Hotărârea nr. 66/2018

HCLS3 nr. 66 din 16.02.2018 privind aprob Reg de verific a prestat de curatenie stradala de la nivelul Sect 3 al Mun Bucuresti si a frecv pentru executia activ de salubriz stradala pe anul 2018CABINET SECRETAR


Calea Oucfcd w. res, sea»?' J, QjiOiU Bre «răîii www, pri m îj riss'ît


__________________________aaA p-4 //<? ■ t>£


telefon (004 02.1)    03 aș - 2&

fes Î004 ore} ^Are.res.

«nsiH caî:reAprrere@pnreâîb’vo


din cuprinsul


NOTĂ

privind îndreptarea erorii materiale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 66/16.02.2018

Prin Hotărârea nr. 66/16.02,2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Regulamentul de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București șt a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală pe anul 2018.

Proiectului de hotărâre i-au fost aduse amendamente, în sensul că articolele 2 și 3 din proiect, care aveau următorul cuprins;

Ar/. 2. începând cu data de 01 iunie 2018 se aprobă frecvențele pentru execuția activității de salubrizare stradală de la nivelul Sectorului 3 pe anul 2018, după cum urmează:

I.    Pentru operația de măturat manual:

a)    Trotuare aferente bulevardelor și străzilor principale - 1 trecere/săptâmână,

b)    Străzi secundare -1 trecerelS zile,

c)    Zone aglomerate -1 trecere/zL

II.    Pentru operația de măturat mecanizat:

a)    Bulevarde, străzi principale - 1 trecerelzi, trotuare aferente bulevardelor și străzilor principale - 1 trecerelzi,

b)    Străzi secundare -1 trecerej3 zile, trotuare ~ 1 trecerel3 zile,

c)    Parcări de utilitate publică - 1 trecere/saptămână,

d)    Parcări de reședință - 1 trecere/lună.

III.    Pentru operațiunea de stropit:

a)    Bulevarde - î trecere/24 ore, atunci când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, astfel cum prevede Caietul de sarcini, și ori de câte ori este nevoie, la comanda Primăriei Sectorului 3,

b)    Străzi principale, străzi secundare - la comanda Primăriei Sectorului 3.

IV.    Pentru operațiunea de spălat cu jet de apă:

a)    Bulevarde - 1 trecere/lună și ori de câte ori este nevoie, la comanda Primăriei Sectorului 3,

b)    Străzi principale ~ la comanda Primăriei Sectorului 3.

c)    Străzi secundare — la comanda Primăriei Sectorului 3.

V.    Pentru operațiunea de răzuit rigole :

Bulevarde, străzi principale, străzi secundare - ori de câte ori este nevoie, potrivit Caietului de sarcini, la comanda Primăriei Sectorului 3.

Art. 3. (1) Se aprobă Categoria l de artere cuprinzând Bulevardele și străzile principale, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Se aprobă Categoriile II și III de artere cuprinzând străzile secundare, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Se aprobă Parcările de reședință din cadrul Sectorului 3 conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Pomana Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/20*01 în scopul îndeplini ii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în bâza unui temei lege! justificat. Vă puteți exercita drepturile de aac&s, de intervenție și de opoziție în condiție prevăzute de Legea nr. 677/2001, printre cerere scrisă semnară și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


CABINEI SECRCTAFÎ

(4)    Se aprobă Parcările de utilitate publică din cadrul Sectorului 3 conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5)    Se aprobă Zonele aglomerate din cadrul Sectorului 3 conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

au fost modificate după cum urmează:

Art. 2, Se aprobă Programui prestațiilor de salubrizare stradală în Sectorul 3 al Municipiului București conform Anexei nr.2 - Categoria I de artere, Anexei nr. 3 - Categoria II de artere, Anexei nr. 4 - Categoria III de artere, Anexei nr. 5 -■ Parcări de reședință, Anexei nr. 6 - Parcări de utilitate publică, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, conform fișelor de fundamentare prevăzute în Anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

a)    Măturat mecanizat - 0,013813 lei/mp

b)    Măturat manual - 0,260596 lei/mp

c)    Răzuit rigole - 8,304670 lei/ml

d)    Stropit - 0,006888 lei/mp

e)    Spălat - 0,168993 lei/mp

Din eroare, atât în titlul hotărârii, cât și la articolul 4 din proiect, care se referea la împuternicirea Primarului Sectorului 3 să semneze Actul adițional la Contractul de salubritate nr.24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999) privitor la frecvențele pentru execuția activității de salubrizare stradala de la nivelul Sectorului 3 pe anul 2018, nu au fost aduse modificările corespunzătoare amendamentelor aprobate, astfel încât prevederile acestuia să fie în concordanță cu amendamentele aduse și aprobate.

în aceste condiții, în aplicarea art.7î alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările ulterioare, se impune emiterea prezentei NOTE de îndreptare a erorii materiale, în sensul că titlul hotărârii și art. 4 să aibă următorul cuprins:

"Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, Programul prestațiilor de salubrizare stradală în Sectorul 3 și tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare și se împuternicește semnarea acestuia de către Primarul Sectorului 3 ”,

"Art. 4. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de salubritate nr.24165/09.1].1999 (5066/11 noiembrie 1999) privitor la Regulamentul de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, Programul prestațiilor de salubrizare stradală în Sectorul 3 și tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare și se împuternicește semnarea acestuia de către Primarul Sectorului 3."

SECRETAR, f î\ /

MARIUS MIHAOA îy

CONF.Dl^POj\ *

1155/2118

FLGREmHÂVOm

MUNICIPIUL BUCUREȘTI JL j CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București și a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 25607/CP/l 5.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 23585/12.02.2018 al Direcției Administrarea

Domeniului Public;

-    Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr.

24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999);

-    Adresa nr. 24237/13.02.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.6 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 8 alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006;

-    Art. 6 din Anexa nr. 1 - Norme de salubrizare ale Municipiului București - la

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.120/30.06.2010;

-    Art.7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

*

Art.l. Se aprobă Regulamentul privitor la verificarea prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, prevăzut în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Programul prestațiilor de salubrizare stradală în Sectorul 3 al Municipiului București conform anexei nr.2 - Categoria I de artere, anexei nr. 3 -Categoria II de artere, anexei nr. 4 - Categoria III de artere, anexei nr. 5 - Parcări de reședință, anexei nr. 6 - Parcări de utilitate publică, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, conform fișelor de fundamentare prevăzute în Anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

a)    Măturat mecanizat - 0,013813 lei/mp

b)    Măturat manual - 0,260596 lei/mp

c)    Răzuit rigole - 8,304670 lei/ml

d)    Stropit - 0,006888 lei/mp

e)    Spălat-0,168993 lei/mp

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Actul adițional la Contractul de salubritate nr.24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999) privitor la frecvențele pentru execuția activității de salubrizare stradală de la nivelul Sectorului 3 pe anul 2018.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Tfc, T'TW

Nk.

DIN


66

16.02.2018DINTE DE ȘEDINȚA CU (ALIN IONUT


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARIUS MIHĂIȚĂ

j.k. , SPOT 1155/ 018 ’hOn/ [ MEACSO

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. iși, sector 3, 031084 București www.prim3rie3.ro

SECTOR 3    |

CAB1HET PFMAr! Nr.    !


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maîi cabsnstprimar@prin1afie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

Z47    •/<?/,

:iftiățeuicstEadâlă^™


privind aprobarea Regulamentului de verificare a prestațiilor de

de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București și a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală pe anul 2018

Art. 6 alin.(l) din Legea serviciului de salubrizare nr.101/2006 prevede că "Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriaie/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților [..]". Dispozițiile art. 3 lit. c) din același act normativ prevăd că "Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii: c) responsabilitatea față de cetățeni,"

De asemenea, art. 8 alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 stabilește: "în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: [...] d) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii."

Pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, activitatea de salubrizare, curățenie căi publice se desfășoară potrivit Contractului pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999).

Programul de salubrizare stradală este alcătuit din frecvențele aprobate de către Consiliul local pentru operațiunile de salubrizare stradală. Potrivit Contractului avem următoarele operațiuni: măturat mecanizat, măturat manual, spălat carosabil, stropit carosabil, răzuit rigole.

Față de faptul că potrivit Contractului este necesar să fie completat programul de salubrizare stradală, până la data de 31,01.2018, organul deliberativ al Sectorului 3 solicit aprobarea, în regim de urgență, a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală din anul 2018, mai exact, pentru măturat mecanizat, măturat manual, spălat carosabil, stropit carosabil, răzuit rigole.

De asemenea, în vederea efectuării verificărilor prestațiilor de curățenie stradală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București în condiții cât mai clare, transparente, este necesar să fie aprobat Regulamentul privitor la verificarea prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București.

Având în vedere considerentele expuse anterior și dispezTOÎ^^ft^-S alin.(6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, am inițiat prezentul/fffl^er~de-X^^re, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
OmCȚfA Asmshîstsa»« Oomeniuwe Puauc


Sir. îmsm C»teb«sS «r «si-y, iWKăor %


(mtjffis'i x$ *5 fe(^<w)y4W®5

«MwwS dttmmîw,pL!fâfc^pr^^k^»


Nr. Ieșire: 23585/12.02.2018/16.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală de pe raza Sectorului 3, pe anul 2018 și a Regulamentului de

verificare a prestațiilor de curățenie stradală de fa nivelul Sectorului 3 al Municipiului București

întocmit în urma amendamentului aprobat în ședința din data de 16.02.2018

1. Dispozițiile legale privitoare la organul competent să organizeze și gestioneze serviciul de salubrizare la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București

Potrivit art. 8 alin.(l) din Legea nr.51/2006 autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice.

Art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare nr.101/2006 reglementează: "Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților Dispozițiile art. 3 lit. c) din același act normativ prevăd că "Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii: c) responsabilitatea față de cetățeni."

Anexa nr. 1 - Norme de salubrizare ale Municipiului București - la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ("H.C.G.M.B. nr. 120/2010") prevede în Capitolul II Salubrizarea Municipiului București , art. 3 alin. (1) Dispoziții Generale că, "Consiliul General al Municipiului General și Consiliile locale ale sectorelor municipiului București, după caz, organizează serviciul public de salubrizare pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici de pe teritoriul Municipiului București."


OmeepA AattiNț$r««tA Domeniului Public

$tz. tew» Ode&eMii» $-S, s«&r >f

WWWflbK^»

teftnfcrs (oexi «ij i5? »$ fe» (O©4 «4 54* &? *j

«hhwS jfewfiio{fBSkfs0w^»

Din coroborarea dispozițiilor legale precitate și actul normativ anterior menționat reiese fără dubiu că organizarea serviciului de salubrizare este în competența exclusivă a Consiliului local al Sectorului 3.

2. Actele normative aprobate la nivelul Municpiului București privitoare la programul de salubrizare stradală. Contractul în vigoare la momentul formulării raportului de specialitate.

în conformitate cu art 6 din Anexa nr. 1 - Norme de salubrizare ale Municipiului București -la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/30.06.2010 "Programele de salubrizare menajeră, stradală și serviciul de iarnă, precum și orice modificare a acestora, vor fi aprobate de primăriile de sector și avizate de către Primăria Municipiului București. în cazul în care aceste programe nu vor avea aprobarea, respectiv avizarea menționate anterior, nu sunt considerate valabile."

Pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, activitatea de salubrizare, curățenie căi publice se desfășoară potrivit Contractului pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999) ("Contractul").

Programul de salubrizare stradală este alcătuit din frecvențele aprobate de către Consiliul local pentru operațiunile de salubrizare stradală. Potrivit Contractului avem următoarele operațiuni: măturat mecanizat, măturat manual, spălat carosabil, stropit carosabil, răzuit rigole.

Față de faptul că potrivit Contractului este necesar să fie completat programul de salubrizare stradală până la data de 31 ianuarie, organul deliberativ al Sectorului 3 urmează să aprobe, în regim de urgență, frecvențele pentru execuția activității de salubrizare stradală din anul 2018, mai exact, pentru măturat mecanizat, măturat manual, spălat carosabil, stropit carosabil, răzuit rigole.

în ceea ce privește categoriile de artere, facem precizarea că în Categoria I de artere sunt cuprinse Bulevardele și străzile principale, în Categoria II și III de artere sunt cuprinse străzile secundare.

Străzile principale sunt definite ca fiind acele străzi care fac legătura între 2 străzi de categoria ! de artere, iar străzile secundare sunt acele străzi care nu fac parte din Categoriile I și II de artere.


DîRECfîAD€H«£jHf«WI Muc


BU?CU*SȘTio^tee«$


ștfbfes (feâuț «j 34î &? ț$

mh3

De asemenea, au fost identificate Parcările de reședință din cadrul sectorului 3, Parcările de utilitate publică, precum și Zonele aglomerate care reprezintă acele zone în care populația si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru a face necesară salubrizarea stradală ridicată, exemplificând în acest sens piețele.

Conform art. 8 alin. (3) din Contract, frecvențele și programul de prestație (salubrizare stradală) se aprobă de către Consiliul Local al Sectorului 3, acestea fiind prevăzute in anexele 2-6.

Amendamentele aduse proiectului de hotărâre sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

3. Regulamentul privitor la verificarea prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București

Potrivit art. 11 din Contract "Verificarea activității de curățenie căi publice este efectuată zilnic de către Agenții constatatori, prin deplasarea în teren cu mijloacele de transport puse la dispoziție de Prestator, împreună cu reprezentanții Prestatorului. M

în vederea efectuării verificărilor prestațiilor de curățenie stradală la nivelul Sectorului 3 în condiții cât mai clare, transparente, Primăria Sectorului 3 și operatorul de salubritate au agreat Regulamentul privitor la verificarea prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București.

Față de considerentele expuse mai sus, vă înaintăm Regulamentul privitor la verificarea prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București și frecvențele pentru execuția activității de salubrizare stradală de pe raza Sectorului 3, pe anul 2018, în vederea aprobării acestora.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV,

ADRIANA - MĂDĂLINA GRADU6VC O R£ ȘTI


Sfcr. Intrarea Odobcsti w, $-yt sector


032138 București wwwiprtmarisgjf©


tetefiw» ^004. £>at) 341 0715 f» (004021) 3410715 e"mai5dorr(e?r:iypybfk:@>pr’imsrie3..ȚoNr. ieșire : 24237/13.02.2018

9

Către:    CABINET PRIMAR

în atenția: PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DL ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public și proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București și a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală pe anul 2018.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot 11 dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București

și a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală pe anul 2018

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ......................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București și a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală pe anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In confonnitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea dojneniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat minatoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:    ^7

MAR1NEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București și a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală pe anul 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de./5?5v£...%2«^L......., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București și a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală pe anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:    y '

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5


Anexa nr. 1 Ia H.C.LS3 nr. €6/î6.O2 1/$

REGULAMENT PRIVITOR LA VERIFICAREA PRESTAȚIILOR DE CURĂȚENIE STRADALĂ DE LA NIVELUL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

în vederea realizării în condiții optime a receptîonării activității de curățenie stradală, părțile cad de acord asupra următoarelor condiții de efectuare a recepției cantitative si calitative.

Art. 1.

PROGRAMELE DE PRESTAȚIE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE CURĂȚENIE STRADALĂ

1.1    Potrivit Contractului de salubritate nr. 24165/09.11.1999 (5066/11.11.1999) (denumit în continuare "Contractul'’), Prestatorul completează în fiecare an până la data de 31 ianuarie programele zilnice de prestație pentru toate tipurile de curățenie a căilor publice, pe care le va supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 și spre avizare Primăriei Municipiului București. Programul de prestație va fi valabil pentru tot anul in curs.

1.2    Programele de prestație vor conține:

(i)    zonele și schimburile de lucru,

(ii)    tipurile de operații realizate,

(iii)    frecventele minime pentru activitatea de salubrizare stradală, urmând ca Beneficiarul să solicite Prestatorului majorarea frecvențelor, în funcție de necesități,

(iv)    numărul de operatori (forță umană), numărul și tipul utilajelor aferente fiecărei operații, precum și codul de acces al GPS-urilor montate pe fiecare utilaj.

Art. 2.

VERIFICAREA PRESTAȚIEI

2.1 Verificarea activității de curățenie căi publice este efectuată zilnic de către Agenții constatatori din cadrul Beneficiarului (inspector în accepțiunea actuală), prin deplasarea în teren cu mijloacele de transport puse la dispoziție de Prestator, împreună cu reprezentanții Prestatorului. în cadru! verificărilor pot participa numai persoanele care fac parte din Comisia de recepție a activităților specifice salubrizării stradale, potrivit actului intern al Beneficiarului. Aceeași regulă se aplică și Reprezentanților Prestatorului.

2.2 Verificarea prestației din programul zilnic se va efectua la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București care este împărțit în 15 zone de responsabilitate prezentate în Anexa la prezentul Regulament.
Pentru fiecare zonă de responsabilitate, verificarea prestației din programul zilnic va fi efectuată de către un Agent constator al Beneficiarului împreună cu un Reprezentant al Prestatorului. în situația în care din motive obiective unul dintre Agenții constatatori se află în imposibilitatea de a activitatea de curățenie căi publice întro zi sau o perioadă determinată, orice alt agent constatatori de pe o altă zonă de responsabilitate va asigura recepția zonei respective. Aceeași regulă se aplică și reprezentanților Prestatorului.

2.4 Verificarea prestației constă în compararea rezultatului întregii activități a prestațiilor, așa cum sunt observate de către Agenții Constatori, cu lucrările prevăzute în Programul de prestație zilnică.

2.5    Criteriile în funcție de care se va acorda procentul fiecărei artere din programul de prestașie sunt cuprinse în Caietul de sarcini și sunt menționate în continuare:

(i)    Lipsa de deșeuri pe străzile aflate in cadrul programului zilnic;

(ii)    Golirea coșurilor de gunoi stradale;

(iii)    Curățenia rigolelor;

(iv)    Curățenia alveolelor si scuarilor aflate în programul zilnic.

