Proces verbal din 17.07.2018

PV al sedintei extraordinare din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

/Wo ,, •< 1^-,


V£\r


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 17.07.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 129685/CP/13T7.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin N egoi ță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și doamna Director Executiv - Neacșu Florentina -reprezentantul Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 25 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Băiețică Nicoleta, Tudor Elena, Dumitru Constantin, Mălureanu Liviu, Tudorache Livia și Voinea Inocențiu loan.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Bună ziua, domnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 17.07.2018.

?    3

---------- -    - -    - însa!ă- suntprezenți24 deconsilieri;Vă supun spre- ap roba re ordineade z i cu ce! c

19 puncte. Propuneri, obiecțiuni? Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, un consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 03.07.2018. ” Propuneri, obiecțiuni? Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, punctul 1 a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Complexului Educațional Lauder-Reut în „Complexul Educațional Laude-Reut”, începând cu anul școlar 2018-2019.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, punctul 2 a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în Str. Nerv a Traian nr. /, bloc K6, tronson 11, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza HCGMB nr. 207/20.09.2007.” Propuneri, obiecțiuni? Spuneți domnule consilier.

Dl. Consilier Fătu Adrian

O întrebare scurtă. Am înțeles că acolo funcționa Agenția Națională Antidrog. Nu


a funcționat niciodată. Ok. în ce se transformă? E vreun plan? Mulțumesc!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor! Un lucru făcut prost de la bun început. Adică ni s-a dat nouă în

administrare cu destinație să se ducă la ANA Sector 3. Nmumai că cei de la ANA nu au vrut să o preia până când nu o amenajează Primăria Sector 3. Iar Primăria Sector 3 cu mult înainte să fiu eu pe aici, și bine au făcut, nu au băgat bani într-o clădire care nu era destinată Primăriei Sector 3. Pe cale de consecință ori ne-o dau nouă pentru noi, găsim, facem ceva acolo, un birou de Poliție Locală, o grădiniță, un punct de colectare taxe, îi găsim o destinație ceva și atunci investim noi să o facem funcțională. Dar noi ca să o facem funcțională să o dăm așa pe tavă cuiva, mie mi se pare profund în neregulă, ceea ce nu s-a întâmplat în Primăria Sector 3 și repet cu mult înainte să ajung eu aici și bine au făcut.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar . Votați, vă rog! Spuneți doamna consilier.

D-na Consilier Galbenu Ana - Inlia

Formularea “la dispoziția Consiliului Local” dacă e ok din punct de vedere legal.

D-na Director Executiv - Ne acșu Florentina

Din punctul meu de vedere eu avizez de legalitate această hotărâre.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.______________________________________________________________________________________________________________________

Trecem la următorul punct, la punctul 4 "Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoutilitara-automacara cu operator manipulare-Serviciul Administrativ- Biroul Ridicări Auto. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3pe anul 2018. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 475/28.09.2017 — referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 81”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 476/12.10.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 82” .Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Zr$yh    \Ov

? “$57 O ',/$-&# x

/pfe ^Vv:w hA Șr-S^ \ <7^ y

/<£/

Cu 23 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotăra aprobat.

Trecem la punctul 8 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3~'nf/ 477/12.10.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 83”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 478/12.10.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 84”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 571/27.11.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 87”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ”Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții - Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!__________________________________________________________________________________________________

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 “Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 256/26.06.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A venit domnul consilier Galbenu Mircea Mihai. în sală suntem 25 de consilieri.

Trecem la punctul 14 “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de

investiții „Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 "Proiect de hotărâre privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.” Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier.

D-na Consilier Galbenu Ana - Iulia

Acum prioritizăm societățile comerciale ale primăriei. Ok, foarte bine că....Nu înțeleg, ele nu fac față concurenței? De ce trebuie să le favorizăm? Așa scrie, acord de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3. Prioritizare ce înseamnă? Care este rostul acestui acord, dacă..?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă răspund doamna consilier. Discutăm de faptul că societățile noastre au prioritate în a-și face lucrări unele celeilalte, adică: dacă societatea de construcții are de amenajat un spațiu verde în curte proprie....dacă citiți expunerea și toate cele o să vedeți că mi se pare normal ca prima ofertă să o ceară societății surori, societatea Spații Verzi sau ADP care este deținută de Primăria Sector 3. Dacă societatea de Spații Verzi are nevoie să-și monteze niște camere de supraveghere în pepinieră pentru că are 15 ha dc supravegheat, cu copaci din producție proprie în valoare de milioane de euro și are nevoie de supraveghere, eu cred că trebuie să ceară prima ofertă la societatea noastră de IT. M-ați înțeles ce înseamnă?! Sunt competitive, nu sunt competitive, e prima ofertă, nu are obligativitatea să încheie contract. Dacă de exemplu, societatea noastră de Spații Verzi pune iarbă mai scump decât o societate privată, să se ducă să pună iarbă cu acea societate privată, dar în același timp are obligația să mă anunțe pe mine că o societate privată i-a făcut ofertă mai bună decât societatea noastră de Spații Verzi.

De unde ați ajuns d-voastră la concluzia că nu sunt competitive?

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Spuneți doamna consilier.

