Hotărârea nr. 72/2018

HCLS3 nr. 72 din 23.02.2018 privind aprob ind tehn-ec privind cresterea perf energ la unele blocuri de loc din Sec 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 28881/CP/20.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 28568/20.02.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS 3 nr. 48/16.02.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa nr. 28635/20.02.2018 a Direcției Investiții și Achiziții; în conformitate cu prevederile:

-    Art.19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.ll alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Ip^^ji^și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

S z,' f

PREȘEDINȚI;DE!$,W    .......

VOICU


CONTRASEI1 ĂZA


se^re;

mariuSa


NR. 72 DIN 23.02.2018


£0

IM 18 FMHlUllh NEÂCSO

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTE) ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Str. Burdujeni nr. 3A, bl. GC5, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,076.48765 mii lei,

din care

constructii-montaj (C + M):    950.44575 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.20063    mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.05063    mii lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:    =0.04086 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00067    mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00293    mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 0.29571 mii lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV l C+M )

Anul I: 1,076.48765 / 950.44575 mii iei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte — 3214.16 mp

Arie utila bloc =3214,16mp

Ad = 3769.8 mp

Ac = 318.6 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 71.41 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 378,690.57 kWh/an, in tone echivalent petrol, 31.04 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 74,051.30 kg CC>2/an.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA


ȘefvServiciu, Aiin^ Gc^cgscu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,    1/

Marius Popescuprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTE) ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Intrarea Badeni nr. 4, bloc T6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, term o-hidro izolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,225.55350 /1,087.12194 mii lei

1,225.55350 mii lei,


1,087.12194 mii lei


= 0.24168 mii lei / mp = 0.09469 mii lei / mp = 0.04148 mii lei / mp = 0.00046 mii lei / mp = 0.00378 mii lei/mp = 0.382 mii lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITAT1 FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuînte ~ 2845.16 mp

Ane utila bloc =2845.16mp

Ad = 3419.68 mp

Ac = 326.6 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 68.02 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 343,914.30 kWh/an, in tone echivalent petrol, 28.19 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 69,608.26 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgescu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,

Marius Popescu y \privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3’’ imobil

Strada Foișorului nr. 6, bloc F2C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

2,024.74344 mii lei,

1,791.55203 mii lei


constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 0.18429 mii lei / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: = 0.06387 mii lei / mp LUCRĂRI CONEXE:    =0.07451 mii lei / mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.00057 mii lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.00323 mii lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 0.326 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,024.74344 /1,791.55203 mii lei


CAPAC1TATI (IN UNITAT1 FIZICE SI VALORICE):

98 apartamente

Au focuînte 5487.61 mp

Arie utila bloc =5487.61 mp

Ad = 6349.28 mp

Ac = 615.4 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 45.13 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 269,400.30 kWh/an, in tone echivalent petrol, 22.08 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 64,656.07 kg CO2/an.SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLjteE Șef Serviciu, li/larius Popescul

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. ^91. sector 3, 031084 București Vt'w.p rima rie3.r0

SECTOR 3


CÂBIHET PMÂR

.. 2SS/ iB:srut


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex {004 021) 318 03 04 e-mgil cabîneîprimar@primane3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 iși propune execuția obiectivelor de investiții cu privire la „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Prin documentația tehnico-economică întocmită conform legislației în vigoare, au fost stabilite soluțiile tehnice precum și principalii indicatori tehnico-economici aî lucrărilor de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările și modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi se analizează și se aprobă de către autoritățile deliberative, respectiv Consiliul Local.

In consecință, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Dl&£CTiA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


031084 București www.p4nrTHW3e3.fQ


yVÂ. ^-rC/JO,? 3- <


tefc&m (004 ostj 3$ 03 23-28 ftx{a<M «si) 3*8-03 04

<M*»a sfwsîîîiixhWi@:^fmaw3,r&

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Astfel, in baza documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție in vederea creșterii performantei energetice, au fost stabilite soluțiile tehnice precum si principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție pentru 3 blocuri de locuințe, conform anexelor 1-3

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru asociațiile de proprietari cuprinse în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din sectorul 3”, după cum urmează:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DlftECȚiA INVeSTIȚU Șl ACHIZIȚII

Nr.

crt

Adresa Asociației de Proprietari

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”

1

Str. Burdujeni nr. 3A, bl. GC5

20507/07.02.2018

2

Intr. Badeni nr. 4, bl. T6

27726/19.02.2018

3

Str. Foișorului nr. 6, bl. F2C

28160/19.02.2018

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art.ll alin. (1) din Ordinul nr.163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Alina Georgescu


întocmit, Veronica Nicolae


PifîȘiUSîft

SECTORULUI

ic Li C. U 5î £ 5 ’' i

CW3 OiiCfcît'i r;f, (Șt KPC&W 5 Gj!£f®4 Bîi£îît£Sli

ww(pfttHâFie>,fe

betefort fofes tfât)    2$‘2§

fex(fX>4 »21 j    $5 î?4

«-mâil ;rwstitfischi^;t!Ka?pîi!^3r:eî.TD

irmsmii achizun


//r. MQZs/&> W


Domnule PrimarAvând în vedere că 8 (opt) Asociații de Proprietari au depus înscriere în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” și 3 (trei) dintre acestea precum și alte blocuri de locuințe vor fi incluse pe cereri de finanțare în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru actualizarea programului mai sus menționat de la poziția 1741 la poziția 1748 precum și a unor Hotărâri de Consiliu privind aprobarea și modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe, astfel:

1.    Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” de la poziția 1741 la poziția 1748;

2.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

3.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 8/ 17.01.2014 ;

4.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39/03.02.2014;

5.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 265/31.10.2016;


1 Fiî- iîȘ 1 Â

SECTORULUI

EUÎ b&îSM


ws&cmmvfcsîrm ss âchueth


6.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 358/22.12.2016;

7.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017;

8.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017;

9.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 500/31.10.2017;

10.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.

344/15.12.2016;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


Șef Serviciu, Alidă Georgescu


SERVICIUL INVESTITA,    *

LUCRĂRI PUBLICE    J

Șef Serviciu,    ț \

Marius Popescu /

întocmit, Veronîca Nicolae


2