2.6    Beneficiarul își rezervă dreptul de a efectua verificarea prestației prin sondaj al activității specifice de salubrizare stradală, iar în cazul în care optează pentru o astfel de verificare, acesta este obligat să comunice acest aspect Prestatorului. în cazul controlului prin sondaj al activității de salubrizare stradală, arterele, parcările de reședință, parcările de utilitate publică care nu au fost verificate și, în consecință, nu au primit procente, vor avea procentul care constituie rezultatul mediei aritmetice al procentelor acordate pentru arterele, parcările de reședință, parcărilor de utilitate publică, după caz, verificate în ziua respectivă.

2.7    în cazul în care reprezentantul prestatorului nu participă la control sau acesta se desfășoară fără mijloace de transport, din cauza refuzului prestatorului de a le pune la dispoziție, sunt considerate efective rezultatele verificării consemnate de inspectori, fără contrasemnatură.

3. VERIFICĂRILE ZILNICE

3.1    Verificarea arterelor din cadrul Categoriei I poate începe de la ora 10°° a fiecărei zile de lucru.

3.2    Verificarea celorlalte artere (din Categoria II, Categoria III, Parcări de reședință și. parcări de utilitate publică) poate începe de la ora 13°° a fiecărei zile de lucru până la finalizarea verificării tuturor arterelor din programul de prestație din ziua respectivă.

3.3    în vederea recepționării tuturor arterelor din programul ziinic de prestație, Beneficiarul poate solicita Prestatorului ca recepția sa fie inițiată la alte ore decât cele indicate mai sus astfel încât să se asigure că în ziua respectivă se va verifica toate arterele din program.4. CONFIRMAREA PRESTAȚIEI

4.1    Confirmarea prestației se va realiza de către Beneficiar pe baza concluziilor desprinse din fișele de constatare întocmite în urma verificărilor zilnice efectuate împreună cu un reprezentant al Prestatorului.

4.2    în acest sens, se întocmește Procesul - verbal de confirmare a cantităților de lucrări executate de Prestator.

Art. 5 Documentele întocmite în urma verificărilor

Verificarea zilnică a activităților de curățenie căi publice va avea ca finalitate întocmirea la fața locului a unei fise de constatare, în 2 exemplare, ce trebuie semnată de ambele părți, câte o fișă de constatare pentru fiecare parte.

Restul prevederilor cuprinse in cadrul prevederilor caietului de sarcini vor completa cele aratate în prezentul Regulament de realizare al recepțiilor.

Strada


Strada


Strada


Denumire arteră


1 Decern briei 918 (Basarabia - Liviu Rebreanu)


1 Decembriel918 (Liviu Rebreanu - Pallady)


Baba Novac(Campia Libertății- C-tin Brancusi)


Baba Novac(Campia Libertății- Mihai Bravu)


Bd Octavian Goga


Bdl. Basarabia


Bdl. Burebista


Bdl. C. Coposu


Bdl. Camil Ressu


Bdl. Carpi 1


Bdl, Decebal


Bdl. Energeticienilor (Releului - Lunca Banului)


Bdl. Energeticienilor (Lunca Banului - Calea Vitan)


Bdl. Regina Elisabeta


Bdl. Theodor Pallady (N Grigorescu-1 decembrie 1918)


Bdl. Theodor Pallady (1 decembrie 1918- Lim. București)


B-dul Unirii (NTraian - Alba Iul ia)


B-dul Unirii (P-ta Unirii - N Traian)


Blaga Lucian


Botev Hristo


Brailita


C.Brancusi (Grigorescu - Barajul Sadului)


C.Brancusi (Grigorescu - Bucovina)


Calea Călărașilor (Mantuleasa - Platon)


Calea Călărașilor (Platon- Pta. Muncii)


Calea Dud ești


Calea Moșilor


Calea Victoriei


Călea Vitan (Calea Dud ești- Mihai Bravu)


Calea Vitan (Mihai Bravu- Pod Vitan)


Campia Libertăți i(Baba Novac- Liviu Rebreanu)


Campia Libertatii(Basarabiei- Baba Novac)


Cavafii Vechi


Corrteliu Coposu Piața


Delea Noua


Doamnei


Dristorului (Baba Novac - C.Ressu)


Dristorului (Decebal - M.Bravu)


Drum Intre Tarlale


Dud estî - Pantelimon


Fizicienilor (C. Ressu - Tandarei)


Fizicienilor (Tandarei - Energeticienilor)


Halelor


I.C.Bratianu (Doamnei - Sepcari)


I.C-Bratianu (Sepcari - Coposu)


I.C.Bratianu Sens (giratoriu Universit- Doamnei)


Liviu Rebreanu (C. Ressu - Campia Libertății)


Liviu Rebreanu (Campia Libertății - Nicolae Grigorescu)


Jviu Rebreanu (Nicolae Grigorescu -1 Decembrie 1918)


Liviu Rebreanu (1 Decembrie 1918 - Brățării)


Mihai Bravu (Baba Novac - Splaiul Unirii)


Mihai Bravu (Piața Hurmuzachi-Baba Novac)


Mircea Vodă (C.Coposu- Camera de Comerț)


Mircea Vodă (Camera de Comerț- Splaiul Unirii)


N.Grigorescu (Basarabia -C. Ressu)


N. Grigorescu (C. Ressu - Prevederii)


N.Grigorescu (Prevederii - Splai)


Nerva Traian (Bd. Unirii - O, Goga)


Nerva Traian (O. Goga -Splai)


Patrascanu Lu creți u


Postăvarului


Pta. Unirii


Sf. Vineri


Sos. Gării Catelu


Sos. industriilor


Splaiul independentei


Splaiul Unirii (Marasesti - Timpuri Noi)


Splaiul Unirii (Timpuri Noi - Mihai Bravu)


Splaiul Unirii (Mihai Bravu - Pod Vitan)


Splaiul UniriifPod Vitan- Releului)


Splaiul Unirii (Centura- Releului)


Traian


Traian


1,700.00


1,500.00


500.00


1,000.00


1,030.00


2,500.00


410.00


777.00


2,250.00


200.00


800.00


1,010.00


160.00


310.00


730.00


2,950.00


800.00


1,200.00


180.00


610.00


720.00


380.00


600.00


840.00


1,370.00


1,135.00


460.00


520.00


1,270.00


1,460.00


300.00


800.00


150.00


80.00


450.00


400.00


500.00


500.00


2,094.00


880.00


592.00


568.00


270.00


343.00


178.00


155,00


650.00


1,000.00


1,090.00


206.00


2,125.00


900.00


1,022.00


590.00


2,395.00


322.50


1,240.00


209.00


816.00


760.00


906.80


1,600.00


742.00


2,292.00


2.8 35.00


280.00


709.00


1,100.00


1,770.00


540.00


5,850.00


646.00


146.00


ARTERE CATEGORIA I


Anexa 2 HCL


Dimensiuni stradă


Dimensiuni trotuar


Măturat mecanizat stradă


2 <os o. E


10.90


10.90


14.00


14.00


15.00


21.00


20.00


15.70


19.00


20.00


21.00


11.00


9.00


20.00


10.20


10.20


28.00


20.00


15.00


10.00


14.50


13.00


14.00


7.00


21.80


12.80


14.00


10.50


13.50


17.00


13.00


12.70


4.00


30.00


7.10


7.00


14.00


12.00


9.50


9.00


17.40


8.20


10.00


24.00


20.00


31,00


14,00


14.00


14.00


9.50


20.00


24.00


14.00


14.00


24,00


14.00


10.50


19.00


18.00


14.00


10.80


33.60


16.00


I4.50


14.20


7.00


11.00


12.50


11.00


14,00


7.20


10.00


14.00


2.00


4.00


4.00


4.00


2.00


2.00


2.00


2.00


4.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


4.00


4.00


4.00


4.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


4.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


4.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


4.00


4.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


4.00


4.00


2.00


4.00


2.00


2,00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


4.00


18,530.00


16,350.00


7,000.00


14,000.00


15,450.00


52,500.00


8,200.00


12,198.90


42,750.00


4,000,00


16,800.00


11,110.00


1,440,00


6,200.00


7,446.00


30,090.00


22,400.00


24,000.00


2,700.00


6,100.00


10,440.00


4,940.00


8,400.00


5,880.00


29,866.00


14,528.00


6,440.00


5,460.00


17,145.00


24,820.00


3,900.00


10,160.00


600.00


2,400.00


3,195.00


2,800.00


7,000.00


6,000.00


19,893.00


7,920.00


10,300.80


4,657.60


2,700.00


8,232.00


3,560.00


4,805.00


9,100.00


14,000.00


15,260.00


1,957.00


42,500.00


21,600.00


14,308.00


8,260.00


57,480.00


4,515.00


13,020.00


3,971.00


14,688.00


10,640.00


9,793.44


53,760.00


11,872.00


33,234.00


40,257.00


1,960.00


7,799.00


13,750.00


19,470.00


7,560.00


42,120.00


6,460.00


2,044.00


1,700.00


1,200.00


500.00


950.00


1,030.00


2,500.00


395.00


777.00


2,250.00


200.00


790.00


1,002.00


160.00


310.00


730.00


2,345.00


800.00


790.00


180.00


610.00


680.00


380.00


600.00


840.00


1,370.00


900.00


460.00


520.00


1,200.00


1,350.00


232.00


710.00


150.00


30.00


450.00


400.00


460.00


450.00


2,094.00


880.00


572.00


564.00


270.00


343.00


178.00


155.00


640.00


930.00


1.140.00


206.00


1,795.00


870.00


1,022.00


590.00


2,378.50


314.00


0.00


209.00


816.00


760.00


880.00


500.00


742.00


2.292.00


2.835.00


280.00


709.00


1,100.00


1,650.00


540.00


5,850.00


646.00


146.00


8.20


8.20


3.00


2.00


4.50


2.50


3.00


5.00


6.00


3.00


4.50


4.80


4.00


3.50


7.30


5.00


4.50


5.00


3.50


2.50


2.50


2.50


2.50


2.50


4.80


3.00


1.50


4.00


2.50


4.00


4.90


3.50


3.00


5.00


3.00


2.00


3.50


3.00


2.70


2.50


3.00


2.50


4.00


5.50


4.50


5.50


3.00


3.00


3.50


1.50


2.50


3.00


3.00


3.00


3.00


3.50


0.00


5.00


4.00


4.00


2.70


4.00


4.00


3.70


2.00


3.00


2.00


3.00


3.00


2.00


2.00


8.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


4.00


4.00


2.00


2.00


2.00


2.00

2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00

2.00


2.00


2.00


1.00


4.00


2.00


2.00

2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00

2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00

0.00


27,880.00


19,680.00


3,000.00


3,800.00


9,270.00


12,500.00


2,370.00


7,770.00


27,000.00


1,200.00


7,110.00


9,619.20


1,280.00


2,170.00


10,658.00


23,450.00


14,400.00


15,800.00


1,260.00


3,050.00


3,400.00


1,900.00


3,000.00


4,200.00


13,152.00


5,400.00


1,380.00


4,160.00


6,000.00


10,800.00


2,273.60


4,970.00


450.00


600.00


2,700.00


1,600.00


3,220,00


2,700.00


11,307.60


4,400.00


3,432.00


2,820.00


2,160.00


3,773.00


1,602.00


1,705.00


3,840.00


5,580.00


7.980.00


618.00


8,975.00


5,220.00


6,132.00


3,540.00


14,271.00


2,198.00


0.00


40,800.00


72,000.00


24,000.00


48,000.00


24,720.00


60,000.00


9,840.00


18,648.00


108,000.00


4,800.00


19,200.00


24,240.00


3,840.00


7,440.00


35,040,00


141,600.00


38,400.00


57,600.00


4,320.00


14,640.00


0.00


9,120.00


14,400.00


20,160.00


32,880.00


27,240.00


11,040.00


12,480.00


60,960.00


35.040.00


7,200.00


19,200.00


0.00


1,920.00


10,800.00


9,600.00


12,000.00


12,000.00


50,256.00


21,120.00


28,416.00


13,632.00


6,480.00


8,232.00


4,272.00


3,720.00


31,200.00


48,000.00


26,160.00


4,944.00


51,000.00


21,600.00


24,528.00


14,160.00


114,960.00


15,480.00


29,760.00


Măturat manual trotuare


167,280.00


118,080.00


18,000.00


22,800.00


55,620.00


75,000.00


14,220.00


46,620.00


162,000.00


7,200.00


42,660.00


57,715.20


7,680.00


13,020.00


63,948.00


140,700.00


86,400,00


94,800.00


7,560.00


18,300.00


20,400.00


11,400.00


18,000.00


25,200.00


78,912.00


32,400.00


8,280.00


24,960.00


36,000.00


64,800.00


13,641.60


29,820,00


2,700.00


3,600.00


16,200.00


9,600.00


19,320.00


16,200.00


67,845.60


26,400.00


20,592.00


16,920.00


12,960.00


22,638.00


9,612.00


10,230.00


23,040.00


33,480.00


47,880.00


3,708.00


53,850.00


31,320.00


36,792.00


21,240.00


85,626.00


13,188.00Măturat manual stradă Stropit Strada


2 <cn

o. E


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


17,280.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


3,600.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


Suprafață/ să ptămână [mp]


20,400.00


18,000.00


6,000.00


12,000.00


12,360.00


30,000.00


4,920.00


9,324.00


27,000,00


2,400.00


9,600.00


12,120.00


1,920.00


3,720.00


8,760.00


35,400,00


9,600.00


14,400.00


2,160.00


7,320.00


8,640.00


4,560.00


7,200.00


10,080.00


16,440.00


13,620.00


5,520.00


6,240.00


15,240.00


17,520.00


3,600.00


9,600.00


0.00


960.00


5,400.00


4,800.00


6,000.00


6,000.00


25,128.00


10,560.00


7,104.00


6,816.00


3,240,00


4,116.00


2,136.00


1,860.00


0.00


0.00


0.00


0.00


25,500.00


10,800.00


12,264.00


7,080.00


28,740.00


3,870.00


E «eo 9- £


10,200.00


9,000.00


3,000.00


6,000.00


6,180.00


15,000.00


2,460.00


4,662,00


13,500.00


1,200.00


4,800.00


6,060.00


960.00


1,860.00


4,380.00


17,700.00


4,800.00


7,200.00


1,080.00


3,660.00


0.00


2,280.00


3,600.00


5,040.00


8,220.00


6,810.00


2,760.00


3,120.00


7,620,00


8,760.00


1,800.00


4,800.00


0.00


480.00


2,700.00


0.00


3,000.00


3,000.00


0.00


5,280.00


3,552.00


3,408.00


0.00


2,058.00


1,068.00


930.00


3,900.00


6,000.00


6,540.00


1,236.00


12,750.00


5,400.00


6,132.00


3,540.00


14,370.00


1,935.00


20,400.00


36,000.00


12,000.00


24,000.00


12,360.00


30,000.00


4,920.00


9,324.00


54,000.00


2,400.00


9,600.00


12,120.00


1,920.00


3,720.00


17,520.00


70,800.00


19,200.00


28,800.00


2,160.00


7,320.00


8,640,00


4,560.00


7,200.00


10,080.00


16,440.00


13,620.00


5,520.00


6,240.00


30,480.00


17,520.00


3,600.00


9,600.00


0.00


960.00


5,400.00


4,800.00


6,000.00


6,000.00


25,128.00


10,560.00


14,208.00


6,816.00


3,240.00


4,116.00


2,136.00


1,860.00


15,600.00


24,000.00


13,080.00


2,472.00


25,500.00


10,800.00


12,264.00


7,080.00


57,480.00


7,740.00ARTERE CATEGORIA 2


ANEXA 3laHCLS % ^.€£» dUft t6.ox.x©rg


Nr. Crt

Dimensiuni stradă

Dimensiuni trotuar

Măturat mecanizat stradă

Mătu

t

rat manual

otuare

Măti

jrat manual

stradă

Rai

uit Rigole

Denumire arteră

Lungime [m]

Lățime medie [m]

Număr rigole

Suprafață [mp]

Lungime [m]

Lățime medie [m]

Număr trotuare

Suprafață [mp]

Frecv/ sapt

Suprafață/ săptămână

[mp]

Frecv/ sapt

Suprafață/ săptămână

[mp]

Frecv/ sapt

Suprafață/ săptămână

[mp]

Frecv / an

Suprafață / an [mp]

1

Matei Basarab (M.Voda - Traian)

800.00

7.00

2.00

5,600.00

800.00

2.20

2.00

3,520.00

0

0.00

6

21,120.00

6

19,200.00

6

9600

2

Matei Basarab (Traian - C Calarasiior)

900.00

13.50

2.00

12,150.00

900,00

4.00

2.00

7,200.00

0

0.00

6

43,200.00

6

21,600.00

6

10800

3

19 noiembrie

521.00

6.00

2.00

3,126.00

220.00

1.90

2.00

836.00

4

8,336.00

4

3,344.00

0

0.00

6

6252

4

Academiei

122.00

7.00

2.00

854.00

122.00

2.50

2.00

610.00

6

2,928,00

6

3,660.00

0

0.00

0

0

5

Adamacbe

55.00

6.00

2.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

6

1,320.00

0

0

6

Agatha Barsescu

610.00

7.00

2.00

4,270.00

560.00

2.00

2.00

2,240.00

0

0.00

6

13,440,00

6

14,640.00

6

7320

7

Aqricultori

180.00

7.00

2.00

1,260.00

180.00

2.50

1.00

450.00

0

0.00

6

2,700.00

6

4,320.00

0

0

8

Albu losif (Ciucea - Jean Steriadi)

273

3.00

2,00

819.00

273

0,5

2

273.00

6

6,552.00

6

1,638.00

0

0.00

0

0

9

Albu losif (Jean Steriadi - Brățării)