D-na Consilier Galbenu Ana - Iulia

Nu știu cât de competitive să zic....vorbim de întrerupt și de politețe, dar mă rog, la fel ca d-voastră. Eu cred că nici d-voastră nu știți cum operează aceste societăți.

Aceste societăți trebuie să lucreze și în mod transparent, vorbim de o negociere directă, acolo așa se zice, să urmeze după ofertă negociere, dăm drumul la negocieri directe între societăți. Dacă tot vorbim de societăți, ca societățile să publice toateproiectele la care lucrează, să publice documentația la care lucrează și lucrările corect și legal. Vorbim și de societatea Investiții Spații Verzi și de Străzi care nu-și pun niciun fel de panou la lucrări, nu prezintă proiectele și afectează, de exemplu lucrări, am fost tocmai acum vin de la o lucrare unde au fost distruși copaci, scoși din rădăcină copaci. Nu știu dacă există și au refuzat să vorbească, să prezinte un... ..în baza cărui aviz. Știți ce răspuns am avut din partea oamenilor de acolo? "Aceștia sunt copaci sălbatici, putem să-i distrugem". Așa că lăsați-mă să mă îndoiesc de calitatea și de modul în care operează.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mă abțin să fac vreun comentariu referitor la faptul că n-are nicio legătură ce spuneți d-voastră cu subiectul nostru și când zic nicio legătură, nu are nicio legătură. D-voastră ați făcut o afirmație conform căreia, noi dăm hotărârea asta numărul 15 ca să ascundem faptul că societățile noastre nu sunt competitive, ceea ce este profund neadevărat, nu are nicio legătură. Și când ați spus că nu înțelegeți, de asta v-am și aprobat. Iată că gândim similar. Cu asta sunt de acord că nu înțelegeți. Dar altceva, nu are nicio legătură că negociere directă. Da, pot face negociere directă, dar negocierea trebuie să plece de la ceva. Acel ceva se numește ofertă, stimată doamnă consilier. Dacă vreo societate de a noastră pe aceași lucrare sau pe aceleași produse face o ofertă mai mare decât o firmă din piață evident că va încheia contract cu acea firmă din piață, dar acest lucru eu trebuie să-l cunosc, că o societatea de a noastră a făcut o ofertă necompetitivă.

Faptul că d-voastră de la societăți și de la ascunderea vezi Doamne a competivității

societăților noastre ați ajuns la copacii scoși din rădăcină de nu știu cine, e o chestiune în___

care d-voastră încercați să mascați tocmai ce ați afirmat că nu înțelegeți. Dar despre ce lucrare și despre ce copaci discutăm? Că am scos noi din rădăcină copaci, hai să fim serioși,; chiăTnu facemnoi așacevă-“Este adevărat că în curtea biocuiui se mai întâmpiă să avem acei arbuști, unii chiar copăcei care cresc spontan și care sunt mici și dau un aspect foarte urât, nu suntem jugla amazoniană doamnă, suntem totuși București și ne vrem capitala țării, o țară europeană. Pe cale de consecință, orașul trebuie să arate într-un mod civilizat, repet nu suntem junglă. Noi, că am văzut că ne dau unii lecții pe la televizor și pe tot felul de forum-uri cum se plantează și cum se cresc copaci. Dacă vă interesează cum se cresc copaci, puteți să ne contactați că suntem specialiști în domeniu, avem cea mai mare și cea mai frumoasă pepinieră din România. V-o putem prezenta și vă arătăm cum se face, chiar să știți că este un business bun, vi-1 putem prezenta în speranța că și înțelegeți ceva.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Spuneți doamna consilier.

D-na Consilier Galbenu Ana - Iulia

Atunci chiar aș vrea să particip la o prezentare și să-mi spună dacă se respectă Regulamentul aprobat de primăria generală privind îngrijirea spațiilor verzi și mai ales a copacilor, dacă tot vorbim de specialiști. De specialiști a fost făcut și trebuie respectat, în baza acestui Regulament

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Spuneți domnule consilier.


