Hotărârea nr. 83/2018

HCLS3 nr. 83 din 23.02.2018 privind aprob protocolului de colab dintre Serv Telecomunicatii Speciale si Primaria Sec 3 al Mun Buc


hflUNOPiUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


/ — .........

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Serviciul Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului București.

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 30817/CP/22.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 30308/22.02.2018 al Direcției Managementul Proiectelor -Serviciul Politici, Programe, Monitorizare;

-    Adresa nr. 30320/22.02.2018 a Direcției Managementul Proiectelor - Serviciul Politici, Programe, Monitorizare;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Serviciul Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului București privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a informației și de comunicații, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze protocolul prevăzut la art.l, precum și Direcția Managementul Proiectelor - Serviciul Politici, Programe, Monitorizare, să gestioneze activitățile prevăzute în cadrul prezentului protocol.

NR. 83 DIN 23.02.2018SERVICIUL DE

TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Nr.....................din..................2018


Anexa la HCL nr

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

Nr....................din.................2018


APROB

DIRECTORUL SERVICIULUI DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE


APROB

PRIMARUL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ


PROTOCOL

de colaborare privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații

9

în temeiul prevederilor:

-    Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare,

Părțile

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE, cu sediul București, str. Splaiul

Independenței, nr. 323 A, reprezentat legal prin Director,........................., denumit în continuare

STS,

si

PRIMĂRIA SECTORULUI 3, cu sediul în București, Calea Dudești, nr.191, sector 3, reprezentat legal prin domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, având funcția de Primar, denumit în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului Protocol.

(Sio țț Ițîvi


Avizat Direcția Juridică/Serviciul Legislație și Avizare contracte Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

Art. 1 Obiectul Protocolului

1.1    Obiectul prezentului protocol îl constituie cooperarea Beneficiarului cu STS, fără a constitui o nouă persoană juridică, pentru realizarea în comun de activități, servicii, proiecte și alocarea reciprocă de resurse, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații, necesare desfășurării activităților curente specifice fiecărei părți.

Art. 2 Proceduri de Lucru

2.1    Modalitatea de furnizare a serviciilor va fi stabilită de comun acord, prin proiecte tehnice stabilite de către părți sau orice alte documente similare.

2.2    în baza prezentului protocol, părțile vor încheia proceduri pentru îndeplinirea obiectului protocolului, documente în care se vor stabili toate detaliile privind:

a)    procedura de lucru pentru fiecare proiect în parte;

b)    etapele de implementare ale proiectului;

c)    alte detalii dacă este cazul.

Art. 3 Durata Protocolului

3.1    Protocolul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la sfârșitul anului în curs, urmând a se prelungi automat pe perioade succesive de câte un an, în cazul în care niciuna dintre părți nu notifică celeilalte voința sa de încetare a acestuia.

3.2    Durata de valabilitate a prezentului Protocol se va prelungi de drept, cu aceeași perioadă și în aceleași condiții, Iară a mai fi nevoie de încheierea unui act adițional, dacă nicio parte nu-și manifestă expres și în scris intenția de încetare a protocolului, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei acestuia.

Art. 4 Integralitatea Protocolului și amendamente

4.1    Părțile au dreptul, pe durata de valabilitate a prezentului Protocol, de a conveni modificarea prevederilor acestuia prin act adițional semnat de ambele părți, actul adițional devenind parte integrantă a Protocolului.

Art. 5 încetarea Protocolului

5.1    Prezentul Protocol încetează:

a)    Conform prevederilor art. 4;

b)    înainte de termen, prin acordul părților;

c)    Prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul protocol.

5.2    încetarea protocolului, în oricare din situațiile menționate, nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente ale părților.

Art. 6 Forța Majoră

6.1    Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

6.2    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

6.3    Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Protocol, pe toata perioada în care aceaslu acționează.

Avizat Direcția Juridică/Serviciul Legislație și Avizare contracte ZZZâ    Șef Serviciu,

ț'Zr /Z    ZZ    Georgetât. Vișan

iiwyi

6A îndeplinirea Protocolului va fî suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar tară a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau părților până la apariția acesteia.

6.5    Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

6.6    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Protocol, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 7 Confidențialitate

7.1 Părțile au obligația să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute pe perioada derulării prezentului protocol și să nu divulge informații care au legătura cu acesta fără acordul celeilalte părți.


Art. 8 Comunicări

8.1    Orice comunicare între părți trebuie să fie transmisă în scris.

8.2    Orice document scris trebuie înregistrat atât la momentul transmiterii, cât și la momentul primirii.

8.3    Comunicările între părți privind informații neclasificate se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a comunicării.