380.00

5.80

2.00

2,204.00

370.00

1.50

2.00

1,110.00

6

9,120.00

6

6,660.00

0

0.00

0

0

10

Alexandru Vlahuta

390.00

7.00

2.00

2,730.00

390.00

2.00

2.00

1,560.00

0

0.00

6

9,360.00

6

9,360.00

0

0

11

Anestinetor

300.00

4.00

2.00

1,200.00

300.00

1.00

2.00

600.00

0

0.00

4

2,400.00

4

4,800.00

■ 0

0

12

Aniversarii

182.00

4.50

2.00

819.00

182.00

1.00

2.00

364.00

0

0.00

3

1,092.00

3

2,184.00

0

0

13

Apahida

488.00

7.00

2.00

3,416.00

488.00

1.00

2.00

976.00

0

0.00

3

2,928.00

3

5,856.00

6

5856

14

Apostol Margherit

90.00

6.00

2.00

540.00

70.00

1.50

2.00

210.00

0

0.00

6

1,260.00

6

2,160.00

0

0

15

Arcușului

115.00

5.00

2.00

575.00

115.00

2.00

2.00

460.00

0

0.00

3

1,380.00

3

1,380.00

0

0

16

Armenis

700.00

5.80

2.00

4,060.00

638.00

1.40

2.00

1,786.40

0

0.00

6

10,718.40

6

16,800.00

6

8400

17

Arsurii

187.00

5.00

2.00

935.00

80.00

1.00

2.00

160.00

4

2,992.00

4

640.00

0

0.00

0

0

18

Avuției

150.00

5.00

2.00

750.00

150.00

1.50

2.00

- 450.00

0

0.00

3

1,350.00

3

1,800.00

0

0

19

Bacani

78.00

5.00

2.00

390.00

78.00

1.40

2.00

218.40

0

0.00

6

1,310.40

6

1,872.00

0

0

20

Barseanu Andrei

160.00

5.00

2.00

800.00

160.00

1.00

2.00

320.00

0

0.00

3

960.00 ’

3

1,920.00

0

0

21

Baciu Județul

113.00

7.00

2.00

791.00

106.00

2.00

2.00

424.00

0

0.00

3

1,272.00

3

1,356.00

0

0

22

Badescu Mircea

103,00

7.00

2.00

721.00

103.00

1.50

2.00

309.00

0

0.00

3

927.00

3

1,236.00

0

0

23 ■

Baia de Fier

100.00

5.00

2.00

500.00

100.00

1.50

2.00

300.00

0

0,00

6

1,800.00

6

2,400.00

0

0

24

Baia Mare

1,025.00

6.50

2,00

6,662.50

233.00

1.10

2.00

512.60

0

0.00

6

3,075.60

6

24,600.00

0

0

25

Balcesti

95.00

4.00

2.00

380.00

95.00

1.00

2.00

190.00

0

0.00

3

570.00

3

1,140.00

0

0

26

Băniei

157.00

8.00

2.00

1,256.00

157.00

3.00

2.00

942.00

0

0.00

6

5,652.00

6

3,768.00

0

0

27

Banu Udrea

374.00

6.00

2,00

2,244.00

374.00

1.00

2.00

748.00

0

0.00

6

4,488.00

6

■ 8,976.00

0

0

28

Baraj Bistrița

830.00

5.00

2.00

4,150.00

490.00

1.50

2.00

1,470.00

0

0.00

6

8,820.00

6

19,920.00

6

9960

29

Barai Cucuteni

494.00

5.90

2.00

2,914.60

76.00

1.50

2.00

228.00

0

0.00

6

1,368.00

6

11,856.00

0

0

30

Barajul Dunării

610.00

8.50

2.00

5,185.00

600.00

2.00

2.00

2,400.00

0

0.00

6

14,400.00

6

14,640.00

0

0

31

Barasch luliu

264.00

6.00

2.00

1,584.00

264.00

1.50

2.00

792,00

0

0.00

6

4,752.00

6

6,336.00

0

0

32

Baratiei

205.00

6,00

2.00

1,230.00

205.00

1.00

2.00

410.00

0

0.00

6

2,460.00

6

4,920.00

0

0

33

Barcarolei

609,00

6.00

2.00

3,654.00

515.00

1.50

2.00

1,545.00

0

0.00

3

4,635.00

3

7,308.00

6

7308

34

Barcianu Daniel

270.00

7.00

2.00

1,890.00

270.00

1.50

2.00

810.00

0

0.00

6

4,860.00

6

6,480.00

0

0

35

Becatei

335.00

6.20

2.00

2,077.00

300.00

1.50

2.00

900,00

0

0.00

6

5,400.00

6

8,040.00

0

0

36

Berevoiesti

278.00

4.50

2.00

1,251.00

278.00

1.00

2.00

556.00

0

0.00

6

3,336.00

6

6,672.00

0

0

37

Biserica Razvani

80.00

5.00

2.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0

0.00

0

- 0.00

3

960.00

0

0

38

Blanari

231.00

6.50

2.00

1,501.50

231.00

1.50

2.00

693.00

6

5,544.00

6

4,158.00

0

0.00

0

0

39

Boliac Cezar

442.00

7.50

2.00

3,315.00

442.00

1,50

2.00

1,326.00

0

0.00

6

7,956.00

6

10,608.00

0

0

40

Bolintineanu Dimitrie

70,00

6.00

2.00

420.00

70.00

1.00

2.00

140.00

0

0.00

6

840.00

6

1,680.00

0

0

41

Bonea Marin

422.00

6.50

2.00

2,743.00

422.00

1.00

2.00

844.00

0

0.00

6

5,064.00

6

10,128.00

0

0

42

Boțea Aurel

285.00

6.00

2.00

1,710.00

265.00

1,50

2.00

795.00

0

0.00

6

4,770.00

6

6,840.00

0

0

43

Brândușelor

750.00

7.00

2.00

5,250.00

725.00

2.00

2.00

2,900.00

0

0.00

6

17,400.00

6

18,000.00

6

9000

44

Brartesti

217.00

6.00

2.00

1,302.00

217.00

1.00

1.00

217.00

. 4

3,472.00

4

868.00

0

0.00

0

0

45

Braniște Valeriu

684.00

7.00

2.00

4,788.00

600.00

0.00

2.00

0.00

0

0.00

6

0.00

6'

16,416.00

6

8208

46

Brățării

659.00    '

5.80

2,00

3,822.20

631.00

1.20

2.00

1,514.40

6

15,816.00

6

9,086.40

0

0.00

6

7908

47

Breaza

490.00

7.00

2.00

3,430.00

460.00

2.00

2.00

1,840.00

6

11,760.00

6

11,040.00

0

0.00

0

0

48

Brezeanu lancu

192.00

4.00

2,00

768.00

182.00

1.50

2.00

546.00

0

0.00

4

2,184.00

4

3,072.00

0

0

49

Bucovina

550.00

6.00

2.00

3,300.00

500.00

2.00

2.00

2,000,00

0

0.00

6

12,000.00

6

13,200.00

6

6600

50

Buga

300.00

7.00

2.00

2,100.00

100.00

1.00

2.00

200.00

6

7,200.00

6

1,200.00

0

0.00

0

0

51

Buhusi

267.00

6.00

2.00

1,602.00

250.00

1.50

2.00

750.00

0

0.00

6

4,500,00

6

6,408.00

0

0

52

Bumbacari

220.00

6.00

2.00

1,320.00

150.00

1.75

2.00

525.00

o.

0.00

0

0.00

3

2,640.00

0

0

53

Burdujeni

572.00

6.80

2.00

3,889.60

550.00

1.00

2.00

1,100.00

6

13,728.00

6

6,600.00

0

0.00

6

6864

54

Burlusi

397.00

6.00

2.00

2,382.00

150.00

1.75

2.00

525.00

4

6,352.00

4

2,100.00

0

0.00

0

0

55

Burniței

668.00

5.10

2,00

3,406.80

221.00

1.40

2.00

618.80

6

16,032.00

6

3,712,80

0

0.00

fi

8016

56

Calan

267.00

8.00

2.00

2,136.00

160.00

2.30

2.00

736.00

0

0.00

3

2,208.00

3

3,204.00

0

0

57

Caldarari - p,c.

55.00

11.50

2.00

632.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

6

0.00

6

1,320,00

0

0

58

Caloian Județul

820.00

7.00

2.00

5,740.00

750.00

2.00

2.00

3,000.00

0

0.00

6

18,000.00

6

19,680.00

6

9840

59

Calomfirescu Radu

226.00

7.00

2.00

1,582.00

226.00

1.00

2.00

452.00

0

0.00

6

2,712.00

6

5,424.00

0

0

60

Calotesti

90.00

6.50

2.00

585.00

90.00

1.50

2.00

270.00

0

0.00

3

810.00

3

1,080.00

0

0

61

Calugareni

317.00

9.00

2.00

2,853.00

300.00

2.50

2.00

1,500.00

0

0.00

6

9,000.00

6

7,608.00

6

3804

62

Călușarilor

350.00

8.00

2.00

■ 2,800.00

175.00

1.20

2.00

420.00

0

0.00

6

2,520.00

6

8,400.00

0

0

63

Campineanca

323.00

5.80

2.00

1,873.40

292.00

1.20

2.00

700.80

0

0.00

6

4,204.80

6

7,752.00

0

0

64

Carada Eugen

158,00

11.50

2.00

1,817.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0

0.00

6

0.00

6

3,792.00

0

0

65

Carstea Adrian

780.00

6.00

2.00

4,680.00

333.00

1.00

2.00

666.00

0

0.00

6

3,996.00

6

18,720,00

0

0

66

Catanoaia

240.00

6.30

2.00

1,512.00

170.00

1.85

2.00

629.00

0

0.00

4

2,516.00

4

3,840.00

0

0

67

Cauzași

334.00

6.50

2.00

2,171.00

334.00

1,50

2.00

1,002.00

0

0.00

6

6,012.00

6

8,016.00

0

0

68

Cazan ești

■ 376.00

6.00

2.00

2,256.00

150.00

1.75

2.00

525.00

0

0.00

3

1,575.00

3

4,512.00

0

0

69

Cazangiilor

660.00

6,60

2.00

4,356.00

660.00

2.05

2.00

2,706.00

0

0.00

3

8,118.00

3

7,920.00

0

0

70

Ceaușul Radu

127.00

6.50

2.00

825.50

127.00

1.50

2.00

381.00

0

0.00

6

2,286.00

6

3,048.00

0

0

71

Cerceius

564.00

7.00

2.00

3,948.00

550.00

1.00

2.00

1,100.00

0

0.00

6

6,600.00

6

13,536.00

6

6768

72

Cernea Panait

502.00

7.00

2,00

3,514.00

502.00

2.00

2.00

2,008.00

0

0.00

6

12,048.00

6

12,048.00

6

6024

73

Chezășiei

287.00

6.00

2,00

1,722.00

287.00

1.90

2.00

1,090,60

0

0.00

3

3,271.80

3

3,444.00

0

0

74

Chiciurei

310.00

6.00

2.00

1,860.00

310.00

1.00

2.00

620.00

0

0.00

3

1,860.00

3

3,720.00

0

0

75

Chilioara

317.00

5.90

2.00

1,870.30

317.00

1.90

2.00

1,204.60

0

0.00

3

.3,613.80

3

3,804.00

0

0

76

Chiparosului

160.00

5.50

2.00

880.00

160.00

2.00

2.00

640.00

0

0.00

6

3,840.00

6

3,840.00

0

0

77

Ciairului

280.00

5.80

2.00

1,624.00

235.00

1.00

2.00

470.00

0

0.00

6

2,820.00

6

6,720.00

0

0

78

Cicoarei

380.00

7.00

2.00

2,660.00

380.00

1.50

2,00

1,140.00

0

0.00

3

3,420.00

3

4,560.00

0

0

79

Ciucea

807.00

5.90

2.00

4,761.30

742.00

1.40

2.00

2,077.60

0

0.00

6

12,465.60

6

19,368.00

6

9684

80

Ciungan Florin

415.00

5.00

2.00

2,075.00

325.00

0.90

2.00

585.00

0

0.00

0

0.00

6

9,960.00

0

0

81

Ciuceru Udricani

145.00

7.00

2,00

1,015.00

145.00

3.00

2.00

870.00

0

0.00

6

5,220.00

6

3,480.00

0

0

82

Coconi

128.00

4.00

2.00

512.00

128.00

1.00

1.00

128.00

0

0.00

3

384.00

3

1,536,00

0

0

83

Codrii Neamțului

571.00

6.30

2.00

3,597.30

560.00

1.30

2.00

1,456.00

6

13,704.00

6

8,736.00

0

0.00

6

6852

84

Cogalnic

300.00

7.00

2.00

2,100.00

290.00

1.00

2.00

580.00

0

0.00

6

3,480.00

6

7,200.00

0

0

85

Coltei

315.00

6.00

2,00

1,890.00

315.00

2.00

’ 2.00

1,260.00

6

7,560.00

6

7,560.00

0

0.00

0

0

86

Columbelor

109.00

6.00

2.00

654.00

109.00

1.00

2.00

218,00

0

0.00

3

654.00

3

1,308.00

0

87

Complexului

255.00

6.00

2.00

1,530.00

182.00

1.80

2.00

655.20

6

6,120,00

6

3,931.20

0

0.00

ox

88

Confederației

786.00

6.00

2,00

4,716.00

786.00

1.50

2.00

2,358.00

4

12,576.00

4

9,432.00

0

0.00

89

Copaceni

400.00

6.00

2.00

2,400.00

370.00

1.30

2.00

962.00

0

0,00

6

5,772.00

6

9,600.00

X

90

Cornul Caprei

185.00

7,00

2.00

1,295.00

180.00

2.00

2.00

720.00

0

0.00

6

4,320.00

6

4,440.00

7#

91

Cornul Luncii

187.00

7.00

2.00

1,309.00

187.00

1.00

2.00

374.00

0

0.00

6

2,244,00

6

4,488.00

92

Atee din str. Breaza spate bloc V14 pana in str. Agatha Barsescu - spate bloc V18

115.00

4.00

2.00

460.00

100.00

. 1.50

2.00

300.00 ■

6

2,760.00

6

1,800.00

0

0.00

93

Covaci

235.00

8.00

2.00

1,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

6

0.00

6

5,640.00

V, <

94

Cozia

910.00

6.00

2.00

5,460.00

850.00

1.30

2.00

2,210.00

0

0.00

fi

13,260.00

6

21,840.00

6

95

Cositelor

197.00

4.50

2,00

886.50

177.00

1.50

2.00

531.00

0'

0.00

3

1,593.00

3

2,364.00

0

96

Crestei

104.00

4,00

2.00

416.00

104.00

1.25

2.00

260.00

0

0.00

3

780.00

3

1,248.00

0

0

97

Crinul de gradina

482.00

7.00

2.00

3,374.00

482.00

1.00

2.00

964.00

0

0.00

6

5,784.00

6

11,568,00

6

5784

98

Crivatului

247.00

8.00

2.00

1,976.00

246.00

1.30

2.00

639.60

0

0,00

6

3,837.60

6

5,928.00

0

0

99

Cromului

294.00

6.00

2.00

1,764.00

294.00

2.00

2.00

1,176.00

0

0.00

4

4,704,00

4

4,704.00

0

0

100

Crucereasa Maria

53.00

5.00

2.00

265.00

53.00    ,

1.00

2.00

106.00

0

0.00

6

636.00

6

1,272.00

0

0

101

Cugir

274.00

6.00

2.00

1,644.00

274.00

1.40

2.00

767,20

0

0.00

4

3,068.80

4

4,384.00

0

0

102

Culesului

643.00

6.00

2,00

3,858.00

643.00

1.75

2.00

2,250.50

0

0.00

4

9,002.00

4

10,288.00

6

7716

103

Culmea Veche

140.00

6.50

2.00

910.00

140.00

1.50

2.00

420.00

0

0.00

3

1,260.00

3

1,680.00

0

0

104

Cultul Patriei

278.00

5.50

2.00

1,529.00

270.00

1.50

2.00

810.00

0

0.00

6

4,860.00

6

6,672.00

0

0

105

Cumpanici Petre

80.00

7.00

2.00

560.00

80.00

1.00

2.00

160.00

0

0.00

3

480.00

3

960.00

0

0
106

Cunesti

208.00

7.00

2,00

1,456,00

208.00

2.00

2.00

832.00

0

0.00

4

3,328.00

4

3,328.00

0

0

107

Cutezătorilor

205.00

4.00

2.00

820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

6

4,920.00

0

0

108

Dădu

262.00

6.00

2.00

1,572.00

262.00

1.50

2.00

786.00

0

0.00

3

2,358.00

3

3,144.00

0

0

109

Danublu

671.00

5.00

2.00

3,355.00

475.00

1.00

2.00

950.00

0

0.00

6

5,700.00

6

16,104.00

6

8052

110

Darabani

307.00

6.00

2.00

1,842.00

307.00

1.70

2.00

1,043.80

0

0.00

3

3,131.40

3

3,684.00

U

0

111

Deltei

356.00

6.00

2.00

2,136.00

356.00

1.50

2.00

1,068.00

0

0.00

3

3,204.00

3

4,272.00

u

0

112

Demarat Zossima

80.00

6.00

2.00

480.00

70.00

1.50

2.00

210.00

0

0.00

6

1,260.00

6

1,920.00

0

0

113

Demetrescu Traian

109.00

5.00

2.00

545.00

109.00

1.50

2.00

327.00

0

0.00

3

981.00

3

1,308.00

0

0

114

Depozitului

793.00

6.00

2.00

4,758.00

793.00

1.75

2.00

2,775.50

0

0.00

3

8,326.50

3

9,516.00

6

9516

115

Diligentei

290,00

5.00

2.00

1,450,00

280.00

1.50

2.00

840.00

0

0.00

3

2,520.00

3

3,480.00

0

0

116

Dimitrie Anghel

208.00

5.00

2.00

1,040.00

208.00

1.50

2.00

624.00

0

0.00

4

2,496.00

4

3,328.00

0

0

117

Dimitrie Ralet

322.00

6.00

2.00

1,932.00

322.00

2.00

2.00

1,288.00

0

0.00

3

3,864.00

3

3,864.00

0

0

118

Doamna Chiajna

275.00

7.00

2.00

1,925.00

275.00

2.00

2.00

1,100.00

0

0.00

4

4,400.00

4

4,400.00

(J

0

119

Dobrescu Matache

158.00

7.00

2.00

1,106.00

148,00

1.00

2.00

296.00

0

0.00

3

888.00

3

1,896.00

0

0

120

Dobroteasa

121.00

4.50

2.00

544.50

121.00

1.00

1.00

121.00

0

0.00

4

484.00

4

1,936.00

0

0

121

Doja Gheqrghe

456.00

6.00

2.00

2,736.00

456.00

1.50

2.00

1,368,00

0

0.00

3

4,104.00

3

5,472.00

u

0

122

Doliei

345.00

6.00

2.00

2,070.00

345.00

1.00

.2.00

690.00

0

0.00

3

2,070,00

3

4,140.00

0

0

123

Dragan Constantin

784.00

6.00

2.00

4,704.00

784.00

1.75

2.00

2,744.00

0

C.00

3

8,232.00

3

9,408.00

6

9408

124

Draqan Dumitru

339.00

4.00

2.00

1,356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

4,068.00

0

0

125

Drum intre Vii

140.00

6.00

2.00

840.00

140.00

1.00

2.00

280.00

0

0.00

6

1,680.00

6

3,360.00

0

0

126

Drum Lunca Jaristea

287.00

5.80

2.00

1,664.60

285.00

2.70

2.00

1,539.00

4 -

4,592.00

4

6,156.00

0

0.00

0

0

127

Drum Murgului (Cărnii Ressu -Reconstrucției)

900.00

7.00

2.00

6,300.00

800.00

1.90

2.00

3,040.00

6

21,600.00

6

18,240.00

0

0.00

6

■ 10800

128

Drumul Murqului (Camil Ressu - Istria)

298.00

4.50

2.00

1,341.00

298.00

1.00

1.00

298.00

0

0.00

6

1,788.00

6

7,152.00

6

3576

129

Drum Sătenilor

351.00

6.70

2.00

2,351.70

351.00

2.30

2.00

1,614.60

4

5,616.00

4

6,458.40

0

0.00

0

0

130

Drumeaqului

528.00

7.00

2.00

3,696.00

528.00

1.00

2.00

1,056.00

4

8,448.00

4

4,224.00

0

0.00

6

6336

131

Drumețului

413.00

6.00

2.00

2,478.00

413.00

1.00

2.00

826.00

4

6,608.00

4

3,304.00

0

0.00

0

0

13?

