Hotărârea nr. 70/2018

HCLS3 nr. 70 din 23.02.2018 privind acordarea avizului consult in vederea atrib titlului de Colegiu national, unitatii de invat preuniv de stat Lic Teoretic Al. I. Cuza


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea avizului consultativ în vederea atribuirii titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic Al. I. Cuza

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 23.02.2018

9    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 28954/CP/20.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 28748/20.02.2018 al Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități de învățământ;

-    Adresa nr. 1525/19.02.2018 a Liceului Teoretic Al. I. Cuza, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 28729/20.02.2018;

-    Adresa nr. 28753/20.02.2018 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități de învățământ;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 alin. (2) din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3732/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art.81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se acordă avizul consultativ Liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza, în scopul atribuirii titlului de Colegiu Național.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 70 DIN 23.02.2018


PREȘEDINTELE VOICU^fi.............
CONTRASEI

1NEAZĂ

SECRfjl

hÂR

MARIU&J5

EHîĂITĂ

Jp    *

COSFtBli

îî55X2<

\g

FLomnW

WEACSOCABINET PRIMAR


Calea Oudeșî; nr. igv sector 3, 031084 București

wiw.p rimarie3.ro


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 021} 318 03 04 e-mgil cabinetpnn1ar@prtmgrie3.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

H,..........U&...

j Osîh.....CT    '-

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea avizului consultativ în vederea acordării titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic Al. I. Cuza

Luând în considerare:

- Adresa nr. 1525/19.02.2018 a Liceului Teoretic Al. I. Cuza, prin care solicită avizul consultativ pentru obținerea titlului de Colegiu Național

Având în vedere prevederile art.5, alin.2 din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.3732/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar care prevede că : „cererea pentru propunerea de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu va fi însoțită obligatoriu de avizul consultativ al autorităților administrației publice locale/județene, după caz"

Am inițiat proiectul de hotărâre privind acordarea avizului consultativ în vederea acordării titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic Al. I. Cuza, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Șes. yîhaî Bravo nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarle3.r0

telefon (004 O2i) 328 04 27 e-msH invatamant@primarie3.ro


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

(tXH

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind acordarea avizului consultativ în vederea atribuirii titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic Al. I. Cuza

Luând în considerare:

Adresa nr. 1525/19.02.2018 a Liceului Teoretic Al. I. Cuza, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.28729/20.02.2018, prin care solicită avizul consultativ pentru obținerea titlului de Colegiu Național

Având în vedere:

Prevederile art.5, alin.2 din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.3732/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar care prevede că : „cererea pentru propunerea de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu va fi însoțită obligatoriu de avizul consultativ al autorităților administrației publice locale/județene, după caz”

Supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind acordarea avizului consultativ în vederea acordării titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic Al. I. Cuza

Director ExecutivAdj unct, Mihaela Nagy-RăducanuȘef Servicii Angelica Radu
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Nr.inreg.: 28729

Data inreg,: 20.02.2018

Ora inreg.: 12:40:41

Proveniența: Liceul Teoretic "ALEXANDRU SQAN CUZA" Telefon: 0213404811

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:judetu! București, strada Barajul Dunării, AL, nr, 5, sector. 3

Adresa Lucrare:strada

Observații: Adresa solicita avizul consultativ pt obținerea titlului de Colegiu National.

Nr. File:1

Termen de rezolvare:30 zile

Program Birou Relații cu Publicul - Calea Dudesti nr. 101; luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30, joi: 8:30 - 18:30

tel, 021 / 318 0324, 021 / 341 0711Nr, 1525/19.02.2018

Către

Primim sector 3,

Direcția învățământ

ta atenția doamnei Director* Mlhaela Nagy

în conformitate cu Art.5 alineatul 2) din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu național unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. Nr.3732/2013, vă solicităm avizul consultativ pentru obținerea

titlului de Colegiu Național.

Precizăm, că Liceul Teoretic wAlexandru îoan Cuza” a demarat procedura de obținere a titlului de Colegiu Național, începând cu anul școlar 2018-2019,DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


Șos. Mthai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www. p rimarie3.r0

telefon (004 021) 326 04 27 e-tnaii invatamartî@primar<e3.r0


\< CXcOw •


Către:
Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind acordarea avizului consultativ în vederea atribuirii titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic AL L Cuza

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Director Executiv Adjunct,Șef Servic ju Angelica Ridi

întocmit: Dan Vas de

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1