Proces verbal din 08.02.2018

PV al sedintei extraordinare din 08.02.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 08.02.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 18935/CP/05.02.2018.

La ședință a participat domnul Marius Mihăiță Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 20 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu

Mircea Mihai, Gutium Narcisa Veronica, Mălureanu Li viu, Iacob Cezar, Petrescu Cristian, Petrescu Elena, Tudorache Livia, Văduva Iuliana și Voinea Inocențiu Ioan.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 8.02.2017. In sală sunt prezenți 20 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă

rog!

Cu 20 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 29.01.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 308/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier!

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, stimați colegi. Domnule Președinte, am un amendament de făcut la punctul 2 de pe ordinea de zi.

Având în vedere identificarea unei erori în cadrul calculelor efectuate în programul Excel, se impune modificarea art.2 alin. (1), după cum urmează:

-    La punctul 1 valoarea totală a proiectului este de 19,472,063.97 lei

-    La punctul 1 valoarea totală eligibilă este de 19,224,078.61 lei

AIA-—

/<*/ xAsk \


-    La punctul 1 valoarea totală neeligibilă este de 247,985.36 lei

-    La punctul 2 contribuția proprie este de 7,937,616.80 lei

-    La punctul 2 contribuția de 40% din valoarea eligibilă este de 7,689,631.44 lei

-    La punctul    3 cuantumul    contribuției este    de 1,968,648.00 lei

-    La punctul    4 cuantumul    contribuției este    de 381,759.00 lei

-    La punctul    5 cuantumul    contribuției este    de 37,225.55 lei

-    La punctul    6 suma care    nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este

de 2,358,551.00 lei.

Vă mulțumesc.

DL Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim. Supun la vot propunerea d-lui consilier Corneanu. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 abțineri propunerea domnului consilier a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 314/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3    - FE 62”, cu modificările și completările

ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, o abținere proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, 'Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 4 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare, declar ședința închisă. O zi bună în continuare!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


voifcuvjiiCui gJULișaii
Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenii Ana lulia

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanul Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 )

Proposai Name:

Punctul 1 Aprobare

P-VS.E. 29.01.2018

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana iulia

Hontaru Valerica

Marîneata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain { Vote: 0 ) No-Voting (Total: 0 )

■k

'19,

’t-


. O/yy , \^yț v/.-'v /


Proposal Name: ■

Amendament 1

Yeș (Vote; 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Galbenu Ana. lulia

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: Q )

Abștâin (Vote: 2)

Fatu Adrian    Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0)

yy


Sx

ii y?

zw


Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Galbenu Ana lulia Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No ( Vote; 0 )

Abstain (Vote:0)

Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Paunica Adriana Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian


No-Voting (Total: 0)


Propoșal Name: Punctul 3

Yes (Voțe: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstaîn ( Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Votîng (Total: 0 )


MX XX; $#'t S | "    ! X/Oî

X.


h M r ■    '

Proposal Name: Punctul 4


Yeș (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Peiinaru Corne!

Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 4 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena


Galbenu Ana lulia


Do bre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Vasiliu Mariana


Moldoveanu Lucian Ionel


2/8/2018 4:23:39 PM

Page 1 of 1