Proces verbal din 26.06.2018

PV al sedintei ordinare din 26.06.2018


f&Z® Z.

f ci I..'-cric^C'** ' ^4 iH$ !, «XX d

t-. .    \    1 ft* 3

VvJ.iAf-;^'    /țU


î»W>


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


VZ:


d -r-tAzX


PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 26.06.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cunr. 114390/CP/20.06.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Ncgoilă, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăită.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 30 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit domnul consilier: Dumitru Constantin.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința ordinară din data de 26.06.2018. în sală sunt prezenți

27 de consilieri.

Vă supun la vot ordinea de zi. Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.06.2018 cu 18 proiecte de hotărâre, conform adresei nr. 117435/25.06.2018 după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și

/șfi'fi.

C;"'W

completată prin HCLS 3 or. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi câttg()rîL;v;:;.>


de lucrări.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala Federico Garda Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pul Iady” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Liviu P:ebreitmtr'tfastaiTrz'2F)N și ~a’chehxrfeliîor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnazială nr. 84” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de modernizare și Extindere- Școala gimnazială nr. 81” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

10.    Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la acordarea indemnizației lunare membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement

a-


Z^/o -< .

i‘~i£ ffwfflF' i’> î’5\C \fiW ;•■? i vav>- ^ -Jiz . /W

\ "-‘s    îv’V/^Zo''

Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrări obiectivul “Hala Laminor”.

12.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”.

13.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3.

14.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu societățile Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greier asul din Sectorul 3, București”.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modeiumi decontract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ”P'avare alei si montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mi hai Bravu - Bd Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str. Ion Agârbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str. Fir idei - Str.Rotundă -Aleea Rotundă-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. î918 - str Vasile Goldiș -Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldiș - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucrețiu Pătrășcanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia —

Bd Nicolae Grigorescu-Str. Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Câmpia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”

X    '    \

'•z\ ’Vps^M-

'•*» JbkNfe


P "

’eAJ^ ’QSț? , »

\L2Py "" &>/??/

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini^ yjUÎ^' întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd Unirii-Bd Burebista-Șos Mihai Bravu-Calea Călărașilor-Bd Corneliu Coposu-Bd ICBrătianu - Bd Unirii-BdBurebista-Calea Dudești-Șoseaua Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Bd I.C. Brătianu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan-Bd Energeticienilor-Str Fizicienilor-Splaiul Unirii - Str Fizicienilor-Bd Camil Ressu- Theodor Pallady-Splaiul Unirii - Bd Theodor Pallady-Drumul între Tarlale-Drumul Gura Lacului-Drumul Gira Crivățului-Bd 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady - Str Liviu Rebreanu-Bd 1 Dec 1918-Str Postăvarul-Bd Nicolae Grigorescu-Str Burdujeni-str Ion Agârbiceanu - Str Liviu Rebreanu-Str Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului-Aleea Rotundă-Str Rotundă-Str Firidei-Bd Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918 Drumul

Gura Crivățului-Drumul Gura Racului-Drumul Intre Tarlale-Sos Gării Cațelu-Șos Dudești-Bd Basarabiei (Zonele CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L)„

18.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Vă mulțumesc.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, domnule consilier. Da, doamna consilier!

D-na Consilier Galbenu Ana-Iulia

Pentru că un număr atât de mare, chiar mai mult decât erau pe ordinea de zi, mă rog 18, exact câte erau, s-a dublat ordinea de zi și au fost trimise seara, ieri după amiază, considerăm că nu este normal ca o rectificare bugetară și astfel de proiecte să fie trimise fără a fi în comisii, cum trebuie, și să avem timp și să fie parcurse și să votăm în cunoștință de cauză. Grupul USR nu va vota nici unul din proiectele de pe ordinea de zi suplimentară.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Aș vrea o explicație din partea aparatului de specialitate care au propus aceste hotărâri, de ce au venit pe ultima sută de metri? Adică înțeleg că mai ai una, două, care nu au fost, dar să dublezi practic ordinea de zi! Aș vrea o explicație din partea

J? f\>    ^A&r-fi--

f&/ep XZ'- '^p*^‘

f r~* iiv,    f.k!&„ \    Z""'?

.    ■    A î |J?'*'    ’„    4t^i \    5 '5*4i:

ÎȘțr '    />:

<r W    /X i

X9

'<?î^Q2l^/

, A    X, ' y Q p ’ț \X

aparatului de specialitate, pe hotărârile în cauză, de ce a fost nevoie să vină cu măr^— puțin de 24 de ore, înainte de ședință?

D1. Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Așteptăm să vină inițiatorul și o să vă dea dânsul informații.

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 6 împotrivă, 2 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, suplimentarea ordinei de zi a fost aprobată.

Vă supun la vot ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinea de zi. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct, “Aprobarea procesuluî-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 18.06.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu“Comerț - magazin Retail S+P(înalt) pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-11, lot /, Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat..................-..........................................- -....................................................-...............................................................................................................................

Trecem la punctul numărul 3, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective, comerț si servicii

)    7    t 9

S+P+5E+6Eretras pe terenul situat în Aleea Ion Agârbiceanu nr.3-ll, lot 2. Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A venit d-na consilier Marinescu Ionela. Suntprezenți 28 consilieri.

Trecem la punctul numărul 4, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință și servicii S+P+2E+Mpe un teren situat în Intrarea Tarcâu nr.3B, Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 5, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hală, servicii Parter înalt pe un teren situat în Strada Argonului nr.18, Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilieri care nu a votat, proiectul ele hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 6, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 7, „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 184.41L955 lei pe anul 2018 pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni? Da domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Doar o mențiune. în cadrul comisiei am rugat aparatul de specialitate să ne pună la dispoziție o situație centralizată cu partea de împrumuturi. Mulțumesc.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

S-a consemnat. Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 8, „Proiect de h0t&râre--prîvmd~m&^icaFear Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul II al anului 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 9, „Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 5 abțineri, 1 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 10, „Proiect de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul 1 Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 21.08.2018” . Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

igir -■■■^ b*i /W

Cu 21 voturi pentru, 5 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, proiectul -Se~>' hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 11, „Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 ”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consillier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Am cerut și în cadrul comisiei, un punct de vedere de la ANAF, cu privire la modul de atribuire al contractului, să ne clarificăm puțin, ce înseamnă acei 20% din piața liberă, dacă respectivele contracte luate de către OPS prin SEAP, dar beneficiarii sunt unitățile de învățământ care sunt tot din cadrul primăriei, intră la partea de piață liberă sau intră la partea de 80% în administrarea primăriei. Pentru mine ar fi fost mult mai bine dacă am fi avut și un punct de vedere de la ANAF pe această temă, să fim foarte clari.

DI. Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. S-a consemnat. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 12, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Schreiner Robert Andre” . Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!.........................................................................................-.......................-.................................-...............................................................................................................

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 13, „Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3 ”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 14, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 7 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 15, „Proiect de hotărâre privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora” . Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul numărul 16, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea a HCLS 3 nr. 164/27.04.2017referitoare la solicitarea către Consiliul de Administrație al societății A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 17, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare

>    9    9

Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de branșament la apă-canal, gaze, energie electrică pentru imobilul situat în B-duL Basarabia, nr. 256 G”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 18, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui

mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA Gmbh pentru achiziționarea unui concasor” . Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 19, „Proiect dehotărâre privind alegerea președintelui de ședință”. Propuneri, obiecțiuni? Da doamna consilier.


D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, domnule președinte. O propun ca și președintă de ședință, pe doamna consilier Iuliana Văduva.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 abțineri, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar: “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Da domnule consilier.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Cred că așteptăm degeaba lămuriri de la aparatul de specialitate. Orice om care a avut un job știe că dacă este un termen el va fi devansat, și cu cât se poate mai


departe, oamenii o să se ducă cât mai aproape. Este ceva normal, nu trebuie să punCm anatema pe oamenii din primărie. E totuși rolul nostru ca, consilieri, și aici vorbesc în principal despre consilierii PSD. Dacă dumneavoastră permiteți să se dea cu 24 de ore o rectificare de buget, cu sute de pagini anexate, să ne vină împărțirea pe ședință cu o oră înainte de ședința de consiliu. Deci, împărțirea pe comisii a venit cu o oră, la ora 15:00, vă arăt mailul în inbox. Este clar că nu este în regulă! Am avut o extraordinară, cu 15 puncte și încă 5, parcă, acum avem 18 pe ordinară și o suplimentare cu încă 18 puncte. Deci, practic, o treime din proiecte sunt în procedură normală, iar două treimi sunt extraordinare sau, oricum, nu sunt în procedură normală. Nu este o situație normală și dacă noi o să considerăm să permitem, o să continue situația.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Unde vedeți o treime cu două treimi, vă rog frumos?

