o chestie inacceptabilă. Am făcut o propunere să votăm un avertisment. Vreau să văd cine e pentru și cine e împotriva acestui avertisment. Va rog, să supuneți la vot, aveți această obligație. Puteți să votați împotrivă. Eu nu vă pot obliga să-l sanționați pe domnul Pelinaru. Dar, am dreptul să propun acest avertisment.

D1. consilier Dobre Alexandru

Și am și eu propunerea cu închiderea ședinței.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot propunerea domnului Ene. Votați, vă rog!

DL consilier Dobre Alexandru

Am și eu o intervenție pe acest punct.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț


Da, domnule consilier.

51

DL consilier Dobre Alexandru

Eu zic așa. Având în vedere, că domnul Pelinaru nu a spus într-o ședință publică, adică nu a luat cuvântul public într-o ședință, să se înregistreze procesul verbal, într-adevăr a greșit, dar totuși haideți să încercăm să nu-I sancționăm nici măcar pentru un avertisment.

Dl. consilier Ene Stelian - Bogdan

L-ați auzit sau nu l-ați auzit? Că atunci, dacă nu poate spuneți nu a zis-o. Dar a zis-o.

DL consilier Dobre Alexandru Domnule, nu a spus-o public, la microfon. Mulțumesc!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Votați, vă rog!

Cu 6 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri și 7 consilieri care nu au votat, amendamentul domnului consilier nu a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participajevy^j Declar ședința închisă! Zx

A °H


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, VOICUtALK^IONUTîntocmit: Cojanu Camelia

A

Gheorghișan Elena Buhoci CristinaA^ECRETAR AL S

MARIL^VI

cohfU

18 7 K2

FLflSEM I f«EACSU


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Gutîum Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Abstain (Voii|$j

No-Voti ng (ȚoMl B

*

Ene Stei ian Bogdan

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunîca Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livîa

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Hontaru Valerica

Marîneata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă iulîana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

iacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Wal^2)

Gaibenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 28 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fieancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă iuliana Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: $ J

ițOIîng t Tofafe j )

Moldoveanu Lucian Ionel

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote; 0)

Abstain (Vote; 1 )

Voinea Inocentiu loan

No-Voti ng ( ȚQfe 2 )

Galbenu Ana lulia


P-VS.E. 12.03.2018


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu MarianaProposal Mame;

Punctul 2

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fieancu Florin facob Cezar Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

(Vote: 2):

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Do bre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No ( Vote:0)

Abstain (Votg^SJ

Galbenu Ana lulia

N o-Voti n g (T oMl 1j

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerîca Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Moldoveanu Lucian IonelYes ( Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

0® ... ' .... ..

Abstairf (Vote: 2)

Galbenu Ana luiia    Moldoveanu Lucian ionel

No-Voting (TttftO

Voineâ Inocentiu loan

s'G/C

IZy?    <**

Yes (Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marînescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0)

Abstâin (Vote: 1)

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 2 )

Moldoveanu Lucian Ionel    Voinea Inocentiu loan

iste.

\ ' zTi W A /*■ !>/

t *“>\\y

Proposal Name:

Amendament 1

Yes (Vote: 7 )

Enachescu Marian Daniei facob Cezar Petrescu Cristian

No (Vote: 2)

Petrescu Elena

Abstain (VotP| 161

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No-Voting (Total: 3 )

Fatu Adrian


Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica


Galbenu Ana lulia Pelinaru Cornel


Dobre Alexandru Marineata Marcel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Malureanu Liviu


I&3!


