Hotărârea nr. 86/2018

HCLS3 nr. 86 din 23.02.2018 privind modif anexei nr. 20 la HCLS 3 nr. 103 29.03.2017 ref la aprob ind tehnec privind cresterea perform energMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/29.03.2017 -referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

5    5    7

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 31310/CP/23.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 31173/22.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 103/29.03.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 85/25.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

-    Adresa nr. 31234/23.02.2018 a Direcției Investiții și Achiziții; în conformitate cu prevederile:

- Art.19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Art.ll alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45, alin (1) si art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexa nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/29.03.2017, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDITfFECONTRASE SE MARI


NR. 86 DIN 23.02.2018.ANEXA

LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Sf.Vineri nr. 23, bloc 105B, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,138.26508 mii lei,

1,007.54987 mii lei


= 0.22316 mii lei / mp = 0.05060 mii lei / mp = 0.05006 mii lei / mp = 0.00022 mii lei/mp = 0.00324 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.32728 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 1,138.26508/1,007.54987 mii lei

a Si i "Si \

Pag 1 din 2

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuinte “ 2846.18 mp

Ane utila bloc =3078.53mp

Ad = 3723.12 mp

Ac = 373.81 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 55.47 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 161158.74 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.21 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 38678.10 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,

Sef Serviciu,    LUCRĂRI PUBLICE


Sef Serviciu, Marius Popescu


5    "    A    A.    ■    -

Alina Georgescu

întocmit

ASOCIEREA:


Pag 2 din 2CABINET PRIMAR


Calea Dudeșîi nr. 191. sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 O2i) 318 03 04 e-rnaî! cabîneîprimar@tprimarse3.fo


SECTOR 3


EXPUNERE DE MOTIVE


CABIHET PRIMARI

2)1 I

îyr ......................|


privind modificarea Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/29.03.2017

Primăria Sectorului 3 isî propune execuția obiectivelor de investiții privind „ Programul local multîanual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termica a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarîe performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se incadreaza in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiective lor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar " și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/29.03.2017.DlfcfcCTîA INVESTIT» Șî ACHIZIȚII


Cate» Otsdeșfe nr, i$i, stKS©f $.

QJK&J &i«yurreMftî

telefon (oâț â» j $t& ej

<M»©4    3$ «2 «4

«nan «twiiîîl! teehisiiw^pd


/vk 5    fxx-6^-


RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/29.03.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DtftECUA INVESTîTllȘl ACHIZIȚII

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de. avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/29.03.2017.

SERVICIUL REABILITARE TERMICASERVICIUL INVESTITH, LUCRĂRI PUBLICE
Șef Serviciu, Marius Popescu


omecp smimtișs ACMan'H

Cafel Osâdeșh Ff. BȘ'L W^Kî?

03^4 felurește

www,prânsrie$.r<»

teslefen (6G4 <3r/|    03 2 3-28

6t5e{»®4 «?sj pS 03 04

&-smîi ^rs^EîiîEf^ehkfts@^f®»r5e-j.w

Domnule Primar


/Va W/xMMAvând în vedere că 9 (nouă) Asociații de Proprietari au dosarul de înscriere în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” și vor fî incluse pe cereri de finanțare în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune emiterea unor Hotărâri de Consiliu privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe, astfel:

1.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 3,4 și 29 la Hotărârea Consiliului Sector 3 nr. 102/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Sector 3 nr. 103/29.03.2017;

3.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 25,113 și 150 la Hotărârea Consiliului Sector 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA

Șef Serviciu,


Al&a Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Marius Popescuîntocmit, Veronica Nicolae

1