Hotărârea nr. 90/2018

HCLS3 nr. 90 din 23.02.2018 privind modif HCLS 3 nr. 315 29.11.2016 ref la cererea de finant Cresterea ef energ a bl de loc din Sec 3 FE 63


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 referitoare Ia cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. Î15/20Î5 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

* ? 7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 31341/23.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 31102/22.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 31194/22.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”, în cuantum de 13,196,320.56 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 12,912,367.23 lei și valoare totală neeligibilă de 283,953.33 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,448,900.22 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă

a proiectului, în cuantum de 5,164,946,89 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,259,521.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 266,802.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 87,804.63 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,644,591.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] - V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.”

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 rămân neschimbate.

NR. 90 DIN 23.02.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5, BUGETUL CERERI! DE FINANȚARE


X-NXXĂ k -M% nf. <3o^.*2.?o£

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neetigibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibi!ă

7

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL I Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0.00 ,

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajări pentru protecția merii ului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenții tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,816.25

383.28

3,199.53

0.00

0.00

0.00

3,199.53

3.3

Proiectare si inginerie

93,600.31

21,249.55

114,849.86

126,864.27

29,997.64

156,861.91

271,711,77

3.4

Consultanții

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

81,998.19

15,579.64

97,577,83

0.00

0.00

0.00

97,577.83

TOTAL CAPITOL 3

178,414.75

37,212.47

215,627.22

126,864.27

29,997.64

156,861.91

372,489.13

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8,569,730.73

1,628,248,83

10,197,979.56

55,296.13

10,506.27

65,802.40

10,263,781.96

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,013,188.26

192,505.78

1,205,694.04

20,146.13

3,827,76

23,973.89

1,229,667.93

TOTAL CAPITOL 4

9,581,918.99

1,820,754.61

11,403,673.60

75,442.26

14,334.03

89,776.29

11,493,449.89

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

98,318.60

18,680,52

116,999,12

641.40

121.88

763.28

117,762.40

5,1,1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

98,318,60

18,680.52

116,999.12

641.40

121.88

763.28

117,762.40

5,1,2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

958,291.90

182,075,45

1,140,367,35

30,715.83

5,836.02

36,551.85

1,176,919.20

TOTAL CAPITOL 5

1,056,610.50

200,755.97

1,257,366.47

31,357.23

5,957.90

37,315.13

1,294,681.60

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6,1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

' 29,999,97

5,699.97

35,699.94

0,00

0.00

0.00

35,699.94

TOTAL CAPITOL 6

29,999.97

5,699.97

35,699.94

0.00

0.00

0.00

35,699.94

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditnl pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditnl pentru proiect

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'-"A*

iC**~‘~~'y

TOTAL GENERAL

10,847,944.21

2,064,423.02

12,912,367.23

233,663.76

50.289.57

283,953.33

13,196,320.56

din care

£+M

11,520,672,72

90,539.57

9,681,237.59

1,839,435.13

76,083.66

14,455.91

11,611,212.29


CABINET PRIMAR


Călea Dtideșd nr. își. sscîorj, 031084 București www.p ri m a Keg. ro

telefon {004 O2t) 3> S 03 23 - 2S fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail ca bșnetpri mar@Jpnm3rie3.ro


SECTOR 3

CARNET PRIMAR

3/M/

2s.'a2'.io/d“

Nr. ,

Daîa


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 315/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.p&i massă SECTORULUI

8UCUSSSÎI


Direcția Strategu și Programe de Dezvoltare Durabila


Stsr. ?arfuiTsubj! nr. 2-4,, sector 3,-£>30^42 fîLscurcșiî www» _ prîmariej „țo

telefon (004 Q2)J ^îS 03 23 - 2S &f {004 qșî) 3>S.c<3_c4 cTcirai sir3iEgii@p7iTr2Re3.ro


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / IEȘIRE

NR.S?//^. /A2. <?2

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 315/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - PE 63” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma Online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”, în cuantum de 13,196,320.56 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 12,912,367.23 Iei și valoare totală neeligibilă de 283,953.33 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,448,900.22 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibiîe ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,164,946.89 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”.

3.    contribuția asociației de proprietari Ia cheltuielile eligibile în cuantum de 1,259,521.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția' asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 266,802.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

P R I &î A R î A

Șfl' SECTORULUI

iy'CUSîL'îl


Direcția Stratecu șj Programe de Dezvoltare Durabilă

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 87.804.63 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,644,591.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [Iei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari


O SECTORULUI

ftnrn es-'-KT i


Direcția Strategii și Programe, de Dezvoltare Durabilă.


BUCUREȘTI


1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale Ia durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe deDezvoItare Durabilă Director Executiv,

Andreea podpanDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGI! Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004021) 318.03.04 e-mail strategii 1giprimarie3.ro

niViĂRJA S£CTGRULU?3~”~j


CĂTRE,

CABINET PRIMARîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.273/30.06.2017”^,jioiarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.312/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.348/15.12.2016” . „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.346/15.12.2016” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.315/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.313/29.11.2016” , „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 113”, „Hotărâre privind aprobar ea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 114” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 115” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


1