Dl, Consilier Ene Stelian-Bogdan

Luna asta, a mai fost o ședință extraordinară, care a avut o procedură simplificată, accelerată 3 zile, care la rândul ei a avut suplimentare venită cu câteva ore înainte. Luna asta, în această primărie, o treime din proiecte au trecut în procedură normală, cu cele 5 zile și două treimi au fost în procedură accelerată. Asta este realitatea și alea 5 zile oricum sunt un minim, deci nu ne-ar deranja să vină un pic mai devreme, dar măcar acel minim să fie respectat pentru majoritatea proiectelor....................................................................................................................................-................................................................................................................................................................................................................................,.........................................

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule consilier. Alte propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DL Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Stimați colegi, proiectele pe care le avem azi pe ordinea de zi, la puctele suplimentare și pe ordinea de zi a ședinței, au fost discutate în comisii, avem aviz favorabil pe comisii, nu știu de ce mai aduceți în discuție acest aspect că nu ați avut timp. Trăim în secolul vitezei, trebuie să ne adaptăm și să ne informăm cât de rapid putem cu ceea ce avem, din punctul meu de vedere.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

La comisia asta poate ...

Dl, Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Nu v-am dat cuvântul!

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Dați-mi, vă rog, cuvântul!

Dl. Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Domnule consilier!


DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

La comisia asta poate v-au convocat telepatic, că astfel eu nu înțeleg cum ați știut în avans, având în vedere că mail-ul cu împărțirea pe comisie a venit cu o oră înainte de ședință.

>    3

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Doamna consilier.

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, domnule președinte. în Comisia 1, unde faceți și dumneavoastră parte, ați semnatși ați fost la dezbateri .cu domnul director deJaDirecția EconQmică,„ Dumneavoastră de la ora 15:00 trebuia să fiți în sală la ședință, la comisie. Că dumneavoastră nu ați venit la ora 15:00, nu este vina nici a noastră, nici a aparatului de specialitate. Da! Am dezbătut în comisii și bugetul și tot ce a ținut de Comisia 1. Mulțumesc.

Au sosit domnii consilieri Dobre Alexandru și Petrescu Cristian.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. In sală suntem prezenți 30 de consilieri. Da, domnule consilier Inocențiu.

Dl, Consilier Ene Stelian-Bogdan

Dați-mi și mie voie, că doamna mi s-a adresat mie și mi-a spus că nu am fost prezent! Am fost prezent, dar poate nu ați înțeles ce am zis! Ca fiind într-o comisie trebuie să pregătești și pregătirea asta se face cu un timp înainte, nu poți să vi să trântești proiectul pe masă.


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule consilier, nu v-am dat cuvântul, îmi cer scuze! Da, domnule Inocentiu.

5

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Eu cred că normal ar fi fost ca, consilierii PSD să nu facă intervenții, în urma intervenției domnului consilier de la opoziție, pentru că este penibil să știm că așa este și să mai venim și cu atâta ipocrizie să spunem că am semnat în comisie și că am participat în comisie. Știm foarte bine că aceste comisii se fac „de florile-mărului”, doar să semnăm niște hârtii. Hai să fim corecti si cinstiți între noi. Cum să spunem că avem sute de pagini de buget, la ora 13:00 trimiți să le discutăm și noi să spunem că le parcurgem! Nici computerizat, nici dacă le scanam nu puteam să le parcurgem. Așa că, haideți să oprim aici orice comentariu, să admitem tacit că este foarte târziu și că a venit și că asta este și că nu vă interesează de votul nostru, că oricum veți trece aceste proiecte, indiferent că le discutăm sau nu le discutăm în comisii și cu asta, basta, ce să mai comentăm în plus!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule primar.

Dl, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor! Mă surprinde să aflu că dumnevoastră faceți comisii „de

florile-mărului’’, .sau,,nu.„am înțeles? Domnule,, este grav!.....Dacă dumneavoastră,vă,

permiteți să faceți așa ceva, nu aveți decât să ...! Nu credeți că este de bun-simț să ...! Mă ascultați, că v-am ascultat cu toții, nu a comentat nimeni din ce am văzut eu!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Este de bun-simț să nu fim ipocriți!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ok! în consecință, cred că este de datoria fiecăruia dintre dumneavoastră să nu mai faceți comisii „de florile-mărului” ci faceți comisii în care dezbateți în mod real. Un aspect. Un alt aspect, am văzut că în anumite zonă vă este mai greu să citiți, am văzut că unii au nevoie de săptămâni întrgi să citească un document. Dacă sunteți din aceasi categorie, nu este nici un fel de problemă, domnul consilier, noi trebuie

A

să ne facem treaba, noi trebuie să performăm ca primărie. In consecință, dumneavoastră ne spuneți nouă cam de cât timp aveți nevoie să studiați documentația pe care v-am pus-o la dispoziție și o spun la microfon, că dacă peste trei luni de zile, peste un an, când dumneavoastră reușiți să citiți documentația respectivă, considerați că este ceva în neregulă, ne semnalați atunci când ați observat

?a>

■; ‘p \0 \

\'^i Y>; &


și eu vă promit că dacă ne și convingeți cu argumente, noi venim și îmbiinătSAu^n ^J7 sensul în care dumneavoastră spuneți. M-ați înțeles?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos domnule primar. Da, domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Eu v-am mai recomandat să nu apelați la polemică cu mine, pentru că eu nu sunt atât de rapid ca dumneavoastră, să mă gândesc 31 de ani, dacă este cazul să-mi iau bacalaureatul și după aceea pe repede înainte să-mi iau și bacul, să fac și facultatea.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Haideți să nu jignim, domnule consilier. Vă rog frumos! Domnule consilier haideți să dăm curs mai departe ședinței.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Dumneavoastră de ce nu l-ați oprit pe domnul primar când mi-a spus că-mi ia mult să citesc?

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

A încercat să vă explice!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Că facem politică! Că sunt, vezi doamne, Cotrocenî 2!

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule consilier aici nu suntem să facem politică, aici facem administrație

locală.

D1. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Păi și facem politică? Ne luăm la mișto? Păi vă spun că stau bine la capitolul ăsta! Asta este dacă dumneavoasră feceți repede, pac, pac, pac, doctorate după 31 de ani de când ați luat bacul, atunci îmi pare foarte rău. Haideți să nu fim ipocriți și să nu întindem coarda cu glume proaste!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim. Domnule primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu înțeleg motivul pentru care sunteți atât de nervos.


DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Nu mă luați la mișto!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Și ce legătură au studiile mele?

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Cu cititul târziu la Cotroceni!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Eu nu sunt supărat pe dumneavoastră că citiți mâi greu și mai mult decât atât domnule consilier, eu vă respect pentru că cetățenii, unii cetățeni din Sectorul 3, au votat ca dumnevoastră să fiți aici. Eu respect pe toți cetățenii din Sectorul 3 și votul dânșilor. Eu vă respect și pe dumneavoastră, de aceea am spus fără nici un fel de jignire! Dumneavoastră ați spus, că este pe stenogramă, faptul că aveți nevoie de mai mult timp să le citiți. Ei consecință, luați-vă timpul necesar! Eu aș prefera, ca dumneavoastră să înțelegeți faptul că proiectele primăriei depind de votul dumneavoastră. Fiți de acord să continuăm proiectele, iar între timp, dacă dumneavoastră observați, că este o săptămână, două, că este jumătate de an, domnule

consilier, când ați observat că în rectif carca aceasta, că discutam.depunctul.....I pe

ordinea suplimentară, este ceva în neregulă, ne semnalați și în ședința următoare încercăm să o corectăm. în situația în care ne și convingeți că aveți dreptate! Altfel, doar să ne spuneți că să nu votăm, ca să încurcăm activitatea primăriei, este o atitudine distructivă și nu am să încurajez așa ceva. Iar eu nu v-am jignit niciodată și nici nu vă jignesc!

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul numărul 1 suplimentar.Votați, vă

rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri, 6 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS


b

■■■ ;O,f

,qX< 'x?- ,•</

'XL?»VvțV/

3 nr. 550/07.11.2017privind aprobarea unor noi categorii de lucrări”. PropXineri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rogî

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere, 8 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 3 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala Federico Garda Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 4 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 5 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare - LiceulTehnologic..TheadojLjPldlr^ylLșLa cheltuielilor aiferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 6 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin Nenițescu - corp C4” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 7 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și


rambursării/decontârii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Pro< Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 8 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnazială nr. 84” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontârii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat,

Trecem la punctul numărul 9 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări capitale de modernizare și Extindere- Școala gimnazială nr. 81” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 10 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la acordarea indemnizației lunare membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectarul 1 al Municipiului ^OucureștL”. Propuneri, obiecțiuni?Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Poate nu am înțeles eu bine! încercăm să limităm indemnizația membrilor Consiliului de Administrație de la întreprinderi, raportându-ne la fiecare lună dacă au profit?

