Proces verbal din 11.01.2018

PV al sedintei extraordinare din 11.01.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 11.01.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 66/CP/08.01.2018.

La ședință au participat: doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Marius Mihăiță-Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 24 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit următorii consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Enăchescu Marian Daniel, Mălureanu Liviu, Tudorache Livia și Voinea înocențiu Ioan.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-îonuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 11 ianuarie 2018. în sală sunt prezențl 24 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier!

Dna consilier Galbenu Ana iulia

Bună ziua! Aș dori să propun amânarea, retragerea sau, mă rog, dacă sunt de acord colegii, pentru Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și prestări servicii pentru a vedea și reorganizarea. Această comisie nu respectă principiu și nu .... când s-a reorganizat data trecută.....poate facem și alte modificări, ca să respecte.....

DL consilier Corneanu Antonio Ciprian

Cu toată stima, care este motivația d-voastră? Că nu am înțeles din ce ați enumerat mai devreme.

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Această comisie trebuie să respecte ponderea rezultatelor din alegerile locale. Dacă vă uitați pe componența acesteia, USR nu se regăsește acolo. De aceea am propus să lăsăm pe ședința ordinară pentru a reorganiza comisia, astfel încât ca ea să respecte... Mulțumesc mult!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Vă supun spre aprobare propunerea d-nei consilier. Votați, vă rog!

Cu 4 voturi pentru, 15 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, propunerea d-nei consilier nu a fost aprobată. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.12.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2,“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier!

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Dacă nu mă înșel, la organigramă au fost făcute modificări la ultima ședință. De ce nu s-a modificat atunci?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Repetați, vă rog frumos încă o dată întrebarea!

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Pe 28, la ultima ședință, au fost modificări pe exact aceeași.,.. A fost pe Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate.

D-na Director Executiv Neacșu Florentina -

Direcția Asistență Legislativă

Pe 28 decembrie s-a aprobat realizarea acestui serviciu de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Sectorului 3. în vederea punerii în aplicare a acestei hotărâri, este necesară modificarea organigramei în sensul înființării unui birou cu atribuții în domeniu,

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Nu sunt. Votați, vă

rog!

Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 351/25.08.2017 - referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002”. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier!


Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-le președinte. Aș dori să-l propun ca membru în Comisia 550 pe domnul Voicu Alin Ionuț, iar ca membru supleant pe d-na consilier Tudor Elena.

DL Președinte de ședință -- Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la HCLS3 nr. 125/27.06.2016 - referitoare la constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 3". Propuneri? Da, d-na consilieri

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-le președinte. Propun pentru Comisia 1, dl Nițu Mihai se înlocuiește cu dl Radu Constantin, dl Lungu Vasile se înlocuiește cu dl Fleancu Florin.

Comisia 3, dl Nițu Mihai se înlocuiește cu dl Radu Constantin.

Comisia 4, dl Lungu Vasile se înlocuiește cu dl Fleancu Florin.

Comisia 5, di Nițu Mihai se înlocuiește cu dl Radu Constantin. Tot la Comisia 5, dl Lungu Vasile se înlocuiește cu di Fleancu Florin.

Comisia 7, dl Lungu Vasile se înlocuiește cu dl Fleancu Florin.

Comisia 8, dl Lungu Vasile se înlocuiește cu dl Fleancu Florin.

Dl. Președinte de ședință •- Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-na consilier!

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Din partea grupului USR, la Comisia 1, dl Galbenu Mircea Mihai se înlocuiește cu dl Ene Stelian Bogdan.

La Comisia 2, Galbenu Ana Iulia se înlocuiește cu Galbenu Mircea Mihai.

La Comisia 4, dl Ene Stelian Bogdan se înlocuiește d-na Gutium Narcisa Veronica.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Vă rog să tipăriți buletinele de vot!

-PAUZĂ-

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Rog președintele Comisie de validare să citească rezultatele.