DL consilier Ene Stelian Bogdan

Domnule Primar e o ușoară incongruență logică în ceea ce ați spus. Pentru că ați spus așa: societatea primăriei are o lucrare de făcut cere ofertă celorlalte societăți, dacă prețul obținut este mai prost decât cel de piață, atunci evident se duce la piață și nu mai cumpără de la societatea primăriei. Deci societățile sunt competitive, dar ca să aflu prețul de piață trebuie să obțin oferte de la celelalte societăți de pe piața liberă, evident ca să le pot compara și atunci eu oricum trebuie să fac o cerere de ofertă, oricum trebuie să pun oferta respectivă să o pun pe un site să o fac publică, astfel încât toate societățile de pe piață să poată să-mi facă o ofertă. Și întrebarea e dacă oricum trebuie să public, oricum trebuie să primesc oferte de la aceste companii și cele din subordinea primăriei și cele din piață, ce rost mai au aceste proiecte? De ce mai trebuie să le prioritizăm? Că oricum trebuie să primim oferte de la toate.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu e nicio lipsă de coerență, ba e coerență maximă, în sensul în care, au obligația să comunice pe site toate lucrările pe care le au și toate serviciile sau bunurile pe care le cumpără. Simplu! Dar, atâta vreme cât societățile noastre, cele nouă, mai au și alte activități decât să stea cu ochii pe site toată ziua, ca să vă spun direct și deschis fără niciun fel de ocolișuri, vreau să mă asigur că vreo societate de a noastră nu încheie contract cu altă societate fără ca societățile noastre pe acel domeniu să cunoască situația. Ăsta este singurul obiectiv al acestei hotărâri ca să ne închidem acest subiect și această discuțic. Nu are niciun rost să vă spun ce am învățat din experiență, dtir să știți că tentația este mare și la managerii pe care unii dintre d-voastră i-ați pus, unii sau cu, concurs cu toate cele, d-voastră Consiliul, nu puteți să-mi spuneți mie că nu i-am pus eu, pe lege i-a pus Consiliul și în care unii, așa am eu impresia, poate că nu e adevărat, nu rezistă tentației să nu forțeze ei într-o direcție sau alta și din dorința de a fi ioc cât mai puțin de a forța stânga - dreapta să avem reglementări cât mai clare. De aceea am promovat această hotărâre de consiliu stimați consilieri și sper că în final ați înțeles că despre asta discutăm.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar. Votați vă rog.

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 16 ^Proiect de hotărâre privind prioritizarea întreprinderilor publice

pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

hr r’ îiV^SrA j&J

țWW^zS?

/ -'■ *• Z /

Trecem la punctul numărul 17 „Proiect de hotărâre prin care Consiliului General al Municipiului București acordul pentru aprobarea executăriide către societatea ADPB S.A. a unor lucrări de dezvoltare a instalației electrice la sediul situat în București, Calea Vitan nr. 154 - 158.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 18 „Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru postul rămas vacant. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Trecem la punctul 19, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul DecebaC. Propuneri, obiecțiuni?

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Aș vrea să știu cine va administra această parcare pentru că înțeleg că e parcare cu plată, nu e parcare de reședință, adică din acelea cu abonamente, cum au locuitorii la blocuri. Am înțeles greșit?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-le consilier, acest proiect este unul complex și de un nivel ridicat de dificultate. Credeți-mă că ne-am gândit la atât de multe lucruri, inclusiv ia acesta. N-am iuat încă o hotărâre. Cum anume va fi administrată sau cum anume va fi reglementată această parcare este o chestiune la care chiar aș fi, și va sunt, foarte recunoscător dacă veniți cu idei și facem o dezbatere reală pe acest subiect. Cel puțin, eu, personal, nu am o idee clară de cum ar fi mai bine să procedăm cu această parcare.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Am citit în raportul direcției de specialitate și asta mi-a inspirat. Parcarea va fi prevăzută cu anexe funcționale constituite din birouri de exploatare, camere de plată ș.a.m.d. Văzând camere de plată eu înțeleg că va fi o parcare cu plată care va ajuta să se descongestioneze cât de cât zona, dar nu și pentru cei care stau în blocurile respective decât dacă plătesc un tarif pe ora sau de vreo altă natură.

Pe de altă parte, valoarea investiției fiind totuși mare, 26 milioane euro pentru 718 locuri de parcare, de asta mă interesa să văd în câte sute de ani ne-am recupera investiția pe care o facem în această parcare. Iar, pe de altă parte, întrebarea era dacă am corelat acest plan cu cealaltă hotărâre de consiliu pe care am dat-o, cu reabilitarea urbană a Bulevardelor Burebista și Decebal, unde am mai alocat alți 8 milioane de euro. Adică ar


fi păcat să facem lucrarea aia de atâția bani după care să o distrugem când lăcmpâ® astălaltă.    *^£222^

D1, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Corect. Acolo, într-adevăr, se face referire la cameră de plată pentru că fiind o parcare dintr-o zonă foarte aglomerată ne luăm în calcul că vor fi și vizitatori care vor avea un tratament diferențiat față de locatarii din zonă. Sunt foarte multe lucruri de stabilit, noi, deocamdată, le-ani prevăzut în proiect astfel încât să poată funcționa și într-o variantă și într-alta. Evident că ce spuneți d-voastra, că să fie corelate cele 2 proiecte, cu siguranță că așa se și întâmplă. Dacă ați observat, chiar dacă avem contractul deja semnat pentru zona pietonală, lucrările nu au început și n-am dat ordin de începere și nici nu se va da până nu clarificăm și nu ne corelăm cu aceste lucrări ale parcării de sub bulevard. Cât privește de valoare, vreau să vă asigur în această ședință, și o spun la microfon ca să fie înregistrat, obiectivul nostru este să ne ducem cu costurile undeva la jumătate. Mare parte din costurile astea sunt costuri pe utilități. Adică acolo sunt foarte multe utilități care trebuiesc deviate. De exemplu, acolo RADET-ul are o instalație veche de vreo 40 de ani, dacă nu chiar mai bine, și care ar trebui schimbată oricum și are niște costuri semnificative. Eu am avut discuții cu dânșii să finanțeze dânșii atâta vreme cât este o instalație care de mult a depășit termenul, cum se spune, durata de viață. Dar, așa cum bine știți, RADET-ul este în insolvență, cu probleme financiare ș.a.m.d, discuția trebuie să o avem cu Primăria Generală. Noi am prevăzut toate chestiunile astea pentru a fi acoperiți. Dar vreau să vă asigur că lucrurile vor sta complet diferit, ele vor fi făcute de societatea primăriei și totul, că spuneați de transparență, d-na consilier, ce poate fi mai transparent de atât! Noi chiar publicăm tot ce este legal să publicăm. Sunt anumite lucruri pe care legea nu ne permite să le publicăm, cum ar ii datele cu caracter personal. Dacă ar fi după mine, eu aș da acces din afara instituției să se vadă tot ce se lucrează aici, tot ce se lucrează în societăți, pentru că suntem instituție publică și totul ar trebui să fie informație publică. Sunt legi care ne interzic treaba asta și noi nu avem decât să respectăm legea.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. Da, d-na consilier!

