Proces verbal din 14.08.2018

PV-ul sedintei extraordinare din 14.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 Nr. 167062/21.08.2018


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 14 august 2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 1633 50/CP/l 0.08.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și doamna Neacșu Florentina - director exectutiv -Direcția Asistență Legislativă - reprezentant al Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

Au lipsit următorii consilieri locali: Dobre Alexandru, Enăchescu Marian Daniel, Mălureanu Liviu, Vasiliu Mariana, Iacob Cezar, Tudorache Livia și Voinea Inocențiu Ioan.

La ședință a participat un număr de 24 consilieri locali din numărul total de 31.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 14.08.2018. în sală sunt prezenți 23 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Da, domnule consilier.

DI. Consilier - Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați colegi! Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 14.08.2018 cu 4 proiecte de hotărâre, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului

Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de

Organizare și Funcționare.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS3 nr. 252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ..Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

3.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind participarea la licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de


distracții, situate în București, Bd. Timișoara, nr. 8 A, Sector 6 și achiziționarea acestora la o valoare estimată de 4.000.000 euro (patru milioane euro) +TVA.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc, domnule consilier. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 07.08.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu a votat, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiul București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație a corpurilor de clădire Cil și CI2, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” în vederea demolării acestora”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări „Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție de accesorii, autofreză și skiploadere necesare activității de deszăpezire”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni? Da domnule consilier.

Dl. Consilier - Petrescu Cristian

Putem vedea exact care este diferența între vechea organigramă și noua organigramă? Pentru că, dacă nu avem la îndemână vechea formă nu ne putem da seama, doar vedem că s-a propus o schimbare. Avem vreo 50 de pagini de regulament. Dar nu am găsit eu nicăieri, poate o fi....s-au înființat 3 posturi la direcția, 7 posturi la direcția șamd. Eu nu am văzut în material sau poate nu am apucat să citesc, pentru că este un regulament de 50 de pagini și nu am apucat să-l citesc.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc, domnule consilier. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua tuturor. La mulți ani, doamna consilier Ioana Marinescu! Este chiar astăzi ziua dumneaei. Și domnul Fătu! Mulți ani trăiască!

Eu sper că aveți toate materialele, ne cerem scuze dacă nu ați putut să le parcurgeți. în esență vreau să vă spun despre ce este vorba și anume, avem mari probleme pe anumite zone și ca să vă spun așa, este luna august și încă avem gropi în asfalt. Asta

din cauza faptului că, firmele cu care avem contract și procedura și legislația și toate sunt atât de complicate, încât aș prefera ca din ce în ce mai multă activitate să o avem în cadrul primăriei și mai puțin externalizat. Având credința că noi reușim să facem lucrurile mai bine decât ni le fac alții din afara instituției. Nu este prima dată când vă spun treaba asta, m-am convins, toți sunt facuți de aceeași mamă și toate firmele vor un singur lucru de la noi, bani! Nu sunt ei cu responsabilitate, cu spirit civic, cu bune intenții, cu moralitate, nu! Un singur lucru îi interesează de la noi, bani! Dacă pot să ia bani și să nu facă nimic, aceea este varianta ideală pentru ei sau să facă așa câte ceva, nu mare lucru. Pe cale de consecință, aici discutăm de faptul că o să avem muncitori calificați vreo 10, avem muncitori necalificați 5. Un serviciu nou înființat în cadrul direcției...Le aveți! Confirmă doamna director! Asta este singura modificare.

Dna Director Executiv Neacșu Florentina — Direcția Asistență Legislativă

Numai în cadrul DADP! Este singura modificare! Este tot ROF-ul!

Dl. Consilier - Petrescu Cristian

Cred că are 135 de pagini tot ROF ul respectiv. Să punem prima pagină! înființăm alea! Uite aia să fie prima!

Dna Director Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

în expunerea de motive există!

Dl. Consilier - Petrescu Cristian

Care este la pagina cât? 97?

Dna Consilier - Galbenu Ana Iulia

133!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

La ce pagină este chestiunea asta, sintetică?

Dna Director Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

în expunerea de motive!

Dna Consilier - Galbenu Ana Iulia

La 133!