„•'A'4"

/CVA--- '''■Va ■ felC A 'ÎL

A-A--IA;A

Bfe

A A-


fefeCfe

DL consilier Pobre Alexandru

Referitor la rezultatul votului exprimat asupra „Proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la HCLS3 nr. 125/2706.2016 referitoare la constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 3, cu modificările și completările ulterioare . ”

Au fost făcute următoarele propuneri, iar în urma numărării voturilor au

rezultat următoarele:

La Comisia 1:

Dl Radu Constantin . Dl Fleancu Florin

Dl Ene Stelian Bogdan Comisia 2:

Dl Galbenu Mircea Mihai Comisia 3:

Dl Radu Constantin Comisia 4:

Dl Fleancu Florin

Dna Gutium Narcisa Veronica

Comisia 5:

Dl Radu Constantin Dl Fleancu Florin

Comisia 7:

Dl Fleancu Florin

Comisia 8:

Dl Fleancu Florin

24 DA, 0 NU, 0 ANULATE 24 DA, 0 NU, 0 ANULATE 24 DA, 0 NU, 0 ANULATE

24 DA, 0 NU, 0 ANULATE

24 DA, 0 NU, 0 ANULATE


24 DA, ONU, 0 ANULATE 24 DA, 0 NU, 0 ANULATE

24 DA, 0 NU, 0 ANULATE 24 DA, 0 NU, 0 ANULATE

24 DA, 0 NU, 0 ANULATE

24 DA, 0 NU, 0 ANULATE


DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, domnul președinte. Supun la vot proiectul de hotărâre. Votați, vă rog!

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctele 5 și 6.

Punctul 5 “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 385/05.09.2017 ~ referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București99

și punctul 6 “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 386/05.09.2017 - referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în

așb A-'-

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământpreuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București ”

Va rog să dați citire ia ambele propuneri. Doamna consilier.

Mulțumesc, domnule președinte! Pentru punctul 5 al ordinii următoarele:

-    Grădinița nr. 239 Școala Gimnazială nr. 95

-    Clubul Copiilor Sector 3

-    Liceul Teoretic “Benjamin Franklin"

-    Școala Gimnazială Specială nr. 5 ~ Școala Gimnazială de Arte nr. 5

-    Grădinița “Kids Club"

-    Școala Primară “Just4 Kids"


Dna consilier Păunică Adriana


de zi


din ședința din 11.01.2018, propun

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

RADU CONSTANTIN

RADU CONSTANTIN

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

FLEANCU FLORIN


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri?

La punctul 6. Propuneri?

Dna consilier Păunică Adriana


La punctul 6:

-    Grădinița nr. 154

-    Grădinița nr. 239

-    Școala Gimnazială nr. 47

-    Școala Gimnazială nr. 54

-    Școala Gimnazială nr. 80

-    Școala Gimnazială nr. 86

-    Școala Gimnazială nr. 112

-    Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

-    Colegiul Tehnic “Mihai Bravu’'

~ Școala "Mihai Ionescu"

-    Școala Primară Must 4 kids"

FLEANCU FLORIN FLEANCU FLORIN RADU CONSTANTIN RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN FLEANCU FLORIN RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN FLEANCU FLORIN FLEANCU FLORIN FLEANCU FLORIN


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, doamna consilier. Vă rog să tipăriți buletinele de vot.

-PAUZĂ-DL Președinte de ședință - Voicu Alln-Ionuț

A adus toată lumea voturile? Rog comisia de validare să se întrunească pentru a număra voturile! Rog președintele de validare să dea citire rezultatelor.

DL consilier - Dobre Alexandru

Mulțumesc, domnule președinte! Privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 385/05.09.2017 - referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București. Menționez că votul a fost unanim pentru toate persoanelor propuse;

’ - 24 DA, 0 NU, 0 ANULATE

Pentru punctul 6, privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 386/05.09.2017-referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București. Votul a fost unanim pentru toate persoanelor propuse:

- 24 DA, 0 NU, 0 ANULATE

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot punctul numărul 5. Votați, vă

rog!

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 6. Supun la vot. Votați, vă rog!

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 7: “Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000,000 lei, în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, suma necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor””. Propuneri, obiecțiuni! Da, doamna consilier.

