Hotărârea nr. 93/2018

HCLS3 nr. 93 din 23.02.2018 privind modif HCLS 3 nr. 273 30.06.2017, ref la cererea de finant Cresterea ef energ a bl de loc din Sec 3 FE 70


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 273/30.06.2017, referitoare la cererea de finanțare

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

Expunereade motive nr. 31359/CP/23.02.2018 aPrimarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.31188/22.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresa nr. 31194/22.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 273/30.06.2017, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Articolul 2 al HCLS 3 nr. 273/30.06.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (f) se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din

Sectorul 3 - FE 70”, în cuantum de 24,481,843.40 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 21,881,198.55 lei și valoare totală neeligibilă de 2,600,644.85 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 11,353,124.27 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,752,479.42 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 3,279,892.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 285,348.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 710,532.60 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,933,508.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibiîe, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.”

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 273/30.06.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - PE 70” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 i'ăiuân .ncschiinbate.NR. 93 DIN 23.02.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

Cheltuieli neellgihiie

TOTAL

TOTAL

ELIGIBIL

NEELIGIBIL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

I

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

!.!

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenții tehnici

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

3,156.38

424.90

3,581.28

0.00

0.00

0.00

3,581.28

3.3

Proiectare si inginerie

279,779.94

63,402.73

343,182.67

28,696.47

6,785.41

35,481,88

378,664,55

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

186,885.32

35,508,23

222,393,55

0.00

0.00

0.00

222,393.55

TOTAL CAPITOL 3

469,821.64

99,335.86

569,157.50

28,696.47

6,785.41

35,481.88

604,639.38

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

13,961,372.57

2,652,660.78

16,614,033.35

201,572,13

38,298.70

239,870.83

16,853,904.18

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

2,121,837.85

403,149.19

2,524,987.04

1,691,601,00

321,404.18

2,013,005.18

4,537,992,22

TOTAL CAPITOL 4

16,083,210.42

3,055,809.97

19,139,020.39

1,893,173.13

359,702.88

2,252,876.01

21,391,896.40

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

184,213.45

35,000.57

219,214.02

2,619,32

497,68

3,117.00

222,331.02

5,1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

184,213.45

35,000.57

219,214.02

2,619.32

497.68

3,117.00

222,331.02

5.1,2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,608,521.04

305,619.00

1,914,140.04

259,806.69

49,363.27

309,169.96

2,223,310.00

TOTAL CAPITOL 5

1,792,734.49

340,619.57

2,133354.06

262,426.01

49,860.95

312,286.96

2,445,641.02

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

beneficiarului

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333,30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7,1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

s.    ....

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•.e-

TOTAL GENERAL

18,379,099.85

3,502,098.70

21,881,198.55

2,184,295.61

416,349.24

2,600,644.85

24,481,843.40

din care

C+M

16,267,423.87

3,090,810.54

19,358,234.41

1,895,792.45

360,200.56

2,255,993.01

21,614,227.42


['"PREȘEDINTE DeI
CABINET PRIMAR


Caiea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bttcurești www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-mah cabînetprirriarțg)primarie3,ro

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 273/30.06.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 273/30.06.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Ste. P.-j'-î’uir.ui'ji nr; 2-4. sector

O3<0ii4± Bucureșit WWfW.prirsfiarie'jjio

telefon (004 G21} 3+03 2.3-2§ fax f*O4.cffiîj • '.B.03.C4

«- rnall strategiS:® p-rt tnS rîci..ro


Direcția Strategh șî Programe de Dezvoltare Durabilă

PRMĂRiA SECTORULUI 3    |

DîREC] A SȚRfCT&Gil S! PROGRAME I IjE’cEZVCi tare durabila i

INTRARE / IEȘIRE

«..IțlSl /.A5t.lțaA,..S®.^

—:——-:-:---:

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 273/30.06.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 273/30.06.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având îrr vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-îlfov prin platforma ordine MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 273/30.06.2017 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70”, în cuantum de 24,481,843.40 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 21,881,198.55 Iei și valoare totală neeligibilă de 2,600,644.85 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 11,353,124.27 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,752,479.42 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 3,279,892.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 285,348.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,


Dsrectia Strategi* și Programe de Dezvoltare Durabila

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 710,532.60 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,933,508.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietariDjrectiâ Strateg iî și Programe de Dezvoltare Durabila


1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 273/30.06.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Pr ie de Dezvoltare Durabilă Direct    ecutiv,

Andr    iripan


Gavril
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pri m a rie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (OO4 021} 3i8.O3.O4 e-mail strategtl@primarie3.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

j HMĂR1A SECTORULUI 3


W 1în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.273/30.06.2017”^ privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.312/29.11.2016” ,

„Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.348/15.12.2016” . „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.346/15.12.2016” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.315/29.11.2016” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.313/29.11.2016” , „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 113”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 114” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 115” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


1