Proces verbal din 21.05.2018

PV al sedintei extraordinare din 21.05.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 21.05.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 91360/17.05.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și doamna Director Executiv - Neacșu Florentina -reprezentantul Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 27 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dobre Alexandru, Ene Stelian Bogdan, Mălureanu Liviu și Petrescu Cristian.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 21.05.2018.

înainte de a începe ședința, doresc să spun un călduros ‘Ta mulți ani!’' colegilor

noștri, de Sfinții Constantin și Elena.

în sală sunt prezenți 27 de consilieri.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua tuturor! Când avem foarte mulți sărbătoriți în aceeași zi văd că se defectează și sistemul. "La mulți ani! domnul Dumitru Constantin, domnul Radu Constantin.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos!

în sală sunt prezenți 27 de consilieri.

Va supun spre aprobare ordinea de zi. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 04.05.201Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru procesul verbal a fost aprobat.

4V74L

-i-    /f">    4<:’* •••••••• /

/2/A: .•,•-••'

z

\ 5r t'f> ‘ f :' 'țy ,'<I* n*'4

Trecem la punctul 2, „Proiect de hotărâre privind completarea anexei referitoare ' la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, aprobată prin HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare''. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018". Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier!

P-na consilier Paunică Adriana

Mulțumesc, d-le președinte. Am de tăcut un amendament.

Având în vedere deschiderea apelului de depunere a proiectelor pe POR, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, se impune întocmirea documentației tehnico-economice, propun majorarea sumelor repartizate în buget la Capitolul învățământ, la subcapitolul învățământ secundar superior 65,02.04.02 Secțiunea de dezvoltare, Titlul 71 Active nefmanciare, pe trimestrul II cu 350,00 mii lei, pentru următoarele obiective:

1.    Expertiza tehnică, Audit energetic si DALI - Lucrări de creștere a eficienței energetice si modernizare - Colegiul Tehnic Mihai Bravu- clădire ateliere: 100,00 mii lei;

2.    Expertiză tehnică. DALI și Studiu de Fezabilitate - Colegiul Tehnic Anghel Saligny - Demolare clădire ateliere și edificare imobil destinat învățământului dual: 250,00 mii lei.

Concomitent cu diminuarea bugetului la Capitolul 70.02 - Locuințe Secțiunea de dezvoltare, Titlul 81 Rambursări credite, pe trimestrul II, cu suma de 350,00 mii lei. Mulțumesc!

PI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot amendamentul d-nci consilier. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 4 abțineri, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Da, ri

na consilier!

P-na consilier Galbenu Ana lulia

Mulțumesc! Am observat din nou foarte multe lucrări de reamenajare peisagistică la școli, grădinițe. Foarte bine! Nu e nicio obiecție la asta. Problema sunt costurile. Iar sunt sume trecute, foarte mari și. cum am mai cerut și până acum, costurile detaliate pentru lucrările dinainte în care iar erau trecute foarte mult și ați zis că la sfârșitul proiectului ni se vor furniza datele detaliate. Nu au venit nici până acum și acum ne uităm iar la niște sume de milioane de lei pentru Școala Gimnazială nr. 20. nr. 22. De asemenea, aș vrea să știu care e situația la Liceul Mihai Bravu, unde se efectuează lucrări.

PL Popescu Marius - Șef Serviciu Investiții,, Lucrări Publice

Suma pe care o vedeți la rectificare acum este repartizată pe 16 unități școlare, adică o sumă medie de 200 mii lei pe fiecare unitate. Chiar este modică. Sunt multe pe credite


de angajament, dacă observați! Am să vă fac o listă, pe care v-am mai dat-o câh&$i^enițy; la noi, în vizită. Vă fac o listă la zi.

PL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă vreți să vă pună la dispoziție chestiuni mai vechi, pentru că tot ce e nou acum e conform Hotărârii de Consiliu, totul pe site. Dacă nu vi s-au pus la dispoziție, o să vi se pună la dispoziție.

P~na Consilier Galbenu Ana Iulia

Mai era o demolare, nu o găsesc acum, un spațiu din zona Dristor, preșcolar, ceva de genul ăsta. Pe lucrarea de investiții, aveți mai multe detalii despre...?

PL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă e vorba de Grădinița 239, chiar aici, în spatele blocului, vis-â-vis de noi, e cu bulină roșie, RS1, adică stă să cadă. De aceea am și evacuat copiii de acolo pentru că. Doamne ferește, e risc de colaps.

P»na Consilier Galbenu Ana Iulia

încă o întrebare. Parcul Gârleanu, știu că s-a făcut schimb de terenuri la CGMB, aici văd că apar alocate sume pentru creșterea atractivității, reamenajare. întrebarea este. nu ține, deocamdată, tot de CGMB, dacă ei au făcut schimbul de terenuri?

PL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

D-le Primar!