Dumitru Petre

431.00

6.00

2.00

2,586.00

431.00

1.75

2.00

1,508.50

0

0.00

3

4,525.50

3

5,172.00

0

0

133

Dunarea Albastra

114.00

7.00

2.00

798.00

114.00

1.00

2.00

228.00

0

0.00

6

1,368.00

6

2,736.00

0

0

134

Economiei

223.00

7.00

2.00

1,561.00

223.00

1.50

2.00

669.00

0

0.00

3

2,007.00

3

2,676.00

0

0

135

Elbrus

148.00

5.80

2.00

858.40

148.00

1.75

2.00

518.00

0

0.00

3

1,554.00

3

1,776.00

0

0

136

Elias Jaques - p.c.

65.00

4.50

2.00

292.50

65.00

1.00

2.00

130.00

0

0.00

6

780.00

6

1,560.00

0

0

137

Elinescu Nita

530.00

8.00

2.00

4,240.00

530.00

2.00

2.00

2,120.00

6

12,720.00

6

12,720.00

0

0.00

6

6360

138

Emil Garieanu

1,200.00

5.00

2.00

6,000.00

1,200.00

1.00

2.00

2,400.00

6

28,800.00

6

14,400,00

0

0.00

0

0

139

Floare Albastra

225.00

6,00

2.00

1,350.00

225.00

1.80

2,00

810.00

0

0.00

0

0.00

3

2,700.00

0

0

140

Florescu Ion

160.00

6.50

2.00

1,040.00

160.00

1.00

2.00

320,00

6

3,840.00

6

1,920.00

0

0.00

0

0

141

Foisoreanu Mihail

330.00

4.00

2.00

1,320.00

211.50

1.50

1,00

317.25

0

0.00

6

1,903.50

6

7,920.00

0

0

142

Foișorului

1,424.00

12.00

2.00

17,088.00

1,300.00

2.00

2.00

5,200.00

6

34,176.00

6

31,200.00

0

0.00

6

17088

143

Franceza

441.00

12.50

2.00

5,512.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00.

0

0.00

6

10,584.00

0

0

144

Frasinetuiui

426.00

6.00

2.00

2,556.00

426.00

1.85

2.00

1,576.20

3

5,112.00

3

4,728.60

0

0.00

0

0

145

Gabroveni

207.00

8.50

2.00

1,759.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

6

4,968.00

0

0

146

Ganescu Grigore

160.00

7.50

2.00

1,200.00

154.00

1.00

2.00

308.00

0

0.00

4

1,232.00

4

2,560.00

0

0

147

Ganovici Dumitru

120.00

7.00

2.00

840.00

120.00

1.50

2.00

360.00

0

0.00

4

1,440.00

4

1,920.00

0

0

148

Caraqiu Toma

60.00

20.00

2.00

1,200.00

60.00

1.00

2.00

120.00

0

0.00

3

360.00

3

720.00

0

0

149

Eretelui

440.00

6.00

2.00

2,640.00

440.00

1.70

2.00

1,496.00

0

0.00

3

4,488.00

3

5,280.00

0

0

150

Eșarfei

570.00

6.00

2.00

3,420.00

570.00

1.40

2.00

1,596.00

0

0.00

3

4,788.00

3

6,840.00

6

6840

151

Eterului

260.00

' 8.00

2.00

2,080.00

260.00

1.00

2.00

520.00

0

0.00

3

1,560.00

3

3,120.00

0

0

152

Everest

377.00

6.00

2.00

2,262.00

377.00

1.75

2.00

1,319.50

0

0.00

3

3,958.50

3

4,524,00

0

0

153

Fetești

731.00

5,80

2.00

4,239.80

641.00

1.20

2.00

1,538.40

0

0.00

6

9,230.40

6

17,544.00

6

8772

154

, Fetitelor

191.00

6.50

2.00

1,241.50

191.00

T.50

2,00

573.00

0

0.00

6

3,438.00

6

4,584.00

0

0

155

Fiiderman Wilhem

251.00

6.00

2.00

1,506.00

251.00

1.00

2.00

502.00

0

0.00

6

3,012.00

6

6,024.00

0

0

156

Filibiliu Ion

146.00

6.50

2.00

949.00

146.00

1.50

2.00

438.00

0

0.00

6

2,628.00

6

3,504,00

0

0

157

Filitti C. ion

97.00

9.50

2.00

921.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

6

0.00

6

2,328.00

0

0

158

Firidei

250.00

6.00

2.00

1,500.00

200.00

1.50

2.00

600.00

0

0.00

6

3,600.00

6

6,000,00

0

0

159

Gheorghe Județul

70.00

7.00

2.00

490.00

70.00

2.00

2.00

280.00

0

0.00

3

840.00

3

840.00

0

0

160

Ghetu Anghel

874,00

7.00

2.00

6,118.00

874.00

1.65

2.00

2,884.20

6

20,976.00

6

17,305.20

0

0.00

6

10488

161

Ghica Ion

220.00

10.50

2.00

2,310.00

207.00

3.00

2.00

1,242.00

6

5,280.00

6

7,452.00

0

0.00

0

0

162

GoldisVasîie

500.00

5.80

2.00

2,900.00

450.00

1.40

2.00

1,260.00

0

0.00

6

7,560.00

6

12,000.00

6

6000

163

Gologanului

486.00

6.00

2.00

2,916.00

486.00

1.35

2.00

1,312.20

4

7,776.00

4

5,248.80

0

0.00

6

5832

164

Gospodăriei

237.10

5.40

2.00

1,280.34

236.00

1.00

2.00

472.00

0

0.00

3

1,416.00

3

2,845.20

0

0

165

Grădinarilor

1,000.00

6.Q0

2.00

6,000.00

71.50

1.50

2.00

214.50

6

24,000.00

6

1,287.00

0

0.00

6

12000

166

Grigore Ion

83.0.0

4.00

2.00

332.00

83.00

1.00

2.00

166.00

0

0.00

3

498.00

3

996.00

0

0

167

Grindeiulut

294.00

6.00

1.00

1,764.00

294.00

1.00

1.00

294.00

0

0.00

3

882.00

3

1,764.00

0

0

168

Grota Lacurilor

822.00

6.00

2,00

4,932.00

822.00

1.75

2.00

2,877.00

4

13,152.00

4

11,508.00

4

13,152.00

6

9864

169

Gura Calnaului

185.00

6.00

2.00

1,110.00

185.00

0.80

2.00

296.00

4

2,960.00

4

1,184.00

0

0.00

0

0

170

Gura Vadului

428.00

6.00

2.00

2,568.00

421.00

1.00

2.00

842.00

0

0.00

6

5,052.00

6

10,272.00

0

0

171

Gura lalomitei

1,151.00

4.80

2.00

5,524.80

921.00

1.50

2.00

2,763.00

0

0.00

6

16,578.00

6

27,624.00

6

13812

172

Hagiului

100.00

6.50

2.00

650.00

100.00

1.50

2.00

300.00

0

0.00

6

1,800.00

6

2,400.00

0

0

173

Hanul cu Tei

71.00

6.00

2.00

426.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

852.00

0

0

174

Harsova

300.00

7.00

2.00

2,100.00

290.00

1.00

2.00

580.00

4

4,800.00

4

2,320.00

0

0.00

0

0

175

Hasmas

351.00

6.00

2.00

2,106.00

351.00

1.90

2.00

1,333,80

4

5,616.00

4

5,335.20

0

0.00

0

0

176

Hodos iosif

..170.00

5.80

2.00

986.00

160.00

1.20

2.00

384.00

0

0.00

6

2,304.00

6

4,080.00

0

0

177

Hogaș Calistrat

165.00

5.50

2.00

907.50

135.00

1.30

2,00

351.00

0

0.00

6

2,106.00

6

3,960.00

0

0

178

Horezu

. 722.00

6.00

2.00

4,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

11,552.00

4

0.00

0

0.00

6

8664

179

Hornului

183.00

7.00

2.00

1,281.00

150.00

2.00

2.00

600.00

0

0.00

6

3,600.00

6

4,392.00

0

0

180

Hulubilor

60.00

4.00

2.00

240.00

.60.00

0,50

2.00

60.00

0

0.00

3

180.00

3

720,00

0

0

181

Humbotdt Alexander Von

256.00

7.00

2.00

1,792.00

236.00

2.00

2.00

944.00

0

0.00

6

5,664.00

6

6,144.00

0

0

182

lancu Grigore

797.00

6,00

2.00

4,782.00

797.00

2.00

3,00

4,782.00

4

12,752.00

4

19,128.00

0

0.00

0

0

183

Idealului

270.00

6.00

2.00

1,620.00

270.00

1.90

2.00

1,026.00

4

' 4,320,00

4

4,104.00

0

0.00

0

0

184

llioara

1,150.00

6.10

2.00

7,015.00

845.00

2.80

2.00

4,732.00

6

27,600.00

6

28,392.00

0

0.00

6

13800

185

irisului

360.00

6.00

2.00

2,160.00

360.00

1.90

2.00

1,368.00

0

0.00

3

4,104.00

3

4,320.00

0

0

186

187

Istriei

847.00

7.00

2.00.

5,929.00

847.00

1.60

2.00

2,710.40

0

0.00

6

16,262.40

6

20,328.00

fi

10164

Ivo Andric

80.00

7.00

2.00

560.00

80.00

1.00

2.00

160,00

0

0.00

6

960.00

6

1,920.00

0

0

188

învingătorilor

322.00

7.00

2.00

2,254.00

322.00

2.00

2.00

1,288.00

0

0.00

6

7,728.00

6

7,728.00

0

0

189

lonescu Gion

180.00

6.50

2.00

1,170.00

180,00

1.00

2.00

360.00

0

0.00

6

2,160.00

6

4,320.00

0

0

190

ionescu Petre

406.00

7.00

2.00

2,842.00

360.00

1,20

2.00

864.00

0

0,00

6

5,184.00

6

9,744.00

0

0

191

Iosif Ion

415.00

6.00

2.00

2,490.00

415.00

1.00

2.00

830.00

0

0.00

6

4,980.00

6

9,960.00

0

0

192

Labirint

243.00

7.00

2.00

1,701.00

243.00

1.50

2.00

729.00

0

0.00

6

4,374.00

6

5,832.00

fi

2916

193

Laborator

944.00

10.00

2.00

9,440.00

400.00

2.20

2.00

1,760.00

0

0.00

6

10,560.00

6

22,656.00

fi

11328

194

Lăcrămioarei

580.00

5.00

2.00

2,900.00

580.00

1.50

2.00

1,740.00

0

0.00

6

10,440.00

6

13,920.00

0

0

195

Lacul Greaca

790.00

6.00

2.00

4,740.00

790.00

1.70

2.00

2,686.00

0

0.00

4

10,744.00

4

12,640.00

6

9480

196

Lacul Lala

142.00

4.50

2.00

639.00

142.00

1.50

2.00

426.00

0

0.00

3

1,278.00

3

1,704.00

0

0

197

Laieteior

99.00

6.50

2.00

643.50

99.00

1.00

2.00

198.00

0

0.00

3

594.00

3

1,188.00

0

0

198

Lazareni

309.00

6.00

2.00

1,854.00

309.00

1.60

2.00

988.80

4

4,944,00

4

3,955.20

0

0.00

0

0

199

Lazarescu Petre

245.00

4.00

2.00

980.00

240.00

0.50

2.00

240.00

0

0.00

3

720.00

3

2,940,00

0

0

200

Lemnisorului

283.60

5.80

2.00

1,644.88

275.00

1.00

2.00

550.00

6

6,806.40

6

3,300.00

0

0.00

0

0

201

Leorda

280.00

6.00

2.00

1,680.00

250.00

1,20

2.00

600.00

0

0.00

6

3,600.00

6

6,720.00

0

0

202

Levantica

530,00

5.00

2.00

2,650.00

510.00

1.50

2,00

1,530.00

6

12,720.00

6

9,180.00

0

0.00

6

6360

203

Licaret Nicolae

376.00

6,00

2.00

2,256.00

250.00

1.00

2.00

500.00

0

0.00

6

3,000.00

6

9,024,00

0

0

204

Lipscani Bratianu - Calea Victoriei - p.c.

473.00

8.50

2.00

4,020.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

6

11,352.00

0

0

205

Lipscani I.C Bratianu - C.Vechi - p.c.

123.0.0

8.00

2.00

984.00

123.00

1.00

1.00

123.00

0

0.00

6

738.00

6

2,952.00

0

0

206

Logofăt Tautu

330.00

6.00

2.00

1,980.00

330.00

1.00

2.00

660.00

0

0.00

6

3,960.00

6

7,920.00

0

0

207

Logofăt Udriste

264.00

6.00

2.00

1,584.00

264.00

1.00

2.00

528.00

0

0.00

6

3,168,00

6

6,336.00

0

0

208

Lotrioara

560.00

6.00

2.00

3,360.00

200.00

1.50

2.00

600.00

0

0.00

6

3,600.00

6

13,440.00

6

6720

209

Lovistei

200.00

6.00

2.00

1,200.00

1.96.00

2.00

2.00

784,00

0

0.00

6

4,704.00

6

4,800.00

0

0

210

Lucaciu Vasiie

1,294.00

6.50

2.00

8,411.00

1,294.00

1.50

2.00

3,882.00

0

0.00

6

23,292.00

fi

31,056.00

6

15528

211

Lucieni

319.00

7.00

2.00

2,233.00

319.00

2.00

2.00

1,276.00

0

0.00

3

3,828.00

3

3,828.00

0

0

212

Lugojana

790.00

4.00

2.00

3,160,00

370.00

1.20

2.00

888.00

0

0.00

6

5,328.00

fi

18,960,00

0

0

213

Lunca Banului

120.00

6.50

2.00

780.00

120,00

1,00

1.00

120.00

6

2,880.00

0

0.00

0

0.00

0

0

214

Lunca Bradului

700.00

6.00

2.00

4,200.00

600.00

1.50

2.00

1,800.00

6

16,800.00

6

10,800.00

0

0.00

6

8400

215

Lunca Dunării

103.00

5.00

- 2.00

515.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

6

0.00

fi

2,472.00

0

0

216

Lunca Moldovei

238.00

4.50

2.00

1,071.00

0,00

0.00

0.00

0.00

6

5,712.00

0

0.00

f)

0.00

0

0

217

Lupsanu

247.00

6.70

2.00

1,654.90

247.00

1.60

2,00

790.40

4

3,952.00

4

3,161.60

0

0.00

0

0

218

Macca Pasaj

67.00

4.00

2.00

268.00

O.OQ

0.00

0,00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

804.00

0

0

219

Madarasi

325.00

5.70

2.00

1,852.50

312.00

1.60

2.00

998.40

0

0.00

6

5,990.40

6

7,800.00

0

0

220

Magatti Alexandru

300.00

6.00

2.00

1,800.00

300.00

1.00

2.00

600.00

0

0.00

6

3,600.00

6

7,200.00

0

0

221

Magnetului

678.00

6.00

2.00

' 4,068.00

678.00

1.90

2.00

2,576.40

4

10,848.00

4

10,305.60

0

0.00

6

222

Măgură Mare

368.00

5.80

2.00

2,134.40

368.00

2,35

2.00

1,729.60

4

5,888.00

4

6,918.40

0

0.00

0?»

223

Malu Roșu

219.00

4.10

2.00

897.90

201.00

1.00

2.00

402.00

0

0.00

3

1,206.00

3

2,628.00

224

Malureni

813.00

6.00

2.00

4,878.00

8I3.00

1.90

2,00

3,089.40

3

9,756.00

3

9,268.20

0

0.00

225

Mamulari

335.00

7.00

2.00

2,345.00

335.00

1.50

2.00

1,005.00

0

0.00

6

6,030.00

6

8,040.00 /

226

Manea Gh.