Yes (Vote: 1 )

Pelinaru Cornel

No (Vote-;6}

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (VotOi Î21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No-Voting (Toijafe 0)

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Vaierica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


lacob Cezar Voinea Inocentîu loan

Dobre Alexandru Fatu Adrian Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonutProposal Name:

Amendament 2

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian lonei

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan

No ( Vote: 41

Pelinaru Cornel

Voicu Alin lonut

Popescu Romeo

Tudor Elena

Abstain (Vote: 2 )

Do bre Alexandru

Marinescu Ionela

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enacbescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voîcu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:1)

Tudor Elena

Abstain

Marinescu Ionela No-Voti ng {Toț<| § J


Q'    1

W-Proposai Name:;

Amendament 3

Yes ( Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lufia lacob Cezar Marinescu Ionela Popescu Romeo

No (YqțellQÎ

Corneanu Antonio Ciprian Petrescu Cristian Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Abstain

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting

Radu Constantin


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Lîviu Moldoveana Lucian Ionel


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Petrescu Elena


Paunica Adriana Sima Elena Daniela Vasîliu Mariana


Pelinaru Cornel Tudor Elena Voicu Alin lonut


Yes (Vote: 17 J

Dobre Alexandru

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Voicu Alin lonut

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

No {Vote: 5)

Baetica Nicoleta Mariana

Tudor Elena

Enachescu Marian Daniel

Voinea Inocentiu loan

Petrescu Cristian

Abstain {Vote: 4)

Corneanu Antonio Ciprian Vasiliu Mariana

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Votîng { Total: 2)

Fatu Adrian

Marinescu Ionela


\?U

\W 3?    ' **>

'VActo^S>

Yes (Vote: 20)

Corneanu Antonio Ctprian Fatu Adrian

Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Tudor Elena Vasiliu Mariana

No fWrtî

Abstain {Voie: 0 )

No-Votincj (Total: 8 )

Baetica Nicoleta Mariana

lacob Cezar

Sima Elena Daniela


Dobre Alexandru Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Jnocentiu loan

Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

Galbenu Ana lulia Petrescu Cristian

Proposaf Nameț Punctul 10

Yes { Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulîa

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Lîviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

Voi nea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutîum Narcisa-Veronica Mafureanu Livîu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain ț Vote: 2 )

Ene Steiian Bogdan

No-Voting fT<âj|2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Hontaru Vaierica Marineata Mareei Peiinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Petrescu Cristian

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Ffeancu Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana Voinea inocentiu loan


Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Fiorin Hontaru Vaierica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Eiena Sima Elena Daniela Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

No { Vote: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia iacob Cezar Marinescu Ionela Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronlca Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Abstai ri (Vote: S J No-Voting (TotaMJ


Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Jnocentiu loan

No (Vote:0)

Abștain { Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1 )

Ene Stelian Bogdan

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

Do bre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Votirțg (Total: 1)

Galbenu Ana lulia

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

feJMiii!'- -

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Abstain (Vote: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 2)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Fatu Adrian Malureanu Liviu


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel


Proposal Name:

Amendament 4

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Gaibenu Ana lulia Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo T udor Elena Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica Moîdoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vqte:3î Fatu Adrian

Abstairi (Wfjef iB |

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

No-Voting (Total: §j


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan

Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian ionel

•w/ •

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No

Abstain (Vote: 1 J

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 3)

Galbenu Ana luiia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Vâlerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru Fatu Adrian Jacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voinea Inocentiu loan


Moldoveanu Lucian Ionel


Vasiliu Mariana


Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stei ian Bogdan

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gaibenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu ioan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0) *

No-Voting (Total: 2}

Enachescu Marian Daniel

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 7 )

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan

0.) W


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulia Sima Elena Daniela

Dobre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

Malureanu Liviu Tudorache Andrei Cristian

Yeș (Vote: 27 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: î );

Sima Elena Daniela

No-Votjng (Total: 0 J


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Do bre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Proposaî Name: Punctul 21

Yes (Vote: 26 }

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marin eseu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă lulîana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No; (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Ve|^g (Total: 1 j

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunîca Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 J

Abstain (Vote: î |

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total S |

Proposal Name:

Punctul 23

Yes (Vote: 6)