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Mai este un proiect cu care voiam să întreb dacă s-a pus în acord acest proiect, cel aprobat de CGMB, implementarea unui sistem de transport cu bicicleta și traseul e pe Bulevardul Decebal. Ați zis că ați prevăzut pe partea pietonală. Vă spun că CGMB-ul a prevăzut pe Bulevard. Vorbesc de pista de bicicletă, ați zis de partea pietonală.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimată doamnă, dl consilier mi-a adresat o întrebare rațională. Avem 2 proiecte pe Bulevardul Decebal, un proiect care se referă la parcarea subterană și un proiect care se referă la amenajarea pietonală. întrebarea inteligentă, bănuiesc că înțelegeți ce vreau să spun, și am răspuns că da, am făcut o coerență, adică am raportat un proiect la celălalt, sunt coordonate proiectele. D-voastră m-ați întrebat de pista de biciclete. Eu v-am spus

rî3L :\acV r:Vn    /A;

\O

- ""‘-Xâ $


că pista de biciclete e prevăzută în proiectul cu amenajarea pietonală. Avar' acest proiect nu e în parcarea : pietonale. Măcar asta ați înțeles?


4e^

acest proiect nu e în parcarea subterană, e prevăzut în proiectul cu amenajarea-zctffei

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Este cel de amenajare și lucrările, nu-mi spuneți, că nu vor afecta toată zona!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ca să închidem, nu știu de unde l-ați scos pe al treilea, că ați mai inventat d-voastră! Avem 2 proiecte care se referă de la fațada blocului de pe o parte cu fațata blocului de pe cealaltă parte. Sunt doar 2 proiecte. Parcarea subterană cu carosabil cu tot și zona pietonală sunt 2, d-voastră mi-ați vorbit de al treilea și poate îmi spuneți și mie despre ce e vorba.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Asta voiam să vă zic. Proiect aprobat de CGMB privind implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București, traseul nr. 4. Am zis că traseul nr. 4 include și Bulevardul Decebal. Acesta este al treilea proiect la care eu mă refeream. Și tot vorbeam de transparență. Acest proiect nu a fost trimis cum trebuie de la început, de vineri. Abia luni a fost trimis ok și nu a fost niciun fel de planșă sau studiu de fezabilitate astfel încât să ne dăm seama cum am putea să arate și zona afectată.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-voastră faceți confuzie între proiecte de lucrări și proiecte de reglementare. A nu se amesteca unele cu altele, că sunt diferite. O secundă, că nu a primit documentația! Doamnă, -lucrăm--K-pr-oiectul -ăsta,-avem-6 -luni-de-zi-le-lejerr-Acolo-sunt -toate-utilitățile-posibile pe planeta asta. Toate. De la rețea de înaltă tensiune 110, medie tensiune vreo 9 bucăți, joasă tensiune, avem țevi de gaz, canalizare, rețea principală de apă, rețea principală de canal, curent slab și de la NetCity și de la Romtelecom, nu există vreo nenorocire pe care să nu o avem acolo. Noi tragem de dânșii, repet, de mai bine de 6 luni de zile, să ne dea, să ne furnizeze, să gândească, să ne propună niște planuri de deviere, de organizare. E foarte complicat pentru că noi, ca să vă dăm materiale, am tras de dânșii până astăzi să ne pună la dispoziție cât de cât ceva. Vreau să vă spun că ne-au pus la dispoziție dar cu estimarea din aia grosieră, în care eu am speranța și credința în D-zeu că o să reușin să le facem la un preț mai jos decât au estimat dânșii acolo dar le-am acceptat în varianta asta pentru că am vrut să avem ceva. D-voastră care, mă rog, nu știu cu ce vă ocupați mai exact dar cu critica noastră, asta, în mod special, știți că să stai pe margine, să critici, e foarte simplu. Dar să fii în teren, aici, și să joci cu adevărat, să încerci să rezolvi dificultățile, nu ușoare, pe care le avem, nu-i atât de simplu. Pe cale de consecință, materialele chiar dacă au venit cu întârziere, nu din cauza noastră, ele v-au venit. Vă spun direct și deschis că ele nu sunt în formă finală. Ele vor suporta niște modificări pentru că ele vor fi îmbunătățite în mod semnificativ. Dar așa se și prezintă în Consiliu, varianta cea mai nefavorabilă care ar putea să fie vreodată. Asta vă si prezentăm astăzi, aici.