162.00

7.00

2.00

1,134.00

162.00

1.50

2.00

486.00

0

0.00

4

1,944.00

4

2,592.00 £

227

Mantuleasa

248,00

7.00

2.00

1,736.00

248.00

1.50

■2.00

744.00

6

5,952.00

6

4,464.00

0

0.00 i

Ife

228

Mares Scarlat

340.00

6.00

2.00

2,040.00

340.00

1.00

2.00

680.00

6

8,160.00

6

4,080.00

0

&

229

Marin Nicolae

374.00

6.00

2.00

2,244.00

374.00

1.75

2.00

1,309.00

4

5,984.00

4

5,236.00

0

0.00

0

0

230

Mărului

228.00

4.80

2.00

1,094.40

228.00

1.90

2.00

866.40

0

0.00

3

2,599.20

3

2,736.00

6

2736

23"!

Mavrogheni Nicotae

120.00

5.00

2.00

600.00

100.00

1.66

2.66

200.00

0

0.00

6

1,200.00

6

2,880.00

0

0

232

Medeleni

50.00

6.00

2.00

300.00

50.00

1.50

2.00

150,00

0

0.00

6

900.00

6

1,200.00

0

0

233

Meiului

349.00

6.80

2.00

2,373.20

349.00

1.25

2.00

872.50

0

0.00

3

2,617.50

3

4,188.00

0

0

234

Meșterul Manole

320.00

5.00

2.00

1,600.00

300.00

1.50

2.00

900.00

0

0.00

6

5,400.00

6

7,680.00

0

0

235

Mihale Stelian

474.00

7.60

2.00

3,602.40

420.00

1.70

2.00

1,428.00

0

0.00

6

8,568.00

6

11,376.00

0

0

236

Mileanca

384.00

6.50

2.00

2,496.00

384.00

1.75

2.00

1,344.00

4

6,144.00

4

5,376.00

0

0.00

0

0

237

Miletin

104.00

6.50

2.00

676,00

104.00

1.50

2.00

312.00

6

2,496.00

6

1,872.00

0

0.00

0

0

238

Minis

280.00

6.00

2.00

1,680,00

240.00

1.30 .

2.00

624.00

0

0.00

6

3,744.00

6

6,720.00

0

0

239

Minulescu Ion

974.00

7.00

2.00

6,818.00

850.00

2.00

2.00

3,400.00

6

23,376.00

6

20,400.00

0

0.00

6

11688

240

Miraslau

160.00

7,00

2.00

1,120.00

160.00

2.00

2.00

640.00

0

0,00

6

3,840.00

6

3,840.00

0

0

241

Mitrita Constantinescu

142.00

6.50

2.00

923.00

142.00

1.50

2.00

' 426.00

0

0.00

6

2,556.00

6

3,408.00

0

0

242

Mizil

531.00

6.00

2.00

3,186.00

511.00

1.50

2.00

1,533.00

6

12,744.00

6

9,198.00

0

0.00

0

0

243

Moqa Alex

72.00

7.00

2.00

504,00

72.00

1.50

2.00

216.00

0

0.00

3

648.00

3

864.00

0

0

244

Moise Nicoara

435.00

7.50

2.00

3,262.50

435.00

2.00

2.00

1,740.00

0

0.00

4

6,960.00

4

6,960.00

0

0

245

Morilor

398.00

7.00

2.00

2,786.00

380.00

2.00

2.00

1,520.00

0

0.00

6

9,120.00

6

9,552.00

0

0

246

Moruzzi

630.00

6.00

2.00

3,780.00

630,00

2.00

2.00

2,520.00

0

0.00

6

15,120.00

6

15,120.00

6

7560

247

Mos Ion Roata

278.00

6.00

2.00

1,668,00

278,00

1.90

2.00

1,056.40

0

0.00

3

3,169.20

3

3,336.00

0

0

248

Motiior

250.00

6.50

2.00

1,625.00

' 250.00

1.50

2.00

750.00

0

0.00

3

2,250.00

3

3,000.00

0

0

249

Mugur Eftimie

61.00

6.50

2.00

396.50

61.00

1.50

2.00

183.00

0

0.00

3

549.00

3

732.00

0

0

250

Muqurel - Mugurel

255.00

5.00

2.00

1,275.00

255.00

1.50

2.00

765.00

0

0.00

6

4,590.00

6

6,120.00

0

0

251

Munții Mehedinți

297.00

6.00

2.00

1,782.00

297.00

1.80

2.00

1,069.20

0

0.00

4

4,276.80

4

4,752.00

0

0

252

Mureseana

570.00

6.50

2.00

3,705.00

405.00

0.90

2.00

729.00

0

0.00

4

2,916.00

4

9,120.00

0

0

253

Mureșeni

240.00

6.00

2.00

1,440.00

240.00

1.50

2,00

720.00

0

0.00

3

2,160.00

3

2,880.00

0

0

254

Murqeni

400.00

6.00

2.00

2,400.00

370.00

1.30

2.00

962.00

0

0.00

6

5,772.00

6

9,600.00

0

0

255

Muzicii -

410.00

5.00

3.00

2,050.00

380.00

2.00

1.00

760.00

3

7,380.00

3

2,280.00

0

0.00

0

0

256

Năzuinței

200.00

4.00

2.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

6

4,800.00

0

0

257

Neaqu Andrei

'    340.00

6.00

2.00

2,040.00

340.00

1.75

2,00

1,190.00

0

0.00

4

4,760.00

4

5,440.00

0

0

258

Nedelcu Ion

605.00

6.00

2.00

3,630.00

605.00

1.50

2.00

1,815.00

0

0.00

6

10,890.00

6

14,520.00

6

7260

259

Neqoiu

335,00

7.50

2.00

2,512.50

320.00

2.00

2.00

1,280.00

0

0.00

4

5,120.00

4

5,360.00

0

0

260

Negostina

815.00

6.00

2.00

4,890.00

815.00

1.75

2.00

2,852.50

0

0.00

4

11,410.00

4

13,040.00

0

0

261

Neqru Vodă

460,00

10.00

2.00

4,600.00

460.00

3.00

2.00

2,760.00

0

0.00

4

11,040.00

4

7,360.00

0

0

262

Nicolae Tudor

56.00

6.50

2.00

364.00

56.00

1.50

2.00

168.00

0

0.00

3

504.00

3

672.00

0

0

263

Nicolau Ștefan

344.00

9.00

2,00

3,096.00

344.00

2.20

2100

1,513.60

6

8,256.00

6

9,081,60

0

0.00

0

0

264

Nîstor Ion

73.00

6.00

2.00

438,00

73.00

1.00

2.00

146.00

0

0,00

6

876.00

6

1,752.00

0

0

265

Nottara C-tin

240.00

7.00

2,00

1,680.00

225.00

2.00

2.00

900.00

0

0.00

3

2,700.00

3

2,880.00

0

0

266

Nucului

435.00

7.00

2.00

3,045.00

435,00

1.00

2.00

870.00

0

0.00

4

3,480.00

4

6,960.00

0

0

267

Octavian

314.00

7.00

2.00

2,198,00

314.00

2.00

2.00

1,256.00

0

0.00

3

3,768.00

3

3,768.00

0

0

268

Odobesti

933.00

6.00

2.00

5,598.00

800.00

1.50

2.00

2,400.00

0

0.00

6

14,400.00

6

22,392.00

6

11196

269

Olteni

128.00

6.00

2.00

768,00

128,00

1.50

2.00

384.00

0

0.00

6

2,304.00

6

3,072.00

0

0

270

Qriav

424.00

5.80

2.00

2,459.20

424,00

1.95

2.00

1,653160

0

0.00

3

4,960.80

3

5,088.00

0

0

271

Ozana

350.00

6.00

2.00

2,100,00

242.00

1.20

2.00

580.80

0

0.00

6

3,484.80

6

8,400.00

0

0

272

Padurea Craiului

310.00

4.00

2.00

1,240.00

300.00

1.00

1.00

300.00

0

0.00

6

1,800.00

6

7,440.00

0

0

273

Paleotogu

135.00

7.00

2.00

945.00

135.00

2.00

2.00

540.00

0

0.00

3

1,620.00

3

1,620.00

0

0

274

Pana Gh.

438.00

6.00

2.00

2,628.00

438.00

1.75

2.00

1,533.00

0

0.00

3

4,599.00

3

0.00

0

0

275

Pann Anton

677.00

6.00

2.00

4,062.00

605.00

1.50

2.00

1,815.00

0

0,00

6

10,890.00

6

16,248.00

6

8124

276

Panu Anastasie

815.00

7.00

2.00

5,705.00

815.00

1,00

2.00

1,630.00

6

19,560.00

6

9,780.00

0

0.00

6

9780

277

Păpădiei

80.00

5.00

2.00

400.00

80.00

1.30

2.00

208.00

0

0.00

3

624.00

3

960.00

0

0

278

Papahagi Pericle

419.00

8.00

2.00

3,352,00

356.00

1.40

2.00

996.80

0

0.00

3

2,990.40

3

5,028.00

6

5028

279

Papiu llarian

700.00

6.50

2.00

4,550.00

500.00

1.70

2.00

1,700.00

4

11,200.00

4

6,800.00

0

0.00

6

8400

280

Parfumului

380.00

7.00

2.00

2,660.00

380.00

2.00

2.00

1,520.00

0

0.00

6

9,120.00

6

9,120.00

0

0

281

Parului

424.00

7.00

2.00

2,968.00

380.00

2.30

2.00

1,748.00

6

10,176.00

6

10,488.00

0

0.00

0

0

282

Pasai Francez

70.00

5.00

2.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

840.00 ■

0

0

283

Pasaj Vilacrosse

70.00

4.00

2.00

280.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

840.00

0

0

284

Pascal Aristide

321.00

7.00

2,00

2,247.00

321.00

2.00

2.00

1,284.00

0

0.00

4

5,136,00

4

5,136.00

0

0

285

Pascu Nicolae

698.00

7.00

2.00

4,886.00

688.00

2.00

2.00

2,752.00

0

0.00

6

16,512.00

6

16,752.00

6

8376

286

Patiaginei

169.00

6.50

2.00

1,098.50

169.00

1.00

2.00

338.00

4

2,704.00

4

1,352.00

0

0.00

0

0

287

Patriei - p.c.

150.00

6.00

2.00

900.00

150.00

1.50

2.00

450.00

0

0.00

6

2,700.00

6

3,600.00

0

0

288

Patriotilor

383.00

9.00

2.00

3,447.00

370.00

1.60

2.00

1,184.00

0

0.00

6

7,104.00

6

9,192.00

0

0

289

Patulului

250.00

6.00

2.00

1,500.00

250.00

1.30

2.00

650.00

■ 0

0.00

4

2,600.00

4

4,000.00

0

0

290

Paunescu Paltin

210.00

6.00

2,00

1,260.00

200.00

2.00

2.00

800.00

0

0.00

4

3,200.00

4

3,360.00

0

0

291

Paunesti

325.00

6.80

2.00

2,210.00

325.00

1.40

2.00

910.00

0

0.00

3

2,730,00

3

3,900.00

0

0

292

Pazon Marin

602,60

6.00

2.00

3,615.60

571.00

1.30

2,00

1,484,60

0

0.00

6

8,907.60

6

14,462.40

0

0

293

Pelinului

171.00

7.00

2,00

1,197.00

171.00

1.00

2,00

342.00

0

0.00

3

1,026.00

3

2,052,00

0

0

294

Pene D-tru

400.00

6,00

2.00

2,400.00

400.00

1.30

2.00

1,040.00

0

0.00

3

3,120.00

3

4,800.00

0

0

295

Penes Curcanul

345.00

6.50

2.00

2,242.50

330.00

1.00

2.00

660.00

0

0.00

6

3,960.00

6

8,280.00

0

0

296

Petrache Florea

274.00

5.90

2.00

1,616.60

274.00

1.50

2.00

.822.00

0

0.00

3

2,466.00

3

3,288.00

0

0

297

Petrascu Gh.

1,287.00

10,00

2.00

12,870.00

1,100.00

2.00

2.00

4,400.00

6

30,888.00

6

26,400.00

0

0,00

6

15444

298

Petre Petre

70.00

5.00

2.00

350.00

70.00

1.00

2.00

140.00

0

0.00

3

420.00

3

840.00

0

0

299

Pietroselului

361.00

5.70

2.00

2,057.70

361.00

1.40

2.00

1,010.80

0

0.00

3

3,032.40

3

4,332.00

0

0

300

Piiiat Ion

100.00

14.00

2.00

1,400.00

100.00

2.00

2.00

400.00

0

0,00

6

■ 2,400.00

6

2,400,00

0

0

301

Pirjoiescu ion

385.00

6.00

2.00

2,310.00

385.00

1.75

2.00

1,347.50

0

0.00

4

5,390.00

4

6,160.00

0

0

302

Piscul Răchitei

93.00

5.00

2.00

465.00

93.00

0.80

2.00

148.80

0

0.00

3

446.40

3

1,116.00

0

0

303

Platon

114,00

4,80

2.00

547.20

114.00

2.00

2.00

456.00

0

0.00

6

2,736.00

6

2,736.00

0

0

304

Piesesti

680.00

5.80

2.00

3,944.00

600.00

1.40

2.00

1,680.00

0

0.00

6

10,080.00

6

16,320.00

6

8160

305

Plutei

232.00

5.00

2.00

1,160.00

200.00

1.00

2.00

400.00

0

0.00

6

2,400,00

6

5,568.00

0

0

306

Popa Nan

685.00

7.50

2.00

5,137.50

685,00

2.50

2.00

3,425.00

0

0.00

6

20,550.00

6

16,440.00

6

8220

307

Popa Soare

259.00

6,50

2.00

1,683.50

259.00

1.50

2.00

777.00

6

6,216.00

6

4,662.00

0

0.00

0

0

308

Popa Stoica

472.00

4.00

2.00

1,888.00

480.00

2.00

2.00

1,920.00

0

0.00

6

11,520.00

6

11,328.00

0

0

309

Popescu Alex

488.00

7.00

2.00

3,416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

5,856,00

fi

5856

310

Popescu Efrosina

533.00

7.00

2.00

3,731.00

494.00

2.30

2.00

2,272.40

6

12,792.00

6

13,634.40

0

0,00

fi

6396

311

Popper Maxx.

500.00

8.00

2.00

4,000.00

490.00

2.00

2.00

1,960.00

0

0.00

6

11,760.00

6

12,000.00

fi

6000

312

Poștașului

540.00

6.00

2.00

3,240.00

310.00

1.20

2.00

744.00

0

0.00

6

4,464.00

6

12,960.00

0

0

313

Poștei

130.00

13.00

2.00

1,690,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

6

0.00

6

3,120.00

0

0

314

Prevederii

154.00

5.90

2.00

908.60

150.00

1.70

2.00

510.00

0

0.00

6

3,060.00

6

3,696.00

6

1848

1,045.40

7.60

2.00

7,945.04

950.00

1.50

2.00

2,850.00

0

0.00

6

17,100.00

6

25,089.60

fi'

12544.8

315

Prieteniei

310.00

4.00

2.00

1,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

3,720.00

0

0

316

Prigoriilor

424.00

5.70

2.00

2,416.80

424.00

1.50

2.00

1,272.00

0

0.00

3

3,816.00

3

5,088.00

0

0

317

Prisaca Dornei

664.00

6.00

2.00

3,984.00

530.00

1.30

1.00

689.00

6

15,936.00

6

4,134.00

0

0.00

fi

7968

318

Pristolului

56.00

4.00

2.00

224.00

56.00

1.00

2.00

112.00

0

0,00

3

336.00

3

672.00

0

0

319

Pupitrului

503.00

6.00

2.00

3,018.00

503.00

1.50

2.00

1,509.00

0

0.00

3

4,527.00

3

6,036.00

fi

6036

320

Putui cu Roata

75.00

7.00

2,00

525.00

70.00

1.50

2.00

210.00

6

1,800.00

6

1,260.00

0

0.00

0

0

321

Racari

1,090.00

6.00

2.00

6,540.00

750.00

1.50

2.00

2,250.00

0

0.00

6

13,500.00

6

26,160.00

6

13080

322

Racatau

378.00

5.90

2.00

2,230.20

378.00

1.40

2.00

1,058.40

0

0.00

3

3,175.20

3

4,536.00

0

0

323

Racoteanu Ion

100.00

6.00

2.00

600.00

75.00

2.00

2,00

300.00

0

0.00

4

1,200.00

■ 4

1,600.00

0

0

324

Radu Gh.

368.00

5.00

2.00

1,840.00

310.00

1.30

2.00

806.00

0

0.00

6

4,836.00

fi

8,832.00

0

0

325

Randunelelor

120.00

5.00

2.00

600.00

120.00

2.00

2.00

480.00

0

■ 0.00

6

2,880.00

6

2,880.00

0

0

326

Rarau

220.00

6.00

2.00

1,320.00

220.00

2.00

2.00

880.00

0

0.00

6

5,280.00

6

5,280.00

0

0

327

Rasinari

162.00

7.00

2.00

1,134.00

140.00

1.30

1.00

182,00

0

0.00

6

1,092.00

fi

3,888.00

0

0

328

Rasovita

59.00

6.00

2.00

354.00

59.00

1.00

2.00

118.00

0

0.00

3

354,00

3

708.00

0

0

329

Rasvani

227.00

5.70

2,00

1,293.90

227.00

2.00

2,00

908.00

0

0.00

3

2,724.00

3

2,724.00

0

0

330

Razboieni

122.00

4.00

2,00

488.00

15.00

1.00

1.00

15.00

0

0.00

0

0.00

3

1,464.00

0

0

331

Regenerării

82.00

5.00

2.00

410.00

82.00

2.00

2.00

328.00

0

0.00

3

984.00

3

984.00

0

0

332

Releului

3.10.00

7.50

2.00

2,325.00

310.00

1.50

2,00

930.00

4

4,960.00

4

3,720.00

0

0.00

0

0

333

Remus

200.00

6,50

2.00

1,300.00

200.00

2.00

2.00

800.00

6

4,800.00

6

4,800.00

0

0.00

0

0

334

Rm. Sarat

1,155.00

13.40

2.00

15,477.00

1,119.00

3.50

2.00

7,833.00

0

0.00

6

46,998.00

6

27,720.00

6

13860

335

Rm. Valcea

854.00

18.30

4.00

15,628.20

826.00

3.40

2.00

5,616.80

0

0.00

6

33,700.80

fi

40,992.00

6

20496

336

Robescu C.F.

