Hotărârea nr. 9/2018

HCLS3 nr. 9 din 29.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuinte colective S+P+4E pe un teren situat in Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, Sector 3


MUNîCriUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.2.15/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

?    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 14027/CP/23.11.2017 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 72/23.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 106775/23.11.2017 a Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrată cu nr. 14027/CP/23.11.2017;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.’324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

. - Avizul Arhitectului Sef nr. D/AM/36/23.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr.70/23.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 71/23.11.2017;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice. Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată.

A.

In temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, Sector 3” în suprafață de 1953,00mp proprietate privată persoane fizice, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 70/23.11.2017.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 9

DIN 29.01.2018CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

n,...............

Data........


telefon (004 O2t) 318 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04 e-maîi cabmetprimar@primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+4Epe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, Sector 3“

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 72/23.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/AM/36/23.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 70/23.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 71/23.11.2017;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S\P^~4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, Sector 3” în suprafață de 1953,00mp proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora^,

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective SP-4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, Sector 3”.


Calea Dudești nr. 191, sector3, 031084 București

www.pri ma rie3-ro

telefon (004 oai) 318 03 23 * 28 fax (004021} 318 03 04 e-maii urban1sm@pnmarie3.ro

Nr.72/23.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010,    nr.241/20.12.2011,

nr.232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare locuințe colective cu regim de înălțime S+P+4E pe un teren în suprafață de 1953,00mp proprietate privată persoane fizice situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, sector 3 în baza certificatului de urbanism nr.2700/14.11.2017 prelungit până la data de 14.11.2019 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/B/36/23.11.2017 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unor imobile într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe alinierea construcțiilor învecinate, retras câte 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras câte 3,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 4,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U03) pentru funcțiunea de locuințe colective.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT max = 60%, CUT max = 2,5 mp. ADC / mp. teren, Hc etaj4=17,00m;

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, ie supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr. 27, sector 3”

Șef Birou DtțSume'fifațiî Urbanism
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

WWW.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-matl urbanism <gJprimarie3.ro

Nr.70/23.11.2017

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD- “locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, sector 3”

Beneficiarul documentației: Rotaru Mi hai si Rotaru Irina Alexandrina Proiectantul general: REDV Birou de Arhitectură și Urbanism SRL Arhitect: Tamara Elena Dogariu

Proiect nr. P55-2016.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.’

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat in loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementări s-a afișat

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data de: 25.01.2017,

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de: 27.10.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de: 02.11.2017;

-anunț în două ziare locale

-    Curierul Național pag. 7- din data de 09.01.2017;

-    Curierul Național pag. 7- din data de 12.01.2017.

3-    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    notificare Alexandrescu Ruxandra, Alexandrescu Lucreția - Strada sold. Alexandru

Magatti nr.19

-    notificare Babonea Maria și Babonea loan - Strada sold. Alexandru Magatti nr.27

-    notificare SC ADMINISTRARE CANTINE SA - Intrarea Sectorului nr. 16

4-lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    Alexandrescu Ruxandra, Alexandrescu Lucreția - Strada sold. Alexandru Magatti

nr.19

-    Babonea Maria si Babonea loan - Strada sold. Alexandru Magatti nr.27

-    SC ADMINISTRARE CANTINE SA - Intrarea Sectorului nr.16.

în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului din zonă care au prezentat observații privind respectarea

P R ) MĂRI A

Calea Dudești nr. 191, sector 3,    '    “    "    ——— ■■    ...................

031034 București

www.primane3.r0

telefon (004 021) 318 03 23-28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

prevederilor legale conform PUG RLU, ale Legii350/2001, accesul la informații de interes public, participarea publicului ia informare, consultare documentații de urbanism, accese, circulații auto și pietonale.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1.    Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

-Studiu de însorire efectuat de SC ARCHITECT AT WORK STUDIO SRL însușit de arhitect Mihai Aurel Neagu.

