Hotărârea nr. 78/2018

HCLS3 nr. 78 din 23.02.2018 privind modif HCLS 3 nr. 104 29.03.2017 ref la aprob ind tehn-ec privind cresterea perf energ la unele blocuri de loc din Sec 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 9,10,12, 63 și 98 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali^

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

>    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 28916/CP/20.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 28603/20.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea HCLS 3 nr. 100/30.05.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

-    Adresa nr. 28635/20.02.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

9    9    3    9    7

/V

In conformitate cu prevederile:

Art.19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 9, 10, 12, 63 și 98 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1 -5 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


MLNR. 78 DIN 23.02.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Buhusi nr. 1, bloc 4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si plan seul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (ÎNV / C+M )

Anul I: 4,693.17747 / 4,151.75534 mii lei

4,693.17747 mii lei,

4,151.75534 mii lei


= 0.19708 mii lei / mp = 0.06065 mii lei / mp = 0.05890 mii lei / mp = 0.00008 mii lei / mp = 0.00317 mii lei / mp


= 0.31988 mii lei/ mp arie utila


bite

5'â Mas


Z

io


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

55 la tr.1 + 55 la tr.2 + 55 la tr.3 + 55 la tr.4 apartamente

Aujocuinte = 12979 mp

Arie utila bloc =12979.OOmp

Ad = 15267.3 mp

Ac = 1419 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 50.67 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1258261.34 kWh/an, in tone echivalent petrol, 103.14 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 301982.72 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE^Șef Serviciu, t/\ Marius Popescu /


întocmit

ASOCIEREA:


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTE! ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Mizil nr. 6, bl. C2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,244.40823 mii lei,

1,104.77187 mii lei


= 0.21185 mii lei /mp = 0.05755 mii lei / mp = 0.12860 mii lei / mp = 0.00129 mii lei / mp = 0.00399 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


- 0.40329 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,244.40823 /1,104.77187 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

119 apartamente

Aujocuinte = 2739.4 mp

Arie utila bioc “2739.4mp

Ad = 3287.3 mp

Ac - 529 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.88 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 362,927.10 kWh/an, in tone echivalent petrol, 29.75 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 70,214.56 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

Marius Popescuîntocmit

ASOCIINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Aleea Onisifor Ghibu nr. 1, bloc 028 bis

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructi l-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

883.28814 mii lei,

783.80614 mii lei


= 0.22019 mii lei / mp = 0.05832 mii lei / mp = 0.11308 mii Iei / mp = 0.00041 mii lei / mp = 0.00392 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.39591 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul!: 883.28814 / 783.80614 mii lei


'-'&A

/Z7 PKTq

/ c;; j I s ,JA

A,

CAPACITAT1 (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Au_locuinte ~ 1979.76 mp

Arie utîta bloc = 1979.76mp

Ad = 2250 mp

Ac = 375 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.45 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 242,302.35 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19.86 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 45,463.32 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Ali^a Georaescu


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    «/f

Marius Popescu /\A


întocmit

ASOCIEREA:.ANEXA NR.


LA HCLS3 NR


M,0£.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Radu Gheorghe nr. 5, bloc 12

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, îermo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

3,086.08742 mii iei,

2,735.60454 mii lei


constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.22535 mii lei /    mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.07604 mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.05459 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00030 mii lei /    mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00356 mii lei /    mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.35984 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C*M )

Anul I: 3,086.08742 / 2,735.60454 mii lei


fiY


i -------x

\W

\ V


Mo


X:'-,


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 la tr. 1 + 44 la tr.2 apartamente

Aujocu irite “ 7602.22 mp

Arie utila bloc =7602.22mp

Ad = 9262.5 mp

Ac = 754.8 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 53.55 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 712061.35 kWh/an, in tone echivalent petrol, 58.37 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 164935.95 kg CCWan.

P resed i    sed inta


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

ÂltTia Georaescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE / Șef Serviciu,    V

Marius Popescu /A


întocmit

ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Al. Barajul Cucuteni nr. 8, bl. M7A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,404.53664 mii lei,

2,135.03827 mii lei


= 0.23282 mii lei / mp = 0.09695 mii lei / mp = 0.06644 mii lei / mp = 0.00111 mii lei/mp = 0.00397 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

= 0.401 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,404.53664 / 2,135.03827 mii lei

/    ./ , —\ tp v,

liSSi ,\4'> ISO iîS

—SS-' OZ/s/ I ..    /fa /

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr.1 + 20 la tr.2 + 20 Ea tr.3 apartamente

Aujocuinte _ 5320.5 mp

Ane utila bloc =5320.5mp

Ad = 6117.4 mp

Ac = 1013.14 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 82.68 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 677641.87 kWh/an, in tone echivalent petrol, 55.54 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 162634.05 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA

Sef Serviciu,

Alina Georgescu


ii Georgescu
întocmit
ASOCIEREA:CABINET PRIMAR


Calea Oudești nr. îș\ sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 02"!) 318 03 04 e-maii ca binetprimar@primarie3.r0


SECTOR 3


CÂBIHBT PRIM?


Nr.


Deltei..

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017

Primăria Sectorului 3 isi propune execuția obiectivelor de investiții privind „ Programul local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termica a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se incadreaza in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/învestitorului ori de câte ori este necesar " și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017.OlftECȚfA INVESTIȚII Și ACHtZîȚU


Calea-^udeșitî nr. J$j, sector >.

//r. 2J£oi/^oJL,


CrpOîQ Stanureșii WwwipHmaric3.r0

tetefoo <004 021) 3,18 oj a^aS &x(oo4 «'0 3»Scg 04

itw^iiîiaefet^^prirmxie^ro

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


OlRSCTiA îtsEveSTITII Șl ACHIZIȚII

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr.163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-mini șirului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existenta se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017.

SERVICIUL REABILITARE TERMICASERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Sef Serviciu, Marius Popescu

întocmit, Veronica NicolaeotocnA îNVEsmu ACHizmi

C^ea i&ysfefe rr. s ^i,. w® %

țww.pfșmgrfejzfi»

tekfon (S04 0^5^

fes b>s4 <v 1)7 8    î-î.4

e-mâil ■

Domnule Primar


)Jr. ^Q.iJ-/    o2.Având în vedere că 8 (opt) Asociații de Proprietari au depus înscriere în „Programul local mul ti anual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” și 3 (trei) dintre acestea precum și alte blocuri de locuințe vor fi incluse pe cereri de finanțare în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru actualizarea programului mai sus menționat de la poziția 1741 la poziția 1748 precum și a unor Hotărâri de Consiliu privind aprobarea și modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe, astfel:

1.    Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” de la poziția 1741 la poziția 1748;

2.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice Ia unele blocuri de locuințe din Sectorul

3;

3.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 8/ 17.01.2014 ;

4.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014 ;

5.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 265/31.10.2016;


&î&kîsa mvmi'rn și ACHuau

6.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 358/22.12.2016;

7.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017;

8.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017;

9.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 500/31.10.2017;

10.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alidâ Georgescu

wASERVICIUL INVESTIȚII,    *

LUCRĂRI PUBLICE    f

Șef Serviciu,    , t" \

Marius Popescu    /

întocmit, Veronica Nicolae

2