Dl. Primar al Sectorului 3 ~ Robert Sorin Negoiță

Eu îmi cer scuze, că birocrația este adusă în acest nivel. Ce să vă spun că nu ați citit dumneavoastră? Să nu vă surprindă, nici eu! Nu am timp să citesc atâtea hârtii, atâta hârțogăraie și atâta birocrație! Mă interesează esențialul și anume, să avem niște zidari,

niște zugravi. De exemplu: trasările de parcări o să le facem noi. Vedeți în oraș o grămadă de obiecte din fier, cum ar fi: balustrăzi, stâlpii de indicatoare, stâlpii de iluminat, arată groaznic. Acolo merită un șmilgher, un deruginol și vopsea. Pe care, aș vrea să nu angajăm o sociatate și aș vrea să o facem cu angajați! primăriei. Chiar aș fi foarte bucuros, să vă implicați în toată chestiunea asta. Deci, vă spun de la bun început că avem niște salarii bune, meseriașii astăzi nu-i mai ții cu bani puțini, dar vom avea normative de muncă. în 8 ore de muncă trebuie să facă, atâția metrii de tencuială, dacă este de reparat pavaj și cu probe, poză înainte și poză după. Și șefii lor care verifică și confirmă, că ce se bifează acolo este real. Vreau să demonstrăm că și noi, în România putem să avem o administrație publică performantă. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 6 abțineri, primul punct suplimentar a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS3 nr. 252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, punctul 2 suplimentar a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind participarea la licitația publică ascendentă cu strigare pentru valorificarea în bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții, situate în București, Bd. Timișoara, nr, 8 A, Sector 6 și achiziționarea acestora la o valoare estimată de 4.000.000 euro (patru milioane euro) +TVA ”, Propuneri, obiecțiuni? Da domnule consilier.

Dl. Consilier - Petrescu Cristian

Aici chiar sunt și chiar am citit toate cele 64 de pagini ale punctului. Mi se pare intolerabil să vrem să cheltuim 4.000.000 euro, pentru un parc de distracții, de care poate este nevoie, fără să ni se spună unde va fi amplasat! Aș fi preferat să fie în material, ori locul exact, ori o listă scurtă de trei locuri din care să alegem, ori lucruri de genul acesta. Adică, avem 64 de pagini de material, știm că o să cumpărăm niște lucruri second hand, dar care în urma raportului expertizei pare că merită. Să ni se spună unde îl construim?

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aici sunt cel puțin două aspecte și vreu să răspund la cele două, pentru că vreau ca lucrurile să fie cât se poate de clare.

Unu, aceste aparate vor fi amplasate în Parcul Pantelimon. Nu avem în vedere nici o altă locație în afară de Parcul Pantelimon.

Și doi, prețul este într-adevăr, ce aprobăm noi aici, este foarte mare, 4.000.000 euro. Oferta noastră este de 1,9 milioane euro. A apărut și în presă! Dar, procedura este, licitație cu strigare. Imaginați-vă că este o licitație internațională, la care pot participa jucători din piața internațională. Nu vreau să cădem în capcana, în care să aprobăm noi aici 2 milioane. Plecăm de la premiza că tot ce discutăm aici este public, adică mâine vom avea titluri de ziare pe subiectul acesta, iar vom avea parte de o situație, este posibil, adică nu este o certitudine, dar este posibil să avem parte de o situație ridicolă, în care vine cineva și dacă nu-i aprobăm 2 milioane, vine cineva și oferă 2 milioane și 1 cent. Atâta vreme cât noi am aprobat 2 milioane, societatea noastră nu poate să-și depășească atribuțiile și la 2 milioane și 1 cent a plecat acasă.

Adică, fix ce s-a întâmplat la societatea de pază, unde avem totul transparent și au venit și au zis, nu, tu dai 15, eu dau 14,95. Pe cale de consecință, evaluarea făcută de către ei, de către bancă, este de 4 milioane și am zis să ne ducem la suma evaluată de bancă, să avem o sumă de referință. Vreau să mai fac următoarele precizări și anume, că noi știm exact cam până la ce sumă vrem să mergem, dacă e cazul să avem o concurență, sumă pe care nu vreau să vă o dezvălui, pentru că totul este public ce facem noi aici. Un aspect și celălalt aspect l-am clarificat, referitor la locul unde vrem să-l amplasăm.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Da, domnule consilier.

Dl. Consilier - Petrescu Cristian

Din moment ce societatea respectivă a intrat în faliment, se presupune că societatea noastră va merge pe profit cu acest parc de distracții sau doar facem o investiție ca să avem niște lucruri frumoase pe care să nu le folosească nimeni?!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negolță

Vreau să vă mai spun o chestiune și am omis data trecută, nu există nici o posibilitate de fraudă sau mai știu și eu. Atâta vreme cât discutăm totuși de o licitație publică, atenție, licitație publică organizată de către Eximbank, banca statului român, deci dacă dăm 2 lei în plus, dăm statului român ca să fie treaba clară.

Iar la întrebarea d-voastră, nu din cauza acestor aparate a intrat acea societate în faliment, ci din cauza faptului că, și avem și noi consultanți pe partea asta, din cauza faptului că acele aparate au fost amplasate total inadegvat și nerespectând nici măcar o regulă a felului în care funcționeză un astfel de parc. Și vrem să demonstrăm că noi, ca administrație publică putem să facem o treabă mai bună decât niște privați.


Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

Dl. Consilier - Petrescu Cristian

Informațiile mele erau puțin altele, în sensul că ei au dat faliment, pentru că în urma câștigării licitației de la ALPUB, ca să le pună în părculeț, la Palatul Copiilor sau cum îi spune, lângă Polivalentă, Primăria Sectorului 4, domnul primar PSD, Băluță, nu le-a dat Certificatul de Urbanism și tot ce mai era necesar și atunci nu au putut să amplaseze acolo unde câștigaseră licitația, adică în Orășelul Copiilor, așa îi spune, drept pentru care a trebuit să le ducă în altă parte și au dat faliment. Poate nu sunt eu informat cum trebuie și atunci le-or fi dus într-un loc unde nu au putut să-și desfășoare activitatea cum trebuie. Nu că Parcul Pantelimon ar fi un loc foarte fericit, adică nu mi se pare foarte accesibil. Dar, poate vor veni mulți oameni. Uite pentru Cartierul 23 este foarte bine venit. Dar câți oameni aveți în Cartierul 23 și hai să facem un studiu de fezabilitate, să vedem câți vizitatori trebuie să aibe un astfel de parc de distracții, ca să-și scoată banii.

Dna Președinte de ședință ~ Văduva luliana

Mulțumim. Domnule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Informațiile dumneavoastră sunt corecte, dar asta nu face altceva decât să mă bucure și vreau să-l felicit pe Primarul Sectorului 4 care a lacut treaba asta, pentru că ne oferă oportunitatea să avem și noi ceva de genul ăsta în Sectorul 3 și este adevărat, că Parcul Pantelimon, să discutăm pe bune și să avem o discuție sinceră și directă cel puțin din partea mea și sunt convins că și din partea d-voastră, multora dintre d-voastră, Parcul Tineretului este mult mai bine poziționat decât Parcul Pantelimon. Asta este și esența provocării, să reușim să oferim o locație atât de interesantă, încât de ce nu? Haideți să ne propunem să depășim cu Parcul Pantelimon, să depășim traficul din Parcul Tineretului. Asta nu înseamnă că noi în Sectorul 3 nu am avea o variantă la nivelul Parcului Tineretului, ba chiar peste, cum ar fi Parcul IOR. Am însă o preocupare reală referitor la faptul că o astfel de facilitate ar putea să crească cu atât de mult numărul de persoane din parcul IOR, încât să nu-i aducem foarte multe servicii, adică să nu fie mai atractiv și dimpotrivă. Mai mult decât atât, vreau să vă dau câteva exemple: am fost în weekend la Therme. Cei care ați fost acolo și cei care nu ați fost știți despre ce vorbesc, este ....de aici până acolo sunt vreo 25-30 de km și cu toate astea era foii. Eu am ajuns acolo foarte devreme că așa îmi este felul, la 8:00 dimineața era destul de lejer, dar la 13.00 când am plecat era coadă de sute de persoane. Asta îmi demonstrează mie că nu neapărat locația, ci mai ales facilitățile, ce oferi acolo face diferența.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier.

DI. Consilier - Petrescu Cristian


Voiam doar să mai știu dacă societatea Administrare Active Sector 3 SRL, are înregistrată activitatea de exploatare a parcurilor de distracție până acum sau nu?

Dna Bărgăunaș Raluca - Director General la

societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Are componenta de agrement, dar dacă este nevoie putem face modificare și solicita ca să adăugăm și acest cod CAEN.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule consilier.

Dl. Consilier - Petrescu Cristian

Și o ultimă întrebare, dacă putem participa și noi ca și consilieri, eu de exemplu, nu știu dacă mai vrea și altcineva, atunci când Active licitează, în momentul licitației de la Euro Insol, dacă pot participa și eu la acea licitație?! Nu am contestat vreodată faptul că face cineva o fraudă, că v-ați referit la fraudă, EximBank, că nu știu ce! Nu am luat în calcul posibilitatea de fraudă, ci doar cea de oportunitate și atunci aș vrea să particip și eu la acea licitație, să văd de la cât ajungem, de la 1.900.000 până unde o să ajungem și în ce condiții!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc, domnule consilier. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

îmi face mare plăcere și vreau să vă mulțumesc, pentru că vă implicați în acest proiect și nu doar în proiectul acesta și chiar vă încurajez pe toți consilierii care vreți să participați, luați legătura cu doamna director să vă comunice exact datele, locul și ora la care se va întâmpla treaba aceasta. Cred că este o experiență pe care nu ar trebui să o ratați.

A venit domnul consilier Tudorache Andrei Cristian.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. In sală sunt prezenți 24 de consilieri.Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si

*    9

Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. consilier Dumitru Constantin

Bună ziua! Aș dori să-l rog pe domnul director de la Salubritate și Deszăpezire să ne spună cum a ajuns dânsul la societatea care a făcut oferta. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnul director!