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule primar.

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Vă spun că mi s-a prezentat situația financiară a câtorva societăți, în speță două sunt puțin complicate, în care am văzut că au pierderi și au făcut angajări, au cheltuit bani și o pondere mare în cheltuielile respective, sunt costurile cu Consiliul de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație s.a.m.d. Consiliul de Administrație este responsabil de situația financiară a societății și mie mi se pare


profund în neregulă ca acolo unde suntem pe pierdere și unde nu există activitate și unde dânșii nu s-au ocupat să îndrepte treaba asta în 6 luni de zile, că până la urmă toate societățile au deja un an de zile cel puțin, din câte știu eu, cred că au un an de zile, pe acolo. Mie mi se pare în neregulă să le plătim în continuare remunerație și toate cele, până nu-și îndreaptă activitatea. Aici, într-adevăr, aveți dreptate. La orice societate comercială, activitatea este fluctuantă, poate avea profit 3 luni, poate o lună punctual să aibe pierdere, în funcție de contracte, în funcție de cum facturează ș.a.m.d.. Am ascultat o propunere, că să se facă o evaluare semestrială, adică la 6 luni. Nu am nici un fel de problemă. Haideți să o gândim. Nu mă interesează neapărat modul în care se face, ci mă interesează să fie o chestiune principial corectă. Dacă societatea este pe plus, oamenii își iau remunerația la valoarea pe care am stabilit-o și ei trebuie să se preocupe în această direcție. Dacă societatea este pe minus, eu vă spun că trebuie shimbat și Consiliul de Administrație, asta este prima etapă, că nu-și iau remunerațiile. Dar următoarea etapă eu zic că trebuie să-i demitem pe toți, de la director cu tot, Consiliul de Administrație trebuie să analizeze activitatea executivului, să vină să ne semnaleze. Domnule avem o problemă cu executivul! Că a, b, c, d ....! de aceea îi plătim, domnule consilier, cu tot respectul. Dar trebuie să avem o gândire principial corectă.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier.

...............................................................................................................................DL Consilier Petrescu Cristian..........................................................................................

Eu sunt absolut de acord că trebuie să facă performanță. Am mai împărtășit punctul meu de vedere, că mi se pare puțin nelalocul lui, ca noi să le cerem performanță în funcție de încasări, din moment ce tot noi ca Primărie Sector 3 îi plătim! Tot la asta mă refer și acum, adică dacă Primăria, din nu știu eu ce motiv, pentru că nu scrie în hotărârea asta, și vreo îndatorire a Primăriei, să-și achite la timp sau a instituțiilor din subordinea sau coordonarea Primăriei, genul școli sau licee ș.a.m.d., să-și achite la timp datoriile, și presupunem că respectiva firmă ar fi pe profit, dar nu sunt achitate facturile. Nu știm la ce ne referim în mod direct, pe deoparte. Pe altă parte, semestrial, părerea mea, acum nu știu care au fost discuțiile între dumneavoastră si ceilalți, că nu știu cu cine le-ati avut, cred că trimestrial ar fi mai potrivit, dar însoțit de obligația primăriei și a instituțiilor din subordine sau coordonare sau toate instituțiile care lucrează în mod direct cu societățile noastre să-

și achite întocmai și la timp datoriile.

DL Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule primar.

X/ &' Vl Vv^

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță    '

100% corect! într-adevăr, se întâmplă, dar de aceea avem Consiliul de Administrație, de aceea avem Președinte de Consiliul de Administrație. Domnul consilier, când sunt probleme de genul acesta să vină să-mi semnaleze. Domnule, avem probleme pe contractual cutare, responsabil cutare, nu face plățile, nu face recepția, nu semnează contractual, nu-și îndeplinește atribuțiile și atunci nu stăm și dormim pe noi că, oricum ar fî, noi ne luăm remunerația! Nu! Știu că sunt câteva probleme în anumite zone. Cel mai complicat este în zona de învățământ, pentru că directorii, nefiind în subordinea noastră, nu ne este deloc ușor să-i gestionăm, dar și acolo trebuie să găsim noi o soluție să ne facem treaba, „Doamne ajută!” și fără ei, pentru că, altfel, știți că ei sunt puși de către inspectorate. Este o situație, într-adevăr pe zona cu școlile, o situație mai greu de gestionat și acolo avem probleme într-adevăr, dar revenind la punctul pe care-1 discutăm, dânșii în baza contractului facturează. Există situație financiară si situație contabilă. Dacă dânșii stau bine pe situație contabilă și din cauze care nu le putem imputa dânșilor, situația financiară nu este chiar ce trebuie, nu afectează hotărârea despre care discutăm. Aici discutăm despre profit. Profitul poate să existe, că dânșii și-au îndeplinit contractul și l-au facturat, dacă nu au încasat sumele din cauze, evident, care nu-i privește, nu-i afectează hotărârea despre care vorbim. Dar nu trebuie să o lăsăm așa ci,dimpotrivă, noi trebuie să găsim soluție și acolo. Dacă dumneavoastră considerați că nu suntem suficient de bine pregătiți să aprobăm această hotărâre, nu am nici un fel de problemă să nu o aprobăm de data aceasta, dar rugămintea mea este ca până în ședința următoare să-mi veniți cuunconcept~s-ănăt©s și funcționa!.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule primar. Da domnule consilier.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Eu cred că asta este cea ai bună soluție, să o mai gândim și să vedem cum putem să ajungem să avem performanță la societățile noastre, că nu este neapărat vorba de acele diferențe de 1-15%, pe care o iau niște membrii într-un Consiliul de Administrație, care nu i-ar merita pentru că nu și-au făcut treaba cum trebuie, ci să avem performanță la societate, pe deoparte, și, pe altă parte, să fim siguri că nu încălcăm o lege, pentru că mie unul nu-mi sună foarte bine treaba asta cu indemnizația variabilă, din punct de vedere legal, fiscal. Nu stăpânesc bine domeniul si as vrea să mă informez.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul numărul 10 suplimentar.Votați, vă

rog!

iSio    i8!

|0\0 V^A-


. ■> .a/

/'O/


Domnule consilier, îmi dați voie atâta timp cât dumneavoastră vă abțf punctele suplimentare, să nu vă dau cuvântul?

D1. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Nu vă dau voie, domnule președinte, sunt consilier ales! Mi-ați pus o întrebare, vă dau răspunsul. Nu vă dau voie, sunt consilier ales, cu același număr de voturi ca și dumneavoastră, am dreptul să-mi exprim opinia în acest consiliu!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Dar la început ați spus că vă abțineți la punctele suplimentatre!

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Nu are nici o legătură! Liderul de grup a făcut o afirmație, eu vreau să am un punct de vedere! Care este problema, nu înțeleg?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bine domnule consilier, vă ascultăm!

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

O chestiune foarte scurtă. în acest consiliu, domnule primar, v-am spus că oamenii, conducerea acestor companii fac o activitate care poate fi asimilată managementului public și că profitul nu este un indicator bun de performanță. Și acum mă bucur, chiar dacă nu o să recunoașteținiciodată, mă bucur să-văd-confirmarea acestei chestiuni, prin hotărârea care o avem aici de votat. Am spus foarte clar că profitul contabil nu este un indicator bun. Pentru că aceste companii au drept unic client primăria, facturează către primărie și profitul este de fapt făcut din bani publici. Cum să faci profit din bani publici și cum să fi remunerat din bani publici, contra unor prețuri pe care tu însuți le dai către primărie. Este o situație anormală și acum încercați să corectați prin această hotărâre, exact această situație anormală și mai fac o previziune, dacă-mi dați voie! Veți pierde controlul acestor companii și, când o să trageți linia la sfârșit, o să vedeți că ele sunt mai scumpe decât piața liberă, pentru aceleași servicii. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule primar.