Dna consilier - Galbenu Ana-Iulia

Cum am spus în comisiile de specialitate, când s-a dat mandatul președintelui Consiliului de Administrație pentru această majorare de capital social, în raportul de specialitate, în expunerea de motive, sunt exact aceleași motivații ca aceea cu creșterea de 22 de milioane, 15 fiind alocate către Algorithm Construcții. Deci, acum vorbim de capitalul social să ajungă la 83 de milioane de lei, dublu sumei estimate atunci, pentru lucrarea de punere în siguranță. Vreau să știu o motivație clară. V-am rugat de atunci să se scrie în raportul de specialitate și în expunerea de motive mai

ales. Firma să spună exact de ce se dublează creștere de capital social așa de mare.

suma? Nu este normai să ni se pună o


Di. Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumesc frumos. Din partea societății!

DLPanait Alin - Administratorul societății Algorithm Residențial S3 SRL

Bună ziua! Sunt Alin Panait de la Algorithm Residențial. Este vorba de același proiect ca data trecută și a fost deja votat. Data trecută am cerut împuternicire, v-a oferit explicații colegul meu Coșocariu, președintele Consiliului de Administrație de la Algorithm Construcții, în ședința trecută. Acum doar cerem, și cu hotărâre de consiliu pentru virarea sumei. Mulțumesc!

Dl, Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumesc frumos. Da, doamna consilier.

Dna consilier - Galbenn Ana-fulia

L-am rugat pe colegul dumneavoastră să treacă în hârtie, în proiect, în scris, nu verbal explicațiile. Mulțumesc mult!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț Mulțumesc frumos. S-a consemnat. Supun la vot punctul numărul 7. Votați,

vă rog!    f

Cu 18 de voturi pentru, 5 împotrivă, 1 abținere, proiectițl de hotărâre a fost

aprobat.

Vă mulțumesc, pentru participare.

Declar ședința închisă.


O zi bună, în continuare! • ădf

• • j'^6"

PREȘEDINTE DE ȘEDINfSy': VGI(|p-ALIN IONUȚ

SMTORULUI 3,

IrfĂITĂîntocmit: Gheorghișan Elena Buhoci Cristina Coj anu C a mei i a ,•

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposaî Name:

Amendament 1


Yes ( Vote: 4 )

Gatbenu Ana lulia Moldoveana Lucian Ionel


Gutium Narcisa-Veronica


lacob Cezar


No (Vote: 15)

Baetica Nicoleta Mariana

Hontaru Vaierica

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă luiiana

Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Fîeancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Abstain (Vote: 4 )

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Marinescu Ionela

Tudorache Andrei Cristian


No-Voting (Total: 1)

Radu Constantin


X'. !'A»i V'

W* ■?!


:,w?


o/■'"A'/'OhUV


Proposal Mame:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 22 )

Baetîca Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin tonut

No (Vote: 1 )

Moîdoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 1 }

Galbena Ana luiia

No-Voting (Totai: 0 )

oy

«& WWW    '"’tf    ««ir

Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-V S.O. 28.12.2017

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fîeancu Fiorin

Gaibenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronîca

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No țVote:0)

Abstain (Vote: 0 ) No-Voting (Total: 0 )

Yes {Vote: 24}

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleanca Fiorin

Galbenu Ana Iuiia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Mareei

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian lonei

Paunica Adriana

Pelinaru Corne!

Petrescu Cristian

Petrescu Eiena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Daniela

Tudor Elena

Tudoracbe Andrei Cristian

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

lacob Cezar

Abstain (Vote: 1 )

Galbenii Ana lulia

No-Voting (Total: 1 )

Pelinaru Cornel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă îuliana


“—


Proposal Name: Punctul 4

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronîca

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudoracbe Andrei Cristian

Văduvă iuliana

Vasiiîu Mariana

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0) No-Voting (Total: 0)


Yes (Vote: 24 )

Baetica NicoSeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleanca Fiorin

Galbena Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Afin lonut

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote: 0 ) No-Voting ( Total: 0 )

■i.


Proposal Name: Punctul 6

Yes (Vote: 24 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronîca

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Etena Daniela

Tudor Etena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă iutiana

Vasîliu Mariana

Votcu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ț Vote: 0 }

No-Voting (Total: 0 )

.    ..,4Sft................................................


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Fteancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă îuliana

No ( Vote: 5 )

Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia Tudorache Andrei Cristian


Abstain (Vote: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 0 )


Dobre Alexandru Marineata Marcel Peîinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


lacob Cezar


-ir


,4

O//?


1/11/2018 3:57:25 PM

Page 1 of 1