D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. Spuneți, d-le consilier!

Dl, Consilier Dobre Alexandra

în urma discuțiilor cu anumiți președinți de blocuri din Bulevardul Decebal, dumnealor mi-au comunicat că nu și-ar dori o parcare de acest fel, în consecință, m-am gândit că ar fi util să le mai dăm încă un răgaz timp de o lună sau măcar până la următoarea ședință ordinară pentru a se mai gândi și pentru a veni cu argumente contra cu privire la acest proiect. De asemenea, ar fi util un mic proiect făcut și pus la dispoziția cetățenilor din Bulevardul Decebal cu privire la o eventuală afectare a structurii de rezistență a blocurilor de la marginea Bulevardului Decebal. Putem posta pe site-ul Primăriei Sectorului 3 un anunț prin care președinți de blocuri, administratori, membri ai comitetului, locatari, cetățeni din zona respectivă pot să-și argumenteze punctul de vedere cu privire la acest proiect până, eventual, eu știu, la următoarea ședință, ca să nu tergiversăm prea mult proiectul.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-le consilier, nu știu cu cine ați discutat d-Voastră...aaaa, cu anumiți... Deci, ca să ne înțelegem. Am avut această încăpere aproape plină atunci când am discutat despre proiectele în dezbatere, ce proiecte ne sunt propuse de către cetățeni. Când am avut acea întâlnire, sala asta, cred că 90%, am avut-o cu cetățeni de pe Decebal care ne-au cerut această parcare și amenajările de acolo. Unu. Doi. Eu înțeleg preocuparea și faptul că unii se duc să le spună că lucrările pe care o să le facem noi o să afecteze structura blocului. Nu are nicio legătura. Vreau să văfăsigur de" chestîuneăăstă. De aceea nici nu o să avem nevoie de expertiză sau de studiu de impact, atâta vreme cât distanța față de blocuri este una semnificativă, foarte mare. Nu pot influența în vreun fel lucrările noastre, mă refer despre parcări, la momentul ăsta, nu pot influența în vreun fel. Rețelele, devierea lor și existența lor în zona verde, în anumite zone o să necesite studii și expertize pe această temă, dar dacă este sau nu nevoie de parcare în acea zonă ... cunoașteți zona, nu? Știți care simt dificultățile acolo, că de multe ori se parchează în 2 și în 3 file.

D1. Consilier Dobre Alexandru

Eu, unul, personal, sunt pentru susținerea proiectului, nu mă înțelegeți greșit, dar vă spun că sunt cetățeni care și-ar dori o informare mai bună despre acest proiect, ca să zic așa. Și nu am zis că toți de pe Decebal, ci o parte de pe Decebal.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Din experiența de viață, d-le consilier, să știți că nu există nimic pe lumea asta dar nimic, nimic, nimic, care s-ar putea face și să nu fie oameni împotrivă. De altfel, au și reprezentanți aici, în consiliu. Adică împotriva la orice, nu contează, orice vrei să faci, cât de bun ar fi, trebuie să fie împotrivă. Că trebuie să le explicăm asta, cu adevărat. Cu adevărat, trebuie să le explicăm oamenilor, cred că nu pe partea de utilitate a acestei


nu cred că avem nevoie de studii prea complicate, prea elaborate, care să nc București, mai ales în zonele centrale, avem o reală problemă cu parcarea. Dar'nîaiălcs pe partea de execuție, să le explicăm că ce facem noi acolo chiar nu influențează structura blocului. Pentru că asta, într-adevăr, e o chestiune care, pe bună dreptate, cetățenii vor să fie lămuriți pe partea asta și avem atât de multe argumente să-i lămurim.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. Da, d-le consilier!

