Hotărârea nr. 89/2018

HCLS3 nr. 89 din 23.02.2018 privind modif HCLS 3 nr. 313 29.11.2016 ref la cererea de finant Cresterea ef energ a bl de loc din Sec 3 FE 61.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61”
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 31334/CP/23.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 31193/22.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 31194/22.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 313/29.11.2016, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Articolul 1 al HCLS 3 nr. 313/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

•    Blocul de locuințe 1 - Bl,

•    Blocul de locuințe 2- Bl,

•    Blocul de locuințe 3- Bl,

•    Blocul de locuințe 4- Bl.

•    Blocul de locuințe 5- Bl.

•    Blocul de locuințe 6- Bl.

•    Blocul de locuințe 7- Bl.


M8, Intrarea Muncii, nr. 2, sector 3, București

V2, Str. Jean Steriadi, nr. 29, sc.A, sector 3, București P105, Bd. IDecembrie 1918, nr.37, sc. 1,2,3, sector 3, București Vil, Sos. Mihai Bravu, nr. 442, sector 3, București Ml3, Str. Jean Steriadi, nr. 46, sector 3, București G15, Str. Prevederii, nr. 21, sector 3, București

O, Str. Murgeni, nr. 8, sector 3, București

Art.lI. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 313/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61” și a

cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

NR. 89 DIN 23.02.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARENr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

Tei eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

7

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pf asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectimtlnt

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

2,607.90

399.60

3,097.50

0.00

0.00

0.00

3,097.50

3,3

Proiectare si inginerie

208,621,70

48,002.99

256,624.69

0.00

0,00

0.00

256,624.69

3.4

Consultanță

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3,5

Asistența tehnică

106,918.23

20,314.46

127,232,69

0.00

0.00

0.00

127,232.69

TOTAL CAPITOL 3

318,237.83

68,717.05

386,954.88

0.00

0.00

0.00

386,954.88

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții ți instalații

9,815,192.42

1,864,886.56

11,680,078.98

36,438.53

6,923.32

43,361.85

11,723,440.83

4,2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu ți fără montaj,

dotări, active necorporale)

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,096,837.54

208,399,12

1,305,236.66

16,917.95

3,214.42

20,132.37

1,325,369.03

TOTAL CAPITOL 4

10,912,029.96

2,073,285.68

12,985,315.64

53,356.48

10,137.74

63,494.22

13,048,809.86

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

112,121.68

21,303,11

133,424.79

423,81

80.52

504.33

133,929.12

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

112,121.68

21,303,11

133,424.79

423,81

80.52

504.33

133,929.12

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,091,202.99

207,328.55

1,298,531.54

34,251.96

6,507.89

40,759.85

1,339,291.39

TOTAL CAPITOL 5

1,203,324.67

228,631.66

1,431,956.33

34,675.77

6,588.41

41,264.18

1,473,220.51

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare ți publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

beneficiarului

23,333.31

4,433.31

27,766.62

0.00

0,00

0.00

27,766.62

TOTAL CAPITOL 6

23,333.31

4,433.31

27,766.62

0.00

0.00

0.00

27,766.62

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audltul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

12,456,925.77

2375,067.70

14,831,993.47

88,032.25

16,726.15

104,758.40

14,936,751.87

din care

C+M

13,118,740.43

63,998.55

11,024,151.64

2,094,588.79

53,780,29

10,218.26

13,182,738.98
o

0/PREȘEDINTE DE ȘeSSW


CABINET PRIMAR


Calea Dudeșri nr. 591, sector 3,

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

..........031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maii cabinetprimar@primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 313/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri:

•    Blocul    de locuințe 1- Bl.

•    Blocul    de locuințe 2- Bl.

•    Blocul    de locuințe 3-

București

•    Blocul    de locuințe 4-

București

•    Blocul de locuințe    5- Bl.

•    Blocul de locuințe    6- Bl.

•    Blocul de locuințe    7- Bl.

