Hotărârea nr. 84/2018

HCLS3 nr. 84 din 23.02.2018 privind aprob ind tehn-ec privind cresterea perform energ la un bloc de loc din Sec 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 31295/CP/23.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 31035/22.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 48/16.02.2018 privind actualizarea „Programului local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3”;

Adresa nr. 31040/22.02.2018 a Direcției Investiții și Achiziții,

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.ll alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-    Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45, alin (1) si art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 84 DIN 23.02.2018


PREȘEDINTELE

VOICUĂliNlhpîttT S'iSj
CONTRASEI SI

MARFOfeLA iTA

cam

11 svm 8

FLOEN f NO WCS8

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Tudor Gh. Bogdan nr. 7, bloc 21

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,600.39241 mii lei,

1,415.00525 mii lei


= 0.18712 mii lei / mp = 0.06049 mii lei / mp = 0.06347 mii lei / mp = 0.00067 mii lei / mp = 0.00312 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.315 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,600.39241 /1,415.00525 mii lei


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Aujocuinte —4494.02 mp

Arie utila bloc -“4494.02mp

Ad = 5201.57 mp

Ac = 507.55 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 60.98 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 438,320.82 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.93 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 105,197.00 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina\Georgescu

CABINET PRIMAR

Calea Dudeștl nr. ?ș>; sector j, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail ca bineîpri mar@primarie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 iși propune execuția obiectivelor de investiții cu privire la „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice Ia blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hîdroizolarea terasei/termoîzolarea planșeuluî peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Prin documentația tehnico-economică întocmită conform legislației în vigoare, au fost stabilite soluțiile tehnice precum și principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările și modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi se analizează și se aprobă de către autoritățile deliberative, respectiv Consiliul Local.

In consecință, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Cafea ©ydcșS rt; sector îș.

03W&4 Bucure^ țSfWWajSîWSIKiîiÎGJsFS

tdefpn («04 «>| 31&«3 2^3$ &x(«O4 O2)| 338 «5 04

e-im# lw»tJîib^l£îiil@^^dig3.r©RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice Ia un bloc de locuințe din Sectorul 3

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Astfel, in baza documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție in vederea creșterii performantei energetice, au fost stabilite soluțiile tehnice precum si principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție pentru 1 (un) bloc de locuințe, conform anexei.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului simt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru asociațiile de proprietari cuprinse în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din sectorul 3”, după cum urmează:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Nr.

crt

Adresa Asociației de Proprietari

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”

1

Str. Tudor Gheorghe Bogdan nr. 7, bl. 21

20507/07.02.2018OtfUCpA iNVeSTîTH Șî ACHIZIȚII


Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art.ll alin. (1) din Ordinul nr.163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, ia GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE;


Șef Serviciu, Marius Popescu

întocmit, Veronica Nicolae


OIRECȚIA IHVCTITH Șl ACHIZIȚII

Cafea Ovdcatî «r. i$i, secte» 3, Q3W&4 București WWWj^riiîTJîtniCȘj',?©

teirfofi (baț ©ss> 31& «â$ a^ag fefiXM s&s) «$ «4 cămăși âFKestitihefeotit^pd marie|.ns


Având în vedere că o Asociație de Proprietari are dosarul de înscriere în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” și va fi inclusă pe cerere de finanțare în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe, astfel:

2. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performantei energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA Șef Serviciu, ia GeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Marius Popescu j


întocmit, Veronica Nicolae

V"

1