Hotărârea nr. 87/2018

HCLS3 nr. 87 din 23.02.2018 privind modif anexelor nr. 25, 113 si 150 la HCLS 3 nr. 104 29.03.2017, cu modif si compl ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 25,113 și 150 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 31313/CP/23.02.2018 aPrimarului Sectorului3;

-    Raportul de specialitate nr. 31175/22.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 104/29.03.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 100/30.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa nr. 31234/23.02.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

A

In conformitate cu prevederile:

Art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Art.ll alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-    Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45, alin (1) si art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexele nr. 25, 113 și 150 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și ș£4^0cujesc cu anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Sectorului 3, prin direcțiileig.MsjpeBiâ4hâte, va duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.    /fi// .

/// ///fi/ fifi

NR.

DIN


87

23.02.2018

CONTRASEM AZA SE

MARIUS

es

i ..

HEKSi!


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Tomis nr. 12, bloc C1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, te rmo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructîi-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,046.37659 mii lei,

1,825.12652 mii lei


= 0.27051 mii lei / mp = 0.17264 mii lei / mp = 0.02234 mii lei / mp = 0.01100 mii lei / mp = 0.00476 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M )

Anul I: 2,046.37659 /1,825.12652 mii lei


= 0.48126 mii lei/ mp arie utila


ti    ,

i    t

' i .5™ '


-----\

bl»


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

50 apartamente

Au_iocuinte = 3792.4 mp

Arie utila bloc =3792.40mp

Ad = 4860 mp

Ac = 823 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.12 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 457012.70 kWh/an, in tone echivalent petrol, 37.46 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 100614.01 kg CO2/an.


Președinte desedihtaSERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

1 •    »•


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 45, bl. J41

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei «energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,405.01187 mii lei,

2,126.43783 mii lei


= 0.21954 mii lei / mp

-    0.04213 mii lei / mp = 0.02844 mii lei / mp

-    0.00934 mii lei / mp = 0.00299 mii iei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.30245 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,405.01187/2,126.43783 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

90 apartamente

Aujocuinte — 7030.62 mp

Arie utila bloc ”7030.62mp

Ad = 8020.35 mp

Ac = 1336.71 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic,

55.74 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 2065144.05 kWh/an, in tone echivalent petrol, 169.27 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 495634.57 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Aii ~    uSERVICIUL INVESTI™ LUCRĂRI PUBLICE

Sef Serviciu,

* *

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 43, bl. J42

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

construcții-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,468.71396 mii lei,

2,183.90912 mii lei


= 0.22548 mii lei / mp = 0.04327 mii lei / mp - 0.02921 mii lei / mp = 0.00959 mii lei / mp = 0.00308 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

- 0.31063 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,468.71396/2,183.90912 mii iei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

90 apartamente

Aij_iocuinte — 7030.62 mp

Arie utila bloc —7030.62mp

Ad = 8020.35 mp

Ac = 1336.71 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic,

55.74 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 2065144.05 kWh/an, in tone echivalent petrol, 169.27 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 495634.57 kg COz/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

ÂliSERVICIUL INVEST LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.Lprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 43, bl. J43

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,624.64953 mii lei,

1,436.78232 mii lei


= 0.22251 mii lei / mp = 0.04270 mii lei / mp = 0,02882 mii lei / mp = 0.00947 mii lei / mp = 0.00304 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.30654 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,624.64953 /1,436.78232 mii lei

fiu wsa


<i 6 i


V’z


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

60 apartamente

Aujocuinte = 4687.08 mp

Arie utila bioc —4687.08mp

Ad = 5346.9 mp

Ac = 891.14 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic,

55.74 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 2065144.05 kWh/an, in tone echivalent petrol, 169.27 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 495634.57 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,SERVICIUL INVES LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str.Mesterul Manole nr. 3, bl. D15, sc. 1, 2, 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,325.72576 mii lei,

2,067.83801 mii lei


= 0.25898 mii lei / mp = 0.08226 mii lei / mp = 0.09361 mii lei / mp = 0.00165 mii lei / mp = 0.00437 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.441 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,325.72576/2,067.83801 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 la tr. 1 + 19 la tr.2 + 14 la tr.3 apartamente

Aujocuinte ~ 4690.38 mp

Arie utila bloc —4690.38mp

Ad = 5314.62 mp

Ac = 855.72 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 67.66 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 377666.15 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.96 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 77421.56 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu

wSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCREfE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S. C. HACHIKQ DESIGN S.R.L.CABINET PRIMAR


Cafea Oudețti nr. 191. sector 3, 031084 București www.prjmarie3.ra

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-maiî cabineîpri riiar@prifnaHe3.ro


ț‘ SECTOR.?EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Anexelor nr. 25,113 și 150 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017

Primăria Sectorului 3 isi propune execuția obiectivelor de investiții privind „ Programul local multianual privind creșterea performantei energetice îa blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termica a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se incadreaza in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proîectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investîtorului ori de câte ori este necesar " și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexelor nr. 25, 113 și 150 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017.


Cgtes&feîi w« seca» 3,


03W&4 temeșts WwW.pnrft3rî^}.<o


Ar- i(    Ajz/


tefefefi (»$ a») >»S «$ jj-îS fex(e«4 oatJjîS «3 04 iwsw$ i^^tîîiî3£M^£w^$^fis^&ș[,:p&

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Anexelor nr. 25,113 și 150 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local mul ti anual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Totodată, având în vedere că la imobilul din Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 43-45, bl. J41-J42-J43, au fost identificate ca fiind 3 (trei) blocuri distincte, acestea afiându-se pe două artere de circulație și anume: Bd. 1 Decembrie 1918 și Al. Iosif Hodoș, se impune defalcarea indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare bloc în parte.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeza că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind

modificarea Anexelor nr. 25, 113 și 150 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, lina Georgescu


întocmit, Veronica NioolaeCafea Dude?tJ nr, t$i, sccfejr 3,

Domnule Primar
©3M&4 fa&imti;

telefon fooqș t&h) 31S 09 23-28 fex(004 o» J 31S' 03 «4

<H»â0 înmtitoadMzîtl^pdrBâHe^te

Având în vedere că 9 (nouă) Asociații de Proprietari au dosarul de înscriere în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” și vor fi incluse pe cereri de finanțare în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune emiterea unor Hotărâri de Consiliu privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe, astfel:

1.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 3,4 și 29 la Hotărârea Consiliului Sector 3 nr. 102/29.03.2017, cu modificările si completările ulterioare;

2.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Sector 3 nr. 103/29.03.2017;

3.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 25,113 și 150 Ia Hotărârea Consiliului Sector 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Marius Popescu


întocmit, Veronica Nicolae

1