Hotărârea nr. 74/2018

HCLS3 nr. 74 din 23.02.2018 privind modif HCLS 3 nr. 265 31.10.2016 – ref la aprob doc tehn – ec inclusiv a ind tehn-ec – faza PT pt proiectul Cresterea ef energ


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 265/31.10.2016 -referitoare la aprobarea documentației tehnico — economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea

eficienței energetice a blocurilor locuințe - Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 28897/CP/20.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. .28585/20.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS 3 nr. 265/31.10.2016 privind modificarea HCLS 3 nr. 88/31.03.2014 referitoare la modificarea HCLS 3 nr. 39/03.02.2014 2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de de locuințe - Sector 3”;

-    HCLS 3 nr. 39/03.02.2014 2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de de locuințe -Sector 3”, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa nr. 28635/20.02.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

/V

In conformitate cu prevederile:

-    Art.19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 265/31.10.2016 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE ^Ri^E^ȚĂCONTRASEMNEAZĂ SEC]

MARIUS Ml

NR. 74 DIN 23.02.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Sos. Mihai Bravu nr. 394, bl. B1A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,237.01545 mii lei,

1,096.87568 mii lei


= 0.22425 mii lei / mp = 0.06196 mii lei / mp = 0.08283 mii lei / mp = 0.00036 mii lei / mp = 0.00369 mii lei / mp

= 0.373 mii lei/ mp arie utila


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,237.01545 / 1,096.87568 mii lei

îs'?/    ?

A A W WP xAA? \ k. A;'■

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

43 apartamente

Aujocuinte = 2940 mp

Arie utila bioc =2940.00mp

Ad = 3682 mp

Ac = 291 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 58.94 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 306,067 kWh/an, in tone echivalent petrol, 25.09 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 62743.83 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Sef Serviciu,

Alin *
întocmit

ASOCIEREA:

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 378 03 04 e-mail cabloetprim2r@primarie3.ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

.........


EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 265/31.10.2016

Primăria Sectorului 3 isi propune execuția obiectivelor de investiții privind tf Programul local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termica a pereților exteriori, inlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoîzolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se incadreaza in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obîectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/in vestitor ului ori de câte ori este necesar " și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 265/31.10.2016.DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚIE


Calea &isdsf?a m, sect®? 3, 0310&4 &£cy:Fe0

WWW4H«Hl®li8&W’

fefcfan (004 «St} &} $$*%$ 3.$ «$04

ssmiisS ;ft^țîîtî3£ki$&fi@^ms^£3,î$


//r. JjVfîj /fo<°£


RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 265/31.01.2016

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplarie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/tennoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DifteepA ffmsîiȚig și achiziții

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 265/31.10.2016.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII. LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, lina Georgescu


întocmit, Veronica NicolaehmecțEA    șs achiziții

pt, £^i:.    3-

op «®4 fe:tLI?£rft

www,prs««ifiej,fe

fclefon pw pg 05 2^s® feițîXM igsnj yB 3? &$ e-m&il ^j’i-ffstfttîackiis^^f^îîîiî^sr^tjo

Domnule Primar


//r.    02.Având în vedere că 8 (opt) Asociații de Proprietari au depus dbsââg&r'cle înscriere în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” și 3 (trei) dintre acestea precum și alte blocuri de locuințe vor fi incluse pe cereri de finanțare în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru actualizarea programului mai sus menționat de la poziția 1741 la poziția 1748 precum și a unor Hotărâri de Consiliu privind aprobarea și modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe, astfel:

1. Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” de la poziția 1741 la poziția 1748;

2. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul

3;

3.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 8/ 17.01.2014 ;

4.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014 ;

5.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 265/31.10.2016;D^Cp$ iîWOTT^ Șl ACHIZIȚII


W,\Jff2®SRîiWA ?

6.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 358/22.12.2016;

7.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017;

8.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017;

9.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 500/31.10.2017;

10.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alină Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu,    t

Marius Popescu / .


întocmit, Veronîca Nicolae

2