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc. Stimați colegi, acest proiect se înscrie, din păcate, într-o serie recentă de proiecte, să le zic oarecum ad-hoc, în problema parcărilor. Adică am avut și chestiunea cu licitațiile, avem și tot felul de ciuntiri de spații verzi pe unde facem parcări, acum avem o parcare subterană la un preț de 35 mii euro/loc. Vă spun sincer că nu sunt de specialitate, nu sunt constructor, nu știu dacă e mult, am înțeles că oamenii care lucrează la malluri, de exemplu, estimează prețuri între 20 mii și 50 mii de euro pe loc. Știu, de asemenea, că la Universitate a ajuns la 70 mii euro, într-adevăr cu niște condiții speciale acolo, descărcare arheologică ș.a.m.d., asta acum niște ani. Știm sigur că e un proiect costisitor. E mult, nu e mult, e prețul unui apartament undeva, la periferie, cu care construiești o casă. Nu e mult dacă poți să recuperezi bani ăștia și să ai, cum să zic, un cash-flow, să-l exploatezi în regim de plata cu ora și să recuperezi într-un orizont de 20 de ani, de 30 de ani. în momentul când îi dai unui cetățean de acolo și, hai să fim sinceri, nu e chiar o zonă săracă, da, îi dai un loc de parcare de lux, că asta este, un loc la 35 mii euro, și dacă-1 scoateți la 20 mii euro, tot de lux este, asta e o abordare populistă. Eu sunt de acord că e nevoie de locuri de parcare și umplem nu sala asta, umplem toată primăria -de-.uameni- -care^_ar-locuri-l£L3-5-.mii_eurQ .dar„e-0-.ab.ordare._pe_.care, .să fim sinceri, nu ne-o putem asuma. Adică dacă vrem să facem 50 mii locuri de parcare în acest sector, la prețul de 35 mii euro, suma e un miliard jumătate de euro. Adică bugetul primăriei pe “n” ani. Bugetul total, adică și școli și tot, adică facem numai parcări. Și nu mai zic, după ce ai făcut 50 de mii de locuri, oricum o să fie un alt necesar, pentru că cu cât faci mai multe, cu atât oamenii își vor lua mai multe mașini ș.a.m.d. Deci haideți să fim, cum să spun, să fim onești, înțeleg că dl primar nu are o viziune foarte clară, cât vor fi în regim cu plată cu ora, cât vor fi, pur și simplu, cum să zic, acordate oamenilor din zonă în regim mai mult sau mai puțin gratuit, în orice caz profund subvenționat, că despre asta e vorba. Și când clarificăm lucrurile astea, când avem un studiu de fezabilitate să vedem cine plătește, nu cumva plătim cu toții pentru nevoile unui segment foarte redus din cetățenii acestui sector? Că abordarea asta, la modul ăsta, 35 mii euro pe loc nu funcționează. Adică nu putem să luăm de la unii să dăm la alții. Propunerea mea e să respingem totuși proiectul în forma asta, să mai discutăm, să vedem studiul de fezabilitate, nu pe fond, e nevoie de parcare, dar să fim siguri că cifrele funcționează. Mulțumesc.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

D-le Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Măcar d-voastră înțelegeți ceva. Vă lipsește coerența. Profund! De venit să propun, că aveți dreptate, faceți cam multe lucruri pe partea de parcări! Nu, să știți că noi facem multe lucruri în general. Adică ne preocupă, așa, cum arată orașul, cum putem să-l facem mai funcțional, cum putem să-l facem mai comfortabil, mai primitor pentru cetățeni, mai atractiv, chiar ne preocupă. Și, într-adevăr facem multe lucruri, în general. Eu, de exemplu, am venit și am propus o chestiune cu parcarea, ca acolo unde e solicitare foarte mare și unde noi nu avem să dăm cetățenilor, să se meargă pe licitație. Cine credeți că s-a opus? USR! Cum să pui cetățenii să plătească? Acum noi facem o parcare și am spus, domnule, noi luăm în calcul, nu am hotărât. Nu! Puneți-i să plătească! Păi nu v-ați opus acum câteva luni de zile cu toții, erați să vă legați pe aici că să nu cumva să plătească cetățeanul! Dacă dați drumul acum la televizor, o să vedeți reprezentanți, colegi de-ai d-voastră, și până acum m-am abținut și nu am politizat deloc consiliul ăsta, dar mi se pare o demagogie dusă mult de limita indecenței, dacă dați drumul pe orice televizor o să vedeți plin de colegi de-ai d-voastră care ne spun cum se fac parcări subterane în București. Și că primăriile nu fac parcări subterane, ceea ce e absolut necesar să scăpăm de mașinile de la suprafață, care poluează și nu știu ce. Noi, acum, când vrem să facem parcare subterană, veniți și spuneți că dimpotrivă, ar trebui să ne mai gândim și să nu o facem. Nici măcar pe partea de evaluare, ați venit cu incoerență că ați evaluat la maxim ceea ce facem noi și v-a ieșit undeva la 35 mii euro, în situația în care niște privați, tot din București, au scos la dublul preț de 70 mii euro. Deci în cea mai nefavorabilă situație, evident că noi vom reduce foarte mult, dar chiar și așa noi suntem la jumătate față de ce au făcut niște privați. Mulțumesc pentru compliment. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care aveți încredere în acest proiect și sunteți favorabili executării acestui proiect, nu pentru că e neapărat vorba dc Bulevardul Decebal, nu pentru că e vorba de a rezolva o problemă punctuală, sunt niște realități, este mult mai mult decât atât. Vreau să o demostrăm practic că lucrurile se pot face, în ce fel se pot face și cu ce costuri. Vreau să vă asigur că mă ocup personal de acest proiect cum, de altfel, mă ocup de toate celelalte proiecte, personal, astfel încât, pe de o parte, el să fie cu adevărat implementat și finalizat și funcțional și pe de cealaltă parte la niște costuri cât se poate de reduse, pentru că v-o spun direct și deschis, banii ăștia de 20 și ceva de milioane euro nu-i avem. Deci el va costa mult mai puțin și pe asta mă și bazez că altfel nu plecam la un drum neavând finanțare.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. Poftiți, d-le consilier!

