Hotărârea nr. 69/2018

HCLS3 nr. 69 din 23.02.2018 privind modif Planului de oc a funct publ din cadrul ap de spec al Primarului Sec 3, pt sem I al anului 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul I al anului 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 23.02.2018

3    J    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr..28701/CP/20.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 27171/19.02.2018 al Serviciului Organizare

Resurse Umane;

-    HCLS 3 nr.557/27.11.2017 privind aprobarea Panului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    HCLS 3 nr.547/07.11.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 6075/2018 privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul I al anului 2018;

-    Adresa nr. 27177/19.02.2018a Serviciului Organizare Resurse Umane;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 6 alin. (2) și art. 11 alin. (2) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 pentru semestrul I al anului 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Serviciul Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE


VOJCăgjCONTRASE

SE

MARIUS

COH


NR. 69 DIN 23.02.2018

A !

ANEXĂ LAE

Ane

[.C.L.S.3 nr...

xa nr: 2b

PRIMĂRIA

SECTORULUI 3 (APARAT!

7L DE Si

7ECIALE

Funct

a publ

ica

l Nri

maxim

de

funcții

publice

Nr. de funcții publice ocupate

secretar al județului

secretar al consiliului local

1

1

director general

F.

2

2

director general adjunct

! ;■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3

3

director executiv in cadrul a autorităților administrației p

paratului propriu al ublice locale

17

10

director exechtiv din cadrul ^instituțiilor publice subordonate |    |    |

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5

4

director execi subordonate

itiv adjunct in

'cadrul instituțiilor publice

i    ■[

sef serviciu

L    ■■

i

(■

71

57

sef birou

r

r:- ■■■■■■■■■■■■■    .... .i. .....

12

10

funcții publice de conducere specifice >

1

1

Total categor

ia funcționari publici de conducere

112

88

auditor clasa I grad profesiohal asistent

4

auditor clasa I grad profesiohal principal

8

4

auditor clasa î grad profesiohal superior

11

4

consilier juridic clasa I grac

profesionaf debutant

4

0

consilier juridic clasa I grac

profesional5 asistent

27

16

i ..... ■    ■

F

.....

ata 'rN

!g|o |B08» .j îM

-

rÂTi

,)-p

LAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PI

JBLICE 2018

,Nr.

fum

pub

vaca

de

:ții

ice

nte

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înfînțate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

0

0

0

7

3

4

£

i.'

1

1

î

14

7

6

I

2

2

j

0

24

0

0

10

0

13

j 4

3

î 4

1

i 7

6

4

4

! ii

2

10

' !

1

consilier juridic clasa I gradprof

;sional principal

14

6

consilier juridic clasa I grad îprofc

îsibnal superior

28

18

consilier clasă I grad profesional debutant

consilier clasă I grad profesional asistent

consilier clasă I grad profesional principal

consilier clasa I grad profesional superior

expert clasa I grad profesional debutant

30

9

expert clasa I grad profesional asistent

15

55

expert clasa I grad profesional principal

56

23

expert clasa I grad profesional superior

04

75

inspector clasă I grad profesionali debutant

5

0

inspector clasă I grad profesionali asistent

32

22 ..

inspector clasa I grad profesionali principal

46

39

inspector clasa I grad profesionali superior

L05

86

polițist local clasa I grad profesional debutant

38

2

polițist local clasa I grad profesibnal asistent

62

37

polițist local Clasa I grad profesional principal

49

42

polițist local clasa I grad profesional superior

72

, 55

inspector de protecție civilă clâsa li grad profesional debutant

1

0

inspector de protecție civilă clâsa Iigrăd profesional asistent

■ 2

1

inspector de protecție civilă clâsa l|grad profesional principal

' 4

2

inspector de protecție civilă clasa I grajd profesional superior

1

1

alte funcții publice specifice (nu

mageri publici)

1

total funcții publice specifică clî

,sal

140

Total funcții publice clasa I j

119

498

referent de specialitate clasă II g

radi profesional debutant

referent de specialitate clasai II gradi profesional asistent

referent de specialitate clasa

II gj?ad| profesional principal

referent de specialitate clasa

Uf

gad profesional superior

1

polițist local dlasa II grad prpfes

>ionai principal

polițist local clasa II grad prbfes

iionâl superior

2

2

total funcții publice specifice c

asaill

f,..

