Proces verbal din 22.01.2018

PV al sedintei extraordinare din 22.01.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.01.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr.360/CP/î 8.01.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Marius Mihăiță -Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 25 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Ene Stelian Bogdan, Gutium Narcisa Veronica, Marinescu Ionela, Mălureanu Liviu, Tudorache Livia Și Voinea Inocențiu loan.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 22 ianuarie 2018. în sală sunt prezenți 25 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni?

Da, domnule consilier!

DL Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Domnule Președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinară din data de 22 ianuarie 2018 cu un proiect de hotărâre după cum urmează: ”Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea acordării unui împrumut societății Algorithm Residential S3 SRL”. ■

DL Președinte de ședință -Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, domnule consilier! Supun la vot propunerea domnului consilier Corneanu. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri, propunerea domnului consilier a fost aprobată. Supun la vot ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri, un consilier care nu a votat ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 1L0L2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 25 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 295/1 LI 1.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 55”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, “Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 și a listei provizorii de investiții pe anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul suplimentar. "Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea acordării unui împrumut societății Algorithm Residential S3 SRL'\ Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier!

P-na consilier Galbenu Ana Iulia

La ședința trecută și, mă rog, ultimele două ședințe, s-a aprobat o majorare de capital social pentru Algorithm Construcții. Acum nu văd care este rostul ca Administrare Active sa acorde un împrumut Algorithm Residential. Vreau o lămurire!

DI, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Buna ziua tuturor. Am aprobat, într-adevăr, majorarea de capital social, dar banii nu i-am avut să-i dăm. Noi am fost de acord, de principiu. Banii nu i-am dat, de aceea are nevoie de împrumut, după care o să-i vină banii și dă împrumutul înapoi?:-..

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc! Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost

aprobat.

Mulțumesc frumos pentru participare. Declar ședința închisă.

O zi bună în continuare!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, VOICU ALIN IONUTSECRETAR AL SECTORULUI 3, MARiLyiymiĂiȚĂ


S!J i;

întocmit; Gheorshisan Elena <L VW

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.Proposaf Name:

Amendament 1


Yes ț Vote: 21 )

Baetica Nicoieta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Vaferica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Eiena Daniela Văduvă luliana

No (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mîhai

Abstain (Vote: 3 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0}


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei lacob Cezar Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiiiu Mariana


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin (onut


Galbenu Ana lulîa


Moldoveana Lucian ionel
Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoieîa Mariana

Enachescu Marian Daniel

lacob Cezar

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin ionut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 5)

Dumitru Constantin

Moldoveana Lucian Ionel

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 1) Galbenu Ana iulia

ț■

,-VF® / ;- VC.

” ■ ■■Proposal Name:

Punctul 1

Aprobarea P-V S.E.

11.01.2018

Yes {Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Moldoveanu Lucian tonei

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luiiana

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Marineata Marcel

Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Votî ng (Total: 0)Proposal Name:

Punctul 2

Yes {Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No {Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian ionel

No-Voting { Total: 0 )

Corneanu Antonio Ciprîan Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar Pehnaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihat Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Aiin lonut
Proposal Name: Punctul 3

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Honiaru Vaierica

Peiinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiiiu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Marineata Mareei

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Fleancu Fiorin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

No { Vote: 3 )

Dumitru Constantin

Galbenu Mircea Mihai

iacob Cezar

Abstain { Vote: 2 )

Galbene Ana lulia

Moidoveanu Lucian ionel

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punct suplimentar 1

Yes (Vote; 18)

Baetica Nicofeta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă iutiana

Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No { Vote: 5 )

Dumitru Constantin

lacob Cezar

Galbenu Ana iulia

Moldoveana Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 0 )

1/22/2018 3:21:10 PM

Page 1 of 1