Hotărârea nr. 7/2018

hcl 7 din 22.01.2018 privind aprobarea utilizarii exced buget local rezultat dupa incheierea exerc bugetar al anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2018


IVIUNICIFIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 și a listei provizorii de investiții pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind

Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 22.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 359/CP/l 8.01,2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 39/18.01.2018 al Direcției Economice și Direcției

Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile

Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr.40/18.01.2018 a Direcției Economice, înregistrată cu nr.

355/CP/18.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1), art 39, art. 44 și art. 58 alin. (1) lit.a) si ale din Legea nr.

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă utilizarea, în anul 2018, a sumei de 868.250,00 lei, din excedentul bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru obiectivele de investiții în continuare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta horărâre.

Art2. Se aprobă lista provizorie de investiții pe anul 2018, valabilă până la aprobarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta horărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VOICU ALINIONUȚ \A;


NR. 7

DIN 22.01.2018

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.01.2018.

SECTOR 3, BUCUREȘTI

ANEXA nr.l


Iei

Obiectiv

Suma propusa a se utiliza din excedent

1

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Nicolae Labis ( fosta nr 89)

830 000.00

2

Proiect tehnic - Grădiniță nr 68- Lucrări capitale de modernizare

21 120.00

3

Proiect tehnic - Grădiniță nr 232 corp B- Lucrări capitale de modernizare

17 130.00

TOTAL

868 250.00


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

la. V1CX€ s    /2lM2o^


i - Credite bugetare II - Credite de angajament


LISTA - SINTEZĂ * ) a cheltuielilor de investiții pe anul 2018

mii lei

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- program 2018

I

54.244.82

0.00

7.265.82

0.00

0.00

46.979.00

46.110.75

868.25

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

A, Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2018

l

53.814.82

0.00

7.265.82

0,00

0,00

46.549.00

45.719.00

830.00

-estimări 2019

îi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V'r    <

- estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

I

430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

430.00

391.75

38.25

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cap. i Servicii publice generale 50.02

Autorități Publice ( Primărie 51.02.01.03)

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2018

t

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

-estimări 2021

ti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

- estimări 2019

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

îi

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autorități Publice ( Primărie 56)

- program 2018

i

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/4

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

i <    ■

continuare - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8. Obiective de investiții noi - Total

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Locat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

It

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoriiati Publice ( D.i.T.L 51.02.01.03 )

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

î

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

îl

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ■

' ■ ?

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ...

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00' ■

Servicii publice comunitare de

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

evidenta persoanelor

( Direcția de evidenta Populației 54.02.10)

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

ll

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

- estimări 2019

h

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

îi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

îi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte Servicii publice generale

(Administrația Piețelor - 54.02.50)

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

£ ■''

- estimări 2019

I!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00    î

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget iocal

Utilizare excedent Buget Loca!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Totai

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

!l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

it

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheituieii de investiții - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap If Aparare Ordine pubitca st siguranța naționala

Aparare Naționala (Centru! Militar - 60.02.02 )

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

il

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 .

-<XXX'

-estimări 2021

it

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00.-X

C. Alte cheituieii de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00. \

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00. X

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00?. ■?•■■.

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00? ..

'    - ,.^/X

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ordine Publica ( Politia Comunitara / Politia Locala - 61.02.03.04 )

-program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Obiective de investiții în

continuare-Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

IE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Totai

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

1!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

1!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecție Civila 61.02.08

- program 2018

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

-L.--

continuare - Total

AL5 ■<

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00?; A

-estimări 2019

IE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00"

-estimări 2020

II

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00?-?

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00??:

"■< tO???

B. Obiective de investiții noi - Total

’x

TOTAL

din care finanțat din;

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C, Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

l!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap. III Cheltuieli social culturale

Invatamant 65.02

- program 2018

I

46.979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.979.00

46.110.75

868.25

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

Direcția Invatamant

- program 2018

I

46.979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.979,00

46.110.75

868.25

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

-program 2018

l

46.549.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.549.00

45.719.00

830.00

- estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 /

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

-1 '    z

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 S/;

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo-'.;

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00*/;-

-estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 '

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

1

430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

430.00

391.75

38.25

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2019

fl

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

tl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNJTATf DE INVATAMANT

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A, Obiective de investiții în

continuare-Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

- estimări 2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

B, Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

- estimări 2020

îi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

li

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

îl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Casa de Cultura 67.02.03.06

-program 2018

!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo /s

’Z"' ’

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 le.

- estimări 2021

fi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo V.

din total capitol, din care:

A, Obiective de investiții în

continuare - Total

------'■

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care f

nanțat din:

Cred

te

din care:

COD

ART

TOTAL

Surse proprii

interne

externe

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

Alte surse constituite potrivit legii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

-estimări 2020

H

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBL

C

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBL

c

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

îl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

Ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

. • '"'4    "

continuare - Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo /;

-program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

==--.f

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Totai alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2021

II

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Aite cheltuieli de investiții - Totaî

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

Si

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi - 67.02.05

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2019

ti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Aite cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OOi T'

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei - 67.02.50

’î

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 '• ,

-estimări 2019

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 \

-estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

" .y -P"    ‘

-estimări 2021

il

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Obiective de investiții în

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Aîte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget loca!

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

continuare - Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala 68.02

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Obiective de investiții în

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

I!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

-■-C’ri.îL ■?    Ț--.

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00M

- estimări 2020

ti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ; L

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 v

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oo Y"?

\ r /

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 X

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

NERAMBURSABILA

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

-estimări 2019

li

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

-estimări 2021

fl

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Obiective de investiții în

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C, Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Complex multifuncțional TABITA

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.• .<•

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.007;..'

