Proces verbal din 03.07.2018

PV al sedintei extraordinare din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 03.07.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 120922/CP/29.06.2018.

La ședință au participat doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 23 consilieri locali din numărul total de 3 L Au lipsit domnii consilieri: Ene Stelian Bogdan, Mălureanu Liviu, Păunică Adriana,

Honțaru Valerica, Tudorache Livia, Tudor Elena, Văduva Iuliana și Voinea Inocențiu Ioan

Dl. Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3

Bună ziua! Având în vedere că d-na consilier Văduva Iuliana, cea care era desemnată să conducă ședințele Consiliului Local în următoarele 3 luni nu este prezentă, am onoarea desăvârșită și totală de a începe această ședință, după care o predăm viitorului președinte ales doar pentru această dată.

O să vă supun ordinea de zi a ședinței de astăzi cu un amendament pe care-1 va face domnul Corneanu. Adică mai avem, ca de obicei, o listă cu ceva care s-a uitat și care s-a reintrodus.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Domnule președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 03.07.2018 cu patru proiecte de hotărâre, după cum urmează:

1)    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va conduce ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 03.07.2018.

2)    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către societatea Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect ”Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”.

fițsh fei

S\c ifîfeW ><*<

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către societatea In^fstați^^J

Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect "Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L ”.

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect ‘Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Cresei Greierasul din Sectorul 3, București”.

Vă mulțumesc.

D1. Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3

Supunem la vot propunerea d-lui Corneanu. Votați, vă rogî

Suplimentarea propusă de domnul Corneanu a fost aprobată cu 16 voturi pentru, 7 abțineri.

înainte de a supune la vot punctele suplimentare cu întreaga ordine de zi vreau să vă fac cunoscute următoarele: va trebui să stabilim o nouă ordine a punctelor în sensul că punctul 1 suplimentar va deveni punctul 2 pe ordinea de zi, punctele 2, 3 și 4 suplimentare vor deveni punctele 9, 10 și 11 de pe ordinea de zi.

Acum supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost ea prezentată, împreună cu amendamentele aduse de domnul Corneanu, deja votate. Vă rugăm să votați!

Cu 17 voturi pentru, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 26.06,2018”. Cine este pentru?

Cu 23 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2, „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va conduce ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 03.07.2018”. Vă rugăm propuneri! Da, domnule consilier.

DL Consilier Fleancu Florin

Grupul PSD îl propune pe Voicu Alin-Ionuț.

DL Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3

Alte propuneri? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, președintele de ședință trebuie să-și preia.. .domnul Voicu Alin.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Trecem la punctul numărul 3, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

Sectorului 3 pe anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A&Assțsjri 'B

.^fc pos;

Ave -fe v aXo _. i

Trecem la punctul numărul 4, „Proiect de hotărâre privind modificarea T/jț/vb/hp


/■


A**/


nr. 15 și 16 la HCLS3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehlh economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

înainte de a trece la punctul numărul 5, vreau să vă specific că a fost introdusă o eroare și nu va fi nevoie să votăm cu 2/3. Vă mulțumesc!

Trecem la punctul numărul 5, „Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3, domeniul public al municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 6, „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 7, „Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate — norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin HCLS3 nr. 264/26.06.2018, necesare în vederea optimizării și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 3 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 8, „Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajarea și dotarea cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic MihaiBravu””. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Ne-am cam zăpăcit cu ordinea de zi. Acesta este „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajarea și dotarea cantină corp C5, C6, C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu'”/ Este vorba de Colegiul Tehnic Mihai Bravu de lângă noi? Am fi vrut ca la terminarea investiției să ne puneți la dispoziție, proiectul cu studiu de fezabilitate, estimat și cheltuit. Am mai avut rugămintea asta la dumneavoastră, mai de mult și cu alte investiții și deocamdată nu am primit nimic. A fost o rugăminte în ședință, bănuiesc că s-a consemnat la momentul


1 <0 V

\^y40e&sb'

respectiv și voiam să întreb dacă este cineva de la respectiva direcție, Dumneavoastră! Voiam să vă întreb dacă amenajarea și dotarea cantinei la aceste corpuri? este o obligație legală sau este o facilitate acordată elevilor și dacă în urma acestor facilități acordate elevilor, au anumite beneficii, prețuri mai mici la mâncare sau pentru parte socială, pentru copiii din familii defavorizate anumite avantaje?