Dl. Consilier Pelinaru Cornel

Aș vrea să-i amintesc distinsului coleg faptul că noi am fost aleși aici de locuitorii Sectorului 3, indiferent că sunt avocați, manageri, că au miliarde, că au milioane sau că au un salariu mediu sau minim pe economie. Sunt locuitorii Sectorului 3. Dl primar se străduie să rezolve problemele Sectorului 3. Unde să-l trimiți pe ăla din Sectorul 3, care locuiește pe Decebal, să-și ducă mașina, dacă nu are dreptul la o parcare de reședință? Vine seara acasă să se odihnească. Unde să-și ducă mașina, la marginea orașului? N-amWS-,

'•* "M

’M

......... ri9

ajuns până acolo să plătim oameni să ne ducă mașina la un garaj,


j^Ae-Q '~aâucă/ f..

f\, *'*/

dimineața, încă nu. O să facem și lucrurile astea, probabil, în viitor, cu ajutofid^îS^;dașțr><x

f-

^7


care aveți atâtea idei. Și am încheiat. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun! loiisuntem locuitori ai Sectorului 3. Toate lucrurile se fac pentru locuitorii Sectorului 3, indiferent că sunt săraci, bogați sau mai știu eu cum. Sunt locuitori ai Sectorului 3. E normal și firesc să ne gândim că toți avem dreptul la a trăi în acest sector, la a trăi decent.

D-na Președinte de ședință Ialiana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. Spuneți, d-le consilier! Nu suntem aici să facem polemici!

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Nu facem polemici. Vreau să întăresc, toți suntem locuitori ai Sectorului 3 și toți trebuie să avem drepturi egale, să nu avem abordări din-astea populiste în care promitem ceva ce nu e posibil decât pentru foarte puțini. Adică trebuie sa avem soluții coerente, că asta am spus, că lipsește o viziune, valabile la nivelul întregului sector. Pentru că aceași nevoie pe care o resimțim la Bulevardul Decebal o resimțim în întreg sectorul. Am mers cu proiectul de licitații. Foarte bine, l-am discutat, nu spuneți că a venit USR și că nu știu ce. Știți foarte bine că am discutat acest proiect, am încercat sa găsim un compromis, e această abordare, noi de la bun început am spus că trebuie să creștem prețurile la parcare. Asta e o chestiune pe care ne-o asumăm politic unde vreți d-voastră. Absolut, prețurile sunt prea mici, ne-o asumăm.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Veniți să propuneți un proiect!

DL C onsilier Ene Stelian Bogd an    -------------- --

Acum avem această abordare cu licitațiile. Haideți să vedem unde e zona cu cele

mai mari prețuri și să facem acolo! Să avem aceeași abordare peste tot, nu să mergem cu un proiect foarte scump într-o zonă aleasă, mă rog, de d-voastră, care favorizează unii cetățeni. Sunt de acord, oamenii au nevoie dar sunt banii tuturor până la urmă, nu sunt banii doar de la Bulevardul Decebal! Toți suntem cetățenii Sectorului 3.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

D-le Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

în această idee mi-aș cere scuze pentru faptul că am avut acea afirmație că am considerat că aveți un discurs incoerent și dacă depuneți o inițiativă de hotărâre care să crească taxa de parcare să știți că eu îmi retrag și îmi cer scuze d-voastră pentru faptul că am spus că mi se pare că e incoerentă poziția d-voastră. Dar pe această logică pe care o menționați d-voastră vreau să vă menționez faptul că reabilitarea termică a unui apartament în Sectorul 3 valoarează între 3 și 7 mii euro/apartament. Taxa anuală pe acel apartament este undeva între 70 și 150 lei/an sau, mă rog, înjur de 100 până în 200 lei/an. Să știți că am făcut calculul matematic pe eficiență și în cât timp noi recuperăm banii pe care i-am investit pe reabilitarea termică și a rezultat o durată de 200 ani. Și cu toate astea, stimate și stimați domni consilieri, noi am continuat și continuăm proiectul de reabilitare termică, chiar dacă este nesustenabil. Vreau să vă menționez faptul că din 70 sau 100 lei/an noi facem și salubritate și mentenanța locului de joacă și taxa la gunoi ș.a.m.d. Dar am găsit soluții de finanțare și am reușit să facem economii în alte părți și să investim în aceste zone pe care eu le consider esențiale. Și vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care considerați la fel.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 8 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare.

Declar ședința închisă!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, IULIANA VĂDUVA
CONFț 347

florentina!neacsuîntocmit: Cojanu Camelia f Gheorghi șan Elena

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înainte de votarea punctului 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

PropoșalName:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 23)

Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai* lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Pelinaru Cornel

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Yes ( Vote: 22 )

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia lacob Cezar Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

N o-Voti ng (Total: 2)

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Moidoveanu Lucian Ionel


Enachescu Marian Daniei Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 34 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin,

Yes (Vote: 24)

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan


Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Do bre Alexandru Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai* lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


No {Vote: 0)    7A^^77 777    s 77 f ;-

Abstain (Vote:0) ■    ' • '    7    77-î    O 7' v',7 ,7:7 7c ? ' f'

No-Voting (Total: 0 )    ;

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna destașurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin,

Yes ( Vote: 24 )

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Vaierica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote:0 )

No-Voting (Total: 0)    <


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai* lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

‘Vf ii    1


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Proposal N arne: Punctul 4

Yes (Voie: 22}

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai*

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)    /'    ’«<••*•/

Abstain (Vote:0j    \ V :    /

No-Votîng ( Total: 2 )

Galbenu Ana lulia    Moîdoveanu Lucian Ionel

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Yes ( Vote: 19)

Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Hontaru Vaierica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )    <

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

No-Voting (Total: 0)


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel


Enachescu Marian Daniel Gaibenu Mircea Mihaî* Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-neî consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.


