Hotărârea nr. 88/2018

HCLS3 nr. 88 din 23.02.2018 privind modif HCLS 3 nr. 312 29.11.2016 ref la cererea de finant Cresterea ef energ a bl de loc din Sec 3 FE 60


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 312/29.11.2016 -referitoare la cererea de finanțare

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 31329/CP/23.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.31189/22.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 31194/22.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 312/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 312/29.11.2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60”, în cuantum de 18,051,232.67 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 17,885,392.35 lei și valoare totală neeligibilă de 165,840.32 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,319,997.26 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7,154,156.94 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,836,746.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 351,661.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 80,384.57 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,165,479.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.”

ArtlI. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 312/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3    - FE 60” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Progratnii.l,pperaționa] Regional 2014-2020 rămân neschimbate.    1;j

NR. 88 DTN 23.02.2018BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚAREAțlEXA- (Q -#24^3 <\c f    ll

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeliglbîle

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

S = 6+7

9=5 + 8

!

CAPITOL, 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1,2

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2J

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,631.87

526,39

4,158.26

0.00

0.00

0.00

4,158.26

3.3

Proiectare si inginerie

258,705.64

61,172.12

319,877,76

38,171.76

9,025.89

47,197.65

367.075.41

3.4

Consultantă

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

106,933.78

20,317.41

127,251.19

0,00

0.00

0.00

127,251.19

TOTAL CAPITOL 3

369,271.29

82,015.92

451,287.21

38,171.76

9,025.89

47,197.65

498,484.86

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11,884,601.05

2,258,074.21

14,142,675.26

51,647.04

9,812.93

61,459.97

14,204,135.23

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorpornle)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,281,980.67

243,576.33

1,525,557.00

19,059.3!

3,621.27

22,680.58

1.548,237.58

TOTAL CAPITOL 4

13,166,581.72

2,501,650.54

15,668,232.26

70,706.35

13,434.20

84,140.55

15,752,372.81

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

133,935.34

25,447.73

159,383,07

572.56

108.79

681.35

160,064.42

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

133,935.34

25,447,73

159,383.07

572,56

108.79

681.35

160,064.42

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,316,658.17

250,165.04

1,566,823.21

28,420.81

5,399.96

33,820.77

1,600,643,98

TOTAL CAPITOL 5

1,450,593.51

275,612.77

1,726,206.28

28,993.37

5,508.75

34,502.12

1,760,708.40

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

beneficiarului

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666,60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

15,019,779.82

2,865,612.53

17,885,392.35

137,871.48

27,968.84

165,840.32

18,051,232.67

din care

C+M

15,827,615,33

84,821.90

13,300,517,06

2,527,098.27

71,278.9!

13,542.99

15,912,437.23PREȘEDINTE DE ȘEDlWîPîCABINET PRIMAR

Calea Dudești rtr. iși. sector 3,    — -

031084 București

www.primarie3.ro    _________

SECTOR 3    I

telefon (004 021) 378 03 23 - 28    £■    t

fe>- {004 021} 3iS 03 04    j    &D|SțAnî

e-mall cabinetprimar@primarie3.r0    î    S rnSwrtH ;

k Wct

EXPUNERE DE MOTIVE    -1

ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 312/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 312/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


p«iMhtÂ

SECTORULUI <

SUCUR£ȘTl^>


Direcția Strategh și Programe de Dezvoltare Durabilă


Str. Pariu mu lui nr. ă-i, scc'.ir 3,


O jC&JS SlfOLIÎfiȘtî.

■kWiW.pnmariegrra


telefon {004 02)) 318 03 23 - aS

Fax {004 021) 3rS.O3.e4 e-rnaiî sFrategii^pTiniJiriK.ro


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / IEȘIRE


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 312/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 312/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 312/29.11.2016 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60”, în cuantum de 18,051,232.67 Iei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 17,885,392.35 lei și valoare totală neeîigibilă de 165,840.32 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,319,997.26 iei, reprezentând achitarea tuturor cheltuieblor neeîigibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7,154,156.94 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,836,746.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 351,661.00 Iei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,


Direcția Strategi* și Programe de Dezvoltare Durabilă

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 80,384.57 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,165,479.00 lei. 1

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] ~ V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari


Direcția Strategi! și Programe de Dezvoltase Durabilă

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 312/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Pr ie de Dezvoltare Durabilă Direct    ecutiv,

Andr<    ripan


întocmit. Gavrilâ (Jamelia


DIRECȚIA STRATEG ti Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax (004021) 318.03.04 e-mail 5trstegji@pnmarie3.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMAR
în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de , -riWWiWpn; modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nî\273/30.06.2017”T^fîT^ărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.312/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.348/15.12.2016” . „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.346/15.12.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.315/29.11.2016” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.313/29.11.2016” , „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 113”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 114” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 115” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive -Proiectele de hotărâre


1