•    Blocul de locuințe    8- BL


M8, Intrarea Muncii, nr. 2, sector 3, București

V2, Str. Jean Steriadi, nr. 29, sc.A, sector 3, București

Bi. PIOS, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37, sc.1,2,3, sector 3,

Bl. J41-J42-J43, Bd. 1 Decembrie 1918, nr, 43-45, sector 3,

Vil, Sos. Mihai Bravu, nr. 442, sector 3, București

M13, Str. Jean Steriadi, nr. 46, sector 3, București

G15, Str. Prevederii, nr. 21, sector 3, București

O, Str. Murgeni, nr. 8, sector 3, București

Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 313/29.11.2016, blocul J41-J42-J43, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 43-45, întrucât acesta nu mai face obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

•    Blocul de locuințe 1-    Bl. M8, Intrarea Muncii, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 2-    Bl. V2, Str. Jean Steriadi, nr. 29, sc.A, sector 3, București

•    Blocul de locuințe    3- Bl. P105, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37, sc.1,2,3,    sector 3,

București

•    Blocul    de    locuințe    5-    Bl.    Vil, Sos. Mihai Bravu, nr. 442, sector 3, București

•    Blocul    de    locuințe    6-    Bl.    M13, Str. Jean Steriadi, nr. 46, sector 3, București

•    Blocul    de    locuințe    7-    Bl.    G15, Str. Prevederii, nr. 21, sector 3, București

•    Blocul    de    locuințe    8-    Bl.    O, Str. Murgeni, nr. 8, sector 3, București

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Str. Pasrfcmtiliji! sir. 2-4. sector 3.

UV0S42 București wvzw. pri mariej.io

telefon {C&4 Cffijj jsS 03 23 ’ AS fot {004 O2ț) 3sg.03.104 e-masf strategî^ț^îOsarjij^.ra


DîRECȚfA STRATEGIf Șl PROGRAME DE DEZVOLTASE &UR.ABSLÂ

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / IEȘIRE

nr.<£/ă?3

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 313/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61” și a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri :

•    Blocul de locuințe 1- Bl. M8, Intrarea Muncii, nr. 2, sector 3, București

■    Blocul de locuințe 2- Bl. V2, Str. Jean Steriadi, nr. 29, sc.A, sector 3,

București

•    Blocul de locuințe 3- Bl. P105, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37, sc.1,2,3, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 4- Bl. J41-J42-J43, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 43-45, sector 3, București

•    Blocul    de locuințe    5- Bl.    Vil, Sos. Mihai Bravu, nr. 442, sector 3, București

•    Blocul    de locuințe    6- Bl.    Ml3, Str. Jean Steriadi, nr. 46, sector 3, București

•    Blocul    de locuințe    7- Bl.    G15, Str. Prevederii, nr. 21, sector 3, București

•    Blocul    de locuințe    8- Bl.    O, Str. Murgeni, nr. 8, sector 3, București


Pf?î MARJA


Direcția Strategh și Progkaî^e de Dezvoltaîse Durabîlă


bucurești


Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 313/29.11.2016, blocul J4J-J42-J43, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 43-45, întrucât acesta nu mai face obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

•    Blocul de locuințe 1- Bl. M8, Intrarea Muncii, nr. 2, sector 3, București

♦    Blocul de locuințe 2- Bl. V2, Str. Jean Steriadi, nr. 29, sc.A, sector 3, București

Blocul de locuințe


Blocul de locuințe Blocul de locuințe Blocul de locuințe Blocul de locuințe


3- Bl. P105, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37, sc.1,2,3, sector 3, București

4-    Bl. Vil, Sos. MihaiBravu, nr. 442, sector 3, București

5-    Bl. Ml3, Str. Jean Steriadi, nr. 46, sector 3, București

6-    Bl. G15, Str. Prevederii, nr. 21, sector 3, București

7-    Bl. O, Str. Murgeni, nr. 8, sector 3, București

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv*

Andreea CiPRIMĂRIA


SECTORULUI

./    fi iii-, i ccfTi


BtlCU REȘTI


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudeșîi nr. 191, sector 3,


031084 București www.primarie3.ro


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004021) 318.03.04 e-masl 5trategii@primarte3.ro


SECTORULUI 3


CĂTRE,CABINET PRIMAR


In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Lc propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a prt modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 mprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.312/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.348/15.12.2016” . „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3

nr.346/15.12.2016” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.315/29.11.2016” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.313/29.11.2016” , „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 113”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 114” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 115” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâreDirecția Strategii și Pi    zvoltare Durabilă


i