Hotărârea nr. 80/2018

HCLS3 nr. 80 din 23.02.2018 privind modif HCLS 3 nr. 358 22.12.2016 – ref la aprob ind tehn-ec privind cresterea perf energ


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 5,6, 7,8,13,18,20 și 22 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 358/22.12.2016 - referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.28927/CP/20.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 28591/20.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS 3 nr. 358/22.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, cu modificările ,i completările ulterioare;

-    Adresa nr.28635/20.02.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

Art.19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioar,.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 5, 6, 7, 8, 13, 18, 20 și 22 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 358/22.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1-8 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DgfȘE


VOICU AETWglNra^


Ă^, MSCONTRASEMNEAZĂ SECRE MARIU!


COfcF. 01

11 Vs/z ă18 FLORE» î 10 A «EACSO

NR. 80 DIN 23.02.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Foișorului nr. 20, bloc F13C, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizoîarea terasei, respectiv termoizolarea planseuiui peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,143.64281 mii lei,

1,014.70156 mii lei


= 0.24453 mir lei / mp = 0.05550 mii iei / mp = 0.07192 mii lei / mp = 0.00133 mii lei / mp = 0.00373 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.37702 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anull: 1,143.64281 /1,014.70156 mii lei


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27 apartamente

Au jocuinte = 2691.4 mp

Arie utila bloc

2691.40mp

Ad = 3190.47 mp

Ac = 299.04 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 61.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 178469.76 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.63 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 42832.74 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE S. C. HACHIKQ©INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Foișorului nr. 20, bloc F13C, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, în general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,309.79856 mii lei,

1,160.30805 mii lei


= 0.22079 mii lei / mp = 0.05586 mii lei / mp = 0.06034 mii lei / mp = 0.00086 mii lei / mp = 0.00338 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.34123 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,309.79856 /1,160.30805 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocuinte = 3400.41 mp

Arie utila bloc =3400.41 mp

Ad = 3995.68 mp

Ac = 398.69 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 62.49 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 222122.11 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.21 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 53309.31 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescu
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Foișorului nr. 20, bloc F13C, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1,055.31890 mii lei,

935.10676 mii lei


constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.22563 mii    lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.05581 mii    lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 0.06277 mii    lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00081 mii    lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00345 mii    lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.34847 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,055.31890/935.10676 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27 apartamente

Aujocuinte = 2683.44 mp

Arie utila bloc —2683.44mp

Ad-3184.24 mp

Ac = 299.08 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 61.41 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 163110.71 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.37 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39146.57 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

AiiSERVICIUL INVESTIT!! LUCRĂRI PUBLICE / Șef Serviciu,    iA

Marius Popescu / __


întocmit

ASOCIEREA:S. C. CONCF^tE & S. C. HACrofo

.ANEXA NR. LA HCLS3 NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Foișorului nr, 18, bloc F12C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2,469.74007 mii lei,

2,190.83020 mii lei


= 0.24713 mii lei / mp = 0.05017 mii lei / mp = 0.06398 mii lei / mp - 0.00084 mii lei / mp = 0.00362 mii lei / mp


din care
constructîi-montaj (C + M):
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:
INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.366 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,469.74007 / 2,190.83020 mii lei

rZ'

/■    r

ji    r' 'X'*! i 31 '

Aâ'i

- ^Z 5^ £

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 la tr.1 + 36 la tr.2 apartamente

Au_iocuînte “ 5990.16 mp

Arie utila bloc =5990.16mp

Ad = 7097.79 mp

Ac = 693.71 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 61.20 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 391563.62 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.10 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 93975.27 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Șef Serviciu,
Alin*' ~    iîntocmit
ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Nerva Traian nr. 12, bloc M37, sc. 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroîzolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care
constructii-montaj (C + M):
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,481.33457 mii lei,

1,308.89360 mii lei


= 0.19834 mii lei / mp = 0.04713 mii lei / mp = 0.04706 mii lei / mp = 0.00039 mii lei / mp = 0.00293 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.296 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,481.33457 /1,308.89360 mii lei


CAPAC1TATI (IN UN1TATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuinte = 4130.22 mp

Arie utila bloc =4424.22mp

Ad = 5538.72 mp

Ac = 460.52 mp

ALTl INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 63.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 287857.32 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23.59 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 69085.76 kg CO2/an.

Presedint^ysedin&^>

V r••    ; C} /

•te


SERVICIUL INVESTIT!!, LUCRĂRI PUBLICE

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Calarasilor nr. 176, bloc 59

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care
constructii-montaj (C + M):
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,025.96643 mii lei,

2,676.87879 mii lei


= 0.21739 mii lei/mp = 0.05350 mii lei / mp = 0.03700 mii lei / mp = 0.00041 mii lei / mp = 0.00308 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.311 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,025.96643/2,676.87879 mii lei

S.."' K c


£ £2? fțQ:

Mi

>,    , o/7y

7/uc W/

fiV' -

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 la tr. 1 + 33 la tr.2 + 33 la tr.3 apartamente

Au_jocuinte ~~ 8596.8 mp

Arie utila bloc =

8596.8mp

Ad = 10403.8 mp

Ac = 1055.17 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 60.66 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 601717.81 kWh/an, in tone echivalent petrol, 49.32 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 144412.27 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Sef Serviciu, Alina iGeorgescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3" imobil

Bd. Octavian Goga nr. 21, bloc M103

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care
constructii-montaj (C + M):
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,257.21631 mii lei,

2,000.54816 mii lei


= 0.22335 mii lei / mp = 0.06503 mii lei / mp = 0.05410 mii lei / mp - 0.00122 mii iei / mp = 0.00344 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.347 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,257.21631 / 2,000.54816 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

33 la tr. 1 + 34 la tr.2 apartamente

Au_iocuinte = 5762.89 mp

Arie utila bloc =5762.89mp

Ad = 7012.37 mp

Ac = 735.09 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 60.37 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 408416.64 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.48 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 98019.99 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,
Sef Serviciu,    LUCRAT    ICE

Sef Serv Marius F


Alin *întocmit
ASOCIEREA:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Șoseaua Mihai Bravu nr. 390, bloc B2C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,301.57637 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    1,148.10017 mii Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

= 0.17892 mii iei / mp = 0.04217 mii Iei / mp = 0.04892 mii lei / mp = 0.00023 mii Iei / mp = 0.00270 mii lei / mp = 0.273 mii lei/ mp arie utila


LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:
LUCRĂRI CONEXE:
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:
INVESTIȚIA SPECIFICA
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul l: 1,301.57637/1,148.10017 mii lei


CAPACITATI (IN UN1TATI FIZICE SI VALORICE):

86 apartamente

Aujocuinte — 4206.41 mp

Arie utiîa bîoc —4206.41 mp

Ad = 4893.39 mp

Ac = 398.21 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 79.50 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie; 460821.10 kWh/an, in tone echivalent petrol, 37.77 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 110597.06 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA Sef Serviciu, AlinaGeoraescuSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUB Sef Serviciu,

Marius PopescPag 2 dîn 2CABINET PRIMAR


Calea Dydeșîi nr. iși, sector 3, 031084 București

www.primariej.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fot {004 021} 318 03 04 e-mail c2binetprimar@primarie3.ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR!

«

"2b'ol^


Nr.


EXPUNERE DE MOTIVE


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 358/22.12.2016


Primăria Sectorului 3 isi propune execuția obiectivelor de investiții privind „ Programul local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termica a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea teraseî/termoizolarea planseutui peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseuiui peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se incadreaza in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri pubiice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul Iii din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnîco-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul generai întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiție i/investitorului ori de câte ori este necesar " și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 358/22.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnîco-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Câtes Dudsț& nn ișî, secte' â$tâ$4 BusjwșO

yi/r.


tete&s (004 o») 31803 »yz% focț®04 cat} 3>8«î©4

«•««8

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 358/22.12.2016

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA INVESTIT» Ș5 ACHÎ2SȚ»

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 22.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA    SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Alina Gcorgescu

Șef Serviciu, Marius Popescu


întocmit, Veronica Nicolae


P & S A > A

SECTORULUI shx ims î


tmcnA îimsnȚB ACHamt


Cșfca    f F. SȘ1, îțîȘ£î'OSF

Domnule Primar


fJr.


C5ă i&S4

www,pftm*N£j,n?

idef&ffl    j jg o*


fexi»n,ț sîi] | S ft4

e-nttil irye^Î!î!fSc:hfSîf^@;ipît^anes,?t?

(opt) Asociații de Proprietari au depus local multianual privind creșterea performanței


Având în vedere că 8 înscriere în „Programul energetice la blocurile de locuințe” și 3 (trei) dintre acestea precum și alte blocuri de locuințe vor fi incluse pe cereri de finanțare în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru actualizarea programului mai sus menționat de la poziția 1741 la poziția 1748 precum și a unor Hotărâri de Consiliu privind aprobarea și modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe, astfel:

1.    Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” de la poziția 1741 la poziția 1748;

2.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice Ia unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

3.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 8/ 17.01.2014 ;
4.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014 ;
5.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 265/31.10.2016;

fțf SECTORULUI ■*,


□merm. mwi-pî și achizith6.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 358/22.12.2016;

7.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017;

8.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017;

9.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 500/31.10.2017;

10.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


SERVICIUL INVESTITH,

LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, Marius Popescu

întocmit, Veronica Nicolae

2