-acord Primăria municipiului București, DGISP, DTDSC, Comisia Tehnică de Circulații nr. 770/1479393/01.03.2017.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat,

-referitor ia propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr. 770/1479393/01.03.2017 al PMB-DTDSC.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului


și propunem Consiliului Local Sec

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www. prima rie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 * 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr.71/23.11.2017

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe alinierea construcțiilor învecinate, retras câte 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras câte 3,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 4,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U03) pentru funcțiunea de locuințe colective.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT max = 60%, CUT max = 2,5 mp. ADC / mp. teren, Hc etaj4=17,00m;

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- M respectiv în M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, POT max = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc; CUT max = 2.5 mp. ADC / mp.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 70/23.11.2017, privind documentația PUD - “locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, sector 3”

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații sau reclamații cu privire ia PUD-ui descris mai sus care au dus la refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

Calea Dud ești nr. 191, sector 3,031084 București www.prinrtarie3.ro


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mai! urbanism@primarie3.r0

Ca urmare a cererii adresate de Rotaru Mihai și Rotaru Irina Alexandrina, cu domiciliul/sediul în municipiul

București, sectorul 3, cod poștal...........Strada Banul Udrea nr.4, bl.G8, et.7 ..., ap. 81..., telefon/fax....., e-maîl......

înregistrată la nr. 21481/14.03.2017, 42242/22.05.2017, 84954/09.10.2017, 86311/11.10.2017, 93536/25.10.2017 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/AM/36 din 23.11.2017

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3construire locuințe colective S+P+4E,

Generat de imobilul4Strada soldat Alexandru Magatti nr.27, sector 3, București,

Inițiator: Rotaru Mihai și Rotaru Irina Alexandrina

Proiectant: REDV Birou de Arhitectură și Urbanism SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Tamara Elena Dogariu, RUR-E,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Gheorghe Petrașcu și este format din teren curți construcții cu suprafața de 1953,00mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 ■ imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona M respectiv în M3- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc; CUT max = 2.5 mp. ADC / mp. teren, H max=16,00m;

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 10Om față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr. 2700/14.11.2016 prelungit până la data de 14.11.2019 emis de Primăria Sector 3.

- funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.

~ retragerea minimă față de aliniament = în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue

retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

retrageri minime față de limitele laterale= clădirile publice se vor amplasa în regim izolat,

retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu maî puțin de 5.00 metri;

•• retrageri minime față de limitele posterioare= retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, Titlul I- Prescripții Generale, 3. CONDIȚII DE APLICARE și 4.DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI 4.3.Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: - modificarea POT, a distanțelor


față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, însoțite de ilustrare de arhitectură.

Prevederi P.U.D. propuse:

~ retrageri minime față de limitele laterale= retras 3,00m față de limitele de stânga a proprietății, retras 3,00m față de limitele de dreapta a proprietății;

■ retrageri minime față de limitele posterioare - retras 4,00m;

-    circulații și accese: conform Acord nr. 770/1479393/01.03.2017 al PMB-DGISP-DTDSC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

-    echipare tehnico-edîlitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc;

-    CUT max = 2,5 mp. ADC/ mp. Teren, Hc Etaj4=17,00m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabiluf maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.2700/14.11.2016 prelungit până la data de 14.11.2019 emis de Primăria Sector 3.


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.AT.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    .....din ...Uț,..XL..^PL£....

în scopul: întocmire P.U.D,

obținere autorizație de desființare obținere autorizație de construire

Urmare cererii adresate de ROTARU MIHAI și ROTARU IRINA ALEXANDRINA (soți) cu domiciliul în Mun. București, sector 3, str. Banul Udrea nr.4, bl.G8, sc.1, et.7, ap.81, înregistrată Ia nr. 62640 din 26.07.2016, nr. 65567 din 04.08.2016 pentru completare dosar, pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în

municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, Strada Soldat Alexandru Magattl nr.27,

(fosta Intrarea Sectorului nr.16)

sau identificat prin planuri sc. 1:500 și sc.1:2000, nr. cad.214389,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consffiu/ui Genera/ nr. 269 72000, prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB 224/ 2015, in conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

Imobil compus din teren în suprafață de 1953mp și construcții, situat în intravilanul municipiului București aflat în roprietate privată a dlui Rotaru Mihai și dnei Rotaru Irina Alexandrina conform contractului de vânzare nr.72 din 17.01.2011 emis de NP Raluca Draga Baldan.

imobilul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de carte funciară nr.53717/26.07.2016 partea IU. Sarcini, imobilul are înscrisă ipotecă în favoarea Administrației pentru Contribuabili Mijlocii Craiova, interdicție de înstrăinare și grevare.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren și construcții corpurile: C2-depozit de materiale, C3-depozit de materiale, C4-atelier de tâmfârie, C5-ateîier de iâmpiârie, C6-atelier de tâmpiărie, C7-depczit de materiale, C8- depozit de materiale, C16-cabinâ poartă.

