Hotărârea nr. 85/2018

HCLS3 nr. 85 din 23.02.2018 privind modif anexelor nr. 3, 4 si 29 la HCLS 3 nr. 102 29.03.2017 ref la aprob ind tehn-ec privind cresterea perform energMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 3, 4 și 29 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017 - referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 392/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 31303./CP/23.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 31172/22.02.2018.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 102/29.03.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 74/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

-    Adresa nr. 31234/23.02.2018 a Direcției Investiții și Achiziții; în conformitate cu prevederile:

Art.19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.l 1 alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45, alin (1) și art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexele nr. 3, 4 și 29 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile îde specialitate, va duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.
CONTRASE SE MARI

NR. 85 DIN 23.02.2018

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Panait Cerna nr. 4, bloc M57, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,142.00819 mii lei,

1,013.14125 mii lei


= 0.24918 mii lei / mp = 0.05987 mii lei / mp = 0.06130 mii lei / mp = 0.00036 mii lei / mp = 0.00371 mii lei/mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.37442 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,142.00819/1,013.14125 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27 apartamente

Aujocuinte — 2705.92 mp

Ane utila bioc =2705.92mp

Ad = 3193.72 mp

Ac = 304.12 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 56.29 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 174642.09 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.31 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41914.10 kg CO2/an.

Pre


difțte^esedinl \

jOB
SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

J    7

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Panait Cerna nr. 4, bloc M57, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv te rm o izolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,167.59136 mii lei,

1,036.20366 mii lei


= 0.24785 mii lei / mp = 0.06539 mii lei / mp = 0.06511 mii lei / mp = 0.00066 mii lei / mp = 0.00379 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.38280 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,167.59136/1,036.20366 mii lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27 apartamente

Aujocuinte — 2706.94 mp

Arie uWa bloc =2706.94mp

Ad = 3192.39 mp

Ac = 302.77 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 57.45 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 172394.64 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.13 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 41374.71 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


na Georgescu

w


SERVICIUL INVESTITI1 LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:


privind

CRESȚEREA pERFORMANTE| ENERGETICE la blocurile de LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Matei Basarab nr. 96, bloc L122, sc. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

751.29312 mii lei,

666.41006 mii lei


= 0.22767 mii lei / mp = 0.06290 mii lei / mp = 0.08139 mii lei / mp = 0.00124 mii lei / mp = 0.00373 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.37693 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anull: 751.29312/666.41006 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte = 1767.98 mp

Arie utiia bloc

1767.98mp

Ad = 2081.35 mp

Ac = 344.1 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic 60.63 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 141563.84 kWh/an, in tone echivalent petrol, 11.60 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 33975.32 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    

Marius Popescu / \


întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.CABINET PRIMAR


Calea Dudeșb ne. ișî. sector 3,

031084 București

SECTOR 3www.primarie3.r0 telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 02.1) 318 03 04 e-maî I ca bi o eî p ri m a r @S p ri m a riej. ro

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Anexelor nr. 3,4 și 29 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017

Primăria Sectorului 3 îsi propune execuția obiectivelor de investiții privind „ Programul local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, in general, dîn: izolarea termica a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere sî/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se incadreaza in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate dîn fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar " și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexelor nr. 3,4 și 29 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017.DlftECTIA INVESTIT» ȘI ACHlZlfH


Calea Oixfetfj rsn ign. stdw £ ejlâ®4 Bucnaști wwsw.pnRjSWJr?®

telefon (004    «1 ^±S

fox(«4 «n| 3J&«3 04. iwertîl lsv^îîlKîi£hfî^î!l$^î£&^e3<$&

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Anexelor nr. 3,4 și 29 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție șî de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


PRI MĂRs A

DIRECȚIA INVESTIT» Șl ACHIZIȚII


SECTORULUI

BUCUREȘTI

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor, de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexelor nr. 3,4 și 29 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017.

SERVICIUL REABILITARE TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
Șef Serviciu, Marius Popescu

întocmit, Veronica Nicolae

T


DîEUCpA IHV£STi|u ss ACHIZIȚII

Cslea ifecte-b n. sși. xecîsr 3.-031084. teureșt

www.p&nw'îej.ro tefeion (004 «H jt-8 ©3 23-28 fis«{&^4 erai) «4

emuli îrA‘£^tfît(seh^ft«-^p!m'îne3.jro

Ol.Având în vedere că 9 (nouă) Asociații de Proprietari au dosarul de înscriere în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” și vor fi incluse pe cereri de finanțare în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune emiterea unor Hotărâri de Consiliu privind modificarea indicatorilor tehnico-economi ci privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe, astfel:

1.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 3,4 și 29 la Hotărârea Consiliului Sector 3 nr. 102/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Sector 3 nr. 103/29.03.2017;

3.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 25,113 și 150 la Hotărârea Consiliului Sector 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA Șef Serviciu,
Alfea Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
Șef Serviciu, Marius Popescu


întocmit, Veronîca Nicolae

1