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, ca să ne înțelegem. Eram în vizită oficială în Statele Unite și chiar discutam cu colegii, încercam să ne pregătim fiecare întâlnirea, că am avut întâlniri la un anumit nivel și la un moment dat ne puneam problema, domnule

*p *    V-^,Jj'- 4

UAX Wkv

haideți să vedem ce întrebări punem, că din întrebările care le punem își dau seama de cât de inteligenți sau dimporivă suntem. Domnule consilier, îmi dau seama că nu știți mare lucru de ce înseamnă legislația pe parte de achiziții. Vorbesc foarte serios. Nu v-ar strica v-aș recomanda cu toată seriozitatea și cu toată prietenia un curs pe partea asta, pentru că ați spus în discursul dumneavoastră niște enormități, fără nici o legătură cu realitatea, doar câteva chestiuni. Citiți în lege, atribuirile directe pe excepția din legea achizițiilor publice, cum se face, cu studiul de piață. După ce ai studiul de piață și prețuri din piață, societatea primăriei, vine ți ne face ofertă sub nivelul pieței, domnule consilier. Deci repet, discursul dumneavoastră demonstrează într-un mod cât se poate de clar, că aveți probleme mari pe partea de cunoștințe, din perspective legale.

DL Președinte de ședință - Voicu Aiin-Ionuț

Mulțumim frumos.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Este absolut normal ca prețul...

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule consilier nu v-am dat cuvîntul, vă rog frumos!

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Daucosturi sub nivelul pieței. Este, ceva normaL.....................-............................................................... ..........................

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci sunteți de acord că noi ne facem treaba cu societățile noastre sub nivelul pieței. Corect? Asta ați spus! Că este normal și așa se întâmplă. Societățile noastre ne furnizează servicii sub nivelul pieții, domnule consilier! Pe cifre! în consecință, stimate domn, dacă luând în considerație faptul că ne furnizează servicii sub nivelul pieței și mai fac și profit, nu merită un premiu? Eu zic că din potrivă, da! Și susțin chestia asta, am să militez pentru așa ceva.

D1. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Nu merită un premiu pentru că sunt bani pe care primăria, profitul lor, care primăria baga deja sub forma capitalului. In aceste companii s-a făcut o investiție, este absolut firesc,ca ele să fie o concurență neloială pe piață și să dea un preț de listă mai mic, este normală chestiunea asta, dar asta nu înseamnă că ele sunt mai eficiente economic, dimpotrivă.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

a Q O \vAA-'- ■

..A?


--

A* M V

Da, domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Domnul consilier care a luat cuvântul înaintea colegului, a supus că societățile trebuie să facă profit ca să primească remunerație suplimentară. întrebarea este, dacă se dorește să facă profit? Avem exemplul unei societăți pe care vrem să o închidem sau cel puțin o punem în paranteză. Cum își vor lua cei de la Dezăpezire și Salubritate indemnizația suplimentară pentru realizarea profitului când noi vrem să o cam închidem sau să o punem așa la dospit, că avem o altă gândire acum. Doi la mână, falsă informația că suntem sub prețul pieții, pentru că, iată, am pierdut un contract. OPS3 a pierdut un contract în favoarea OK GUARD, altă firmă de pază, care a dat 12,50 lei/oră, nu 15 lei, deci nu faceți afirmații care nu sunt acoperite de realitate.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Domnul primar a făcut niște afirmații și mă surprinde, cu toate că știu că dânsul a manageriat niște firme, mă așteptam la mai multe cunoștințe pe partea asta de cost, cum se formează costul. Cum după bine știți, costul are o parte fixă și variabilă. Preturile care dumneavoastră le oferiți sau care le oferă aceste firme către Primărie, partea variabilă a costului, dar avem partea fixă a costului, care este tot la fel parte integrată din costșicare-duc firmele pe pierdere. Deci, noi când analizăm costul dacă ne uităm doar pe partea asta cu cât le dăm contractul, este o informație eronată. Din cauza asta, toate firmele au avut pierdere, aștept acum cu interes să văd la jumătatea anului dacă măcar una dintre ele a reușit să facă profit. Deci, domnule primar, cu cursurile alea cum rămâne?

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu mi se pare în regulă să facem teoria managementului în ședința de Consiliu Local, dacă vă interesează subiectul ăsta aveți cu cine discuta, vă pot explica cum se manageriază o companie, oricând doriți dumneavoastră. Pentru că am facut-o cu mult succes și când făceam management privat și, vă asigur, nu pe societăți comerciale, niciodată.

Vreți dumneavoastră să discutăm subiectul ăsta? Păi de ce aduceți în discuție

a    a    a

subiectul în discuție care nu are nici o legătură cu tema zilei! în consecință, repet, avem nevoie de aceste societăți. Ați adus în discuție o problemă, o anomalie din


Jw

;>/


w'

X


piață, iar domnul director de la societatea noastră de pază, aici, de față, v-a expm clar că nu se poate acoperi costul cu forța de muncă la tariful pe care acea societate ni l-a făcut, oferta respectivă, și dacă alții își permit să facă evaziune fiscală sau să încalce legea, societățile noastre, nu! Dar nu am nici u fel de problemă. Domnule consilier, poate dumnevoastră aveți, într-adevăr, niște capacități mult mai bune decât directorul pe care-1 avem și veniți și îi explicați domnului director, care este aici de față și vi-1 prezint, vă împrieteniți, îi explicați dumneavoastră cum să facă un management mai bun sau poate îi explicați dumneavoastră unde greșește și nu este niciun fel de problemă. Repet, este profund în neregulă oferta pe care am primit-o noi și societatea cu care am făcut contract. Dacă au un control, de la ITM și de la ANAF, din punctul meu de vedere nu văd cum ar putea să iasă bine, dar noi suntem mulțumiți că ne furnizează servicii ieftine.

DL Președinte de ședință - Voi cu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Domnul primar spune că societățile acestea nu încalcă legea. Am aprobat o hotărâre de consiliu prin care să se facă un audit intern. Am vorbit și în comisie și aș vrea să se facă o verificare de îndată. Cel puțin una din firme, nu respectă hotărârea de consiliu pe care chiar domnul primar a insistat să o dăm, cu partea de publicat facturi înainte de a fi plătite. Ce aveți de spus pe tema aceasta? Deci, firmele înființate de noinu respectă-hatărâreade.consiliu. Avem. ..unpunct de vedere? .Ce facem cu ele?

Dl, Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Punctul meu de vedere este foarte clar, domnule consilier. Am inițiat o hotărâre de consiliu în vederea transparenței totale. Cine nu respectă hotărârea de consiliu pe care eu, personal, am promovat-o, nu are decât să suporte consecințele. Aveți dreptate, dacă cineva a îndrăznit să încalce o hotărâre de consiliu, eu care am inițiat-o, vă imaginați că nu am decât să fiu cel mai virulent împotriva lui. Mă ocup de chestiunea asta, nu am știut, mulțumesc că mi-ati adus la cunoștință.

D1. Consilier Mălureanu Liviu

Propun să fie verificate, nu doar firma în cauză, ci toate firmele să facă o verificare dacă-și respectă hotărârea de consiliu. Avem hotărârea, avem audit intern.

■'te


"VCA

.^, OW-va>, vjț

W


Q\ e

V    4'5.

V    <•> X

VÎ’-V    , , -.

*C <f iii    îfâ

’i* țs


Zrv


S$*f


Dumneavoastră, după aceea,sper că veți prezenta raportul auditului intern, pehtmear dânșii nu au această autoritate să-l prezinte în mod direct.


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dar, domnule consilier, ținând cont de faptul că și dumneavoastră primiți remunerație și mă bucur că vă implicați. Faceți o comisie pe partea de activitate a fimelor, pentru că nu știu dacă aveți! Dar faceți o comisie care să verifice activitatea firmelor și să-i întrebați la bănuți, ce fac cu fiecare leu. Avem audit intern, nu trebuie hotărâre aprobată, auditul nostru funcționează, conform legii. Dar comisie formată din consilieri, puteți face oricând doriți dumneavoastră, vă încurajez.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier Dobre.

DL Consilier Dobre Alexandru

în sfarsit! Mulțumesc frumos, că mi-ati dat cuvântul! Trebuia să-l iau înaintea domnului Mălureanu! Referitor la ce spun, poate nu am înțeles eu bine, vă rog să-mi explicați, domnule primar! Președintele Consiliului de Administrație, nu este și el tot membru al Consiliului de Administrație? Nu ar trebui cumva și el penalizat? Poate nu cu o sumă foarte mare sau un procent foarte mare, dar măcar cu o diminuare a 10% din indemnizație, pentru, că și cl contribuie la profitul societății. Asta ar fi un punct de vedere.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

100%, domnule consilier! Sper că așa spune hotărârea?