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00-

-estimări 2019

tl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 —

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo 1

B. Obiective de investiții noi - Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ASIGURĂRI Si ASSSTENTA SOCiALA

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

h

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare-Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- program 2018

s

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

H

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

îl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ZTc" •' n •

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 /

y - .....

-estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

''T'?

LOCUINȚE 70.02.03

- program 2018

l

7.265.82

0.00

7.265.82

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo ta.

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 <

-estimări 2021

ii

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

* Z    p* '"‘'’i

din totai capitol, din care:

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Obiective de investiții în

continuare-Total

-program 2018

I

7.285.82

0.00

7.265.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2019

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

1!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alimentari cu apa 70.02,05.01

-program 2018

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

-estimări 2019

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

-estimări 2021

îl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2018

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B, Obiective de investiții noi - Total

.v--'    '

- program 2018

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ooz.3

-estimări 2019

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

- estimări 2020

ti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo •.

- estimări 2021

ii

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

'0.00

0.003';.

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

;    3^’^

______

-estimări 2019

I!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenajări hidrotehnice 70.02.05.02

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Totai

-program 2018

I

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Totai

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheituieîi de investiții - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

-estimări 2020

IE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale 70.02.50

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 /

din total capitol, din care:

/ L'■

A. Obiective de investiții în

continuare-Total

ș j"’ ' ?

► )

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00ț^\

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 \ -•

-estimări 2020

ll

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 \

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- estimări 2021

îl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ll

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

tl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

il

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Aite cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

-estimări 2019

ll

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

il

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Proiecția mediului 74.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor 74.02.06

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ll

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

ll

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ll

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Totai alocații bugetare

din care;

Aite surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Totai

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

il

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

il

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Totai

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

(I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

il

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Protecția mediului 74.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

il

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Totai

-program 2018

I

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

- estimări 2020

il

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

ii

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 /

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

/

- program 2018

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo E...


;•TOTAL

din care finanțat dtn:

Surse proprii

Credite

Reabilitare

Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

I!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap V Acțiuni Economice - 79.02

Străzi 84.02.03.03

- program 2018

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, dtn care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2018

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

îi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Totai

- program 2018

i

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2018

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

-estimări 2019

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

- estimări 2021

îs

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 /

7 0.00

DIRECȚIA ECONOMICA


IRINA GINA SOROCEANUOIRECTIA STRATEGII Si DEZVOLTARE DURABILA

andfIeeatmripanpjfr^al de credite RoberVSefip-N egoita

■ TT" ’


CABINET PRIMAR


Cal^a Dudești nr. 191, sector 3, opc^4 București

www.primarie3.r0


SECTOR 3


telefon (004 021) 31S 03 23 - 2$ fax (004 021) 318 03 04 e-maîi cabinetprim«r@primark3,ro


CABINET PRIMAR

Nr.......

Data,.......z^7.,, O/ £Q/tf

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 și a listei provizorii de investiții pe anul 2018

în temeiul prevederilor art 44 și ale art. 58 alin (1) lita) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere necesitatea identificării de surse de finanțare pentru cheltuielile de capital, este necesară și oportună utilizarea sumei de 868.250,00 iei, din excedentul anilor anteriori, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018.

De asemenea, acest lucru este necesar șî pentru continuarea programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, ținând cont de creditele de trezorerie aprobate anterior pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabiîe cât și contractele de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate și ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Economice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar ai anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 și a listei provizorii de investiții pe anul 2018, pe care ăl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DmECp ECONOMICà SERVICIUL BOCET


CTOs Dud&îs-?.i- î'îî, rji, șs-ctar 3, OpeEU Syt'ineșți ww, p îi î« s ri £3 ,.m

îekfim țt>&4 pS <0 '?) * -fi N>; ; .'. ;-!} cm e-msî' &i;ge1.®pyimfors

Nr. M / A? .01.2018

Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 și a listei provizorii de investiții

pe anul 2018

Ținând cont de prevederile :

« art 44 si ale art.58 alin (1) lît.a) din Legea privind finanțele publice locale nr.

273/2006 cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere necesitatea identificării de surse de finanțare pentru cheltuielile de capital considerăm necesară și oportună utilizarea sumei de 868,25 mii lei, din excedentul anilor anteriori, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

De asemenea, pentru continuarea programului de creștere a eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, ținând cont de soldul creditelor de trezorerie aprobate anterior pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și contractele de finanțare pentru Programul National de Dezvoltare Locală semnate in anul 2017 cu M.D.R.A.P.F.E in valoare de 46.110,75 mii lei,

Datele dumneavoastră personate sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate eu legea nr, 377/2001 în scopui îndephnirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor ierți în baza unui temei legai justificat. Vâ puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condifote prevăzute de Legea nr. 377/2001, prioteo cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


S&..TCS:jLU; <

BUCUREȘTI


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL SUCET


propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar ai anului 2017, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 și a listei provizorii de investiții pe anul 2018.

Director Economic, Octavian GhetuDirector Investiții Achiziții, Irina Gina SoroceanuDirector Executiv idjunct,

Olga Cojocar

A    ' j


SefServ.Buget,


Sef Serv.Investitii Lucrări Publice,


Calina SoreseuMarius Popescu


A?3>î.<3®4


SECTOR 3


Nr. */£//<? .01.2018Către,

CABINET PRIMAR

Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, , va transmitem alaturat:

- proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 și a listei provizorii de investiții pe anul 2018

Anexat, va transmitem următoarele documente: Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexe

Cu stima

DIRECTOR EXECUTIV,

OCTAVIAN GHETI