Dl. Nițu Mihai - Președinte al Consiliului de Administrație la

societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Bună ziua domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri.

Referitor la întrebarea pe care mi-a pus-o domnul consilier, vă pot spune că

societatea SD 3 începând cu luna aprilie anul acesta are un contract de asitență de specialitate cu o companie sau o societate de la noi din țară, se numește Green Knowledge și ea ne-a asigurat în momentul când a venit necesitatea pentru a achiziționa o stație de sortare, în discuțiile pe care le-am avut cu dumnealor ne-au recomandat ca aceste companii să vină să participe la licitație, și într-adevăr este adevărat ceea ce spuneți d-voastră, pentru că noi, au venit direct companiile respective, nu a fost nevoie să fie dealeri, deci noi vom lua direct din Germania de la firma Stadler GmBH, această stație de sortare.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule președinte. Domnule Primar! Domnule consilier!

DL consilier Dumitru Constantin

Scuze! Voiam să întreb doar cât a costat consultanța pentru acest lucru. Mulțumesc!

Dl. Nițu Mihai - Președinte al Consiliului de Administrație la

societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Noi avem contract cu această societate, consultanța este de 45 euro/lh, numai atunci când avem nevoie. Acum, încă nu s-a definitivat să spun așa devizul pentru consultanța pe care ne-a asigurat- o în perioada aceasta, dar vă pot spune numai în momentul când avem nevoie, avem nevoie într-o lună de lh, noi atât plătim. Din aprilie și până acum, să știți că prețul total pe care l-am achitat către această societate este de 400 lei.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule președinte. Domnule Primar!

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

într-adevăr am avut contacte cu mai mulți furnizori, cel despre care facem vorbire și ne-am gândit noi că e cea mai bună ofertă și v-am prezentat hotărârea în acest sens, ne-a făcut cea mai bună ofertă, dar mai are și un punct forte, pe care eu îl apreciez foarte mult, dânșii au pus în România, au pus în funcțiune o stație de sortare, similară cu ce prezentăm noi astăzi aici, care funcționează chiar în nordul București-ului pe la Chitila sau Chiajna. Stația noastră de sortare este ceva mai performantă decât acea stație de sortare care este cea mai performantă la ora asta în România.

în concluzie, vom avea cea mai performantă stație de sortare din România.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iu liana

Mulțumim, domnule Primar! Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 7 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare,

Declar ședința închisă!TORULUI 3, ĂKTĂ


RACSilNotă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes ( Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

No (Vote: 1 )

Galbenu Ana lulia

Abstain {Vote: 4)    J

Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai


Dumitru Constantin Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voîcu Alin ionut


Gutium Narcisa-Veronica


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Dumitru Constantin

Fîeancu Florin

Marineata Marcel

/ Petrescu Cristian

Radu Constantin

/: Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 1 )

Marinescu Ionela

Proposal Name:,

Punctul 1 Aprobare P-V S.E. 07.08.2018 Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Fatu Adrian

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2 )

Dumitru Constantin    Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting ( Total: i ) '

Moldoveanu Lucian ionel

Yes (Vote: 16 )

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No (Vote: 2 )

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 2 )

Ene Stelian Bogdan

No-VOting {Total: 3)

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena


Galbenu Mircea Mihai

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica


Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Moldoveana Lucian Ionel


Yes (Vote: 16}

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No {Vote: 1 }

Galbenu Mircea Mihai

Abstain ( Vote: 4 )

Dumitru Constantin Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 2 )

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena


Fatu Adrian


Gutium Narcisa-Veronica


Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia


Yes{Vote: 23 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian lonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă lufiana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0) No-Voting { Total: 0 )

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Steiian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0)

Abstain {Vote: 0)

No-Voting ( Total: 1 )

Pelinaru Cornel

Yes (Vote: 16 )

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Vaierica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No (Votezi)

Galbenu Mircea Mihaî

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia

No-Voting ( Total: 0 j


Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica


Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 23 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaferica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0) No-Voting {Total: 0! j

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Gaibenu Mircea Mihai

Abstain ( Vote: 6)

Dumitru Constantin Gaibenu Ana lulia

No-Voting {Total: 0 )


Ene Steiian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica


Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luiiana


Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin Gaibenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut


Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica


Gaibenu Ana luiia Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 3 )

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 3)

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Ene Stelian Bogdan


Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-VeronicaYes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Galbenu Ana Iul ia

Abstain (Vote: 5 )

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting ( Total: 0 )


Galbenu Mircea Mihai

Ene Stelian Bogdan Tudorache Andrei Cristian


Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian
Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Vaierica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstai n (Vote: 7 )    ; ;

Dumitru Constantin Galbenu Ana lufia Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica


Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai


Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel
8/14/2018 3:59:28 PM

Page 1 of 1