Hotărârea nr. 99/2018

HCLS3 nr.99 din 06.03.2018 privind modif HCLS3 nr. 272-30.06.2017 refer la cererea de finan Crest ef energ a bloc de locuin din Sect 3 - FE 69


IIHMiHRU L b UCURESTI

COKUELIUL LOCAL SECTOR. 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 272/30.06.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 06.03.2018

5    »    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 35809/CP/02.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.35531/02.03.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 35524/02.03.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 272/30.06.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

A,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 272/30.06.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

^Art.2 (1) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

7. valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69”, în cuantum de 17,357,030.87 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 16,832,860.18 lei și valoare totală neeligibilă de 524,170.69 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,257,314.76 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,733,144.07 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69 ”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,524,640.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 231,507.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 222,453.17 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,372,546.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

l, 66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 272/30.06.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 rămân neschimbate.NR. 99 DIN 06.03.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ |HCL-S 3, ^. 53/06.0^,10^

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli nceligibilc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

i

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea șî amenajarea terenului

î.i

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pf asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,953.65

590,74

4,544.39

0.00

0.00

0.00

4,544.39

3.3

Proiectare si inginerie

128,042.86

30,276.30

158,319.16

143,703.29

33,979.29

177,682.58

336,001.74

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

122,857.08

23,342,86

146,199.94

0.00

0.00

0.00

146,199.94

TOTAL CAPITOL 3

254,85X59

54,209.90

309,063.49

143,703,29

33,979,29

177,682.58

486,746.07

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șt instalații

11,228,924.36

2,133,495.61

13,362,419.97

129,834,00

24,668.47

154,502.47

13,516,922,44

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu si fără montaj,

dotări, active ne corporale)

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,247,764.78

237,075.32

1,484,840.10

114,297,90

21,716.61

136,014.51

1,620,854.61

TOTAL CAPITOL 4

12,476,689.14

2,370,570.93

14,847,260.07

244,131.90

46,385.08

290,516.98

15,137,777.05

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

127,852.09

24,291,91

152,144,00

1,471.14

279.52

1,750.66

153,894.66

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

127,852.09

24,291.91

152,144.00

1,471.14

279.52

1,750.66

153,894.66

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,247,668.92

237,057.10

1,484,726.02

45,563,42

8,657.05

54,220.47

1,538,946,49

TOTAL CAPITOL 5

1,375,521.01

261,349.01

1,636,870.02

47,034.56

8,936.57

55,971.13

1,692,841.15

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

14,140,397.04

2,692,463.14

16,832,860.18

434,869.75

89,300.94

524,170.69

17,357,030.87

din care

C+M

14,999,404,07

292,267.64

12,604,541.23

2,394,862.84

245,603.04

46,664.60

15,291,671.71


CABINET PRIMAR


Csîss Dudeștl nr. țși. secter a, 031084 București www.primHrtej.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fot (004 cî2'Q 3'sS 03 04 e-maii cablnetprirtiar^primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE


J. CABBET PMĂRi

|,.............3» I

j    )

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3

nr. 272/30.06.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 272/30.06.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Str. Parfiimulâr nr. 2-4, sector 3,.

03CA42 Burmești wțițfiwL primarte3.ro

telefon {004041) 31803 23-28 lax {OO4 02Î) 3^8x33.04

■S-nratil strafegȘ0£îi toartei.ris


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltase Durabilă

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIREGI SA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / IEȘIRE

NR.


355T/ ,Ol.ot- 2Q/Î


R A P O RT^DTKOSrFE"

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 272/30.06.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 272/30.06.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - LE 69” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 272/30.06.2017 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69”, în cuantum de 17,357,030.87 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 16,832,860.18 lei și valoare totală neeligibilă de 524,170.69 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,257,314.76 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,733,144.07 lei reprezentând cofuianțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,524,640.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 231,507.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,


PRIMARu’.


fiuctl R£STt,


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 222,453.17 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,372,546.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei} = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).Dsr£.cț!A Stratecu și Programe de Dezvoltare Durabilă


Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 272/30.06.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 69” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Audreîntocmit, Gavrilă Caratei ia
DiRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șî PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


PRIMĂRIA SECTORULUI 3


tV. Cte£7L<4 .


CĂTRE,


CABINET PRIMAR


DIREGjIASTRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLîARE DURABILĂ INTRARE/ IEȘIREîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.270/3 0.06.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.271/30.06.2017” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.272/30.06.2017” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.274/30.06.2017” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.276/30.06.2017” și „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.417/1 L09.2017”

Anexat vă transmitem următoarele documente:

“Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Prog    zvoltare Durabilă

1