PL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

El a fost și este la noi. Punct!

PL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilier!

PL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Referitor la Școala 22 Mexic, ca e prevăzută și aceasta în buget, mai e puțin și se încheie și cel de-al doilea mandat al meu și tot reclam un canal în mijlocul unui teren de fotbal. E cumva prevăzut și ăsta să fie mutat de acolo și să facem, într-adevăr, un teren de fotbal practicabil?

PI, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ambele terenuri sunt prevăzute. Cel cu problemă o să fie cu gazon sintetic, celălalt o să fie cu tartan. Fotbal, respectiv handbal, baschet și similare.

PL consilier Voinea Inocențiu ioan

Și acum e cu teren sintetic respectivul teren, numai că la punctul de la 7 metri este un canal.... Știți de el. da!

PL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos.

.,v Ay-

/A4/A    NA

l^U \V'<HJf; ViiA A^u /^/

Vă supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul dmeîVșțșiîț^/U


Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, "Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de analiză

a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL în vederea derulării ulterioare în comun de către Consiliul Local al Sectorului 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte'. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier!

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-le președinte. Grupul de consilieri PSD îi propune să facă parte din Comisia de analiză a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL pe următorii consilieri: Fleancu Florin, Marineață Marcel, Radu Constantin și Honțaru Valerica.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri? Da, d-le consilier!

DL Consilier Făta Adrian

Grupul PNL, pentru aceeași comisie, propune pe domnul Inocențiu Voinea.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilier!

DL Consilier Enăchescu Marian Daniel

Buna ziua! Grupul PMB propune pe ilustrul domn consilier Enăchescu Marian Daniel.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-na consilier!

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Din partea grupului USR d-na Narcisa Gutium și Ionuț Moldoveanu.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilier!

DL consilier Marineață Marcel

îl propun să facă parte și dl Popescu Romeo, din partea grupului ALDE.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Vă rog să tipăriți buletinele de vot!

- ARE LOC VOTAREA -

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Rog Secretarul Comisiei de Validare să dea citire rezultatului!

DL Consilier Popescu Romeo

27 voturi pentru

25    voturi pentru 27 voturi pentru

26    voturi pentru

27    voturi pentru 27 voturi pentru 27 voturi pentru 27 voturi pentru 26 voturi pentru


Rezultatul votului este următorul: Dl. Fleancu Florin Dî. Marineață Marcel Dî. Radu Constantin D-na Honțaru Valerica Dl. Voinea Inocențiu D-na Gutium Narcisa DL Moldoveanu Lucian DL Popescu Romeo DL Enăchescu Daniel


PI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Supun la vot proiectul de hotărâre. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, o abținere, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a

fost aprobat. Mulțumesc pentru participare.

Declar ședința închisă!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,,,^ VOICtl ALI$) IONUT Za


SECRETAR AL

MARIUS MIgO


FtULUI 3,


întocmit: Gheorghișan Elena

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposa! Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 27 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenii Ana lulia

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Honiaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moidoveanu Lucian ionet

Paunica Adriana

Peiinaru Cornei

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

. 'YYy v-

7    YY\

'îî'fr'i


g Sfe

............    V%S*/


Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-V S,E, 04.05,2018

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana iulîa

Galbenu Mircea Mîhai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No {Vote:0)

Abstain (Vote: 0) No-Voting (Total: 0 )

Mi

.07


wx

i/'W


ju_


Proposai Name:

Punctul 2

Yes (Vote: 27 )

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniei GaSbenu Ana iulia Montam Vaierica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin îonut

Dumitru Constantin Fleancu Florin Guiium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea înocentiu loan

■    / u

• ■    ■'■'U

.    V/.

“S ■

, "■

Proposal Name:

Amendament 1

Yes (Vote: 23 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Gutium Narcisa-Veronica Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Afin Ionul

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana Sulia Moldoveana Lucian ionel

No-Voting {Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprîan Fatu Adrian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan


Galbenu Mircea Mihai


Dumitru Constantin Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


lacob Cezar


Jf' fS? /    •••;•,? •••

v...u

IO--

! 2 o

.,>1^

i ‘F'.Wfî X V G'-1*'

V"> \'X-

X \1'Ț/ •/

.■MW /


Proposai Name:

Punctul 3

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoîeta Mariana Fleanca Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă iuîiana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 9)

Dumitru Constantin Galbenu Mircea Mihai Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Fatu Adrian lacob Cezar Tudorache Uvia

Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia Moidoveanu Lucian ionel Voinea Inocentiu loanWs;sa'


Proposai Name:

Punctul 4

Yes (Vote: 25)

Baetîca Nicoieîa Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenii Mircea Mihai iacob Cezar

Moldoveanu Lucian tonei Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voîcu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Galbenu Ana lulia

No-Voting {Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă iuliana


Dumitru Constantin Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


5/21/2018 4:39:10 PM

Page 1 of 1