D-na Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Președintele, are o remunerație a președintelui și este 8 mii de lei, la toate societățile, iar membrii Cosiliului de Administrație au 15% indemnizație fixă, din remunerația președintelui. Așa sunt toate hotărârile. Iar în această hotărâre, președintele nu mai ia indemnizație și pe ședință, de 15%.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnul consilier, are dreptate 100%. Eu, acum, când m-am exprimat probabil că nu am fost foarte bine înțeles. Președintele ar trebuie să aibe remunerația

/

-;-<3

\0

\ \


k *fțs \    "^-i?:?^ ■’i' î'V. ' ./

. -<£„f.

diminuată împărțită la 15, pe cale de consecință, Cosiliului de Administrație tot“13% din indemnizație, dar președintele să fie primul sancționat. I-aș tăia indemnizația total președintelui, că dacă merge pe minus, înseamnă că nu și-a făcut bine treaba nici el. Vorbesc foarte serios! Dar, oricum, a rămas că o amânam pentru data viitoare. Dacă vreți opinia mea, 100% am crezut că există treaba asta, eu așa ma cerut. Nu am avut timp să analizez în detaliu, de aceea vă și mulțumesc pentru că mi-ați semnalat chestiunea asta.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul suplimentar numărul 10.Votați, vă

rog!

Cu 1 vot pentru, 3 împotrivă, 18 abțineri, 8 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 11 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte cu societățile General Beton Romania S.R.L. și Heidelberg Cement Romania S.R.L. pentru furnizarea de beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, 8 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem lapunctul 12 suplimentar,^Proiect de holârâre privind mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea CD A CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de oțel beton în scopul continuării lucrărilor la obiectivul “Hala Laminor”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere, 8 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem lapunctul 13 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si

9    9    9    9

Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3". Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier!

D-na Consilier Galbenu Ana Iulia

Facem un serviciu public pentru salubritate, nu? Corect. Asta am votat, să cerem CGMB, s-a votat ședința trecută. Și am zis că Salubritate Deszăpezire rămâne pentru colectare deșeuri, reciclare. Eu asta am înțeleg. însă, văd aici că se

achiziționează suplimentarea parcului auto pentru măturatul și spălatul și curățatul și transportul zăpezii. Nu prea mi se pare normal.


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am făcut o analiză mai amănunțită și mi-au prezentat situația. Dânșii au comandat fix ce le-a ieșit în organigramă și în structura de logistică, fără niciun fel de marjă. Adică, domnule, de câte gunoiere aveți nevoie? în graficul nostru avem nevoie de 20. Au cumpărat 20. Poate se defectează o gunoieră! Poate am accident cu o gunoieră! Poate se întâmplă ceva, nu avem nicio variantă de back up. I-am certat pe chestiunea asta, dar nu foarte tare, pentru că eu le-am cerut să fie cu costurile la minim și ei asta au și făcut. Pe cale de consecință, nu e nimic altceva decât o minimă variantă de back up pentru utilajele pe care le-au comandat deja, pe cele mai multe le avem dej a în parcare și, de asemenea, câteva pentru că, de exemplu, o mașină de spălătorie, pentru că ei mi-au pus în organigramă, acolo, oameni care să spele manual. Mi se pare profund în neregulă. Cred că trebuie să încurajăm tehnologia și mai puțin resursa umană, care ne costă foarte scump.

P-na Consilier Galbenu Ana Mia

Până la urmă Salubritate și Deszăpezire va efectua serviciul de salubritate și deszăpezire în Sectorul 3?

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

............................Deci. partea de resursămmanăxste una^ partea^de logistică și tehnică și tot ce

avem nevoie este altceva. Dacă ne aprobă Consiliul General să ne facem direcție în cadrul primăriei, este un aspect, dar depindem de votul dânșilor și vom acționa în consecință, în funcție de ce ne aprobă sau nu Consiliul General. Dacă nu ne aprobă Consiliul General, facem funcțională societatea noastră în proporție de 100%.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni mai simt? Nu sunt. Votați, vă

rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, 7 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii actelor adiționale la contractele avute cu societățile Delta Glass, Etern Systems și Inter Max pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere, 7 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Lucrări de

>    7    9

reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”, Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

Deci urmează 3 proiecte de hotărâri din care aprobăm, printre altele, și model de contract. Și tocmai vorbeam și mai devreme, nu neapărat în ședința trecută, că eliminăm clauzele alea de confidențialitate. Și ele se regăsesc și acum: capitol confidențialitate. Le eliminăm? Am stabilit că societățile, nu numai cele ale primăriei, dar toate societățile care vor să facă afaceri, business cu primăria trebuie să-și asume transparența totală.Eliminăm aceste capitole?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-na director, cine a promovat hotărârea asta?

D-na Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență

Legislativă

.....................................DADP..................................................-...............................-.....................................................................-.....................................................................................................................................................................-.............................

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

De ce apare clauza asta?

D-na Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Draft de contract.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Scoteți-1 din toate drafturile, că așa am discutat! Faceți un amendament în acest sens și scoateți-1 din toate! Aveți dreptate!

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Amendamentul este în felul următor: “capitolul confidențialitate va dispărea din toate drafturile de contract și din toate contractele pe care primăria le va face de acum încolo”.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionnț

Supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!


Cu 27 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat amendamentul d-lui

a fost aprobat.

Da, d-le consilier!


Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Apropo de societatea Investiții Spații Verzi, nu știu dacă dl primar este la curent sau nu, poate o fi, poate nu este, firma e inființată de aproape un an de zile însă și-a obținut înregistrarea pentru în scop de TVA abia acum cîteva săptămâni. Practic, ăsta e unul dintre motivele pentru care s-au înregistrat pierderi. Respectivul TVA din facturile emise de furnizor nu a putut fi dedus, dându-se pe cheltuială. Nu știu dacă e dl primar la curent cu acest lucru. Ar fi interesant de văzut și îl invit pe dl primar să afle din ce motive acest certificat de înregistrare de TVA s-a obținut atât de târziu. Un aspect. în al doilea rând firma aceasta, cu toate că are pierderi, se pare că e foarte rapidă în a pune contracte pe SEAP, a le semna și a deschide șantierul toate în aceeași zi.

Un alt aspect, și aici e chiar numele d-lui primar implicat, sunt niște lucruri care cred că ar merita investigate nu doar de către primărie ci și de către alte organe. Avem hotărârea 356 a consiliului prin care e numit administrator provizoriu dl Nedelia. Avem apoi hotărârea 691 din 28.12. în care dl Nedelia e numit președintele consiliului de administrație. Până aici toate bune și frumoase, Consiliul Local ca și AGA a dat aceste decizii. Doar că apare decizia nr. 1 din 12.01.2018, tot de către AGA, și semnată de către dl primar. Nu înțeleg cum dl primar poate să semneze o decizie AGA în locul consiliului, sau poate nu a semnat dânsul, nu știu, e de văzut, - în care c numit CA-u! fără dl. Nedelia, eu toate..că noi, eu o lună înainte^ tocmai am numit tot CA-ul împreună cu dl. Nedelia. Avem încă o hotărâre de AGA, în 12.04, în care, în sfârșit, e numit președinte de CA dl. Nedelia, hotărâre, iarăși, semnată de dl. Primar. Acum lămuriți-mă și pe mine, dl primar ține loc de AGA sau consiliul este AGA? în baza hotărârilor de consiliu, dl primar semnează contracte de mandat. Nu e o hotărâre AGA, este ceea ce a semnat dl primar ca și împuternicire. Noi avem hotărâri AGA, practic ale consiliului, în care e numit CA fără dl. Nedelia și apoi o hotărâre, tot nr. 1, în care e numit dl. Nedelia, numele d-lui primar fiind pe

respectivele documente.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați spus niște lucruri pe care nu am cum să le verific acum. Instituții care să ancheteze.... E posibil să-mi lipsească numele de pe o hârtie! Ați auzit de eroare materială? Care e problema? Veniți să prezentați așa... comisarul Corrado...ce-a descoperit... Ce-ați descoperit, domnule? Că lipsește numele de pe o hârtie. Foarte bine! Există eroare materială! Posibil că cineva a greșit și eu am semnat pe ea. Normal că semnez toate documentele, e numele meu pe ea! O veste proastă, pe toate documentele din primărie e numele meu. Dar cum ați prezentat-o de parcă ziceți că

XSS

va5? W &

XAXO    zx?

X?^OiRBV tX

ați descoperit încă o dată America! Ce ați descoperit, că nu am înțeles ce ați

descoperit acolo? A reapărut ulterior.....extraordinar... e abracadabra! Ce ați

descoperit? Că nu ați descoperit nimic. E posibil să existe o eroare materială. O să verificăm și o îndreptăm.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Poate alte organe au alt punct de vedere decât dl primar, cele care vin în control.