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală B; în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se află în subzona M3- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Propunere: desființare construcții existente, construire imobil locuință colectivă S+P+4E,

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa mai sus menționată se propun lucrări de desființare construcții existente, construire imobi! locuință colectivă S+P+4E, cu retragere față de limitele terenului variabilă de la 3m la 5m (conform planului de situație prezentat de proprietar anexă la prezentul certificat de urbanism).

Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare M3, respectiv 1/2Hmaxîm al corpului de clădire, minim 5m- de la limita la drum de acces, 1/2Hmaxim al CQ^puluj. de clădire, minim 5m-lateral, 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 5m-spate este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu.

Zona de reglementare M3- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4;

P.O.T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.

CUT maxim = 2.5 mp. ADC / mp. teren

Avizele eliberate pentru certificatul de urbanism nr.1319 din 27.07.2015 rămân valabile pentru autorizarea lucrărilor de desființare construcții existente, construire imobil locuință colectivă S+P+4E, în măsura în care acestea se încadrează în termenul de valabilitate și soluția propusă se încadrează în specificațiile avizatorului.

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății. Proiectul va fi întocmit de proiectanți autorizați. în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmire P.U.D., obținerea autorizației de

desființare, obținerea autorizației de construire.__

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFiINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Formular F,6 - Red. 2 ex C' R.T.

4.    OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directivt Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, â Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/6VCE, prin. Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta șâ analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/nelncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, proceduri? de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediuluiîn vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului; în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația fn care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță ia Intenția de realizate a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra apartamentului sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat te zi. în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată),

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

IX1D.T.A.C.    (XȚD.T.O.E.    |X|D.T.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.1.    Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

] X) alimentare cu apă    |    X    | alimentare cu energie electrică

| X | canalizare    ț    X    | alimentare cu energie termică

| X | gaze naturale    |    X    |    salubritate

d.2.    Avize și acorduri privind:

|X| securitatea 1a incendiu    | _ | protecție civilă

d.3. Alte acorduri/declarații:


! _ [ telefonizare _ j transport urban


X | sănătatea populației


-    Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unul litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești- original;

-    Certificat atestare fiscală D.I.T.L. S 3 - original;

-    acord autentic Administrația pentru Contribuabili Mijlocii Craiova,    X

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

-    Aviz Comisia Circulații-PMB;    / ’

-    PUD întocmit și aprobat conform legii,    /

-    Aviz Muzeul București (pentru desființare construcții existente)    /

d.5. Studii de specialitate : Documentație cadastrală; Studiu Geotehnic; Calcul “G"; Studiu de însorire;

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului * A.P.M.B. (copie)

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C și taxă timbru arhitectură


CERTIFICATUL DE URBANISM.NU,ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE Șl NU CONFERA DRE .    ■■ CONȘTRUCȚH//•


Prezentul C^ftificăt de urbanism are valabilitate de 12 luni de la dala emiterii.Achitat taxa de: 24rpn , conform chitanței fcferia 179169/2016 nr, 4436930 din 26.07.2016

Prezentul Certificat dp^^'ânisrn'Sr'^Qst transmis solicitantului direct / prin poștă ta-data de...............

în conformitate cy4^rey^'^r^^Lș|i// w\5(?/7997, /epuJW/căfă, eu modificările și completările ulterioare, privind autoriz construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISMîntocmit.............

După această dată, Vriouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile’tegii, Data prelungirii valabilității: Ji.d.J.& 3AA 6 V£ / (A, tn, ?£> Achitat taxa de:    ....... ron tei, conform chitanței nr.    din ............................Formular F,6-Red. 2exC.R.T.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 770 /    . .11:....    1479393

Feb0918

Către

S.C. ARCHITECT AT WORK STUDIO S.R.L. Str. Amiral Horia Măcelariu nr.6, Sector 1, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 09.02.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Sold. Alexandru Magatti nr.27 (fost intr. Sectorului nr.16), sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.2700/14.11.2016 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..