Enachescu Marian Daniel

Petrescu Cristian

Fatu Adrian

Petrescu Elena

Pelînaru Cornel

Vasiliu Mariana

No {Vote: 0)

Abstain (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stefian Bogdan

Gutîum Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Galbenu Ana Julia

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 2 )

Popescu Romeo

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote;13)

Dobre Alexandru Fleancu Florin Pelinaru Cornel Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote;-0)

Abstain (Vote:14)

Baetica Nicoleta Mariana Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Paunica Adriana Sima Elena Daniela

No-Voting {Total: 1)

Voinea Inocentiu loan


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Petrescu Cristian Tudorache Andrei Cristian

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Popescu Romeo Vasiliu Mariana

Fatu Adrian Marineata Marcel Petrescu Elena Văduvă luliana

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Radu Constantin

Yeș (Vote: 2 )

Pelinaru Cornel

No ( Vote; 2 )

Marineata Marcel

Abstain {Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo Văduvă luliana

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Petrescu Elena

Tudor Elena

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Maiureanu Liviu Paunica Adriana Radu Constantin Vasiiiu Mariana

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote; 5)

Marinescu Ionela Văduvă luliana

No (Vote: 1 )

Enachescu Marian Danie!

Abstain (Vote: 24 J

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Gutium Narcîsa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian


Peiinaru Cornel Voinea Inocentiu ioan

Corneanu Antonio Ciprian Fleanca Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Petrescu Elena

Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Yes ( Vote: 3)

Dobre Alexandru

No (Vote:1)

Marineata Marcel

Abstain (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total:3)

Fatu Adrian


Pelinaru Cornel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Petrescu Elena

Văduvă luliana

Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu ioan

Yes (Vote: 3)

Marineata Marcel

Mrt / Vnta- A V

Pelinaru Cornel

Voinea Inocentiu loan

Pi ț?1 ț y    U /

Abstain ( Vțțfe; 23 J

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Văduvă luiiana

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian

Petrescu Elena

Proposal Name:

Punctul 29

Yes (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

No (Vntp- n i

Pelinaru Cornel

Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 24 )

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronîca

Malureanu Livîu

Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

No-Voting fWMllil

Petrescu Elena

Yes ( Vote: 5 )

Enachescu Marian Daniel

Pelinaru Cornel

Hontaru Valerica

Voinea Inocentiu loan

Marineata Marcel

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiiiu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin ionut

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

No-Voting (TîbWl 11

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Petrescu Elena

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 4 )

Fatu Adrian Voinea Inocentiu loan

Abstain

Ene Stei ian Bogdan Moldoveanu Lucian Ionel

( Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Gutium Narcisa-Veronica


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


lacob Cezar


Malureanu Liviu


Baetîca Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No {Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steîian Bogdan lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No; {Vote: 0)

Abstai n (    11

Galbenu Ana lulia

Fatu Adrian Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana

Sima Elena Daniela

Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei CristianYes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Mareei Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 7 )

Fatu Adrian lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1 $

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Dobre Alexandru Hontaru Valerîca Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


VA i

A-7


Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă Iu liana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

Ne-Voting (Total: 11>

Galbenu Ana lulia

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting f I|

Galbenu Ana lulia


Gorneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Marcel Peîinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Ffeancu Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Proposai Name:

Amendament 5

Yes {Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan îacob Cezar

No (Vote: 1)

Corneanu Antonio Ciprian

Abstaîn (Vote: 7)

Baetica Nicoieta Mariana Petrescu Cristian Voicu Alin lonut

No-Voting (Total: 7)

Dobre Alexandru Popescu Romeo Voinea Inocentiu loan


Galbenu Ana lulia Malureanu Livîu


Enachescu Marian Daniel Petrescu Elena


Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Fleancu Florin Sima Elena Daniela


Marinescu Ionela Vasiliu Mariana3/28/2018 6:22:47 PM

Page 1 of 1