Dl, Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul 15 împreună cu amendamentul. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 abțineri, 8 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ”Pavare alei si montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan

-    BdM3nerg£ticiettiloT - StrFizicienilor- Str, LiviuRebreanu— str.Ion Agâirbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str,Firidei - Str.Rotundă -Aleea Rotundă-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu -Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldiș

-    Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldiș - Bd 1 Dec.1918 -Bd Basarabia - Str. Lucrețiu Pătrășcanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str. Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Câmpia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Amendamentul făcut la punctul 15 e valabil și la 16 și la 17.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri, 6 consilieri care nu au votat amendamentul d-lui consilier a fost aprobat.

Supun la vot punctul 16 suplimentar împreună cu amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 abțineri, 8 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări “Lucrări depavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Bd Unirii-Bd Burebista-Șos Mihai Bravu-Calea Călărașilor-Bd Cornelia Coposu-Bd IC Brătianu - Bd Unirii-Bd Burebista-Calea Dudești-Șoseaua Mihai Bravu-Splaiul Unirii-Bd LC. Brătianu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan-Bd Energeticienilor-Str Fizicienilor-Splaiul Unirii - Str Fizicienilor-Bd Camil Ressu- Theodor Pallady-Splaiul Unirii - Bd Theodor Pallady-Drumul între Tarlale-Drumul Gura Lacului-Drumul Gira Crivâțului-Bd 1 Dec 1918, Sub zona Bd Theodor Pallady - Str Liviu Rebreanu-Bd 1 Dec 1918-Str Postăvarul-Bd Nicolae Grigorescu-Str Burdujeni-str Ion Agârbiceanu - Str Liviu Rebreanu-Str Lunca Bradului-Aleea Lunca Mureșului-Aleea Rotundă-Str Rotundă-Str Firidei-Bd Camil Ressu - Bd 1 Dec 1918 Drumul Gura Crivăț ului-Drumul Gura Racului-Drum ui Intre Tarlale-Sos Gării Catel u-

9    9

Sos Dudești-Bă'^Basarabiei (Zonele CI; C2; E; H; G; 12:14; J; L)”.

Supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat amendamentul d-lui consilier a fost aprobat.

Supun la vot punctul 17 suplimentar împreună cu amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 abțineri, 8 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 suplimentar, ^Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 8 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct, “întrebări, interpelări, petițiții și informarea consilierilor”.

Da, d-na consilier!


D-na consilier GalbeniiAna Iulia

în legătură cu parcul Emil Gârleanu. Âm fost și eu la întâlnirea cu oamenii. La întâlnirea aceea ați spus că lucrările vor fi oprite. Lucrările nu au fost oprite. în urma sesizării la Garda de Mediu, ei au dat o decizie că lucrările nu sunt în regulă și că ar trebui oprite imediat. Nu știu dacă v-a parvenit respectiva decizie, însă consider că nu e normal că s-au continuat lucrările și că nu s-a respectat procentul acela de spațiu verde care trebuie modificată destinația.

Pi, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Lucrările de la parcul Emil Gârleanu, eu nu am promis că se vor opri, ba dimpotrivă, am promis cetățenilor de acolo că pe data de 1 iulie parcul va fi gata. Din nefericire, vremea, cu ploile astea, ne-a încurcat puțin și, de exemplu, zona cu spații verzi, acolo unde trebuie să aducem pământ fertil, din cauza faptului că e terenul moale și nu putem să intrăm să aducem pământ fertil pentru spațiu verde, să facem ceva frumos, este posibil ca să nu-mi pot respecta angajamentul pe care mi 1-am luat cu cetățenii să fie gata pe 1 iulie. Dar suntem foarte preocupați de chestiunea asta și sperăm ca vremea să ne permită să ne îndeplinim angajamentul pe care mi 1-am luat cu cetățenii din zonă. Deci, nici într-un caz nu am promis că o să oprim lucrările, ci am promis că până la 1 iulie o să finalizăm.

........................................................................................................D-na consilier Galbenu Ana Iulia..................................................................................................

Să înțeleg că nu se mai fac locurile de parcare, nu? Locuri de parcare se fac tot în zona terenului în care a fost parcul. Altă.... pe site-ul primăriei nu apara toate filmările de la ședință.

5    3

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. D-le consilier Mălureanu!

D1. Consilier Mălureanu Liviu

Voiam să vă întreb, până la urmă care e situația căminului C7 din Decebal. Acolo, am fost împreună cu colegii mei, sunt cazați muncitori. Deci, căminul C7 din Decebal, acolo sunt cazați muncitori. Hotărârea de consiliu e foarte clară, acolo se cazează doar elevi. Să se respecte hotărârea de consiliu, că de aia am dat-o! Dacă s-au luat măsuri pe partea asta, că noi am semnat încă din ședința trecută această problemă. Aceasta e doar una din teme. în al doilea rând, din păcate, un eveniment nefericit, dar problema se pare că nu a fost doar în respectiva locație, acolo, din păcate, a fost evenimentul nefericit. Băncile sunt vandalizate, rămân cuiele pe dinafară, iar un copil s-a lovit în aceste Cuie și a ajuns la spital, internat. Vă arăt poze.

;■isl ;5    ■, Vfe;;âK}~£?'    ; V î-

vA\r    /£?

- v‘^    /«"•

Cuie, șuruburi! Domnule primar, vorbim despre o treabă serioasă, d-voastră faceți semantică. Un obiect ascutit care iese din bancă! E mai bine asa? Problema nu e doar

>    5

în zona respectivă, mi-au semnalat cetățeni, apoi, în alte zone probleme identice, cu bănci din care ies cuie, șuruburi, cum vreți să le spuneți, în care se pot accidenta cetățenii și, în cazul acela, chiar un copil. Culmea e că respectiva bancă era într-o zonă foarte tranzitată, vis-a-vis de parcul IOR, adică nu vorbeam de undeva, într-o zonă retrasă, unde nu e circulație. Eu înțeleg că cetățenii au și ei datoria să semnalizeze unde sunt probleme dar avem Poliția Locală care patrulează respectivele zone. Aș ruga, pentru că sunt aici reprezentanții Poliției Locale, dacă se identifică asemenea probleme, să se semnaleze. Nu trecem pe lângă ele și nu luăm nicio măsură, pentru că apar accidente. De asemenea locurile de joacă, le-am dat doamnei director respectivele locații, nu e un caz izolat, sunt mai multe locuri de joacă care au fost semnalate cu defecțiuni. Recomandarea mea e ca în respectivele locuri de joacă să se afișeze un număr de telefon direct, în care să poată fi apelat cineva din direcție și să se poată face intervenția cât mai rapid. După cum știți bine, dacă se semnalează prin Relații Publice mai durează, între timp se pot întâmpla accidente. Asa, un număr de telefon .... deci asta e recomandarea mea! Aici vin si cu o recomandare foarte practică: puneți un număr de telefon la care se pot contacta cei care iau măsuri, să vină și să nu dsureze nu știu câte zile, săptămâni până vine cineva, până găsește mailul, până rezolvă problema... acolo vorbim despre copii. D-na director știe că nu au fost doar așa niște chestii semnalate doar ca să fie semnalate. Și un răspuns pe care am înțeles că o să-l primesc dar vreau să-l mai pun o dată pe tapet, pe bugetul participativ ce se întâmplă, știți discuțiile, a fost grăbit procesul să depunem repede, în câteva săptămâni proiectul, să voteze cetățenii în câteva săptămâni proiectul, am fost de acord, pentru că trebuie să facă și hotărâre de consiliu și mai durează, dar deja au trecut 2 luni de zile și nici măcar nu avem hotărârea. Am făcut rabat de la niște aspecte calitative, cum ar fi să avem un site de calitate, și d-voastră ați fost de acord că au fost probleme tehnice care nu se putea u rezolva așa repede cu ceea ce avem la dispoziție în Primărie, tocmai pentru a grăbi procesul, pentru a avea aceste hotărâri aprobate și implementate anul acesta. încă nu avem nici măcar hotărârile. Au trecut 2 luni. Practic, am forțat cetățenii să depună cât mai repede proiectele...

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

D-le primar!


Dl. Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

D-le consilier, eu vă înțeleg, confundați cuiele cu șuruburile, sper că nu vtse întâmplă foarte des să confundați lucrurile. Deci, v-am întrebat pentru că de la d-voastră știu la ce mă aștept. Adică am vrut să mă asigur că discutăm de Sectorul 3. Noi, în Sectorul 3, nu avem cuie în băncuțe. Și, să nu cumva ca d-voastră să fi văzut cine știe unde așa ceva și unde, noi să nu putem interveni, fiind în-afara Sectorului 3. De Ia d-voastră mă aștept să aveți oarece erori, așa cum ați avut și cu terasa din parc, la care am fost personal, cu d-voastră, unde spuneați că a fost edificată recent, și oamenii mi-au spus că e acolo de vreo 7-8 ani. Ca să știm despre ce vorbim. Deci, atâta vreme cât avem probleme cu vandalismul, e adevărat că noi trebuie să acționăm cât se poate de rapid, cât se poate de prompt. Ne ajută foarte mult sistemul de supraveghere pe care o să-l implementăm în Sectorul 3, să sperăm că e gata până anul viitor pe vremea asta, astfel încât să putem să limităm astfel de incidente, într-adevăr nefericite, care nu doar că ne crează pagube la primărie, din bani publici, ci pur și simplu pun în pericol, e adevărat, integritatea și sănătatea copiilor. Suntem preocupați de chestiunea asta și pot să vă spun că acest demers a început deja, pe anumite locuri de joacă avem deja postată plăcuță cu număr de telefon. Demersul continuă, sperăm că în cel mai scurt timp să avem număr de telefon pe toate, mă rog, afișat la toate locurile dejoacă.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilier!