DL Director Executiv Pompiliu Ioan Wan Buzduga

- Direcția Managementul Proiectelor

Această cantină care va urma să fie amenajată, se face în cadrul programului de învățământ dual, unde copii vor fi școlarizați, în a învăța să pregătească mâncarea, să ajungă bucătari, ospătari ș.a.m.d.. Deci este o școală profesională, în sistem dual, în parteneriat cu operatorii economici.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Practic, o anexă a sistemului de învățământ. Acolo se fac cursuri, pur și simplu.

Dl. Director Executiv Pompiliu Ioan Wan Buzduga

-    Direcția Managementul Proiectelor

Se fac cursuri și este tot un sistem clasic, numai că este îmbunătățit, în sensul în care și operatorul economic este implicat 90%.

DL Președinte de ședință - Voicu Aliu-Iouuț

Mulțumim frumos! îmi cer scuze, datorită reactualizării ordinii de zi, am făcut o greșeală! Nu la punctul numărul 5, la punctul numărul 6 a fost cel cu 2/3!

Vă mulțumesc! Alte propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Acești operatori economici au acreditare pe meseriile respective și în ce condiții li se închiriază sau în ce parteneriat?

DL Director Executiv Pompiliu Ioan Wan Buzduga

-    Direcția Managementul Proiectelor

Nu se închiriază nimic. Pur și simplu există un parteneriat la nivelul Municipiului București, cu toate primăriile de sector, iar acești operatori economici, pe banii lor vor veni să investească în unitățile noastre de învățământ, care sunt în sistem profesional, vor veni și cu burse pentru copiii, ei vor alege împreună cu cadrele noastre didactice și elevii și se vor implica 100% în ceea ce înseamnă învățământ.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier.


Dl. Consilier Dumitru Constantin

Mă scuzați că mai intervin încă o dată. Mă gândeam totuși, bună, să legăm acest sistem dual, de alte nevoi ale comunității, preparată acolo, să fie dusă la casele de copiii sau la căminele de bătrâni sau la persoanele în dificultate și atunci să majorăm puțin acest beneficiu. Mulțumesc!

DL Director Executiv Pompiliu Ioan Wan Buzduga

- Direcția Managementul Proiectelor

Pentru acest lucru îți trebuiesc avize, acorduri și este mai dificil.

D-na Viceprimar — Elena Petrescu

S-ar putea ca, colegii noștri să nu cunoască cu exactitate, ceea ce înseamnă acest program dual și aș propune și cred că sunt în unanimitate, să veniți să faceți o prezentare a proiectului. Vă hotărâți d-voastră când vreți să faceți o prezentarea, mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 9, „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către societatea Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4””. Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna cosilier!

D-na Consilier Galbenu An a-Iu li a

Mulțumesc mult! Ținând cont că toate lucrările de pavare alei și montare borduri la spații verzi pe care le-am văzut până acum, au fost intrări în spații verzi, dublarea trotuarelor sau crearea de noi locuri de parcare intrând în curțile blocurilor. Până nu vedem și faptul că au venit pe suplimentare și au venit fără proiect tehnic, fără să vedem exact pe unde sunt și pe unde vor fi trasate aceste alei, nu mi se pare normal să le dăm doar pe o cantitate anume atribuirea directă și într-o ședință așa pe repede înainte. Mulțumesc mult!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. S-a consemnat. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 10, „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor CI; C2; E; H; G; 12; 14; J; L””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 11, „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect “Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierușul din Sectorul 3, București””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare.

Declar ședința închisă.

O zi bună în continuare!


