Hotărârea nr. 8/2018

hcl 8 din 22.01.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui C.A al soc Administrare Active Sec 3 SRL in vederea acordarii unui împrumut soc Algorithm Residential S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea acordării unui împrumut societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 22.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 3 69/CP/19.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 9450/19.01.2018 al Direcției Economice ~ Serviciul Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr. 44/17.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 281 /CP/18.01.2018;

-    Adresa nr. 24/17.01.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr.41/17.01.2018) ;

-    Adresa nr. 42/17.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL (nr. 14/17.01.2018);

-    HCLS 3 nr. 5/11.01.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 9452/19.01.2018 a Direcției Economice ~~ Serviciul Guvemanță Corporativă înregistrată cu nr. 366/CP/19.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea acordării unui împrumut pe o durata de patru luni, de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL societății Algorithm Residential S3 SRL, în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea prin aport în numerar a capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, sumă ce va fi utilizată pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEPJNȚĂ

VOICU ALIN IONIJ î' ,

i (..A

CONTRASEMNEAZĂ

ÎSEpRCTAR

MARtRȘMiHĂIȚĂ

i ■ ț t i

NR. 8

DIN 22.01.2018

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.01.2018.CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București www.prStnarie3.r0

telefon (004 ozi) 31S 03 53 - ~8 fax {004 021} 318 03 04 e-mai! cabînetprimar@primarie3,ro

CABINET PRIMAR

Nr..........................

Data......EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. ai societății Administrare Active Sector 5 S.R.L., în vederea acordării unui împrumut societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L.

Prin Hotărârea nr. 5/11.01.2018, Consiliu) Local ai Sectorului 3 a aprobat majorarea capitalului social al societății Algorithm Residentiai S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, sumă necesară în vederea realizării lucrărilor de execuție, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Haia Laminor.

întrucât până ia aprobarea bugetului Sectorului 3, această majorare de capital nu poate ft efectuată, având în vedere urgența realizării lucrărilor de execuție respective, prin adresa nr. 24/17,01.2018 societatea Algorithm Residentiai S3 SRL a solicitat societății Administrare Active Sector 3 SRL un împrumut în sumă de 1.950.000 Iei, pentru o perioadă de 4 luni.

Prin urmare, având în vedere adresa nr. 44/17.01.2018, înregistrată cu nr. 281/CP/18.01.2018, a societății Administrare Active Sector 3 SRL și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Guvernență Corporativă nr. 9450/19.01.2018, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVA

Calea Dwîîesp nr, 191, secte?- 3,    ™™    '    ~    "

0^084 By curs» ti

www.primane3.r0

telefon (004 o ??) 318 03 23-28 wc {004 on) 518 <>3 o< e-maîbmo; ;-ni.ynmsnsjjsș

Nr. 9450/19.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea acordării unui împrumut pe o durata de patru luni, de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL societății Algorithm Residential S3 S.R.L., în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi utilizată pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe vază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și este reprezentată legal dl. Sârbu Robert-Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențiaî S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L. și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, dl. Panait Radu Alin.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06,2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 și în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 ca societate cu răspundere limitată cu Asociat Unic societatea Algorithm Residential S3 SRL și având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 -lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Având în vedere:

-    adresa nr. 44/17.01.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 281/18.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui societății în vederea acordării unui împrumut pe o durata de 4 luni de zile de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL societății Algorithm Residential S3 S.R.L., în valoare de L950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social ai societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi utilizată pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor’;

-    adresa nr. 24/17,01.2018 (41/17.01.2018) a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicită împrumutul sus-rnenționat;

-    adresa nr. 42/17.01.2018 (14/17.01.2018) a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. - asociat minoritar al acesteia;

Ținând cont de prevederile:

-    Art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. : „ Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

-    Art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. „Asociatul Unic are următoarele atribuții principale:'’ „hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social”

împrumutul va duce la îndeplinirea parțială a obiectivului de majorare a capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L de către asociatul său unic - Algorithm Residential S3 S.R.L., majorarea capitalului social al acestuia fiind aprobată prin HCLS3 din 11.01.2018.


iii U C U L s r s


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea acordării unui împrumut pe o durata de 4 luni de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL societății Aîgorithm Residential S3 S.R.L., în valoare de 1.950.000 lei, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.întocmit,


Cornelia Pivnicenx


Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

di. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


SECTOR 3


Sediul


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


CABmeT PRMAR

N1..............^.L.............

j Daa.....

Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea acordării unui împrumut pe o durata de 4 luni de zile de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social ai societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi utilizată pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr, J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, respectând art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al societarii; „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea acordării unui împrumut pe o durata de 4 luni de zile de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi folosită pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

împrumutul va duce la îndeplinirea parțială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 05 din 11.01.2018, privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cu suma necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

Potrivit adresei nr. 1146 din 21.12.2017 înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. către societatea Algorithm Residential S 3 SRL, suma este necesara în vederea realizării lucrărilor de execuție, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată,având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120;

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. - cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar - Societatea Administrare Active Sector 3, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Cap. IV, Art.12.2, Asociatul Unic: „hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social”

Pentru toate aceste considerente și având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea acordării unui împrumut de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. în valoare de 1.950.000 Iei, fonduri necesare pentru majorararea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi folosită pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

La prezenta adresă atașăm:
1.    Adresa din partea societății Algorithm Residential S3 SRL
2.    Adresa către asociatul minoritar SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL
Cu considerație,

dl. Sarbu Robert-Constantin în calitate dePreședinte C.A.

Administrare^ Active Sector 3 S.R.L.

SD3 SALUBRITATE SI

OES2APEZ1RE S3 S.R.L.

IfCBASg

Către SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2, sector 3, București

Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea acordării unui împrumut pe o durata de 4 luni de zile de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi utilizată pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3. B-dul Basarabia nr.256 G. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr, J40/14752/2012. având CUI 31012790. reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea societății SD3-Saîubritate și Deszăpezire S3 SRL de Asociat minoritar al societății subscrise, respectând art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv aî societății; „hotărăște m orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. ai societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea acordării unui împrumut pe o durata de 4 luni de zile de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi folosită pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

împrumutul va duce Ia îndeplinirea parțială a Hotărârii de Consiliu Local nr, 05 din 11.01.2018, privind aprobarea majorării capitalului social ai societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cu suma necesară lucrărilor de execuție a obiectivuluiHala Laminor”.

Potrivit adresei nr. 1146 din 21.12,2017 înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. către societatea Algorithm Residential S 3 SRL, suma este necesara în vederea realizării lucrărilor de execuție, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situată în București. Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector

3.

SC ADMINISTRARE A CTIVE SECTOR 3 SRL C.U.I.:31012790    Reg. Corn: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256C. Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL. a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016. Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Rest den ti al S3 S.R.L.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată.având ca obiect principal de activitate ~ COD CAEN 4120 --- lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120;

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. - cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar - Societatea Administrare Active Sector 3, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Cap. IV, Art.I2.2t Asociatul Unic: „hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social"

Pentru toate aceste considerente și având în vedere calitatea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea acordării unui împrumut de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorararea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi folosită pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

La prezenta adresă atașăm:
1. Adresa din partea societarii Algorithm Residential S3 SRL

Cu considerație, dl. Sarbu Robert-Constantin în călită    dinte C.A.


Adminisl    î Sector 3 S.R.L.

^^™R5iDpÂLS3SRi7l

(ESlRE‘. Nr .........<ei


Anul


ci

Către    S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Sediul Bulevardul Basarabia nr. 256C, Clădirea East City Tower, et.7, sector 3, București

Referitor Solicitare de acordare a unui împrumut pe o durată de 4 luni de zile societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi utilizată pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

Stimate domnule Sârbu Robcrt Constantin, Președinte al Consiliului de Administrație al Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar al societății subscrise, respectând art. 12.1, lit O din Actul Constitutiv aî acesteia; „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui împrumut pe o perioadă de 4 luni de zile societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., suma ce va fi folosita pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”,

împrumutul va duce la îndeplinirea parțială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 05 din 11.01.2018, privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cu suma necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

Potrivit adresei nr. 1146 din 21.12,2017 înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. societății subscrise, suma este necesara în vederea realizării lucrărilor de execuție, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256. Sector 3.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General ai Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți eu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr, 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120;

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. - cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar ~ Societatea Administrare Active Sector 3, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al Societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Cap. IV, Art. 12,2, Asociatul Unic: „ hotărăște ta ajorare a sau reducere a cap hal alai so c ia!' ’

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui împrumut societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorararea capitalului social ai societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fi folosită pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor”.

La prezenta adresă atașăm HCL nr. 05 din 11.01.2018.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A. Algorithm Residential S3 S.R.L.


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

Calea Dudesii igu ^ecîor 3, 03108.4 Sucureșd

www.prim3rie3.ro

iek’fem (004 021) 3'? 03 23 ■ 3,S fax Î004 021} 31? 1 c ' e-maii sconoinie^Țprimr ro


Nr. 9452/19.01.2018

Către,

C;.C î OR 3

CABINET PRIMAR

Nr.............âR.2.-...........

DA3.........


COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

0 Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, în vederea acordării unui împrumut pe o durata de patru luni de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL societății Algorithm Residential S3 S.R.L., în valoare de 1.950.000 lei, fonduri necesare pentru majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă ce va fî utilizată pentru continuarea lucrărilor de execuție a obiectivului „ Hala Laminor’’ însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;


în vederea inițierii proiectului menționat.


Director Executiv,
Octavian Ghe


Director Executiv Adjui t, Olga Cojocaru

,ACornelia PivniceruDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate; cu Legea nr. 577/2001 In scopir

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pct fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de

acces, de intervenție și de opoziție în condiție prevăzute de Legea nr. 677/2001, p! intr-o cerere scrisă semnată și datata trimisă

pe adresa Primăriei Sector 3

1