Hotărârea nr. 81/2018

HCLS3 nr. 81 din 23.02.2018 privind aprob cererii de finantare Cresterea ef energ a blocurilor de loc din Sec 3 - FE 111


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin

Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 28934/CP/20.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 28648/20.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de

Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 28658/20.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

A,

In conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon". Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii

scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

•    Blocul de locuințe 4, Aleea Buhusi nr. 1, sector 3, București

•    Blocul de locuințe NI 2, Str. Burdujeni nr 14, sector 3, București

•    Blocul de locuințe F2C, Str. Foișorului nr. 6, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M5A, Aleea Barajul Cucuteni nr. 4, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M37, Str. Nerva Traian nr. 12, sc. 4, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 64, Str. Florin Ciungan nr. 9, sc. A, sector 3, București

•    Blocul de locuințe V6, Calea Vitan nr. 9, sc. 1, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 1B, Bd.Camil Ressu nr. 68, sc. 1+2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 028 bis, Aleea Onisifor Ghibu nr. 1, sector 3, București

•    Blocul de locuințe C2, Aleea Mizil nr. 6, sector 3, București

Art.2.(l) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111”, în cuantum de 17,509,324.55 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 15,771,985.67 lei și valoare totală neeligibilă de 1,737,338.88 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,046,133.15 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,308,794.27 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,765,805.43 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 286,233.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 444,683.24 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,932,457.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% - cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanțării din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 111" și se vor suporta orice alte cheltuieli( corecții ce pot fi indentificate în procedura de verificare a achiziției), ce vor interveni pe perioada implementării.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Ifirecția EQonomică. va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

'A

PREȘEjM^^g^ȘWJNȚA

vofetfAWîwM
CONTRASEI ÂZA SE<

MARIUS^ TA

CONF.

1155/ FLOREH î f HA

NR. 81 DIN 23.02.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


frMfeXfr M HCCȘ 3    <$/

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEELÎGIBIL

TOTAL

TVA eligibila

Baza

ȚVA ne-e!igibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,000,00

760,00

5,760.00

0.00

0,00

0.00

5,760.00

3.3

Proiectare si inginerie

265,072.46

60,142.00

325,214,46

0,00

0.00

0.00

325,214.46

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

3,5

Asistența tehnică

134,503.04

25,555.57

î 60,058.6!

0.00

0.00

0.00

160,058.61

TOTAL CAPITOL 3

404,575,50

86,457.57

491,033.07

0.00

0.00

0.00

491,033.07

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

10,003,695.74

1,900,702.20

11,904,397,94

152,290.14

28,935.13

181,225.27

12,085,623.21

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

4,3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,520,270.39

288,851.38

1,809,121.77

1,124,604.07

213,674,77

1,338,278.84

3,147,400.61

TOTAL CAPITOL 4

11,523,966.13

2,189,553.58

13,713,519.71

1,276,894.21

242,609.90

1,519,504.11

15,233,023.82

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

131,440.62

24,973,72

156,414,34

1,913.17

363.50

2,276.67

158,691.01

5.1.1

Lucrări de construcții șt instalații aferente organizării de șantier

131,440.62

24,973.72

156,414.34

1,913.17

363.50

2,276.67

158,691.01

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,152,396.59

218,955.36

1,371,351.95

181,141.26

34,416.84

215,558.10

1,586,910.05

TOTAL CAPITOL 5

1,283,837.21

243,929,08

1,527,766.29

183,054.43

34,780.34

217,834.77

1,745,601.06

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

benefici a ml ui

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0,00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audiții! pentru proiect

7,1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

13,245,712.14

2,526,273.53

15,771,985.67

1,459,948.64

277,390.24

1.737338.88

17,509324.55

din care

£+m

13,869,934.05

1,521,780.78

11,655,406,75

2,214,527.30

1,278.807.38

242,973.40

15,391,714.83
DINTECABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 1911 sector 3, 031084 București

mvw.pdmanejj-o

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-msil cebineîpnmar^primaHej.ro


SECTOR 3


CÂB^ET PRIMAR

„ <£8&


Data

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111" face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale", vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor" și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111".
Dî recită Strategu și Programe de Dezvoltase Durabila


SU. PaîrfbraLitai nr, 2-4, sector 3, âjd&p BiiCLK.eșis

wwwx.prsmariej a-o

teteFtHi {004 e&ij 3*&03 25 - 2$ fox S'OCjj CKlj 3 ^.o;, .04

£-st»âtj sirâiggif Oprima nei.ro


“——---:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE/ IEȘIRE

i&W.M.oz. Ml

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 110” face parte din Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând Ia utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investii 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitanta iui pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței


PRIMARI A


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabila


bucurești,


energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111” pentru un număr de 10 blocuri (componente), ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111”, în cuantum de 17,509,324.55 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 15,771,985.67 lei și valoare totală neeîigibilă de 1,737,338.88 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,046,133.15 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,308,794.27 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE111”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,765,805.43 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 286,233.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 444,683.24 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.


Djrecțîa Strategii șf Programe de Dezvoltare Durabila

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,932,457.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare Ia ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Nr.crt.

Adresa

Nr. și dată Hotărâre Asociație de Proprietari privind solicitarea finanțării prin POR 2014-2020

Nr. și dată contract de mandat

1.

Aleea Buhusi nr. 1, bloc 4, sc.1-4

02/20.08.2016 (sc.l)

02/30.08.2016 (sc.2)

15/12.06.2017 (sc. 3)

03/15.06.2017 (sc. 4)

4493/12.04.2016 (sc. 1)

4494/12.04.2016 (sc. 2)

4495/12.04.2016 (sc. 3)

4496/12.04.2016 (sc. 4)

2.

Str. Burdujeni nr 14, bloc N12

08/10.12.2017

176/16.01.2018

3.

Str. Foișorului nr. 6, bloc F2C

01/15.06.2017

28160/19.02.2018

4.

Aleea Barajul Cucuteni nr. 4, bloc M5A

02/28.10.2017

27205/19.02.2018

5.

Str. Nerva Traian nr. 12, bloc M37, sc. 4

05/30.05.2017

10489/03.10.2014


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltase Durabila

6.

Str. Florin Ciungan nr. 9, bloc 64, sc,

A

13/08.09.2016 (sc. A)

10017/22.11.2012 (sc. A)

7.

Calea Vitan nr. 9, bloc V6, sc. 1

15/25.09.2017

3848/10.05.2012

8.

Bd.Camil Ressu nr. 68 bl. 1B sc. 1+2

02/31.01.2018

1198/28.03.2013

9.

Aleea Onisifor Ghibu nr. 1, bloc 028 bis

130/15.08.2016

4498/12.04.2016

10.

Aleea Mizil nr. 6, bloc C2

164/08.09.2016

4651/12.04.2016

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea cererii de finanțare Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A

-„Clădiri rezidențiale”, în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabila Director Executiv,DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 111” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 112” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Pi    ezvoltare Durabilă

î