2

2

f

ț

î 8

2

2

-

—    \ cift

Bl vA 7

i io

IsiO

Vskih

b; b/b; 7

i

-

J .

------ £

-1

21

-

21

60

16

49

33

,16

4

16

29

29

.4

4

25

5

1

J

2

~9

9

6

7

9

13

9

3

19

13

13

3

36

36

25

20

l

j

25

7

20

30

20

7

17

30

30

17

1

1

1

1

2

1

0

0

1

90

50

50

, 50

88

321

94

94

■ | "94

264

0

0

0

0

0

0

F’age

\2

iunie
CABiNET PRIMAR


Calea Oudești nr. igi, sector 3, 031084 București


CABINET PRIMAR

„.......^>L h

££>. 02.. 2^1%


wwwxprimarie3.ro

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail cabirîetpHmar^primaries.î'o

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 pentru semestrul I al anului 2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane cu privire la modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 pentru semestrul I al anului 2018, conform:

-    art. 6 alin. (2) și art. 11 alin.(2) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 cu modificările și completările ulterioare;

-    art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.557/27'.11.2017 privind aprobarea Panului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.547/07.11.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 6075/2018 privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul i al anului 2018;

rezultă necesitatea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru semestrul I al anului 2018, conform anexei și consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.


Caiea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București

M2.    $


www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 • 28 fox (004 021} 318 03 04 e-rrtail resur$eumane@primarie3.Fo

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3,

pentru semestrul I al anului 2018

Având în vedere:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.557/27.11.2017 privind aprobarea Panului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de

--specialitate al Primarului Sectorului-3;..................—~    .............-

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.547/07.11.2017 privind aprobarea organigrameî, statului de funcții și regulamentului dc organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

............ - Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 6075/2018 privind

modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate âl Primarului Sectorului 3, penEu™s^estrul Iâl anului 2018;

Ținând cont de prevederile:

-    art.6 alin. (2) și art. 11 al in.(2) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 cu modificările și completările ulterioare;

-    art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, repuBlîc®a27‘cu^modîfîcărîTe_șr'completarileulWrioăre;—~

....Planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, de către primar. Acesta poatefi modificat semestrial prin hotărâre a Consiliului Local respectând prevederile articolului mai sus menționat.

în urma reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem modificare Planului de ocuparea a funcțiilor publice pentru semestrul I al anului 2018, conform anexei.MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Operator rfe date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naționatâ de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

NR. 6075/2018

PRIMĂRIA SECTORULUI 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 10933/2018, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 6075/2018, prin care ne înaintați proiectul de modificare a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2018, vă comunicăm faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare.

în acest sens, vă rugăm să ne transmiteți, conform dispozițiilor art. 13 din Instrucțiunile pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice - Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 7660/2006, în termen de 30 de zile de la data aprobării, în format electronic, planul de ocupare a funcțiilor publice,precumșiactul administrativ de aprobare al acestuia prin încărcarea acestor documente pe portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici.    ___________________

Cu stimă,

PREȘEDINTE Leonid-AugustinMOISIU


PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI
telefon [004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-mail resurseumane@prirr1arie3.ro

CĂTRE


COMPARTIMENT CABINET PIPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

C“”~Expunerea de motive ale Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate ale Serviciului Organizare Resurse Umane;

~ Proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor

publice™ pentru aparatul de specialitate al “ Primarului Sectorului 3, pentru semestrul I al anului 2018;_______________________________________________.    _____________________

în vederea inițierii proiectului mai sus menționat.

EugenipemeterDatele duriîneâvoăstrâpersoriăle'sLrriVprelucrate de Primă"riâ“Secf6rului 3Îri"c6rifoririitate cu L^ea nr^677/200TTri~scdpuT~ “" îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1