SECRETAR

ȘEF SERVICIU S.C.T.U.A. /SORIN LUCHIAN


B-dul Regina Elisabetanr 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România Tei: 021.305.55.00


tatp7/www.pmb-.ro


9

UKas

$

UKAS

001

001DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


Calea Du deșt! nr. 191, sector 3, 031084 București www.p1rtmarie3.ro

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-matf urbani sm@primarie3.r0


Nr.inreg.: 106775

Data inreg.: 23.11.2017

Către,

Cabinet Primar

în atentia,

J *

Domnului Secretar Marius Mihăită

y

Vă transmitem alăturat următoarele proiecte de hotărâre spre a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-    “locuință P+1E pe un teren situat în Aleea Barajul Bistrița nr.11A, sector 3”,

-    “locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu ''Locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea- și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, MA^iRsAȚĂ MARCEL

MEMBRI:    \

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENANR. CRT.

DENUMIRE

P.U.G.

EXISTENT

PROPUS

mp    %

mp    %

1

U.T.R.

M3

2

SUPRAFAȚA TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

n/a

1952,64

1952,64

4

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

n/a

1295,21

66%

1171,58

60%

5

SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFĂȘURATA

n/a

1295,21

0,66

4881,60

2,5

6

P.O.T

60%

66%

60%

7

C.U.T.

2,5

0,66

2,5

3

Rh maxim

P+4

Parter

P+4

9

H maxim

17 metri

8 metri

17 metri

10

SUPRAFAȚA SPATII VERZI

n/a

195,26

10%

585,79

30%

11

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII PIETONALE

n/a

462,17

24%

195,26

10%

12

NR. UNITĂTI LOCATIVE

n/a

0

56

13

NR. LOCURI DE PARCAJE

n/a

0

68
PLAN URBANISTIC DE DETALIU str. Soldat Alexandru Magatti nr. 27, Sector 3, Municipiul București


REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA

LIMITE3 LIMITA TERENULUI Si LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


■ PUNCTE COORDONATE CADASTRALE

Nr. pct

X

Y

1

559727,790

337280.580

2

$59728.730

337280,690

3

559741,130

337282,200

4

559740,870

337283,880

i 5

559748,610

337285,090

i 6

559750,400

337273,430

f 7........

559761,420

337274,850

i 8

559760,900

337279,240

' 9

5597S6220

337280,830

i 10

559787,660

337261,010

21

559758,160

337226.950

i 22

539738,140

337225,800

23

559735,000

337244,690

24

5597.32,500

337248,740

;    25

559760,580

337258,660

: 26

559761,620

337250,000

<1    27

559756,460

33724&390

28

559757.840

337238,890

29

539757,150

337238,850


] CONSTRUCȚII EXISTENTE ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA MIXTA

SPATII VERZI, PLANTAȚII DE ALINIAMENT

CIRCULAȚII PIETONALE CIRCULAȚII CAROSABILE


REGLEMENTARI URBANISTICE

j    UMITA MAXIMA DE


| SPATII VERZI ACCES PIETONAL

ACCES AUTO


Parcarea autovehiculelor proprietății, cu respec -AVIZ COMISIA TEHNICA Drn incinta nr. 66/2006; fcULATII NR. 01.03.2017SEMNĂTURĂ NUME


SEMNĂTURĂ


REFERAT/EXPERTIZA nrJDATA


VERIFICAT


APROBAT


ilrou de arhitectura sl urbanism SKL


BENEFICIAR:

ROTARII MIHAI SI ROTARII IRINAALEXANDRINA


PROIECT-.


Jfâ /2898/2015 CW17B3&1» str. l.GH. OU» RfXCONST/WTA


Praeenta (fam eoreSufe pnpMtku WBfeduotaa 8£.ffl£DV UmodiaâltKtm alwdMnteSRL. UStOBadfaahikBnridKatiBaiataiasnatHt mtatarMbtoaiKttaBslegitoțluUtbeuta.

REPRODUCEREA BS1E1KIB0»


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

str. Soldat Alexandru Mangatti nr.27, sector 3, București


TIRUL PLANȘEI;

REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA: P.U.D,


SCARA: 1:500


DĂTA:Ăpritîe 2017


PL nr.


