Proces verbal din 11.04.2018

PV al sedintei extraordinare din 11.04.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBALal ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 11.04.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 58474/05.04.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Marius Mihăiță -Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 22 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Ana Iulia, Galbenu Mircea Mihai, Iacob Cezar, Petrescu Cristian, Gutium Narcisa Veronica, Tudorache Livia si Voinea Inocentiu loan.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Hristos a înviat! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 11.04.2018. în sală sunt prezenți 21 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier!

DL Consilier Corneanu Antonio Ciprian

în primul rând, "Hristos a înviat!” în al doilea rând, aș vrea să propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 11.04.2018 cu un proiect de hotărâre după cum urmează:

“Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm

Construcții S3 SRL de a întreprinde toate demersurile necesare achiziționării de utilaje pentru obiectivul,, Hala Laminor.

Vă mulțumesc!


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, d-le consilier! Supun la vot propunerea d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, propunerea d-lui consilier a fost aprobată, în sală suntem prezenți 22 de consilieri. Vă supun la vot ordinea de zi împreună cu propunerea d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct, "Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.03.2018/ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2, „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 315/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”, cu modificările și completările ulterioare. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 418/11.09.2017 - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3    - FE 77””. Propuneri,

obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 420/11.09.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3    - FE 79”. Propuneri,

obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5, „Proiect de hotărâre privind completarea HCLS3 nr. 121/28.03.2018 referitoare la măsurile de îmbunătățire a actului de transparență instituțională. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3pe anul 2018. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 7, ^Proiect de hotărâre privind aprobarea but venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2018. ” Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier!

DI. consilier Mălureanu Liviu

Aș vrea să știu de unde vine diferența de... avem la partea de venituri , la societatea Investiții Spații Verzi, undeva la 7 milioane venituri estimate, însă conform hotărârilor de consiliu anterioare avem venituri în urma contractelor derulate cu primăria undeva la 4 milioane jumătate fără TVA sau cu TVA , rămâne să clarific aici. As vrea să știu de unde vine diferența din.....

J    ț    5

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Din partea societății!

DL Vicol Radu - reprezentant societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL

Avem în derulare negocieri cu mai multe societăți în domeniul privat în vederea încheierii unor contracte, să acoperim și cei 20% pe care trebuie să-i facem în afara contractelor cu primăria.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim. D-le Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua! Hristos a înviat! Haideți să ne înțelegem! Nu aveți nicio obligativitate să faceți 20% contracte în afara primăriei, în afara contractelor pe care le aveți și urmează să le faceți cu primăria. Aveți o prevedere legală care nu vă dă voie să aveți mai mult de 20%. Adică, dacă aveți contracte în afară, Doamne ajută! Haideți, faceți profit, că de asta existați acolo! Probabil că și din faptul că mai aveți niște proiecte la care lucrați și la care urmează să semnăm contracte. Nu? De asta e suma mai mare, estimarea bugetului! Corect? D-le consilier, cred că, mai degrabă, ăsta e adevărul. Dacă fac și alte contracte cu privați, de ce nu! Și cu entități publice puteți să faceți dar nu mai mult de 20%. Nu aveți nicio obligativitate. Dacă sunteți 100% cu primăria să știți că nu aveți nicio problemă, vă spun eu.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul suplimentar, 'Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul „ Hala Laminor”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare!

Declar ședința închisă!

5    3


întocmit: Gheorghișan Elena


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

ProposalName:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Comeanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote:0)

No-Voting ț Total: 1 }

Motdoveanu Lucian Ionel

Rroposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-V S.O. 28.03.2018

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Comeanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 0 )

No-Votlng { Total: 0)

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voîcu Alin lonut

No (Vote: 0) Abstain ( Vote: 0)

No-Voting (Total: 0 )

.....

fîp,«y w 'f S-


Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 ) Vasiliu Mariana

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Hontaru Vaierica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote.O)

Âbstain (Vote: 0 ) No-Voti nc? ( Total : 0 j

Yes ( Vota: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinarif Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Voie: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Mareei Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luiiana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Fatu Adrian

No~Voting (Total: 1)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Eiena Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Moldoveanu Lucian IonelYes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marineata Marcel

Pelînaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No {Vote: 2)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 2)

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

ftâ-Votirig (Total: 0 )

ProposalName:

Punctul suplimentar 1


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Moldoveanu Lucian Ionel


4/11/2018 5:16:37 PM

Page 1 of 1