Yes (Vote: 24)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan


Galbenu Ana lufia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Dobre Alexandru Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai* lacob Cezar

Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


No (Vote.O)

Abstain (Vote: 0 }    ,y1 y' -V s / y\ \    ? y y1    v :

No-Voting ( Total: 0 )

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Yes (Vote: 23)

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gaibenu Ana lufia Hontaru Vaierica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fatu Adrian Gaibenu Mircea Mihai* lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelînaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


No (Vote: 0)    ;    ;

Abstain (Vote: 0 )    :;f    f C \ 5    -A1 V    C

No-Voting (Total: 1 ) ;

Tudorache Andrei Cristian

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Gaibenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Gaibenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Yes ( Vote: 24 )

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Do bre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai*

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin îonut

No ( Vote: G )    s    j’

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Yes (Vote: 24)

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gaibenu Ana lulia Hontam Valerica Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0) "■

Abstai n ( Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0 )


Dobre Alexandru Fatu Adrian Gaibenu Mircea Mihai* lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

' $■

?    4    l,    ,M\


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

: fț; V,:    i-. li-f , ; ,S*' l"«!-


Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Gaibenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Gaibenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

ProposaI Name: Punctul 10

Yes (Vote: 23 )


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gaibenu Mircea Mihai* iacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fatu Adrian


Gutium Narcisa-Veronica


Marineata Marcel Pelinaru Corne! Popescu Romeo


Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin


Hontaru Valerica Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 0 ) ■

No-Voting (Total: 1 )

Gaibenu Ana lulia

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Gaibenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Gaibenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Yes (Vote: 17)

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Mareei Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiiiu Mariana

No (Vote:2)

Ene Steiian Bogdan

Abstain { Vote: 5 )

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 0)


Dobre Alexandru Galbenu Mircea Mihai* Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin îonut

lacob Cezar

Galbenu Ana lulia Tudorache Andrei Cristian


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica


Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

l/o îiSgf

Yes (Vote: 19 )

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No , ( Vote: 0)

Abstain (Vote: 3)

Fatu Adrian

No-Voting ( Total: 2)

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandro Fleancu Florin lacob Cezar Pelinaro Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel


Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai* Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana

'" >'A V    ! i- v ’

' a

Tudorache Andrei Cristian


Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Yes (Vote: 21 )

Corneanu Antonio Ciprian Ene Steliart Bogdan Galbenu Mircea Mihai* Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana

No (Vote: 0) •?:    •-'.'A.

Abstain (Vote:1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting ( Total: 2 }

Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


lacob Cezar


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin

Yes (Vote: 18 )


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Abstain ( Vote: 3 )    ’

Dumitru Constantin*


Dobre Alexandru Galbenu Mircea Mihai* Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulia

Ene Stelian Bogdan


Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


No-Voting (Tota 1:1 ) \

Moldoveanu Lucian Ionel

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Proposal Name:"

Punctul 15

Yes (Vote: 17)

Comeanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana

No (Vote:3 )

Dumitru Constantin*

Abstain (Vote: 5 )

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

No-Votirtg (Total: 0)


Dobre Alexandru Gaibenu Mircea Mihai* Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

Gaibenu Ana lulia

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica


Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Gaibenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Gaibenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

Yes ( Vote: 17 )

Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Gaibenu Mircea Mihai* Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


No (Vote: 4)


Dumitru Constantin* Moldoveanu Lucian Ionel


Ene Stelian Bogdan


Gaibenu Ana lulia


Abstain (Vote: 3 )

Fatu Adrian


lacob Cezar


Tudorache Andrei Cristian


No-Voting (Total: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica


Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Gaibenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Gaibenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.


Yes ( Vote: 22 )


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gaibenu Mircea Mihai* lacob Cezar Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru Fatu Adrian


Gutium Narcisa-Veronica


Marineata Mareei Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)Dumitru Constantin*


Moldoveanu Lucian Ionel


țf^Vpting (Total: 1 )

Gaibenu Ana lulia

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-neî consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Gaibenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Gaibenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin

Yes (Vote: 17)

Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Galbenu Mircea Mihai*

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Peîinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă luliana

No (Vote: 2)

Dumitru Constantin*

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting {Total: 0 )

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin

Yes (Vpțe: 16)

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin Marineata Marcel Petrescu Cristian Sima Elena Danieia Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru Galbenu Mircea Mihai* Marinescu Ionela Petrescu Elena Văduvă luliana


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Vasiliu Mariana


No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 8)

Dumitru Constantin* GaJbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel


Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian


Fatu Adrian lacob Cezar


No-Voting (Total: 1

Radu Constantin

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-nei consilier local Păunică Adriana nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat, folosind cârdul de vot al domnului consilier local Galbenu Mircea Mihai, care a lipsit la începerea ședinței.

întrucât domnul consilier local Galbenu Mircea Mihai a sosit înaintarea votării punctul 14 acesta a votat folosind cârdul d-lui consilier Dumitru Constantin.

7/17/2018 5:29:00 PM

Page 1 of 1