Proces verbal din 04.05.2018

PV al sedintei extraordinare din 04.05.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 04.05.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 78819/CP/28.04.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță și domnul Marius Mihăiță -Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 23 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian Daniel, Ene

Stelian Bogdan, Gutium Narcisa Veronica, Mălureanu Liviu, Petrescu Elena, Tudorache Livia și Tudorache Andrei Cristian.

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 04.05.2018. în sală sunt prezenți 21 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Da, domnule consilier!

DL Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, d-le președinte, stimați colegi. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 04.05.2018 cu 7 proiecte de hotărâre:

1)    Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect "Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3”.

2)    Proiect de hotărâre privind modificarea structurii prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate aferente contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residential S3 SRL.

3)    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018.

4)    Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 3 SRL.

5)    Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a

»■=•-.    .î\

MW]

kW«» ,

CW o/

\W „

XpuC'Kșț&S

programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm ConstJuețW^ SRL.

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

7) Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCLS3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Vă mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, d-le consilier! Supun la vot propunerea d-lui consilier. Votați, vă rog! Cu 18 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, suplimentarea ordinii

de zi a fost aprobată. Vă supun la vot ordinea de zi împreună suplimentarea ordinii de zi. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la primul punct, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Local Sector 3 din data de 26.04.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat. Trecem la punctul 2, “Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale

de analiză și verificare a politicii de personal și a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București".

D1. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Ne-au fost prezentate cu un minut înainte, deci cu câteva secunde înainte de începerea ședinței, amendamente la aproape toate articolele și am solicitat 5 minute pauză să ne lămurim și noi, măcar să apucăm să dăm citire și să știm din partea cui sunt aceste amendamente.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

5 minute pauză! Puteți să ne spuneți cine a făcut amendamentele?

D-na Consilier Păunică Adriana

Da, d-le președinte, grupul de consilieri PSD a făcut aceste amendamente.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. 5 minute pauză!

-PAUZĂ-

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

în sală suntem prezenți 22 de consilieri. Da, d-na consilier.


D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-le președinte. Am de făcut un amendament la art.l:

“Se constituie Comisia specială de analiză și verificare a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, în următoarea componență: 9 consilierr.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot amendamentul d-nei consilier. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Da, d-na consilier.

D-na Consilier Păunică Adriana

Grupul de consilieri PSD propune să facă parte din comisia de analiză pe d-na Păunică Adriana, Marineață Marcel, Belu-Sima Daniela și Pelinaru Cornel.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc. Da, d-le consilier.

DL Consilier Fătu Adrian

Grupul PNL îl propune pe domnul Inocențiu Voinea.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc. Da, d-le consilier.

DL Consilier Moldoveanu Lucian Ionel

Grupul USR îi propune pe Ana Galbenu și Liviu Mălureanu.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc. Da, d-le consilier.

DL Consilier Popescu Romeo

Grupul ALDE propune pe domnul Romeo Popescu.

D1. Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc. Da, d-le consilier.

DL Consilier Petrescu Cristian


Grupul PMP propune pe domnul Daniel Enăchescu.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc. Rog să tipăriți buletinele de vot! Da, d-na consilier!

D-na Consilier Păunică Adriana

Amendament la art. 2, "alin. (1) Comisia specială va analiza și verifica modul de desfășurare, începând cu data de 01.01.2014, a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție și politica de personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.

(2) Obiectivele activității comisiei sunt următoarele: evaluarea desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a regulamentelor proprii aplicabile, existența și respectarea procedurilor interne care reglementează managementul resurselor umane, organizarea activității de management a resurselor umane în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu, după cazP Mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot amendamentul d-nei consilier. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Da, d-na consilier.