UD3


ip-e»

\x^\CONSTRUIRt IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+4E, str. Soldat Alexandra Magatti nr. 27, Municipiul București

PLAN REGLEMENTĂRI


UJ:.    p.U;GvSycvr«r fie&W &Ș/2Î.12.28®-terenul se afla- te Ml - Kfems mm cu.dasfă-t svind r^wi decoriâti^i^e.oaitteuu sau dîsttKîtihwsi tealtimi materne de£*4 niwfeȚț sade sunt attewse vrwtwețe utilîzaru

cfc? mveî sjgrmjnfeșaL mstnopaL dessfctor îț de catfstLsedțț ale unor companii si.fțrme,.î®v!roiperfîTeAitF^rdeTi,|R^to.(cer£etawtBtlw.6jaîe, asssitSim&tn.iSWtedșnWj^sl ^Ur ssrfferpW&fensîfe spvteii' sociale, ccfe»^! pemist?;-rfr ’ ale ușor aș^nișatli'’peltice, profeionals etc.; tosurt.de cult; comerț cu ^rț®t«ntiri; activitattrwufâctwfere; depozitare mfțgres; hoteluri, perows,.agenții de turism; isîtaarwe-,ten rafe^tcAîîdlșMc.r.jpt«-5i.r»:wț?re'te ssaSii acopertîerpiWCîsj» la soi st muttietajate; spatn îîtoe pirimstir, pasaje ffetorsale acoperit»; așsîți. plantate ■* scuartiric tacutnie cu part’u obsțsaîȘ; Iscytete c» srîte wsct’I c?'f rmt'.LST. șkHî petrii ^afetenî i’feerax1. P.O.T maxim <SO% icu pos&tetawa scopemte restului terenului în proporție de75X cu clădiri cu maxwt 2 niveluri (&metri! pentru sctiVftaii comerciale, săli de spertacde, garaje, stejar peteru ?tm£<unrk pufetcs tî^or    normele specific» sau tenefearulute C.U.T, maxim s 2,5 mp. ABC t mp, teren dar te cazul existentei accentstorpwte 56nWi;C.U.T;-sl maxim seva jusflfica prte MfX


—™—

;\'K„ car.

D.LNTMIBE

..........existent...........:

PROPUS

;    i

tUT.R.

,„Mj................... A.j --:/U    " '

2

SUPRAFAȚA TEREN STUDIAT PJUN P.U.D.

H52.H

■" I0o%

î 9 52.64 |    100%

5

fSU 2RAFATA SPATII VERZI, uxistcnf

IP5.26

ț.0%

i    4-

SUPRAFAȚA SPATII V ER ZL piwtss

5S5.79    | i.30% i.i

5--

Suprafața circulațiimftonale. existent

.    46S.63    1    24%

<: ■'* ■,; \ ■ A «. iKCi I \ ; H Î L X\    propun

1

. iy5.26.....i    IO‘%

; ii" T

^SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL. existenta

; ' I2$5\2i j. '    66%

i'-    t

iș.eekATxTArQ,«țsTERy.rtA.LA.mA«sw«i......

.". iWMuli'u 54W/'

r "■.»

■ S U P SA f A T A C. ON'ȘȚț U ÎT A DE Ș F A $ U RATA, exis te nta

12^5.21 'f

r "o . :

Suprafața construita desfasurata, rtmpuaa

■ 4S38.rn " [    24&

12

P.O.'F rvîxiro ef. H.L.U, '

î " '    .    ......................— .......U..........U.....

n

C..L’.T. maxim cC R .X.U .

;    1    2,5

i.. ... .M

P.O T existent    ■ 1    -    66%    %"Z'Ț."

V' "'15

C.U.T, ex'fettent'—.• ,.    .    .    |    1    0-,66

I.. '«u

SfCCLT. țțrffp’ns-    i; ■    -    ■- ;r    i

1 n

CAUT, propus    2,4&    :


ST!*:tețM&k tetofer awsfe *    ....... i

fețnfefc« 4te set * $36864“—-- PROIECȚIE BALCOANE/TERASE, CONSOLE ZQN1FICARE FUNCȚIONALA.

ZONA MIXTA-M3 ZONALGCWIE--LM


EQIRCABIL PROPUS

SPATII VERZI AMENJATE ÎN CADRUL ZONELOR MIXTE SAU DE/LOCUIRE


;%%'] CIRCULAT» PIETONALE ~L circulat» CAROSABILE

: CIRCULAT» PROPUSE DE INCINTAKZTaxZTC

■/    .....'""' i’ y

i-k ^ fy-i    r.

^L'UU. ,U

' - %    -0£ ,u :

A-m...... ...X

*WBWi

„EXPERT........,

m

i semnătură

.. .: . . .,

: CERiMTA

ț........ ..... î

REFERAT/EXPERTIZA nr. f DATA i

'2

1

■-ș;

1

Arh.TAMARADOGARÎU

Mr ' '

■ 1

Afft. EUGENIA VANTURACHE /

———~i-

REVIZIA

i    PROIECTAT

VERfflCAT

APROBAT ,

■......... ........&

î

ROTARUMIHAJ Sf ROTARU IRINAALEXANDRlNA

PROÎCCT; ’    ~~    .


