Hotărârea nr. 67/2018

HCLS3 nr. 67 din 16.02.2018 privind modif HCLS3 nr. 308-2016, cu modific si compl ulter - ref la cerer de finan Crest efici energ a bloc de locuinte din Sect 3 - FE 56


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

9    ?    7

Având în vedere:

~ Expunereade motive nr. 26093/CP/15.02.2018 aPrimarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.25957/15.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 25963/15.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 308/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 44/08.02.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 308/29.11.2016;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016 , cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”, în cuantum de 19,465,005.61 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 19,216,371.05 lei și valoare totală neeligibilă de 248,634.56 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,935,182.98 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7,686,548.42 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,967,802.00 lei, reprezentând 25%> din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 381,607.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 37,263.06 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă

destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6,    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,357,709.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = K totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plata

unde:

T lunară — taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.


CONTRASEMNEAZĂ SECREl

MARItfc    ITA


18

KEACSO


NR. 67 DIN 16.02.2018


BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


Kwoca -Mcjcs 3    . (?•£//£, o

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibîlc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-etigibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

î

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului st aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea: utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistenții tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,371.58

474.34

3,845.92

0.00

0.00

0.00

3,845.92

3.3

Proiectare si inginerie

213,016.28

43,638.95

256,655.23

93,877.85

22,197.84

116,075.69

372,730.92

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.5

Asistența tehnică

119,263.61

22,660.09

141,923.70

0.00

0.00

0.00

141,923.70

TOTAL CAPITOL 3

335,651.47

66,77338

402,424.85

93,877.85

22,197.84

116,075.69

518,500.54

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

12,566,678.28

2,387,668.88

14,954,347.16

16,073.26

3,053.92

19,127.18

14,973,474.34

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu și fără montaj, dotări, active necomoralel

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,642,166.08

312,011.54

1,954,177.62

44,444.37

8,444.45

52,888.82

2,007,066.44

TOTAL CAPITOL 4

14,208,844.36

2,699,680.42

16,908,524.78

60,517.63

11,49837

72,016.00

16,980,540.78

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

146,976.76

27,925.59

174,902.35

181.20

34.43

215.63

175,117.98

5.1,1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

146,976.76

27,925.59

174,902.35

181.20

34.43

215.63

175,117.98

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,420,884.44

269,968,03

1,690,852.47

50,695.15

9,632.09

60,327.24

1,751,179.71

TOTAL CAPITOL 5

1,567,861.20

297,893.62

î,865,754.82

50,876.35

9,666.52

60,542.87

1,926,297.69

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de Informare ți publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

33,333.30

6,333,30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.6^7

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audltul pentru proiect    f

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo | l

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oo VsV

TOTAL GENERAL

16,145,690.33

3,070,680.72

19,216,371.05

205,271.83

43,362.73

248,634.56

19,465,0O5Xf>

din care

C+M

.......7":........ " X

14,355,821.12

2,727,606,01

17,083,427.13

60,698.83

11,532.80

72,231.63

17,155,658.76
CABINET PRIMAR

Caka Dudeșî^ fir. iși, sector 3, 031084 București

w w w.p H m a rieg .ro

telefon (004 02?) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-mai! cabin stpri mai @ primăriei.ro

EXPUNERE DE MOTIVE


SECTOR 3    - j

CABIHET PRltWSARI


| Nr... | Data

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 308/29.11,2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Dîrectia Strategii și Programe de Dezvoltare Dura^lă


Sbr. î’arfumufc» nr. 2-4. sector 3, ftjo&4£ SiicuinBȘîî wvA'u.pnmariej.ro

telefon jooaj. ffilij JlS âg 23 - 2Ș fax («34021} i|$g.8ă-84 e-maiî strate^i^primaRepe


; PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEG!! Ș! PROGRAME ■    DE DEZVOLTARE DURABILA

INTRARE / IEȘIRE


R A P O rT^Tr^TKCTXTnT^?


TE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 308/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma Online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”, în cuantum de 19,465,005.61 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 19,216,371.05 lei și valoare totală neeligibilă de 248,634.56 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,935,182.98 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7,686,548.42 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,967,802.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 381,607.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,Direcția Strategii și Programe oe Dezvoltare Durabilă


5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 37,263.06 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,357,709.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară “ taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietariDurectia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabilă

î-    t

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Andreea CiripanDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGI! Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE/IEȘIRE


NR.


telefon (004 O2i) 318 03 23 - 28 fax (004021) 318.03.04 e-mail strategii©primar1e3.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Se propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor ^ modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 308/29.11 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 308/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare - referitoare Ia cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de......analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3

nr. 308/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

pă^nIEaadriana

MEMBRI:    V

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONTARU VALERICA■o/}
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 308/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.    ........., a

analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 308/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF A VORABJL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    f

PELINARU CORNEL Z BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 308/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ......................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea HCLS 3 nr. 308/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 56”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIV1Ă

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA