Hotărârea nr. 79/2018

HCLS3 nr. 79 din 23.02.2018 privind modif HCLS 3 nr. 344 15.12.2016, cu modif si compl ulterioare, ref la aprob ind tehn-ec privind cresterea perf energ


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 54 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 28924/CP/20.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 28615/20.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS 3 nr. 344/15.12.2016 privind modificarea HCLS 3 nr. 65/31.03.2016 privind modificarea HCLS 3 nr. 138/30.06.2015, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

-    Adresa nr. 28635/20.02.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

Art.19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 54 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/ 15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Z'-S.'ZSî. ■'

PREȘEDINTE    Jșj

VOICU ALINl^iUT^'

■ - - 5


VICONTRASEM SEC MARIUS MI

□ HF. 1155

NR. 79 DIN 23.02.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Florin Ciungan nr. 9, bloc 64 (sc. A)

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord st planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,453.28859 mii Iei,

1,281.89136 mii lei


= 0.17757 mii lei / mp = 0.04449 mii lei / mp = 0.05455 mii lei / mp = 0.00108 mii lei / mp = 0.00278 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.28046 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M )

Anul I: 1,453.28859/1,281.89136 mii lei

-țî'i&W    _____


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 apartamente

Aujocuînte = 4570.6 mp

Arie utila bloc =4570.60mp

Ad = 5331.03 mp

Ac = 524.31 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 47.92 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 437425.45 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.85 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 104982.11 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
întocmit

ASOCI
CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarte3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2'i) 318 03 04 e-mail cabinetprimar@prim2rie3.ro


I SECTOR 3

1

| CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


Nr...

Data


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016

Primarîa Sectorului 3 isi propune execuția obiectivelor de investiții privind „ Programul local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termica a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoîzolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseului peste subsol, în cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul generai întocmit ia faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, ia faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar " și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016.


Caka Osd^-B nr.    },

]4r. £#£ K/ &>■ Q £■■


tcfe&n os,t) 3*S 03

fot(oo4 «î) 3îS«3 04

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 344Z15.12.2016

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului rir. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Alina Georgescu

Șef Serviciu, Marius Popescu


întocmit,

Vcronica Nicola


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Criea Dodcft» nr !$i, sector £>pe&4 gywreșîi

www4mm3rie3.ro

tefcfoft (304-02*) jî&oî 23*28 fexțoO4 mij- $*•£■ 03 04 e-mail snvestrtri^Wzkii^prirtiârieyrd

pr.Având în vedere că 8 înscriere în „Programul energetice la blocurile de locuințe” și 3 (trei) dintre acestea precum și alte blocuri de locuințe vor fi incluse pe cereri de finanțare în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru actualizarea programului mai sus menționat de la poziția 1741 la poziția 1748 precum și a unor Hotărâri de Consiliu privind aprobarea și modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe, astfel:

1.    Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” de la poziția 1741 la poziția 1748;

2.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

3.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 8/ 17.01.2014 ;

4.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014 ;

5.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 265/31.10.2016;

țțgjjjf


7

*«ir


Fin măria

SECTORULUI

BUC'OR EȘTI

6.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 358/22.12.2016;

7.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017;

8.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017;

9.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 500/31.10.2017;

10.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, AUila Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE

Sef Serviciu,    „ f

’    jz

Marius Popescu    / _


întocmit, Veronica Nicolae

k

1

2