Hotărârea nr. 82/2018

HCLS3 nr. 82 din 23.02.2018 privind aprob cererii de finantare Cresterea ef energ a blocurilor de loc din Sec 3 - FE 112


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin

Programul Operațional Regional 2014-2020
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum

și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

9    ?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.28941/CP/20.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 28653/20.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 28658/20.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă; în conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon". Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor". Operațiunea A -„ Clădiri rezidențiale

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

•    Blocul de locuințe 17, Piața Alba Iulia nr. 8, sc. 2,3, sector 3, București

•    Blocul de locuințe PM15, Str. Patriotilor nr. 2, sc. A, B, sector 3, București

•    Blocul de locuințe F13C, Str. Foișorului nr. 20, sc. 1,2,3, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 12, Str. Radu Gbeorghe nr. 5, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M32, Aleea Ilioara nr. 16, sector 3, București

•    Blocul de locuințe T6, Intrarea Badeni nr. 4, sector 3, București

•    Blocul de locuințe B2C, Sos. Mihai Bravu nr. 390, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 58A, Bd. Camil Ressu nr. 11, sector 3, București

•    Blocul de locuințe B8, Str. lt.av. Boțea Aurel nr. 4, sc. 1, sector 3, București

•    Blocul de locuințe GC5, Str. Burdujeni nr. 3A, sc. 1, sector 3, București

Art.2.(l) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112”, în cuantum de 17,568,170.78 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 16,118,598.94 lei și valoare totală neeligibilă de 1,449,571.84 lei.

2.


3.


4.


contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,897,011.42 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,447,439.58 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE112”. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,670,196.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 311,721.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 494,686.38 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,


100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,049,735.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare îa ultima plată

unde:

T iunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanțării din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112 ” și se vor suporta orice alte cheltuieli( corecții ce pot fi indentificate în procedura de verificare a achiziției), ce vor interveni pe perioada implementării.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


CONT SECMARIUȘ MfflAITA C0MMJSPQZ.’

115Wm8 FLOREMîiO ^EÂCSO

NR. 82 DIN 23.02.2018

5, BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


liWA i-4 -PCLS 3 74fi. &fij S3,O fi .âOtf

Nr, crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neellgibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA etiglhfla

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

5 = 6+7

9=5 + 5

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

7,000.00

1,064.00

8,064,00

0.00

0.00

0.00

8,064.00

3.3

Proiectare st inginerie

266,768.77

55,945.45

322,714,22

0.00

0.00

0.00

322,714.22

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

3.5

Asistența tehnică

135,334.57

25,713.57

161,048.54

0.00

0.00

0.00

161,048.14

TOTAL CAPITOL 3

409,103,34

82,723.02

491,826.36

0.00

0,00

0.00

491,826.36

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

10,243,189.69

1,946,206.04

12,189,395.73

215,384,90

40,923.13

256,308.03

12,445,703.76

4,2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

1,544,831,21

293,517.92

1,838,349.13

835,068.13

158,662.95

993,731.08

2,832,080,21

TOTAL CAPITOL 4

11,788,020.90

2,239,723.96

14,027,744.86

1,050,453.03

199,586.08

1,250,039.11

15,277,783.97

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

S.l

Organizare de șantier

131,585,40

25,001.23

156,586.63

2,783,88

528.94

3,312.82

159,899.45

5.1.1

Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de șantier

131,585.40

25,001.23

156,586.63

2,783.88

528.94

3,312.82

159,899.45

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,2

Comisioane, cote, taxe

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,178,802.09

223,972.40

1,402,774.49

164,890,67

31,329.24

196,219.91

1,598,994.40

TOTAL CAPITOL 5

1310,387.49

248,973.63

1,559,361.12

167,674.55

31,858.18

199,532.73

1,758,893.85

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

S.l

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

33,333.30

6,333,30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333,30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7,1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

totalgenerai. ’

13,540,845.03

2,577,753.91

16,118,598.94

1,218,127.58

231,444.26

1,449,571.84

17,568,170.78

din oare

14,184,331.49

)    jC+M

11,919,606.30

2,264,725.19

1,053,236.91

200,115.02

1,253,351.93

15,437,683.42


PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112" face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor'", Operațiunea A-„Clădiri rezidențiale", vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin: îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

Reducerea consumurilor energetice;

Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor" și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 112".

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DmetȚtA Strategh Șî Programe d> Dezvoltare Durabilă


Str. Pairfiimiflui nsr. 2-4, sector 3, 030842 BuscuTEșii. xw/w.prîniariejja

telefon {șa-4 021) jjîS - £& 1âK’ {pȘ4:4mj gsS-OgJCM-e-mall strâiegltig!primarSej.rc


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEG!) Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / iEȘiRE

NR ..&&! Jl®, .e.2...JN?


RAPOR

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 ■ FE 112” face parte din Axa prioritară 3 ■ "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând Ia utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investii 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței

DiRECȚtA Strategi* și Programe de Dezvoltare Durabilă

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE112” pentru un număr de 10 blocuri (componente), ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112”, în cuantum de 17,568,170.78 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 16,118,598.94 lei și valoare totală neeligibilă de 1,449,571.84 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,897,011.42 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,447,439.58 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,670,196.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 311,721.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 494,686.38 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

DîfRECȚfA STRÂTEGJîȘJ PROGRAME £>£ DEZVOLTARE DURABILĂ

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,049,735.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Nr.crt.

Adresa

Nr. și dată Hotărâre Asociație de Proprietari privind solicitarea finanțării prin POR 2014-2020

Nr. și dată contract de mandat

1.

Piața Alba Iulia nr. 8, bl. 17, sc. 2,3

2/10.12.2017 (sc.2) 3/09.11.2017 (sc. 3)

2974/18.03.2015 (sc.2) 7888/24.06.2015 (sc. 3)

2.

Str. Patriotilor nr. 2, bloc PM15, sc. A, B

01/12.08.2017 (sc. A) 01/29.09.2017 (sc.B)

2243/11.03.2014 (sc. A) 12208/18.10.2017 (sc.B)

3.

Str. Foișorului nr. 20, bloc F13C, sc. 1,2,3

02/12.02.2017 (sc.l) 01/19.12.2016 (sc.2) 01/10.03.2015 (sc.3)

3462/01.08.2013 (sc.l) 4698/25.06.2010 (sc.2) 6414/23.09.2011 (sc.3)

4.

Str. Radu Gheorghe nr. 5, bloc 12

21.14.08.2016

4569/12.04.2016

5.

Aleea Ilioara nr. 16, bloc M32

01/25.09.2016

6454/23.05.2016

6.

Intrarea Badeni nr. 4, bloc T6

32/05.12.2017

27726/19.02.2018

7.

Sos. Mihai Bravu nr. 390, bloc B2C

01/04.02.2018

7705/01.09.2009

8.

Bd. Camil Ressu nr. 11, bloc 58A

01/07.12.2017

2647/17.06.2013

9.

Str. lt.av. Boțea Aurel nr. 4, bloc B8, sc. 1

06/02.11.2016

8029/10.09.2009

10.

Str. Burdujeni nr. 3A, bl. GC5, sc. 1

23/08.01.2018

20141/12.02.2018Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -- "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,


Andreea Giripan,


DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București w ww.pri m ari e3.r0

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318.03,04 e-maiî strategii@primane3.ro


CĂTRE,


CABINET PRIMAR


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA INTRARE / IEȘIRE

Z££oî, 2<î-<32, 2&l%


NR,în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 111” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 112” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


-Proiectele expunerilor de motive -Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Programe d^pezvoltare Durabilă


1