/r


qi.

” $

" ?

■■ z

z


ftw


jis/awass cutmwo *. LOM. OUCAnr. MXMOM&


IMomMfcdtotKw* tarta» (**<«»**«


LOCUINȚĂ COLECTIVĂ 8+FME «fcSC^I Alexandru Manșaffl ,*Z7. «ac»r 3, BUCUREȘTI


TITLUL PLANȘEI

PLAN REGLEMENTĂRI


MZA PUS.


MSA. î:500


3ÂTA: dec. 20161


L, nr.


U030\337300


jW/U


33?£00lV

OL


Î3


33725©?


559625


-    S. teren ~ 1952.64 mp

-    S. construita îs sol - conform regimul tehnic Subzona MB

-    5. construita desfasurata - conform regimul tehnic Suhzona

-    P.O.T.= 60 % (procentul de ocupare si terenului)

-    C.U.T. = 2.5 (coeficent de utilizare al terenului)

Regim de înălțime S+P+4E


M3


V 337800


337£fi5


[5fJ


FUM DB AMPUSAMWT Si BEUMTFâBB â fWQBiUJU

SCARA J :50Q    _......... _    -

Adresa ixaebițui^


Nr. cadastral...... Suprafața m&surata


r

U?


1952,64


Sir SOLDAT ALEXANDRU iotul 1, sectorul V^u


Cartea Funciara nr.


BAT


sectorul 35.C ARCHÎTECT AT

WORK STUDIO s.r-1

STR. HOR1A MACELARtU. HR.S SECTOR 1, BUCUREST!


tll» nt


ROTARUMIHAi _____

ROȚAl^ ALEXANDRINA

•- u‘>....x>WY    .    ..!■Nr.

porcdg

Categorie de folosința

Suprofoto

(mp)

Uatoorș de

impozitez

(tet)

1 ' ■

■■■■■ .....’"•

î

CC

WS2,$4

—$

-

Smobfa este    ww

teste btedfe» em «se§/«-<

din mtrarco SectorvM- / ( /

TOTAL

1952,64

-


B, Bste referitoare la construcții


î Cod

; consfcr.

Supntfote cofwi ntfte fej

(mp)

Wwme de Hwteie (tei)

Mențiuni

i C2

304,47

Baroce metoftco, depc&ft de material®

C3 .

175,39

Cohsțroctie din zidărie, depozit de mat

C4

212,52

Sărace mePfee, atelier de țampfane

C5

?17,43

Bgmca maUtâea, atelier fe tampterte

ce

74,44

Baroca metalica, atefer «te tamptarie

■. C7

H6f26

Saaiăs metalica» depozit de materiale

ce

2bi8, ei

Bcroaș metalica, depozit de materiale

C16

Mo

Constnjptîe din zidărie, cabina poarta '

*295,21
Sold.

AtEXANDRU

MAGATTi

27

3


Mas CffiASfRSt stare igoag aferent îmoBSB sțWgg^^^a^^w^g^egijjBucw^

.    ", bd™h.'i ht_»lh^y v 'L- R    §7W*j-fs.c ARCHITECT AT WORK STUDIO s.r.i


STR HORIA MACELARIU. NRS SECTOR 1.BUCURESTÎ


:c t î enț

ROTARU MIHAI

ROTARU ÎRINA ALEXANDRINA

proiect


, DESFIINȚARE *

.^NSTRUCTII i ■ EXfSTENTESl j , CONSTRUIRE IMOBIL

LOCUINȚE S-Jp-ț4E

I {_......

MUNICIPIUL BUqUfrESTI


,jtttSXdru

MĂGARI 27    :6979    !

Uitați/ Aurel    K

' 'i


}/


V~"


&@£<îAfS£
/

d/sen


««««*

®.&X.


*t


PLAN DE

ÎNCADRARE IN ZONA


aousmstrator

PROIECTAT


Bf. MIBAI NEAGU

srts MIHAI NEAGU

s* BOGDAN ȘTEFAN

îflrtt. DANIELA GAROHL

FAZA

C.U.


scara

1 /2000

nr 93/2015


A01


jo lansa


1