275.00

5.50

2.00

1,512.50

275.00

2.00

2.00

1,100.00-

0

0.00

4

4,400.00

4

4,400.00

0

0

337

Rodiei

350.00

7.00

2.00

2,450.00

340.00

2.00

2.00

1,360.00

0

0.00

3

4,080.00

3

4,200.00

0

0

338

Rodnei

794.00

6.00

2.00

4,764.00

794.00

1.90

2.00

3,017.20

0

0.00

3

9,051.60

3

9,528.00

6

9528

339

Rodul Pământului

396.00

4.00

2.00

1,584.00

353.00

1.80

1.00

635,40

. 4

6,336,00

4

2,541.60

0

0.00

0

0

340

Romulus

600.00

6.50

2.00

3,900.00

600.00

2.00

2.20

2,640.00

0

0.00

6

15,840.00

6

14,400.00

6

7200

341

Roșu Nicolae

1,426.00

6.80

2.00

9,696.80

1,426.00

2.85

2.00

8,128.20

0

0.00

6

48,769.20

6

34,224.00

6

17112

342

Rotaru Ion

245.00

6.00

2.00

1,470.00

245.00

1.00

2.00

490.00

0

0.00

3

1,470.00

3

2,940.00

0

0

343

Rotunda

935.00

8.00

2.00

7,480.00

716.00

6.95

2.00

9,952.40

6

22,440.00

6

59,714.40

0

0.00

fi

1,1 22£U„.

344

Rulmentului

384.00

6.00

2.00

2,304.00

384.00

1.80

2.00

1,382.40

4

6,144.00

4

5,529.60

0

0.00

0

345

Rusanestî

339.00

6.00

2.00

2,034.00

339.00

1.80

2.00

1,220.40

4

5,424.00

4

4,881.60

0

0.00

0^'

346

Sahidian ion

420.00

8.00

2.00

3,360.00

420.00

2.00

2.00

1,680.00

4

6,720.00

4

6,720.00

0

0.00

rW

/    Ș04Q..—.

347

Șapte Drumuri

368.00

11.00

2.00

4,048.00

300.00

2.00

2.00

1,200.00

0

0.00

6

7,200.00

6

8,832.00

/ <&■"/

348

Sarmisegetuza

63,00

7.00

2,00

441.00

63.00

2.00

2.00

252.00

0

0.00

3

756.00

3

756.00

? 31 i

i -XXX

349

Scaune

106.00

9.00

2.00

954.00

106.00

2.00

2.00

424.00

0

0.00

3

1,272.00

3

1,272.00

1^6 if

<—

350

Schitului

689.00

6.00

2.00

4,134.00

689.00

1.00

2.00

1,378.00

0

0.00

6

8,268.00

fi

16,536.00

î

351

Școala Ciocanu

133.00

7.00

2.00

931.00

120.00

2.00

2.00

480.00

0

0.00

3

1,440.00

3

1,596,00

37 o~~- •"

352

Sebe Nicolae

677.00

5.00

2.00

3,385.00

677.00

2.00

2.00

2,708.00

6

16,248.00

6

16,248.00

0

0,00

v

353

Sebesana

104.00

4.00

2.00

416,00

60.00

1.00

2.00

120.00

0

0.00

6

720.00

6

2,496.00

0

0

354

Sebesi

296.00

6.00

2.00

1,776.00

296.00

1.70

2.00

1,006.40

0

0.00

3

3,019.20

3

3,552.00

0

0

355

Seqovia

137.00

4.00

2.00

548.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,644.00

0

0

356

Șelari - p.c.

255.00

7.00

2.00

1,785.00

255.00

1.30

2.00

663.00

0

0.00

6

3,978.00

6

6,120.00

0

0

357

Selimberq

70.00

7.00

2.00

490.00

60.00

1.00

2.00

120.00

0

0.00

6

720.00

6

1,680.00

u

0

356

Sepcari - p.c.

135.00

8,50

2.00

1,147.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

6

0.00

6

3,240.00

0

0

359

Serban Ghita

442.00

7.60

2.00

3,359.20

420.00

1.00

2.00

840.00

0

0.00

6

5,040.00

6

10,608.00

0

0

360

Sf. Dimitru - p.c.

103.00'

9.00

2.0C

927.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

6

0.00

6

2,472.00

0

0

361

Sibiana

218.00

6.00

2.00

1,308.00

170.00

0.50

2.00

170.00

0

0.00

3

510.00

3

2,616.00

0

0

362

Sihleanu

178.00

6.50

2,00

1,157.00

178.00

1.50

2.00

534.00

0

0.00

3

1,602.00

3

2,136.00

0

0

363

Simbolului

110.00

6.00

2.00

660.00

110.00

1.00

2.00

220.00

0

0.00

3

660.00

3

1,320.00

0

0

364

Si mijlocul ui

96.00

5.00

2.00

480.00

96.00

0,50

2.00

96.00

0

0.00

3

288.00

3

1,152.00

0

0

365

Sinesti

428.00

6.00

2.00

2,568.00

428.00

1.70

2.00

1,455.20

0

0.00

3

4,365.60

3

5,136.00

0

0

366

Sintesti

109.00

3.80

2.00

414.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,308.00

0

0

367

Sita R. Vasile

262.00

6.00

2.00

1,572.00

262.00

1.40

2.00

733.60

0

0.00

3

2,200.80

3

3,144.00

0

0

368

Sianic

274.00

6.00

2.00

1,644.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

3,288.00

0

0

369

Smardan - p.c.

362.00

9.00

2.00

3,258.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

6

8,688.00

0

0

370

Soarelui - p.c.

54.00

5.50

2.00

297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

648.00

0

0

371

Soimari

235,00

6.00

2.00

1,410.00

235.00

2.00

2,00

940.00

0

0.00

3

2,820.00

3

2,820.00

0

0

372

Sperantia Th.

1,120,00

5.00

2.00

5,600.00

1,120.00

1.00

2.00

2,240.00

6

26,880.00

6

13,440.00

0

0.00

6

13440

373

Spirîdon Matei

438.00

6.00

2,00

2,628.00

422.00

1.00

2.00

844.00

0

0.00

6

5,064.00

6

10,512,00

0

0

374

Stan Constantin

134,00

6.00

2.00

804.00

134.00

0,50

2.00

134.00

0

0.00

3

402.00

3

1,608.00

0

0

375

Stan Județul

57.00

7.00

2.00

399.00

57.00

2.00

2.00

228.00

0

0,00

3

684.00

3

684.00

0

0

376

Stavropoleos

200,00

12.50

2.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

6

0.00

6

4,800.00

0

0

377

Ștefan C-tin

406.00

6.50

2.00

2,639.00

391.00

1.40

2.00

1,094.80

0

0.00

3

3,284,40

3

4,872.00

6

4872

378

Stefanescu Th.

90.00

7.00

2.00

630.00

90.00

2.00

2.00

360.00

0

0.00

3

1,080.00

3

1,080.00

0

0

379

Stelea Spataru

230.00

5.00

2.00

1,150.00

230.00.

1.00

2.00

460.00

0

0.00

6

2,760.00

6

5,520.00

0

0

380

Steriadl Jean

1,263.00

7.80

2.00

9,851.40

1,100.00

1.50

2.00

3,300.00

0

0.00

6

19,800.00

6

30,312.00

6

15156

381

Știrului

229,00

7.00

2,00

1,603.00

229.00

1,50

2.00

687.00

0

0.00

3

2,061.00

3

2,748.00

0

0

382

Stiubei

424.00

6.00

2.00

2,544.00

424.00

1.0G

2.00

848.00

0

0.00

3

2,544.00

3

5,088.00

0

0

383

   Stoienesti

191,00

5.00

2.00

955.00

100.00

0.50

2.00

100.00

0

0,00

3

300.00

3

2,292.00

0

0

384

Strehaia

82.00

7.00

2.00

574.00

82.00

1.00

2.00

164.00 '

0

0.00

3

492.00

3

984.00

0

0

385

Suraia

263.00

4.00

2.00

1,052.00

192.00

1.00

2.00

384.00

0

0.00

6

2,304.00

6

6,312.00

0

0

386

Tandarei

258.00

6.00

2.00

1,548.00

258.00

1.00

2.00

516.00

0

0.00

4

2,064.00

4

4,128.00

0

0

387

Țărăncuței

200.00

7.00

2.00

1,400.00

200.00

1.00

2.00

400.00

0

0.00

6

2,400.00

6

4,800.00

0

0

388

Tarcau

214.00

6.80

2.00

1,455.20

210.00

1.00

1.00

210.00

0

0.00

3

630.00

3

2,568,00

0

0

389

Tarnaveanu Mihail

402.00

6.00

2.00

2,412.00

402.00

1.80

2.00

1,447.20

0

0.00

3

4,341.60

3

4,824.00

0

0

390

Tatarescu Gh.

616.00

9.00

2.00

5,544.00

580.00

1.00

2.00

1,160.00

0

0.00

6

6,960.00

6

14,784.00

6

7392

391

Tehnicii

124.00

5.00

2.00

620.00

124.00

1.00

1.00

124.00

0

0.00

3

372.00

3

1,488.00

0

0

392

Teodorescu C-tin

75.00

5.00

2.00

375.00

75.00

1.00

1.00

75.00

0

0.00

3

225.00

3

900.00

0

0

393

Teodorescu Gh. Dem.

350.00

7.00

2.00

2,450.00

350.00

2.00

2.00

1,400.00

0

0.00

3

4,200.00

3

4,200.00

0

0

394

Teodorini Elena

128.00

4.50

2.00

576.00

118.00

2.00

2.00

472.00

0

0,00

4

1,888.00

4

2,048.00

0

0

395

Textilistilor

620.00

5.80

2.00

3,596.00

154.00

2.00

1.00

308.00

0

0.00

3

924.00

3

7,440.00

0

0

396

Ticust

278.40

5.65

2.00

1,572,96

275.00

1.75

2.00

962.50

0

0.00

3

2,887.50

3

3,340.80

0

0

397

Tiqlina

250.00

6.50

2.00

1,625.00

240.00

1,50

2.00

720.00

0

0.00

3

2,160.00

3

3,000.00

0

0

398

Tina Petre

348.00

6.60

2.00

2,296.80

348.00

1.00

2.00

696.00

4

5,568.00

4

2,784.00

0

0.00.

0

0

399

Tina Radu

398.00

6.00

2.00

2,388.00

398.00

1.75

2.00

1,393.00

0

0.00

4

5,572.00

4

6,368.00

0

0

400

Tomis

440,00

4.00

2.00

1,760.00

440.00

0.50

2.00

440.00

0

0.00

6

2,640.00

6

10,560.00

0

0

401

Toneanu Vasile

227.00

5.00

2.00

1,135.00

240.00

2.00

2.00

960.00

0

0.00

4

3,840,00

4

3,632.00

0

0

402

Tonitza Nicoiae -p.c.

192.00

9.50

2.00

1,824.00 -

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

4

0.00

4

3,072.00

0

0

403

Trandafirul Roșu

790.00

6.00

2.00

4,740.00

790.00

1.75

2.00

2,765.00

0

0.00

3

8,295.00

3

9,480.00

6

9480

404

Trapezului

539.00

12.50

2.00

6,737.50

489.00

1.50

2.00

1,467.00

0

0.00

6

8,802.00

6

12,936.00

6

6468

405

Trifoi

100.00

7.00

2.00

700.00

100.00

1.80

2.00

360.00

0

0.00

3

1,080.00

3

1,200.00

0

0

406

Trilului

168.00

6.00

2.00

1,008.00

168.00

1.50

2.00

504.00

0

0.00

3

1,512.00

3

2,016.00

0

0

407

Troscotului

188.00

7.00

2.00

1,316.00

188.00

1.20

2.00

451.20

0

0.00

3

1,353.60

3

2,256.00

0

0

408

Tuculescu ion

1,304.00

7.00

2.00

9,128.00

443.00

2.50

2.00

2,215.00

0

0.00

6

13,290.00

6

31,296.00

6

15648

409

Tudor C-tin

400.00

6.00

2.00

2,400.00

200.00

1.00

2.00

400.00

4

6,400.00

4

1,600.00

0

0.00

0

0

410

Tudor Gh. Bogdan

150.00

6.00

2.00

900.00

150.00

1.00

2.00

300.00

0

0.00

6

1,800.00

6

3,600.00

0

0

411

Tudor Ion

130.00

6.00

2.00

780.00

90.00

1.30

2.00

234.00

0

0.00

4

936.00

4

2,080.00

0

0

412

Tufanica

378.00

6.90

2.00

2,608.20

378.00

2.00

2.00

1,512.00 '

0

0.00

3

4,536.00

3

4,536,00

0

0

413

Turturelelor

400.00

5.50

2.00

2,200.00

400.00

2.50

2.00

2,000.00 '

6

9,600.00

6

12,000.00

0

0.00

0

0

414

Unitatii

490.00

14.00

2.00

6,860.00

440.00

2,00

2.00

1,760.00

6

11,760.00

6

10,560.00

0

0.00

0

0

415

Văilor

335.00

5.50

2.00

1,842.50

335.00

1.00

2.00

670.00

0

0,00

3

2,010.00

3

4,020.00

0

0

416

Valea Buzăului

401.00

6.00

2.00

2,406.00

382.00

1.00

2.00

764.00

6

9,624.00

6

4,584.00

0

0.00

0

0

417

Valea Saduiui

524.00

6.00

2.00

3,144.00

400.00

1.20

2.00

960.00

6

12,576.00

6

5,760.00

0

0.00

0

0

418

Valori Iuliu

240.00

6.00

2.00

1,440.00

240.00

1.80

2.00

864.00

0

0.00

6

5,184.00

6

5,760.00

0

0

419

Valsanesti

1,700.00

7.50

2.00

12,750.00

1,700.00

2.00

2.00

6,800.00

6

40,800.00

6

40,800.00

0

0.00

6

20400

420

Vameșului

40.00

4.00 '

2.00

160.00

40.00

2.00

2.00

160.00

0

0.00

3

480.00

3

480,00

0

0

421

Vântului

328.00

6.50

2.00

2,132.00

328.00

1.50

2.00

984.00

6

7,872.00

6

5,904.00

0

0.00

0

0

422

Varasti

501.00

6.00

2.00

3,006.00

501.00

1.20

2,00

1,202.40

4

8,016,00

4

4,809.60

0

0.00

6

6012 ’

423

Varfureni

255.00

6.00

2.00

1,530.00

235.00

1.20

2.00

564.00

0

0.00

6

3,384.00

6

6,120.00

0

0

424

Vârtej Gh.

72.00

4.00

2.00

288.00

76.00

1.00

2.00

152.00

0

0.00

3

456,00

3

864.00

0

0

425

Verdetei

100.00

6.00

2.00

600.00

80.00

1.50

2.00

240.00

0

0.00

6

1,440,00

6

2,400.00

0

0

426

Vericescu

236.00

4.50

2.00

1,062.00

220.00

1.00

2.00

440.00

0

0.00

3

1,320.00

3

2,832.00

0

0

427

Vintila Vodă

154.00

6.50

2.00

1,001.00

154.00

1.50

1..00

231.00

0

0.00

3

693.00

3

1,848.00

0

0

428

Viseu! de Sus

265.00

7.50

2.00

1,987.50

265.00

2.00

2,00

1,060.00

0

0.00

3

3,180.00

3

3,180.00

0

0

429

Vitioara

1,398.00

5.90

2.00

8,248.20

1,342.00

1.30

2.00

3,489.20

6

33,552.00

6

20,935.20

0

0.00

6

16776

430

Vlad Dracul

580.00

5.50

2.00

3,190.00

520.00

1.50

2.00

1,560.00

6

13,920.00

6

9,360.00

0

0.00

6

6960

431

Viad Județul

520.00

7.00

2.00

3,640.00

500.00

2.00

2.00

2,000.00

0

0.00

6

12,000.00

6

12,480.00

0

0

432

Vlahita

269.30

5.10

2.00

1,373.43

260.00

1.60

2.00

832.00

0

0.00 '

6

4,992.00

6

6,463.20

0

0

433

Vfaicu Vodă

900.00

6.00

2.00

5,400.00

900.00

2.00

2.00

3,600.00

6

21,600.00

6

21,600.00

0

0.00

0

0

434

Voineasa

528.00

7.00

2.00

• 3,696.00

528,00

1.00

2.00

1,056.00

0

' 0.00

3

3,168.00

3

6,336.00

6

6336

435

Voinescu

170.00

7.00

2.00

1,190.00

170.00

1.50

2.00

510.00

0

0.00

3

1,530.00

3

2,040.00

0

0

436

Voinicului

142.00

6.50

2.00

923.00

142.00

1.50

2.00

426.00

0

0.00

3

1,278.00

3

1,704.00

0

0

437

Voioșiei

394.00

6.00

2.00

2,364.00

394.00

1.75

2.00

1,379.00

0

0.00

4

5,516.00

4

6,304.00

0

0

438

Voronet

■ 400,00

7.00

2.00

2,8.00.00

380.00

2.00

2.00

1,520.00

4

6,400.00

4

6,080.00

0

0.00

0

0

439

Vrejului

175.00

7.00

2.00

1,225.00

175.00

1.00

• 2.00

350.00

0

0.00

3

1,050.00

3

2,100.00

0

0

440

Vulcan Județul

330.00

7,00

2.00

2,310.00

320.00

2.00

2,00

1,280.00

0

0.00

6

' 7,680.00

6

7,920.00

0

0

441

Vuiturilor

400.00

7.00

2.00

2,800.00

400.00

2.00

2.00

1,600.00

6

9,600.00

6

9,600.00

0

0.00

0

0

442

Zarafi

45.00

5.50

2.00

247.50

0.00

0.00

0.00

0,00

0

0.00

0

0.00

3

540.00

0

0

443

Zarzărilor

376.00

6.00

2.00

2,256.00

376.00

1.50

2.00

1,128.00

4

6,016.00

4

4,512.00

0

0.00

0

0

444

Zborului

300.00

7.00

2.00

2,100.00

300.00

1.50

2.00

900.00

0

0.00

4

3,600.00

4

4,800.00

0

0

445

Zenovie Avram

115.00

6.00

2.00

690.00

115,00

2.00

2.00

460.00

0

0.00

3

1,380.00

3

1,380.00

0

0

446

Zimnicea

150.00

6.00

2.00

900.00

150.00

1.50

2.00

450.00

0

0.00

3

1,350,00

3

1,800.00

0

0

447

Zizin

500.00

10.00

2.00

5,000.00

480.00

1.50

2.00

1,440.00

6

12,000.00

6

8,640.00

0

0.00

6

6000

448

Vaiea Mieilor

266.00

6.00

2.00

1,596.00

266.00

1.70

2.00

904.40

0

0.00

3

2,713.20

3

3,192.00

0

0

449

Onisifor Ghibu, bloc 029, 020, NP5

136.00

6.00

2.00

816.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1,632.00

0

0.00

0

0.00

0

0

450

Onisifor Ghibu, bloc 030 - 031

133.00

6.00

0.00

798.00

100.00

1.20

1.00

120.00

3

0.00

3

360.00

0

0.00

0

0

451

Alee Adjud

127.00

6.00

2,00

762.00

100.00

1.50

2.00

300.00

0

0.00

3

900.00

3

1,524.00

0

0

452

Alee Agricultori

131.00

6.00

2.00

786.00

131.00

2.00

2.00

524.00

0

0.00

3

1,572.00

3

1,572.00

0

0

453

Alee Baraj Bicaz.