D-na Consilier Păunică Adriana

Am un amendament, comasarea art. 4 și 5 într-un nou articol, respectiv art. 4: “Membrii Comisiei pot solicita documente pentru verificare, cu respectarea datelor cu caracter personal, și pot solicita prezența unor angajați din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București pentru a oferi informații și clarificări asupra unor aspecte analizate de Comisie." Mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, d-le consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eu am o întrebare. Dacă o instituție este operator de date cu caracter personal, angajații acelei instituții care operează efectiv cu acele date trebuie să fie și ei autorizați în acest sens sau e suficient să fie angajații acelei instituții ca să poată să fie ... Da? Și atunci de ce puneți problema de protecția datelor cu caracter personal atât timp cât avem în comisie doi angajați din cadrul aparatului de specialitate care sunt angajații primăriei și primăria e operator de date cu caracter personal?

D-na Director Executiv Neacșu Florentina -

Direcția Asistență Legislativă

Acces la dosarul personal vor avea și membrii comisiei.


Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Și Consiliul Local nu e operator de date cu caracter personal, nu?

D-na Director Executiv Neacșu Florentina -

Direcția Asistență Legislativă

D-voastră, ca și consilier, dacă doriți să vedeți dosarul personal al unui funcționar public trebuie să cerem acordul funcționarului public că e de acord ca d-voastră să-i vedeți dosarul personal.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eu, ca și consilier individual, dar consiliul, în totalitatea lui?

D-na Director Executiv Neacșu Florentina -

Direcția Asistență Legislativă

E același lucru.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Am înțeles. Ok.

5

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot amendamentul d-nei consilier. Votați, vă rogi

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, amendamentul d-nei consilier a

fost aprobat. Da, d-na consilier.

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-le președinte. Am un amendament de făcut, la art. 6. devine art. 5. "alin. (1) Comisia își va desfășura activitatea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la 31.12.2018. Rezultatele activității Comisiei vor fi consemnate într-un Raport ce va conține propuneri concrete privind îmbunătățirea activității de management al resurselor umane. ”

Alin. (2) de la art. 5 devine alin. (2) de la art. 5.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Probabil că în viteza care s-a făcut este o eroare. Reiau ultima parte a amendamentului d-nei consilier fără a modifica nimic: "va conține propuneri concrete privind îmbunătățirea activității de management al resurselor umane

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot amendamentul d-nei consilier. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Da, d-na

consilier.

D-na Consilier Păunică Adriana


Art. 7 se elimină.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionut

Supun la vot amendamentul d-nei consilier. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Da, d-na consilier.

D-na Consilier Păunică Adriana

Art. 8 devine art. 6 și va avea următoarea formulare: '"Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de membrii comisiei speciale nominalizați la art. 1 și de structurile organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.” Mulțumesc!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot amendamentul d-nei consilier. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Rog să se distribuie buletinele de vot.

-ARE LOC VOTAREA-

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Rog președintele Comisiei de Validare să dea citire rezultatului!

DL Consilier - Dobre Alexandru

Mulțumesc! Privind rezultatul votului, referitor la desemnarea membrilor în Comisia specială de analiză și verificare a politicii de personal și a modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 și din întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, au fost făcute 9 propuneri, iar în urma numărării voturilor exprimate au rezultat următoarele:

-    pentru doamna Păunică Adriana 22 voturi DA

-    pentru domnul Marineță Marcel 22 voturi DA

-    pentru doamna Belu Sima Elena-Daniela 21 voturi DA

-    pentru domnul Pelinaru Comei 21 voturi DA

-    pentru domnul Voinea fnocențiu-Ioan 22 voturi DA

-    pentru doamna Galbenu Ana-Iulia 23 voturi DA

-    pentru domnul Mălureanu Liviu 23 voturi DA

-    pentru domnul Popescu Romeo 22 voturi DA

- pentru domnul Enăchescu Marian-Daniel 22 voturi DA


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot punctul numărul 2, cu cele 6 amendamente.

Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 3, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL'. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 4, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 SP12\ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății OPS3 — Ordine și Protecție S3 SRL'. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 6, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Internet și Tehnologie Sector 3 SRL . Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 7, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL“. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect “Prestarea de servicii de mentenanță pentru construcțiile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3””. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea structurii prețurilor/tarîfelor unitare/tip de activitate aferente contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și

Societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL

rog!

Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt.Cu 17 voturi pentru, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 3 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind

rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018". Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 4 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind privind

aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 5 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni! Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Eu v-aș propune tuturor, ca acest punct 5 să nu îl votăm, pentru că trebuie să lăsăm ca lucrurile să se întâmple. Suntem într-o bulă a timpului acum și bine că a venit și domnul primar ca să înțeleagă de ce sunt împotriva acestor funcționări, a acestor societăți, nu pentru că, ca idee societățile nu ar putea să fie un lucru bun și pentru că se mimează managementul acestor societăți. Rapoartele care se fac, nu se fac către cineva care a scos banul din buzunarul lui să-l dea pentru finanțarea acestor societăți. Planul de activitate nu se face ca să ne propunem dezvoltarea și obținerea de profit și pentru că e sarcină de serviciu. Și ca să vă argumentez, că ceea ce vă spun este adevărat, o să vă spun că, Consiliu de Administrație al acestei societăți, care își va aproba planul, pe care noi îl aprobăm acum și raportul, se va întruni duminică pe 6 mai. Dar, ei au semnat deja și pe raport și pe programul de activitate. Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 6 mai 2018. Eu am zis că poate o fi fost 2017, dar nu, este 2018, 6 mai este duminică peste 2 zile. Așa că vă propun, să-i lăsăm să-și țină ședința, pe care ei singuri și-au spus că au ținut-o și au semnat aici și după aceea să le aprobăm rapoartele.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim. Din partea societății.

Dl. Coșocariu Alexandru-Dan - Președintele Consiliului de Administrație —

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Este evident că a fost o greșeală materială. Ne cerem scuze și ne asumăm această greșeală materială. Ședința a fost joi pe data de 3 și atunci, propunem îndreptarea de eroare materială.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule consilier.

Cir V<v-? f

V'MOn.»,, ,


Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Dacă ședința a fost ieri și ați spus-o public că a fost ieri, aș vrea să-și asume și cu mâna pe biblie, v-a putea să spună că ședința a avut loc ieri și toți membrii care au avut ... dar nu aici pe Biblie, pentru că aici noi nu suntem cu Biblia decât la jurământ! Cu Biblia sau cu altceva sau cu Constituția este în altă parte! Toți membrii care spun că s-a ținut această ședință de consiliu și au aprobat materialele ieri, sa-și asume, într-adevăr că au fost ieri la ședință și au participat la acea ședință și au aprobat materialele, nu aici în fața noastră. Dar afirmația, dacă a facut-o este publică și se înregistrează, că ieri a avut loc ședința de Consiliu de Administrație, la societatea respectivă și au participat membrii care au semnat acest proces verbal, pe care-1 avem în față.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Din partea societății.

Dl. Coșocariu Alexandru-Dan - Președintele Consiliului de Administrație -

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Din păcate nu avem Biblia în dotare, dar dacă ne puteți da un buget pentru acest lucru o să facem, în al doilea rând, chiar avem noroc că ședința de ieri s-a ținut la ora 8 dimineața în șantier și în șantier, ghiciți, ce? Avem camere de luat vederi și veți vedea înregistrarea cu toți membrii CA-ului, intrând în baraca de șantier și ținând această ședință.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Domnule primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Acesta este cel mai grav lucru pe care l-ați găsit dumneavoastră, că este greșită o dată acolo! Dar, ați făcut, lăsând la o parte Biblia aferentă, aș zice că și constituția, de ce nu! Și dacă este cu jurământ, să fie toate cele, să avem totul. Domnule consilier, ar trebui ca dumneavoastră, a cerut pe bună dreptate finanțare, ca să cumpere toate aceste obiecte în dotare, cereți și pentru Coran, că nu se știe niciodată! Ați făcut niște afirmații, conform cărora, aceste societăți, cine face bugetele și alte chestiuni! Domnule consilier, asta cu data, într-adevăr ați găsit și dumneavoastră ceva concret. Haideți și chestiuni mai concrete, pentru că altfel, declarații politice, eu chiar am să propun chestiunea aceasta în consiliu, sper să fiți de acord, ca o data pe lună, o data pe săptămână, dumneavoastră să decideți când, aici în consiliu, cine vrea să participe pentru declarații politice, ca în parlament. Vrei să faci o declarație politică, vii frumos la program și îți faci declarația politică, te înregistrezi, se bifează acolo, se dă drumul la microfon și toate cele.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumim frumos domnule primar. Supun la vot punctul numărul 5 suplimentar. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 6 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la ultimul punct suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea

art. 2 al HCLS3 nr. 152/26.04.2018privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțium! Nu sunt. Votați, vă rog!    /

