Proces verbal din 06.03.2018

PV al sedintei extraordinare din 06.03.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 003.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 35854/CP/02.03.2018.

La ședință a participat domnul Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 22 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri; Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Fătu Adrian,

Galbenu Ana Iulia, Galbenu Mircea Mihai, Marinescu Ionela, Petrescu Cristian, Petrescu Elena și Voinea Inocențiu Ioan.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua. doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 06.03,2018. în sală sunt prezenți 22 de

consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua domnule președinte, stimați colegi. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 06.03.2018 cu un proiect de hotărâre după cum urmează;

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință".

Vă mulțumesc.

DI. Președinte de ședință ~ Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, domnule consilier!

Supun spre aprobare propunerea domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, propunerea domnului consilier a fost aprobată. Vă supun la vot ordinea de zi împreună cu propunerea domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct, "Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 23.02.2018", Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

- % '<\;f * *

\&i$

■C. i

< Vâ

Cu 21 voturi pentru, o abținere, procesul verbal a fost aprobat,

Trecem la punctul 2, „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.

270/30.06.2017, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3    - FE 67“’’.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.

271/30.06.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 68’”'. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.

272/30.06.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69”“. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.

274/30.06.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 71“". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.

276/30.06.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 73’”’. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă


rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.

417/11.09.2017 - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 76’”'. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar: “Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui

de ședință.”. Propuneri, obiecțiuni! Da, doamna consilier.

D.na consilier - Păunică Adriana

Mulțumesc, domnule președinte. Propunem ca președinte de ședință pe domnul consilier Voicu Alin Ionuț,

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc. Supun la vot propunerea doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, propunerea doamnei

consilier a fost aprobată.

Vă supun la vot punctul suplimentar. Votați, vă rog!

18 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare.

Declar ședința închisă. O zi bună în continuare!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


VOICU AIN IONUTîntocmit: Buhoci Cristina


Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposaf Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Malureanu Lîviu

Marineata Marcel

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livîa

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin Ionul

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0) No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniei Hontaru Valerica Marineata Mareei Pelinaru Cornei Sima Eiena Daniela Tudorache Livia Voicu Aiin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin iâcob Cezar

Moîdoveanu Lucian lonei Popescu Romeo Tudor Eiena Văduvă luiiana


Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronîca Malureanu Liviu Paunica Adriana Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiiiu Mariana


Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-V S.E. 23.02.2018 Yes (Vote: 21)

Baetica Nîcoieîa Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleanca Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaterica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain ț Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)

z«x, w . W - Z • ' w\ -b r'.;/,,' ,,s,

cS-w, Z Z    Q?1

Yes (Voie: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Moidoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Peiînaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Danieta

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă iuiiana

Vasiiiu Mariana

Voicu Aiin ionut

No {Vote: 0)

Abstain (Vote: 1)

Mafureanu Llvîu

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 21)

Baetica Nîcoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fieancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

îacob Cezar

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Maîureanu Liviu

No-Votîng (Total: 0 )

Yes {Vote: 21 )

Baetica Nscofeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleancu Fiorin

Gutîum Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

iacob Cezar

Marineata Mareei

Moldoveanu Lucian ione!

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Li via

Văduvă luiiana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Maiureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 21)

Baettca Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Moldoveana Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote: 0 )

Abstain {Vote: 1 )

Maiureanu Liviu

No-Voting (Total: 0 )

i/r, X5 '/ \v\

!5 £ A A xXxTX


Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Moîdoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)

Proposal Mame: Punctul 7

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Marîneata Marcel

Mofdoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Daniela

Tudor Eiena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă îuiiana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0 )

Proposai Name:

Amendament 1

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Vaîerica Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Văduvă iuliana

No (Vote: 0)

Abstain ț Vote: 3)

iacob Cezar

No-Voting (Total: 2)

Motdoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Marcel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Maiureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Radu Constantin Tudorache Li via


Voicu Alin lonut


Proposal Name:

Punct suplimentari

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Hontaru Vaierica Peiinaru Cornei Sima Eiena Daniela Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2)

lacob Cezar

No-Voting (Total: 2 }

Moldoveana Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Marcel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

3/6/2018 4:02:45 PM

Page 1 of 1