778.00

6.00

2.00

4,668.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

0.00

3

9,336.00

6

9336

454

Alee Cioplea, blocuri ANL

310.00

4.90

2.00

1,519.00

' 255.00

1.00

1.00

255.00

0

0.00

3

765.00

3

3,720.00

0

0

455

Alee Emil Botta - careu blocuri

M104,M105,M107,M108,M109

929.00

7.00

2.00

6,503.00

860.00

2.00

3.00

5,160.00

0

0.00

3

15,480.00

3

11,148.00

6

11148

456

Alee Ghibu Onisifor

390.00

6.50

2.00

2,535.00

350.00

1.50

2.00

1,050.00

0

0.00

3

3,150.00

3

4,680.00

0

0

457

Alee Laceni

452.00

4.80

2.00

2,169.60

' 452.00

1.20

2.00

1,084.80

0

0.00

3

3,254.40

3

5,424,00

0

0

458

Alee Lipanesti

418.00

5.90

2.00

2,466.20

418.00

1.40

2.00

1,170.40

0

0.00

3

3,511.20

3

5,016.00

0

0

459

Alee Mihai Bravu (Mega Imaqe)

400.00

6.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0.00

0

0.00.

0

0.00

0

0

460

Alee Th. Sperantia - careu blocuri

H2,S12A,S12B,S13,S14,S15,S24,S25,S2

6.S28

816.00

6.00

1.00

4,896.00

816.00

2.00

2.00

3,264.00

0

0,00

3

9,792.00

3

4,896.00

6

4896

461

Alee Tudor Ion

90.00

4.00

1.00

360.00

80.00

1.20

1,00

96.00

0

0.00

3

288.00

3

540.00

0

0

462

Aleea Baraj Iezer

405.00

4.50

2.00

1,822.50

400.00

1.50

2.00

1,200.00

0

0.00

3

3,600.00

3

4,860.00

0

0

463

Aleea Baraj Lotru

380.00

5.00

2.00

1,900.00

380.00

1.50

2.00

1,140.00

0

0.00

3

3,420.00

3

4,560.00

n

0

464

Aleea Baraj Rovinari

712.00

5.00

1.00

3,560,00

240.00

1.00

1.00

240.00

0

0,00

3

720.00

3

4,272.00

n

0

465

Aleea Barajul Sadului

550.00

7.30

2.00

4,015,00

514.00

1.80

2.00

1,850,40

0

0,00

3

5,551.20

3

6,600.00

6

6600

466

Aleea Barajul Uzului

1,000.00

6.00

2.00

6,000.00

970.00

1.00

2.00

1,940.00

0

0.00

3

5,820.00

3

12,000.00

6

. 12000

467

Aleea Blajel

750,00

6.00

2,00

4,500.00

750.00

1.50

2.00

2,250.00

0

0.00

3

6,750.00

3

9,000.00

0,^

468

Aleea Buhusi

502.00

5.90

2.00

2,961.80

460.00

1.50

2.00

1,380.00

0

0.00

3

4,140.00

3

6,024.00

l7'''6024^<

469

Aleea Cindrelu

304.00

6.00

2.00

1,824.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

3,648.00

470

Aleea Cioplea

452.00

6.00

2.00

2,712.00

300.00

1.25

2.00

750.00

0

0.00

3

2,250.00

3

5,424.00

471

Aleea Ciucea

500.00

6.00

2.00

3,000.00

450.00

1.50

2.00

1,350.00

0

0,00

3

4,050.00

3

6,000.00 ș‘

“'/.'.‘■GOdO--1'1’"

472

Aleea Codrii Neamțului

437.00

6.00

2.00

2,622.00

350.00

1.50

2.00

1,050.00

0

0.00

3

3,150.00

3

5,244.00 $

■"■■''O'.'V'

473

Aleea Decebal (Burebista - Tiqlina)

970.00

6.00

2.00

5,820.00

900.00 .

1.00

2.00

1,800.00

4

15,520.00

4

7,200.00

0

0.00 %

" MW/

474

Aleea Fetești

340.00

6.00

2.00

2,040.00

340.00

1.50

2.00

1,020.00

0

0.00

3

3,060.00

3

4,080.00

'ToȚ


475

Aleea Fizicienilor

1,752.00

6.00

2.00

10,512.00

1,404.00

1.10

2.00

3,088.80

0

0.00

6

18,532.80

6

42,048.00

6

21024

476

Aleea Foișorului

340.00

4.00

2.00

1,360.00

125.00

1.00

2.00

250.00

0

0.00

3

750.00

3

4,080.00

0

0

477

Aleea Fuiorului

847.00

5.00

2.00

4,235.00

600.00

1.50

2.00

1,800.00

0

0.00

3

5,400.00

3

10,164.00

6

10164

478

Aleea Giurqeni

576.00

5.80

2.00

3,340.80

542.00

1.50

2.00

1,626.00

0

0.00

3

4,878.00

3

6,912,00

6

6912

479

Aleea lanca

416.00

5.00

2.00

2,080.00

80.00

1.00

1.00

80.00

3

4,992.00

0

0.00

0

0.00

0

0

480

Aleea Jieneasca

750.00

5.00

2,00

3,750100

582.00

1.00

2.00

1,164.00

0

0.00

3

3,492.00

3

9,000.00

6

9000

481

Aleea Lucaciu Vasiie

52.00

7.00

2.00

364.00

46.00

2.00

2.00

184.00

0

0.00

3

552.00

3

624.00

U

0

482

Aleea Lunca Bradului

420.00

4.00

2,00

1,680.00

250.00

1.00

2.00

500.00

3

5,040.00

3

1,500.00

0

0.00

0

0

483

Aleea Lunca Mureșului

500.00

4.50

2.00

2,250.00

385.00

1.90

1.00

731.50

3

6,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0

484

Aleea Mizil

1,034.00

5.80

2.00

5,997.20

544,00

1.30

2.00

1,414.40

0

0.00

3

4,243.20

3

12,408.00

6

12408

485

Aleea Moruzzi

88Q.00

5.00

2.00

4,400.00

880.00

2.00

2.00

3,520.00

0

0.00

3

10,560.00

3

10,560.00

6

10560

486

Aleea Pacala

303.00

4.00

2.00

1,212.00

303.00

0.80

2.00

484.80

0

0.00

3

1,454.40

3

3,636.00

0

0

487

Aleea Padurea Craiului

157.00

4.00

2.00

628.00

133.00

0.50

2.00

133.00

0

0.00

3

399.00

3

1,884.00

0

0

488

Aleea Perișorului

449.00

5.80

2.00

2,604.20

392.00

1.40

2.00

1,097.60

0

0.00

3

3,292.80

3

5,388.00

0

0

489

Aleea Plenita

232.00

4.90

2.00

1,136.80

43.00

1.00

1.00

43.00

0

0.00

3

129.00

3

2,784.00

0

0

490

Aleea Postăvarului

480,00

6.80

2.00

3,264.00

400.00

1.00

2,00

800.00

0

0.00

3

2,400.00

3

5,760.00

0

0

491

Aleea Rm. Sarat

837.00

6.00

2.00

5,022.00

837.00

1.00

2.00

1,674.00

0

0.00

3

5,022,00

3

10,044.00

6

10044

492

Aleea Rotunda

■    692.00

4.00

2.00

2,768.00

410.00

1,50

1.00 ’

615.00

0

0.00

0

0.00

3

8,304.00

6

8304

493

Aleea Școlarilor (Rm Valcea- Mihai Bravu)

552.00

6.00

2.00

3,312,00

325.00

1.70

2.00

1,105.00

0

0.00

3

3,315.00

3

6,624.00

0

0

494

Aleea Solidarității

756.00

5.00

2.00

3,780.00

190.00

1.50

2.00

570.00

0

0.00

3

1,710.00

3

9,072.00

0

0

495

Aleea Stanila

500.00

5.00

2.00

2,500.00

367.00

1.00

1.00

367.00

0

0.00

0

0.00

3

6,000.00

6

6000

496

Aleea Suraia

275.00

6.00

2.00

1,650.00

275.00

1.00

2.00

550.00

0

0.00

3

1,650.00

3

3,300.00

0

0

497

Aleea Vârful cu Dor

274.00

6.00

2.00

1,644.00

250.00

1.00

1.00

250.00

0

0.00

3

750.00

3

3,288.00

0

0

498

Aleea Zavideni

630.00

6.00

2.00

3,780.00

500.00

1.00

2.00

1,000.00

0

0.00 ■

3

3,000.00

3

7,560.00

6

7560

499

Moreni

228.00

4.00

2.00

912.00

228.00

1.00

1.00

228.00

0

0.00

3

684.00

3 ■

2,736.00

0

0

500

Nicolae Pascu, nr. 10, bloc 5, parcare laterala

27.00

4.00

2.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

324.00

0

0

501

Nicolae Sebe, careu blocuri, L11, L12, L13

238.00

7.00

2.00

1,666.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

2,856.00

0

0

502

Nicolae Sebe, spate bl, S21, S22, S23, S24- Policlinica de copii

250.00

4.00

2.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

3I000.00

0

0

503

Padurea Craiului, spate bloc H3 bis

80.00

4.00

2.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

960.00

0

0

504

Papazoqlu Dtru

440.00

7.00

2.00

3,080.00

440.00

1.50

2.00

1,320.00

0

0.00

3

3,960.00

3

5,280.00

0

0

505

ALEEA BARAJUL DUNĂRII - fata Piața Minis

220.00

2.50

2.00

550,00

210.00

3.00

1.00

630.00

0

0.00

3

1,890.00

3

2,640.00

0

0

506

ALEEA BARAJUL SADULUI - spate bloc M35

223.00

7.80

1.00

1,739.40

220.00

1.80

2,00

792.00

0

0.00

3

2,376.00

3

1,338.00

0

0

507

Aleea Cauzași - careu blocuri E1.E2.E3.E3A

110.00

20.00

2.00

2,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,320.00

0

0.

508

Aleea Teodor Sperantia - spate blocuri J3A,J3B,J3C,J4

100.00

18.50

2.00

1,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,200.00

0

0

509

Alee BARAJUL DUNĂRII, nr, 9, bloc Z10

192.00

4.80

1.00

921.60

192,00

1.20

2,00

460.80

0

0.00

3

1,382.40

3

1,152.00

0

0

510

Alee Campia Libertății - blocuri PM51-PM56, spate blocuri

134.00

6.00

2,00

804,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,608.00

0

0

511

Alee Constantin Brancust - bloc D15 , spate bloc(Potcoava)

178.00

5.00

2.00

890,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

2,136.00

0

.0

512

RECONSTRUCȚIEI - intre blocuri 25 -26, intre blocuri

70.00

4.00

4.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,680.00

0

0

513

RECONSTRUCȚIEI - intre blocuri 26 -27, intre blocuri

76.00

4.00

4.00

304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,824.00

0

0

514

RECONSTRUCȚIEI - intre blocuri 27 -

28, intre blocuri

75,00

4.00

4.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,800.00

0

0

515

RECONSTRUCȚIEI - intre blocuri 28 -

28bis, intre blocuri

75.00

4.00

4.00

300.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,800.00

0

0

516

RECONSTRUCȚIEI - intre blocuri 28bjs -

29, intre blocuri

75.00

5.00

4.00

375.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3 ■

1,800.00

0

0

517

Alee SOLIDARITĂȚII - fata bloc M36

250.00

4.00

2.00

1,000.00

250.00

1.00

2,00

500.00

0

0.00

3

1,500.00

3

3,000.00

0

0

518

Tina Petre - careu blocuri, L9A;L9B

150.00

7.00

2.00

1,050.00

150.00

0.50

' 3.00

225.00

0

0.00

3

675.00

3

1,800.00

0

. 0

519

Bulevardul Fizicienilor, nr. 44, bloc 10,

alee

130.00

5.00

2.00

650.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,560.00

0

0

520

Alee N. Grigorescu - bl. V 20 spate bloc

86.00

5.00

2.00

430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0,00

3

1,032.00

0

0

521

Alee Stelaru Dtrie

86,00

4.00

2.00

344.00

86.00

1.00

1.00

86.00

0

0.00

3

258.00

3

1,032,00

0

0

522

Alee Panait Cerna (careu blocuri M42,

M54, M58, M60)

800.00

7.00

2.00

5,600.00

513.00

2.00

2.00

2,052.00

0

0.00

3

6,156.00

3

9,600.00

6

9600

523

Lazareanu Barbu

106,00

6.00

2.00

636.00

106.00

0.50

2.00

106.00

0

0.00

3

318.00

3

1,272.00

0

0

524

Intr Argintului

26.00

4.00

2.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

312.00

0

0

525

Intr Arsurei

100.00

4.00

2.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.Q0

0

0.00

0

0.00

3

1,200.00

0

0

526

Intr. Harbotei

776.00

6.00

2.00

4,656.00

390.00

1.20

1.00

468.00

0

0.00

3

1,404.00

3

9,312.00

0

0

527

Intr. Baba Novac

225.00

7.10

2.00

1,597.50

220.00

1.00

2.00

440.00

0

0.00

3

1,320.00

3

2,700.00

0

0

528

Intr. Badeni

1,163.00

4.00

2.00

4,652.00

50.00

1.50

1.00

75.00

0

0.00

0

0.00

3

13,956,00

6

13956

529

intr. Barsei

1,187.00

4.00

2.00

4,748.00

100.00

1.50

1.00

150.00

0

0.00

3

450.00

0

0.00

0

0

530

Intr. Brates

200.00

5.00

2.00

1,000.00

200.00

1.50

1.00

300.00

0

0.00

3

900.00

3

2,400.00

0

0

531

Intr. Canarului

41.00

3.00

2.00

123.00

41,00

2.00

2.00

164.00

0

0.00

3

492.00

3

492.00

0

0

532

Intr. Ceauș Radu

35.00

5.00

2.00

175.00

35.00

1.00

2.00

70.00

0

0,00

3

210,00

3

420.00

0

0

533

Alee din spatele blocului V5 - Blajel pama

in Str. Breaza (Intr. Cortinei)

120.00

6.00

2.00

720.00

110.00

1.00

1.00

110.00

4

1,920.00

4

440.00

0

0.00

0

0

534

Intr. Horbotei

476.00

6.00

2.00

2,856.00

341.00

2.00

2.00

1,364.00

0

0.00

3

4,092.00

3

5,712.00

0

0

535

intr. Industriilor

1,402.00

7.00

2.00

9,814.00

1,402.00

1.90

2.00

5,327.60

0

0.00

3

15,982.80

3

16,824.00

6

16824

536

Intr. învingătorilor

15.00

5.00

2.00

75.00

15.00

2.00

1,00

30.00

0

0.00

3

90,00

3

180.00

0

0

537

Intr. Lianei

197.00

4.00

2.00

788.00

197.00

0.80

2.00

315.20

0

0.00

3

945.60

3

2,364.00

0

0

538

Intr. Licurici

92,00

4.00

2.00

368.00

92.00

2.00

2.00

368.00

0

0.00

3

1,104.00

3

1,104.00

0

0

539

Intr. Literei

115.60

4.70

2.00

543.32

115.60

1.30

2.00

300.56

0

0.00

3

901.68

3

1,387.20

0

0

540

Intr. Mamulari

153.00

4.50

2.00

688.50

153.00

1.50

2.00

459,00

0

0.00

3

1,377,00

3

1,836.00

0

0

541

Intr. Nedelcu Ion

183.00

5.50

2.00

1,006.50

183.00

1.50

2.00

549.00

0

0.00

3

1,647.00

3

2,196.00

0

0

542

Intr. Odobesti

660.00

6.00

2.00

3,960.00

450.00

1.50

2.00

1,350.00

0

0.00

3

4,050.00

3

7,920.00

6

7920

543

Intr. Parfumului

100.00

4.50

2.00

450.00

100.00

1.50

2.00

300.00

0

0.00

3

900,00

3

1,200.00

0

0

.544

Intr. Patinuarului

200.00

6.00

2,00

1,200.00

200.00

1.50

2.00

600.00

0

0.00

3

1,800,00

3

2,400.00

0

0

545

Intr. Patrulei

58.00

5,00

2,00 ■

290.00

58.00

2.00

1,00

116.00

0

0.00

3

348.00

3

696.00

0

0

546

Intr. Popescu Eufroslna

123.00

4.50

2.00

553.50

90.00

1.00

1.00

90.00

0

0.00

3

270.00

3

1,476.00

0

0

547

Intr. Popper Max.