Dl. Consilier Voinea Inocenții! Ioan

Am și eu un caz punctual. Sigur că am încercat neinstituțional să rezolv problema, poate nici acum, instituțional, nu știu dacă o să se rezolve. E un caz punctual, un om care, săracul, nu are ambele picioare și a rugat și el să fie ajutat cu un loc de parcare pentru că are o mașină în dotare și i-ar fi greu să ajungă foarte departe, unde ar găsi un loc de parcare. Am ținut să o spun și la microfon pentru că am impresia tocmai pentru că am intervenit eu pentru chestiunea asta s-ar putea să nu-i fi făcut un bine, având în vedere supărările pe care le pricinuiesc aici, în ședință.

Dl. Director Ilie Petre Iulian - Direcția Generală Impozite și Taxe

Locale

îmi pare rău dar nu înțeleg unde este problema să i se atribuie un loc de parcare. Conform Regulamentului se atribuie prioritar și gratuit pentru persoanele cu handicap locomotor, se atribuie locuri de parcare. Probabil nu sunt locuri în


bateria unde dorește dânsul sau în momentul în care vor fî afișate i se va atribui prioritar și gratuit locul de parcare.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilier Ene!

Dl. Consilier Ene Stelian

Asta voiam să spun, conform regulamentului nu e o situație care s-o discutăm aici, trebuie să facă cerere și trebuie să primească, conform legii, bineînțeles.

Dl. Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le Popa!

DL Popa Haralambie Victor

Bună ziua din nou. Revin în atenția d-voastră după un an de zile, anul trecut, în aceeași lună, pe 30.06.2017, am ridicat problema copiilor și a activităților fizice și sportive pe care aceștia ar putea să le practice în perioada de vacanță și nu numai, în curtea școlii și nu numai. După cum știți, din nou anul acesta lipsa proiectelor pe domeniul sportiv este prezentă. Sunt doar 2 proiecte pe domeniul sportiv care au fost admise în vederea finanțării.

Prima întrebare: care sunt măsurile pe care urmează să le întreprindeți, având în vedere că situația, după un an de zile, nu s-a schimbat, privind activitățile fizice și sportive pentru copii?

A doua întrebare, referitor ia bugetarea participativă, în 2015 ați avut'THr proiect în Sectorul 3 “Festivalul jocurilor ADK”. Același proiect a fost înscris în cadrul bugetării participative. Acest proiect este deja implementat. Există studiu de piață pentru el având în vedere că s-a desfășurat și anul trecut. Nu înțeleg de ce se întârzie procedura aceasta de bugetare participativă. Aș avea, în final, după aceste 2 întrebări o propunere. De altfel, propunerea am mai tot prezentat-o în fața d-voastră, aceea de a avea inițiativă și a derula o dezbatere publică invitând toți factorii decizionali pe domeniul sport și bineînțeles, toți reprezentanții beneficiarilor pe domeniul sport. De ce nu, Primăria Sector 3 să fie inițiatoare a unui astfel de demers! Dacă considerați util și benefic, noi, ca și asociație, cu o experiență îndelungată în Sectorul 3 în zona activităților fizice și sportive vă putem sta la dispoziție oricând în vederea derulării unui număr cât mai mare de activități în domeniul sport. Vă mulțumesc.

Y>;

iS/$- <Y;    • B

?'V- -VV KSi


BL


22


DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionul

Mulțumim frumos. Din partea aparatului!

D-na Director Executiv Matei Mioara - Direcția Cultură, Sport și

Tineret

Bună ziua. Mă bucur să vă spun că anul acesta la selecția de proiecte cu finanțări nerambursabile am avut mult mai multe proiecte sportive decât în anii anteriori. Din păcate, aceste proiecte sportive nu au îndeplinit criteriile de finanțare. Asta ca să vă răspund. Printre altele, din câte îmi amintesc, oricum e o informație publică pe care o regăsiți pe site, inclusiv d-voastră ați depus proiect dar după ora limită de depunere. Există o posibilitate, ca lumea din zona sportului să nu înțeleagă care sunt rigorile finanțărilor și din cauza asta să avem atât de puține proiecte sportive la finanțări.

în altă ordine de idei, activitatea sportivă din Sectorul 3 se desfășoară. Sectorul 3 e cel mai performant sector în toate zonele sportive școlare. Nu știu în ce măsură cunoașteți aceste informații dar avem copii premiați la absolut toate disciplinele sportive, în tot ce înseamnă competiții școlare. Competiții care acaparează și profesorii de sport și toate resursele pe parcursul anului școlar.

Cu privire la situația cu curțile școlilor pe mine mă depășește, dar revenind la bugetarea participativă, v-am trimis astăzi un răspuns d-voastră și încă un răspuns către cineva care voia să știe care e stadiul proiectelor. Proiectele care au fost repartizate Direcției Cultură, în acest moment se află într-o etapă de documentare. Faptul că d-voastră ați depus acest proiect aș vrea să înțelegeți și să înțeleagă toată lumea că nu înseamnă că primăria va finanța în mod direct. Adică, dându-vă d-voastră sau altei societății banii ca să faceți implementarea. Noi suntem obligați să facem o documentare de piață, noi. Această documentare de piață este bază a tuturor documentelor premergătoare demarării unei proceduri de achiziție publică. Nu îngreunează nimeni în niciul fel însă studiul de piață noi trebuie să-l facem. în altă ordine de idei, iarăși, nu știu dacă este cazul, dar aș vrea, pentru că mi se pare că am ajuns cu discuțiile astea foarte departe, vis-a-vis de proiectul pe care l-ați implementat în anul 2015, din fericire s-a finalizat procesul în favoarea primăriei. Mulțumesc.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilier!

O/$V


ș V-iS.


\ rt- u lW<


Xr-

Dl. Consilier Iacob Cezar


\x>sî<l

x/J u'L j *#■

Vreau să pun doar o întrebare rapidă pentru dl primar, referitoare la un PUZ care s-ar putea să știe dl primar mai multe despre el. Este zona din prelungirea zonei Ozana, acum încă nu e aprobat PUZ-ul, dacă aveți cumva informații despre el? Am fost și acolo, în zonă, să văd. E o zonă care începe acum să se dezvolte dar, mă rog, într-un mod haotic, și am înțeles că la un moment dat ar fi fost niște probleme de la Ministerul Culturii. Am înțeles că s-au dat dar cu niște condiționalități dar nu prea știm... dacă știți cumva mai multe informații, s-o luăm pe direcția scurtă, că ele se pot afla....

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mulțumesc pentru întrebare. într-adevăr, am rezolvat la Ministerul Culturii, am luat astăzi și avizul de circulație, cu complicațiile de rigoare, pentru că un astfel de demers e oricum dar nu simplu. Mai avem să trecem de Mediu, mai avem vreo 2 avize dar relativ simple, pe partea de SRI și MAL Să sperăm că undeva, sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie suntem gata cu el pentru Consiliul General. Este esențial pentru Sectorul 3, este absolut esențial, cel puțin din perspectiva străzilor, celor 60 de străzi, dar nu numai. Noi trebuie să reglementăm foarte multe zone, de exemplu, în Sectorul 3 PUG-ul prevede foarte multe zone industriale, industrie grea, ceea ce nu ne dorim. Adică avem nevoie de dezvoltare dar dezvoltare urbană, nu dezvoltare industrială. Cu acest PUZ, într-adevăr, reglementăm chestiunea asta. Vă asigur că suntem preocupați permanent, chiar și azi am avui o discuție cu dl. Profesor Machedon care este coordonatorul acestui PUZ și care e și în echipa de efectuare a PUG-ului Municipiului București. Să sperăm că vom respecta termenul de sfârșit de august, început de septembrie, să-l avem în Consiliul General.