Art. 9 Dispoziții Finale

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași forță juridică.


SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

PRIM ADJUNCT AL DIRECTORULUI STS


SECTORUL 3 al Municipiului BUCUREȘTI

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ


ADJUNCT TEHNIC AL DIRECTORULUI STS


DIRECȚIA

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIRECTOR EXECUTIV,


Consilier juridic,


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 3 DIRECTOR GENERAL,SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE SEF SERVICIU,Avizat Direcția Juridică/Serviciul Legislație și Avizare contracte Șef Serviciu,

Georgeia VișanCABINET PRIMAR


Calea Dudeșb nr, 154 sector 3, opoS.-c București

ww.pnm arie}. ro

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 fex (004 C2i) 31S 03 04 e-maii cabfoetprirriar^primanej.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr..........


Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale și Sectorul 3 al Municipiului București privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comuncații.

în scopul asigurării în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și comuncații, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect semnarea unui protocol de colaborare între Serviciul de Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului București.Scopurile declarate vor fi îndeplinite cu respectarea dispozițiilor generale și specifice ale protocolului, precum și prin urmarea procedurii pentru aplicarea acestuia.

Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureștînu va avea nici o contribuție financiară, directă sau indirectă, ca urmare a semnării protocolului propus spre aprobare.

Primăria Sectorului3 al Municipiului București, prin Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Generală de de Poliție Locală și Direcția Juridică, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Având în vedere cele menționate anterior, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, cu scopul realizării în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comuncații.Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București WWW.primarie3.r0

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318,03.04 e-maîî pr0iecte@primarie3.ro


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

NR...3.P.âQ^...DATA..S.-..QZ...&!Ă

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului Local al Sectorului 3 aprobarea protocolului de colaborare dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului București privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației si de comunicații

5    ?    ?

în acord cu prevederile Legii nr. 92/ 1996 privind organizarea și Juncționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București este un utilizator al rețelelor de telecomunicații speciale. Din acest considerent, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului București pot realiza în comun activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii în domeniul tehnologiei informației și comuncații.

Astfel, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect aprobarea unui protocol de colaborare dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, care să reglementeze condițiile generale și specifice pentru îndeplinirea obiectivelor comune celor două instituții.

Scopurile declarate vor fi îndeplinite cu respectarea dispozițiilor generale și specifice ale protocolului, precum și prin urmarea procedurii pentru aplicarea acestuia.

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, nu va avea nici o contribuție financiară, directă sau indirectă, ca urmare a semnării protocolului de cooperare propus spre aprobare.

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, prin Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 3, precum și Direcția Generală de Poliție Locală, vor lua măsurile de aducere ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

Având în vedere cele menționate anterior, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, cu scopul realizării în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă Ia asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comuncații.

DIRECTOR EXECUTIV, Oprea Irina Ștefania
Neclasificat Ex. nr.1


SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Cabinei DirectorTei. 021.202.21.01 Fax 021.315.21,27 www.sts.ro

Nr.SttW dmO£eZ«$iig


Doamnei AURA TURMAC Director Executiv Managementul Proiectelor PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

Urmare ia adresa dumneavoastră nr. 119492 din 27.12.2017, vă informăm că suntem de acord să colaborăm pentru derularea în comun de proiecte de dezvoltare infrastructură, precum și pentru orice alte tipuri de proiecte în domeniul IT&C în beneficiul ambelor părți.

în acest sens, anexăm o propunere de Protocol de colaborare, cu rugămintea de a ne transmite observațiile dumneavoastră.

Persoana de contact din partea STS este telefon:5    se-maiî:


SPECIALE


Neciasificai

1/1


PRI MARiA

SECTORULUI


BUCU REST!


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE


Calea Dudeșii tir. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mail pt0iecte@primarie3.ro


Către,

CABINET PRIMARSECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘțJ

direcția    !

managementul proiectelor


Ref.: aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare

dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale și Sectorul 3 al Municipiului București vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la aprobarea protocolului de colaborare dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale și Sectorul 3 al Municipiului București privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comuncații.

-    Raportul de Specialitate nr. 30308/22.02.2018 întocmit de Direcția Managementul Proiectelor -Serviciul Politici, Programe, Monitorizare

Protocolul de colaborare dintre Serviciul de Telecomunicații Speciale și Sectorul 3 al Municipiului București privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comuncații.

DIRECTOR EXECUTIV, IRINA-ȘTEFAîQlA OPREA


1