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.    /

Vă mulțumesc pentru participare.

Declar ședința închisă. O zi buiiă îu.continnare!    /


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VOICU-ALIN JONUT


ÎCȚORULUI3, IIHĂITĂîntocmit: Gheorghișan Elena Buhoci Cristina

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marineata Mareei Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 2)

Fatu Adrian

No-Voting ( Total: 2 )

Gaibenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu îoan


Do bre Alexandru lacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


•7 • •'

■?, \ \ ■S,'    \

■va

4 .Xi

o!Sj

■<

f


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes {Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

A Ax

'iM \ A W Al

Z'OR CV


V<x^ClÎB^L>Z

Proposal Name:

Punctul 1 Aprobare P-V S.O. 26.04.2018 Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaîbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Yes {Vote: 21 )

Baetica Nicoieta Mariana

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu ioneia

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vâsiliu Mariana

ftiipt i    fit V

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Galbenu Ana lulia

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote:0)

No-Voting ( Total: 1 )

Paunîca Adriana

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Vaferîca

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Yes ( Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar

Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Do bre Alexandru Galbenu Ana iulia Marineata Mareei Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


f    fZ O    r 7

ii,».    v., -

Y«w,


Yes ( Vote: 22 )

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Gaibenu Ana lulia

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian lonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No ( Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 }

Yes ( Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

No-Voting ( Total: 0 )

Yes ( Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voirtea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

NO-VOtîrig (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia facob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Yes (Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

lacob Cezar

Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0 )

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Fatu Adrian

lacob Cezar

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin fonut

Do bre Alexandru

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote.O)

Abstain (Vote: 6)

Fatu Adrian

lacob Cezar

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

No-Voting ( Total: 0 )

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian Voinea Inocenții] loan

No-Voting ( Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar


Do bre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Proposal Name:

Punctul 1

Yes {Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Fiorin

Marinescu loneia

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Do bre Alexandru

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă îuliana

No { Vote: 2 )

Galbenu Ana lulia

Moidoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 4 )

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Voinea inocentiu loan

No-Votiog (Total: 0)

Yes {Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

No {Vote: 0)

Abstain {Vote: 5)

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

lacob Cezar

No-Voting {Total: 1)

Fatu Adrian

zțșX .....    "/ \

Z*7 feSîf.i VsS;-^

Yeș (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleanca Fiorin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Paunîca Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandra

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă iuliana

No (Vote: 0)

Abstain {Vote: 6)

Fata Adrian

lacob Cezar

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Voînea Inocentiu ioan

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoieta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Voțe:2)

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 4 )

Fatu Adrian Voinea Inocentiu loan

No-Voting ( Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar


Do bre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian ionel


Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marinescu ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă Iu liana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 6 )

Fatu Adrian

lacob Cezar

Galbenu Ana lulia

Moîdoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0)

Propoșal Name: .    ,

Punct suplimentar 5

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marinescu loneia

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniefa

Vasiiiu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Do bre Alexandru

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

No ( Vote: 4 )

Gaibenu Ana luiia

Voinea Inocentiu loan

Gaibenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

/ & v' ...

Zșy Va V< ■'

UL‘.>


V? V> „ „ ", >2/ O /

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fieancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana

No (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 2 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Eiena Voicu Alin lonut

Galbenu Mircea Mihai


lacob Cezar


Do bre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No ( Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 4)

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total; 1)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Mîrcea Mihai


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


lacob Cezar


5/4/2018 4:17:08 PM

Page 1 of 1