DL Consilier Iacob Cezar

Doar o mică întrebare. Ce se poate face pentru acea zonă, în lipsa PUZ-ului, pentru moment, pentru că bănuiesc că nu sunt foarte multe? Nu știu, pe partea de salubrizare sau ceva? Sau de forțare a antreprenorului care dezvoltă acolo ceva? Că e zonă privată.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Pe partea publică putem să demarăm investiții pe partea de utilități și de asfaltare a străzilor. De asemeni, demersuri de a lăți străzile pentru că, îndeobște, străzile acolo sunt exploatare agricolă, de 4 m, ceea ce e total în neregulă. Pe partea privată noi putem să reglementăm mai bine3 dacă ne ajută și reglementările urbanistice. La ora asta este, să nu zic haos, dar nici departe. Și fiecare vine și-și face câte un PUD, câte un PUZ, fiecare cum dorește și, da, aveți, dreptate, dezvoltarea este haotică pentru că nu există ceva coordonat, fiecare dezvoltă cum se pricepe, cu documentațiile urbanistice corespunzătoare mai mult sau mai puțin. Repet. Este esențial să aprobăm acest PUZ. Mulțumesc pentru întrebare.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos.Vă mulțumesc pentru participare! Declar ședința închisă!


____________

............SECRETAR AL SI MARIUS


întocmit: Gheorghișan Elena Buhoci Cristina


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Abstain ( Vote: 2 )

Tudorache Andrei Cristian

Np-Voțing (Total: 4) / ; ? Fatu Adrian Pelinaru Cornel


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Livia

1 -î"

Gutium Narcisa-Veronica


Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan


Malureanu Liviu


Proposal Name;

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 15 j

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă iuliana

No (Vote: 3)

Galbenu Ana Iuiia

Abstain ( Vote: 5)

Fatu Adrian Tudorache Livia

No-Vpțing {Toțalt 5 j Ene Stelian Bogdan Marinescu Ionela


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Gutîum Narcisa-Veronica Popescu Romeo

Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Malureanu Llviu

Pro posalName:

Punctul 1 Aprobare P-V S.E. 18.06.2018

Yes <Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Ene Steîian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana luiia

Galbenu Mîrcea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineaia Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vpte:0)

Absțaîn ( Voie: 1) Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 0 )

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total; 1)

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stefian Bogdan Galbenu Ana lulia lacob Cezar Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No { Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 2 )    /

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Maiureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Vaferica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stelian Bogdan

Gaibenu Ana lulia

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Gaibenu Mircea Mihai

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstațn {Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1)

Voirea fnocentiu foan

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenii Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian lonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain(Vote:1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Totalfl )

Voinea Inocentiii loan

ProposalName:

Punctul 6

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin îonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

NoAVotirig ( T otal: 2)

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasifiu Mariana


Tudorache Livia


Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 7 }

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

Hb-V&ti ng ( Total: 2 )    ' <

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Fiorin Marineata Mareei Pefinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Votezi)

Galbenu Ana lufia

Abstain ( Vote: 6 )

Erie Stelian Bogdan Maiureanu Liviu

No-Vot ing (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut lacob Cezar Voinea Inocentiu loan

Tudorache Livia


Yes ( Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Fatu Adrian

Hontaru Vaferica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luiiana

Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain { Vote: 5 )

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Galbenu Ana iulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting ( Total: 1 )

iacob Cezar

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Fatu Adrian

Hontaru Vaierica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Cfprian Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornei

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutîum Narcisa-Veronîca

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0)

Abstain ( Voie: 5)

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu ioan

lacob Cezar

No-Votlng {Total: 2)

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes ( Vote:18 )

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 1 j

Ene Stelian Bogdan

Abstain ( Vote: 8 )

Fatu Adrian Malureanu Liviu Tudorache Livia

No-Voting {Total: 1 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai Moidoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan

Enachescu Marian Daniel lacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Absfairt (V6te:1)    /

Sima Elena Daniela

No-Voting ( Total: 0 )

Yes { Voie: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Vaierica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No { Vote: 0 j

Âbsțaiii {Voite; 1 )

Sima Elena Daniela

Nd-Voting (Total: 0)

Comeanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan 

Yes ( Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Enachescu Marian Daniel

lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain { Vote: 7 )

Ene Steiian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica

Sima Elena Daniela

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1 )

Fatu Adrian

Yes ( Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 1)

Ene Stelian Bogdan

Abștaîn (Votp;2}

Galbenu Ana lulia

Nd-Voting ( Total: 1}

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Galbenu Mircea Mihai


Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian


Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin


Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Enachescu Marian Daniel


Fleancu Florin lacob Cezar


Marinescu Ionela Petrescu Elena


Sima Elena Daniela


Tudorache Livia Voicu Alin lonut


No (Vote: 1 )

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote:!) .....~ f    ;

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting(Total: 2)    V

Moldoveanu Lucian Ionel    Voinea Inocentiu loan

Yes ( Vpte: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No {Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain {Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Livia

Fatu Adrian

lacob Cezar

No-Votîng (foțal:2)

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoieta Mariana

Fleancu Fiorin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Vaierica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote: 4)

Galbenu Ana îuiia

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Livia

Abstain (Vote: 7 )

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Fatu Adrian

Maiureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Enachescu Marian Daniei

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Voie: 0)

Abstain [ Vote: 2)

Galbenii Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting ( Total: 7)

Ene Stelian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marînescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain {Vote: 2 }

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

NorVotiPSt (Total: 6}

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel


,0

\VW/nî

X^?»£Î>Z

Yeș (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie) Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 2)

Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total; 8 ) ,    •

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan


Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasîliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai Malureanu LiviuProposal Name:    \

Punct suplimentar 3

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: i )

Voinea Inocentiu loan Ahstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 7)

Ene Steiian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


ț.-.i.    S-..Î.S.S    •>.$ ți.    7 :w..=! hj.

Galbenu Ana lulia lacob Cezar


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain J (■ Voțeî' 0} '    '■    :-A;S ',:i    i A'i <- , YÎY    V, ?!;    țiS. Y fi, j;S

No-Votinș (Total: 7)

Gaibenu Mircea Mihai Malureanu Liviu


Gaibenu Ana lulia lacob Cezar


Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian ionel

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voîcu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luiiana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu ioan

Âbstăin (Vote: 0)

No-Voting ( Total:7 )

Ene Steiian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 22)

Bâetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Voie: 0 )

NorVotipg (Total; 7 )

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Do bre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Pefinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote:1)

Voinea fnocentiu loan

Abstain ( Vote: 0)

No-Voting (Total: 8)

Ene Stelîan Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fleancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin ionut


Galbenu Ana lulia iacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel


Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu


Yes (Vote: 22)    ,

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 0 j

Np^Vpțing (Total: 7 )

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moidoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Yes ( Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting ( Total; 8)

Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia lacob CezarYes (Vote: 1)

Pelinaru Cornel

No (Vote: 3)

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Voicu Alin lonut

Abstain ( Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Marineata Marcel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No-Voting (Total: 8)

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Proposai Name:    v

Punct suplimentar 11

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Comeanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 2 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Țotal: 8 )

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 2 )

Tudorache Livia

Abstain { Vote: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting {Total: 8)

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia lacob Cezar


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote:2)

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Âbstain (Vote:2)

*

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 7)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes ( Vote: 19 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Pelînaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Afin lonut

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 1)

Tudorache Andrei Cristian

Np^Vpting {Țpțtâlș^)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin Marinescu loneia Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache Livia


Galbenu Ana lulia lacob Cezar


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Galbenu Mireea Mihai Malureanu LiviuYes ( Vote: 27 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fieancu Fiorin iacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 6 )

No-Votfng {Total: 3 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Maiureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voi nea Inocentiu loan


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoieta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marineata Marcel

Pelinarii Corne!

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Sima Elena Daniela

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 8)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Livîu

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Proposai Name:

Amendament 2

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie) Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă fuliana Voinea Inocentiu loan

No ( Vote:0 )

Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

NOrVotinig ( Total: 6 )

Galbenu Ana lulia lacob Cezar


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasîliu Mariana


Tudorache Livia

..    * " ''    A

Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu


Do bre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Voie: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 3)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 8 )

Ene Stei ian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia lacob Cezar Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu


Yes ( Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

No <Vote:0)

Abstain {Vote: 2 )

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Njb-Vbtîfig (Total: 3)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes ( Vote: 19 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Mareei Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0)

Abstain (Vote: 3)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 8 )

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia lacob Cezar Voinea Inocentiu loan


Do bre Alexandru Hontaru Vaîerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai Malureanu LiviuYes (Vote:22)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana Voinea inocentiu Joan

No (Vote.O) .

Abstain (Vote.O)

No-Voting (Total: 8)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu


6/26/2018 5:16:24 PM

Page 1 of 1