Hotărârea nr. 94/2018

HCLS3 nr. 94 din 23.02.2018 privind aprob cererii de finant Cresterea ef energ a bl de loc din Sec 3 FE 113 si a cheltuielilor aferente acesteia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii de finanțare

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE113” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 31364/CP/23.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 31185/22.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de

Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr.31194/22.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă; în conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon'. Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A -„ Clădiri rezidențiale

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

•    Blocul de    locuințe Dl5,    Str.Meșterul Manole nr.    3, sc. 1-3, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe Dl8,    Str. Caîoian Județul, nr.    12, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 75, Calea Calarasilor nr.238, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe V79,    Str. Vlaicu Vodă nr. 24,    sc. 2, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe J5, Str.Lucian Blaga nr. 3, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M6, B-dul Mircea Vodă nr. 36, sc. 1, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 71, Calea Calarasilor nr. 311, sc. 1, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 3, AI .Foișorului nr. 1 sc. 1, sector 3, București

•    Blocul de locuințe Y8, Al.Barajul Bistrița nr. 8 bl., sector 3, București

•    Blocul de locuințe V54B, Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 9, sc. C, sc. 1, sector 3, București

Art.2.(l) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113”, în cuantum de 11,149,824.16 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 9,937,071.50 lei și valoare totală neeligibilă de 1,212,752.66 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,187,581.26 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3,974,828.60 lei reprezentând cofînanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE113”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,220,448.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 165,508.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 435,778.76 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,117,796.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanțării din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113” și se vor suporta orice alte cheltuieli( corecții ce pot fi indentificate în procedura de verificare a achiziției), ce vor interveni pe perioada implementării.

Art.4 Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.CON    CAZĂ
R
AL    ĂIȚĂ

115    8

FLOmim HEACSU


NR. 94 DIN 23.02.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARENr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibîle

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=5+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea șt amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

l    0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistenții tehnicS

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

3,2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,000,00

760.00

5,760.00

0.00

0.00

0,00

5,760.00

3.3

Proiectare si inginerie

140,730,39

29,647.16

179,377.55

0.00

0.00

0.00

179,377.55

3.4

Consultanță

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

85,431.19

16,231.92

101,663,11

0.00

0.00

0.00

101,663.11

TOTAL CAPITOL 3

240,161.58

46,639.08

286,800,66

0.00

0.00

0.00

286,800.66

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

6,308,026.12

1,198,524.97

7,506,551.09

194,196.91

36,897.42

231,094.33

7,737,645.42

4,2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

4,3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

958,626.83

182,139.10

1,140,765.93

696,557.68

132,345.96

828,903.64

1,969,669.57

TOTAL CAPITOL 4

7,266,652.95

1380,664.07

8,647,317.02

890,754.59

169,24338

1,059,997,97

9,707314.99

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

82,819.75

15,735.75

98,555,50

2,439.39

463.48

2,902.87

101,458.37

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

82,819.75

15,735.75

98,555.50

2,439.39

463.48

2,902.87

101,458,37

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,2

Comisioane, cote, taxe

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

726,665.31

138,066.41

864,731.72

125,925,91

23,925.91

149,851.82

1,014,583.54

TOTAL CAPITOL 5

809,485.06

153,802.16

963,287,22

128,365.30

24,38939

152,754.69

1,116,041.91

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6,1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

33,333.30

6,33330

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

333333(1

6,33330

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audltul pentru proiect

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAI

8,349,632.89

1,587,438.61

9,937,071.50

1,019,119.89

193,632.77

1,212,752.66

11,149,824.16

din care

C+M

8,745,872.52

7,349,472.70

1,396,399.82

893,193.98

169,706,86

1,062,900.84

9,808,773.36

CABINET PRIMAR


Calea DtfdeșiJ nr. 191. sector 3, 031084 București

www, primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail ca bi netp rimar@primarie3.ro


SECTOR 3

s CABINBT PRIMAR

! T ISc&Li

EXPUNERE DE MOTIVE L

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor

eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113" face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, șî în sectorul locuințelor"', Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale", vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce ia îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor" și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113".

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.PRIMĂRIA SECTORULUI 3


telefon {0O4*a:țJ Js&Oj aș-sȘ. fax fș&4£iiî) ys&Ojj&ij. e-rnâil stra-tegS^ptfifTsiSRKj.îo


DIREG] ’A STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE i IEȘIRE


NR. 2A\ J5. A.9:Ă.<O.l.»..țăS>A.2


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 113” face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investii 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113” pentru un număr de 10 blocuri (componente), ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113”, în cuantum de 11,149,824.16 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 9,937,071.50 lei și valoare totală neeligibilă de 1,212,752.66 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,187,581.26 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3,974,828.60 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,220,448.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 165,508.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 435,778.76 Iei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibiie aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.


Direcția Strategis șl Programe de Dezvoltare Durabilă

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,117,796.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară - taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Nr.crt.

Adresa

Nr. si dată Hotărâre Asociație de Proprietari privind solicitarea finanțării prin POR 2014-2020

Nr. si dată contract de

mandat

1.

Str.Mesterul Manole nr. 3, bl. Dl5, sc. 1-3

03/25.09.2017 (sc. 1)

01/05.02.2018 (sc 2+3)

6435/23.05.2016 (sc.l)

3524/06.05.2010 (sc. 2+3)

2.

Str. Caloian Județul, nr. 12, bl. Dl8

01/05.01.2018

11284/28.12.2012

3.

Calea Călărașilor nr.238,bl.75

01/18.09.2018

10616/07.12.2012

4.

Str. Vlaicu Vodă m. 24, bl. V79, sc. 2

01/27.01.2014

14833/12.12.2017

5.

Str.Lucian Blaga nr. 3, bl. J5

01/06.01.2018

3244/22.07.2013

6.

B-dul Mircea Vodă nr. 36, bl. M6, sc.

1

05/14.09.2017

4061/11.09.2013

7.

Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 1

03/18.02.2018

10716/11.12.2012

8.

Al.Foisorului nr. 1 bl. 3 sc. 1

26/06.01.2018

11299/28.12.2012

9.

Al.Barajul Bistrița nr. 8 bl. Y8

02/03.10.2017

6193/29.06.2009

10.

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 9, bl. V54B, sc. C

01/11.02.2016

14831/12.12.2017

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale", m sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Execuți Andreea nDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA SERVICIUL STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudeșîi nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-matl strategii@primarie3.ro


h RiMARIA SECTORULUI 3


CĂTRE,CABINET PRIMARIn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.273/30.06.2017”7LH6tarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.312/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.348/15.12.2016” . „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.346/15.12.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.315/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.313/29.11.2016” , „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 113”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 114” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 115” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre1