Proces verbal din 12.03.2018

PV al sedintei extraordinare din 12.03.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.03.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 49484/CP/08.03.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță. doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Marius Mihăiță -Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 22 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Ene Stelian Bogdan, Galbenu Ana Iulia, Galbenu Mircea Mihai, Mălureanu Liviu, Petrescu Cristian, Gutium Narcisa Veronica, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia si Voinea Inocentiu Ioan.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 12.03.2018.

A.

In sală simt prezenți 21 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier!

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Domnule Președinte, stimați colegi, dragi invitați, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 12.03.2018 cu 3 proiecte de hotărâri după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 311/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59”. ’

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 347/15.12.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 65”.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 275/30.06.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 72”.

Vă mulțumesc!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim! Supun la vot propunerea d-lui consilier Corneanu. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, o abținere, un consilier care nu a votat propunerea d-lui consilier a fost aprobată. Vă supun la vot ordinea de zi împreună cu propunerea d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 06.03.2018/ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 06.03.2018 a fost aprobat.

Trecem la punctul 2, “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 250/27.6.2017, referitoare la imprumutul de trezorerie obținut conform Convenției de imprumut nr. 570239/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, o abținere, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 292/30.6.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie, obținut conform Convenției de imprumut nr.570238/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, o abținere, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Luăm o pauză de 5 minute.

-PAUZĂ-

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

A venit domnul consilier Dumitru Constantin. în sală suntem prezenți 22 de consilieri.

Trecem la punctul 4, “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 337/27.7.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie

obținut conform Convenției de împrumut nr.572791/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5, 'Proiect de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 344/10.8.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.572792/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, Proiect de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 430/19.09.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.574692/27.11.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7, 'Proiect de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 517/31.10.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.569650/26.06.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8, "Proiect de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 555/20.11.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9, 'Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10, Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi

9    9    9

S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achizifie materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R.,, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotriva, 2 abțineri, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 11, Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi

9    9    y

S3 SRL pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje în scopul realizării contractului având ca obiect

„Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar, ' Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 311/29,1 1.2016, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 347/15.12.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 65””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 275/30.06.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 72”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare, declar ședința închisă. O ză bună în continuare!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes {Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut No (Vote:0)

Abstain { Vote: 11

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ('Tbțallî Petrescu Elena

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes {Vote:. 19')

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

lacob Cezar

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

Do bre Alexandru

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-V S.E. 06.03.2018

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2 )

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian lacob Cezar Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Petrescu Elena


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1) Fatu Adrian

No-Voting (Total: 1 )

Petrescu Elena

Proposai Name: Punctul 3

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin îonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 j

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 1);

Petrescu Elena

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain { Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting { Total: 0)


Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduva luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Np ( Vote: 0 )

Abstain {Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Narrie: Punctul 6

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luiiana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Voie: 21)

Baeîîca Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voîcu Alin lonut

No ( Vote: 0)

Absțâin (Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: Q )

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă îuliana

No ( Vote: 3)

Dumitru Constantin

Abstaîn (Vote: 1 )

Fatu Adrian

Np-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

lacob Cezar

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Moîdoveanu Lucian Ionel

Yes ( Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain ( Vote: 3)

Dumitru Constantin    Fatu Adrian    lacob Cezar

No-Voting ( Total: 0 }

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiîiu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Fatu Adrian

lacob Cezar

Abstain (Vote: 2 )

Dumitru Constantin

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Votirig (total: 0)

Yes ( Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Do bre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Vote: 3)

Fatu Adrian

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 1)

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punct suplimentar 1

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Voțe: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punct suplimentar 2

Yes ( Vote: 22 }

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 ) No-Voting (Țotal: 0}

Proposal Name:

Punct suplimentar 3

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Marîneata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0 )

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Dobre Alexandru Fatu Adrian lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasîliu Mariana


3/12/2018 4:26:37 PM

Page 1 of 1