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, VOICX ALINKONUT


TORULUI 3, Mită


întocmit: Gheorghișan ElenaNotă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Voicu Alin lonut

No {Vote: 0)

Âbstain (Vote; 7 )

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

No-Voting{Total:0)


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela


Gaîbenu Ana lulia lacob Cezar


Dobre Alexandru Fleancu Florin Pelinaru Cornel Popescu Romeo Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel


ProposalName:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Peiinaru Cornel Popescu Romeo Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote; 5)

Galbenu Ana iulia Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihaî Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela


lacob Cezar


Proposal Name:

Punctul 1 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 26.06.2018

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudorache Andrei Cristian

Vasilîu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total:: 0 )

Proposal Name:

Punct suplimentar 1 - Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședința care va conduce ședința extraordinara a Consiliului Local Sector 3 din data de 03.07.2018


Yes {Voie: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Fiorin lacob Cezar Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian

No (Voie: 0)

Âbstain (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting ț Total: 1)

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Galbenu Ana lulia Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela


Proposal Name:

Punctul 3 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Fiorin Pelinaru Corne!

Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian

No ( Vote: 0)

Abștain (Vote: 5)

Galbenu Ana iulia lacob Cezar

NoA/oting ( Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiiiu Mariana


Galbenu Mircea Mîhai Moldoveanu Lucian Ionel


Do bre Alexandru Fatu Adrian Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Eiena Daniela Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


ProposafName:

Punctul 4 - Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor nr. 15 si 16 la HCLS3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti unor obiective de investiții privind creșterea eficientei energetice si modernizarea unor unitati de invatamant din Sectorul 3, cu modificările si completările ulterioare

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana

No { Vote: 0) ;

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin ionut

Dobre Alexandru Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian

Propoșal Name:

Punctul 5 - Proiect cfe hotarare privind solicitarea acordului C.G.M.B. in vederea imputernicirii C.L.S.3, prin Primarul Sectorului 3, sa efectueze toate operațiunile necesare inscrierii in evidentele de cadastru si carte funciara a imobilelor aflate pe

raza administrativ teritoriala a Sectorului 3, domeniul public al Municipiului București

Yes ( Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Voicu Alin lonut No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: ț )

Moldoveanu Lucian Ionel

Proposal Name:

Punctul 6 - Proiect de hotarare prin care se solicita C.G.M.B. sa aprobe trecerea din domeniul publicai Municipiului București in domeniul privat al acestuia a unor imobile in vederea demolării


Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fatu Adrian lacob Cezar Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Punctul 7 - Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi si a preturilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin

HCLS3 nr. 264/26.06.2018, necesare in vederea optimizării si imbunatatirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89), sector 3, București” din cadrul contractului de execuție nr. 8878/01.08.2017

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiiiu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru Fieancu Florin lacob Cezar Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian


Moldoveanu Lucian Ionel


Proposaf Name:

Punctul 8 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent! obiectivului de investiții "Amenajarea si dotarea cantina corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu"

Yes (Votez 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprîan

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (VotezO)

Abstairi (VotezO) Nb-Vbttrig (Total: 0)

Proposal Name:

Punct suplimentar 2 - Proiect de hotarare privind aproparea atribuirii directe către societatea Administrare Străzi S3 SRL, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect "Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse in arealul zonelor A: B:D: 11:13: K1: K2: K3: K4"

Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Fatu Adrian

Abstain (Vote:5)

Dumitru Constantin lacob Cezar

No-Vot ing { Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela


Gaibenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Proposal Name:

Punct suplimentar 3 - Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii directe către societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect "Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse in arealul zonelor C1;C2; E; H; G; I2; I4; J; L"

Yes (Vote: 15)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marinescu loneia Petrescu Efena Sima Elena Daniela

No (Vote: 2)

Fatu Adrian

Abstain {Vote: 5 )

Dumitru Constantin lacob Cezar

No-Voting (Total: 1}

Moidoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Pelinaru Cornel Popescu Romeo Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Voicu Alin lonut

Gutium Narcisa-Veronica


P roposa I Nam e:

Punct suplimentar 4 - Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii directe către societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect "Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere a Cresei Greierasul din Sectorul 3, București"


Yes (Vote: 15)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela

No ( Vote: 1 )

Galbenu Ana lulia

Abstain ( Vote: 7)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veromca Tudorache Andrei Cristian

No-Votiiig ( Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Peiinaru Cornel Popescu Romeo Vasiîiu Mariana


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Voicu Alin lonut


Fatu Adrian lacob Cezar


Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel


7/3/2018 4:49:29 PM

Page 1 of 1