96.00

5.00

2.00

480.00

96.00

1.80

2,00

345.60

0

0.00

3

1,036.80

3

1,152.00

0

0

548

Intr. Reconstrucției

600.00

6.70

2.00

4,020.00

187.00

1.50

1.00

280.50

3

7,200.00

3

841.50

0

0.00

0’

0

549

intr. Rosianu

200.00

4.00

2.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0,00

0

0.00

3

2,400.00

0

0

550

Intr. Sabitei

220.00

6.00

2.00

1,320.00

200.00

1.00

2.00

400.00

0

0.00

3

1,200.00

3

2,640.00

0

0

551

Intr. Scorteni

95.00

8.00

2.00

760.00

95.00

2.00

2.00

380.00

0

0.00

3

1,140.00

3

1,140.00

0

0

552

intr. Sectorului

150.00

10.00

4.00

1,500.00

140.00

2.00

2.00

560.00

■ 0

0,00

3

1,680.00

3

3,600.00

0

0

553

Intr. Ștafetei

38.00

4.00

2.00

152.00

38.00

1.50

1.00

57.00

0

0.00

3

171,00

3

456.00

0

o

554

intr. Titan

467.00

5.90

2.00

2,755.30

82,00

1.40

2.00

229.60

0

0.00

3

688.80

3

5,604.00

0

0

555

Intr. Tropicelor

46.00

3.00

2.00

138.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0

0.00

3

0,00

3

552.00

0

0

556

Intr, Văilor

98.00

3.00

2.00

294.00

98.00

0.80

2.00

156.80

0

0.00

3

470.40

3

1,176.00

0

o

557

Intr. Valori luliu

77.00

7.00

2.00

539.00

77.00

1.00

2.00

154.00

0

0.00

3

462.00

3

924.00

0

0

558

intr. Vâslei

100.00

4.00

2.00

400,00

100.00

1.00

2.00

200.00

0

0.00

3

600.00

3

1,200,00

0

0

559

Intr.Anestinelor

96.00

6.00

2.00

576.00

85.00

2,00

2.00

340.00

0

0.00

3

1,020.00

3

1,152.00

0

0

560

Intr.Boliac Cezar

16.00

4.00

2.00

64.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

0.00

0

0.00

0

0

561

întrecerii

210.00

4.00

2.00

840.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0

0.00

0

0.00

3

2,520.00

0

0

562

Babeni

186.00

2.00

2.00

372.00

186.00

1.00

2.00

372.00

0

0.00

3

1,116.00

3

2,232.00

0

0

563

Biserica Doamnei

75.00

3.50

2.00

262.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

900.00

0

0

564

Brichetei

110.00

3.00

2.00

330.00

85.00

1.00

2.00

170.00

0

0.00

3

510.00

3

1,320.00

0

0

565

Budacu

624.00

2.00

2.00

1,248.00

100.00

1.00

2.00

200.00

0

0.00

3

600.00

3

7,488.00

0

0

566

Buteica Marius

537.00

2.00

2.00

1,074.00

372.00

1.40

2,00

1,041.60

0

0.00

3

3,124,80

3

6,444.00

0

0

567

Caragea llie

170.00

6.70

2.00

1,139.00

170.00

1.20

2.00

408.00

0

0.00

3

1,224.00

3

2,040.00

0

0

568

Cirlova Vasiie

583.00

3.50

2.00

2,040.50

583.00

0.50

1.00

291.50

4

9,328.00

4

1,166.00

0

0.00

0

0

569

Clăilor

54.00

2.50

2.00

135.00

54.00

1.00

2.00

108.00'

0

0.00

3

324.00

3

648.00

0

0

570

Conacului

161.00

7.10

2.00

1,143.10

161.00

2.30

2.00

740.60

0

0.00

0

0.00

3

1,932.00

0

571

Coșarului

76.00

3.90

2.00

296.40

60.00

0,50

2.00

60.00

0

0.00

0

0.00

3

912.00

572

Credinței

140.00

3.00

2.00

420.00

140.00

0.80

2.00

224,00

4

2,240.00

4

896.00

0

0,00

573

Dealul Poieni

32.00

4.00

2.00

128.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0

0.00

0

0.00

3

384.00    /

H mă,-..

574

Discului

82.00

5,00

2,00

410.00

82.00

1.00

2.00

164.00

0

0.00

0

0.00

3

984.00 Si

31

I

575

Doicesti

290.00

3.50

■2.00

1.015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

3,480,00

r

ti

576

Dregătorului

134.00

3.00

2.00

402.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,608.00

■■

577

Dumitru Z. Nicolae

215.00

3.50

2,00

752.50

215.00

0.80

2,00

344.00

0

0.00

3

1,032.00

3

2.580.00

u 1

578

Fildeșului

275.00

3.50

2.00

962.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

6

6,600.00 K

EZ—T 3


579

Gheorghiev Vasile

110.00

2.00

2.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0,00

0

0,00

0

0

580

Graurului

86.00

3.30

2.00

283.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,032.00

0

0

581

Greerului

87.00

2.50

2.00

217.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,044.00

0

0

582

Gruiu! Argeșului

150.00

3.50

2.00

525.00

150.00

1,30

2.00

390.00

0

0.00

6

2,340.00

6

3,600,00

0

0

583

Invenției

245.00

3.00

2.00

735.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

0.00

3

2,940.00

0

0

584

Ion Agarbiceanu

230.00

5.00

2.00

1,150.00

' 0.00

0.00

0,00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

2,760.00

0

0

585

losif St. 0

199.00

3.50

2.00

696.50

199.00

1.50

2.00

597.00

0

0.00

3

1,791.00

3

2,388.00

0

0

586

Lazareanu Banu

230.00

3.00

2.00

690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

2,760.00

0

0

587

Lobodei

75.00

3.00

2.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

900.00

0

0

588

Marin Marin

240.00

4.00

2,00

960.00

240.00

0.50

2.00

240.00

4

3,840.00

4

960.00

0

0.00

0

0

589

Marținesti

240.00

4.00

2.00

960.00

240.00

0.50

2.00

240.00

4

3,840.00

4

960.00

0

0.00

0

0

590

Mortun Ion

230.00

4.00

2.00

920.00

215.00

1.50

2.00

645.00

0

0.00

6

3,870.00

6

5,520.00

0

0

591

Patrascu Vodă

160.00

5.00

2.00

800.00

144.00

1.50

2.00

432.00

0

0.00

0

0.00

6

3,840.00

0

0

592

Popa Florea

200.00

3.00

2.00

600.00

200.00

0,50

2.00

200.00

0

0.00

3

600.00

3

2,400.00

0

0

593

Rampei

510.00

2.00

2.00

1,020.00

500.00

0.50

2.00

500.00

0

0,00

3

1,500.00

3

6,120.00

0

0

594

Saicioarei

164.00

2.00

2.00

328.00

90.00

2.00

2.00

360.00

0

0.00

3

1,080.00

3

1,968.00

0

0

595

Satelitului

162.00

4.00

2.00

648.00

162.00

0.50

2.00

162.00

0

0.00

3

486.00

3

1,944.00

0

0

596

Spîestî

150.00

2.80

2.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,800.00

0

0

597

Stelaru Dtrie

350.00

4.00

2.00

1,400.00

350.00

1.00

1.00

350.00

0

0.00

3

1,050.00

3

4,200.00

0

0

598

Succesului

225.00

3.00

2.00

675.00

225.00

1.00

2.00

450,00

0

0.00

0

0.00

3

2,700.00

0

0

599

Voiculescu Vasile

200.00

7.00

2.00

1,400.00

200.00

2.00

2.00

800.00

0

0.00

3

2,400,00

3

2,400.00

0

0

600

Zemes

499.00

4.40

2.00

2,195.60

462.00

1.50

1.00

693.00

0

0.00

6

4,158.00

6

11,976.00

0

0

601

Aleea Buchetului

707.00

2.00

2.00

1,414.00

450.00

1.20

1.00

540.00

0

0.00

6

3,240.00

6

16,968.00

0

0

602

Aleea Eprubetei

169.80

2.90

2.00

492.42

165.00

0.50

2.00

165.00

0

0.00

3

495.00

3

2,037.60

0

0

603

Aleea llioara

636.50

3.40

2.00

2,164.10

545.00

1.00

2.00

1,090.00

0

0.00

3

3,270.00

3

7,638.00

0

0

604

Aleea Mostistea

183.50

3.50

2.00

642.25

183.00

1.00

2.00

366.00

0

0.00

3

1,098.00

3

' 2,202.00

0

0

605

Aleea Prevederii

134.70

3.50

2.00

471.45

129.00

1.40

1.00

180.60

0

0.00

3

541.80

3

1,616.40

0

0

606

Aleea Rm. Valcea

440.00

5.00

2.00

2,200.00

420.00

0.50

1.00

210.00

0

0.00

0

0.00

3

5,280.00

0

0

60/

Aleea Tandala

398.00

4.00

2,00

1,592.00

398.00

0.80

2.00

636.80

0

0.00

0

0.00

3

4,776.00

0

0

608

Aleea Vlahita

226.60

3.40

2.00

770.44

203.00

1.70

1.00

345.10

0

0.00

3

1,035.30

3

2,719.20

0

0

buy

AleeBanu Udrea

550.00

2.50

2.00

1,375.00

100.00

1.00

2.00

200.00

4

8,800.00

4

800,00

0

0,00

0

0

610

Emil Garleanu Bloc V52C {spate Casa

Pensii)

150.00

3.00

1.00

450.00

150.00

1.00

1.00

150.00

0

0.00

3

450.00

3

900.00

0

0

611

Alee Lăcrămioarei

250.00

3.00

2.00

750,00

250.00

1.00

2.00

500.00

0

0.00

3

1,500.00

3

3,000.00

0

0

612

Alee Gheorghe Petrascu - bloc 6, spate

bloc

160.00

3.50

2.00

560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

0.00

3

1,920.00

0

0

613

Alee Gheorghe Petrascu - bloc 8, spate

bloc

160.00

3.50

2.00

560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

0.00

3

1,920.00

0

0

614

Alee ODOBESTI - bloc N1 , fata bloc

180.00

3.50

2.00

630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

0.00

3

2,160.00

0

0

615

Alee ODOBESTI - bloc N2 , fata bloc

180.00

3.50

2.00

630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

0.00

3

2,160.00

0

■ 0

616

Alee ODOBESTI - bloc N3 , fata bloc

180.00

3.50

2.00

630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

2,160.00

0

0

bl/

Alee Vitan Nou - împrejurul blocului V6

220.00

5.50

2.00

1,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

2,640.00

0

0

bl8

Intr Chimiei

90.00

6.50

2.00

585.00

90.00

1.50

2.00

270.00

■ 0

0.00

3

810.00

3

1,080.00

0

0

619

Intr Tazlau

42.00

2.00

0.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

0.00

0

0

b20

Intr Viseul de Sus

113.00

5.00

2.00

565.00

113.00

1.50

2.00

339.00

0

0.00

0

0.00

3

1,356.00

0

0

621

Intr. Banu Udrea

290.00

3.00

2.00

870.00

170.00

0.70

1.00.

119.00

4

4,640.00

4

476.00

0

0.00

0

0

622

Intr. Bondarului

250.00

2.00

2.00

500.00

200.00

1.00

2.00

400.00

0

0.00

3

1,200.00

3

3,000.00

0

o

623

Intr. Borceag

72.00

5.00

2.00

360.00

72,00

1.00

2.00

144.00

0

0.00

3

432.00 ■

3

864.00

0

o

624

Intr. Chitarei

95.00

5.00

2.00

475.00

95.00

1.00

2.00

190.00

0

0.00

3

570.00

3

1,140.00

0

o

625

Intr. Cocorilor

12.00

2.00

2.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

0.00

3

144.00

0

o

626

Intr, Coltului

90.00

2.00

2.00

180.00

90.00

0.50

2,00

90.00

0

0.00

3

270.00

3

1,080.00

o

o

627

Intr. Concursului

34.00

3.50

2,00

119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0,00

0

0.00

3

408.00

0

o

628

Intr. Dinamicii

90.00

3.30

2.00

297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1,080.00

0

o

629

Intr, Fumaritei

50.00

2.50

2.00

125,00

50.00

1,00

2.00

100.00

0

0.00

3

300.00

3

600 00

o

0

630

Intr. Greerului

76.00

2.50

2.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

912.00

o

o

631

Intr, Monolitului

100.00

3.00

2.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1 200 00

o

0

632

Intr. Muncii

507,00

■2.50

2.00

1,267.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

6,084 00

o

o

633

Intr. Muscatei

30.00

2.00

2.00

60.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0

0.00

0

0,00

3

360 00

o

0

634

Intr. Prispei

98.00

3.50

2.00

343.00

98.00

0.50

2.00

98.00

0

0.00

0

0.00

3

1 176 00

o

0

635

intr. Rubinului

77.00

3.40

2.00

261.80

77.00

1.00

1,00

77.00

0

0.00

3

231.00

3

924 00

o

0

636

Intr. Siliciului

60.00

2.70

2.00

162.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0,00

3

720 00

o

Q

637

Intr. Stejarului

47.00

4.30

2.00

202.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0,00

3

564 00

o

0

638

Intr. Tudorache Gh,

56.00

2.00

2.00

112.00

50.00

1.80

2.00

180.00

0

0.00

3

540.00

3

672 00

0

0

639

Intr. Violoncelului

118.00

4.00

2.00

472.00

118.00

0.50

1.00

59.00

0

0.00

3

177.00

3

1 416 00

0

0

640

IntrSalbei

153.00

2.00

2.00

306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

3

1 836 00

o

0

641

Aleea din spatele blocului V24A-Breaza pana in spatele blocului V29 - Humboldt

310.00

4.00

2.00

1,240.00

270.00

1.50

1.00

405.00

3

3,720.00

3

1,215,00

0

0.00

0

0

ANEXA 4 la HCLS 5    6€


STRĂZI SI ALEI CATEGORIA


■e

O

z

Tip arteră

Dimensiuni stradă

Dimensiuni trotuar

Măturat manual trotuare

Măturat manual stradă

Denumire arteră

Lungime [m]

Lățime medie [m]

Număr rigole

Suprafață [mp]

Lungime [m]

Lățime medie [m]

Număr trotuare

Suprafață [mp]

Frecv/ sapt

Suprafață/ săptămână

[mp]

Frecv/ sapt

Suprafață/ săptămână

[mp]

1

Strada

Amazoanei

64.00

3.50

2.00

224.00

64.00

1.00

2.00

128.00

3

384.00

' 3

768.00

9

Strada

Drum Balta Doamnei

144.00

4.00

2.00

576.00

144,00

1.25

2.00

360.00

0

0.00

3

1,728.00

3

Alee

Alee acces Grădiniță nr. 255 din Energeticienilor

240.00

5.00

1.00

1,200.00

85.00

1.00

1.00

35,00

3

255.00

3

1,440.00

4

Alee

Alee Buhusi, bloc 8 - Gura lalomitei spate

100.00

5.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0.00

3

0.00

5

Alee

Alee Campia Libertății - nr.42, blocuri B1,B2, fata bloc Secția

Financiara

145.00

4.00

2.00

580.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

1,740.00

fi

Alee

Alee Ciucea, bloc P18, spate

80.00

4.00

0.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0.00

3

0.00

7

Alee

Aiee Constantin Brancusi - bloc D14 , spate bloc

79.00

5.00

2.00

395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

948.00

fi

Alee

Alee Constantin Brancusi - bloc D15 , spate bloc

78.00

5.00

2.00

390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

936.00

fi

Alee

Alee Constantin Brancusi - bloc D15 , spate bloc

100.00

3.50

2.00

350.00

72.00

1.00

1.00

72.00

0

0.00

3

600.00

10

Alee

Alee Danubiu - nr. 10 , bloc 6E , 6D - alee spate bloc

120.00

4.00

2.00

480.00

102.00

0.50

1.00

51.00

3

153.00

3

1,440.00

11

Alee

Aiee Danubiu - nr. 10 , bloc 6E , 6D - aiee spate bloc

120,00

4.00

2.00

480.00

102.00

0,50

1.00

51.00

3

153.00

3

1,440.00

1?

Alee

Alee Danubiu - nr. 15 , bloc 55 - alei fata , lateral si spate bioc

121,00

5.00

2.00

605.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

1,452.00

13

Alee

Aiee Jean Steriadi, bloc L16, spate

196.00

5.00

2.00

980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

2,352.00

14

Alee

Alee Jean Steriadi, bioc M14, spate

100.00

5.00

2.00

500.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0

0.00

3

1,200.00.

15

Alee

Alee Maxîmilian Popper (careu blocuri F1, F2, F3, F4, F5)

400.00

6.80

1.00

2,720.00

400.00

1.80

2.00

1,440.00

3

4,320.00

3

2,400.00

16

Alee

Alee Nicolae Licaret - nr.4, bloc 51, spate bloc

170.00

6.00

2.00

1,020.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0

0.00

3

2,040.00

17

Alee

Alee Nicolae Sebe - careu blocuri L34,L35,L32,L36,L41

126.00

4.00

2.00

504.00

115.00

1.00

1.00

115.00

3

345.00

3

1,512.00

18

Alee

Alee Nicolae Sebe - careu blocuri L37,L40A,L40,L39,L38,L33

182.00

5,00

4.00

910.00

50.00

1.00

1,00

50.00

3

150.00

3

4,368.00

19

Alee

Alee Petre lonescu - lateral bloc 7

27.00

4,00

2.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

324.00

20

Alee

Alee Postăvarul, bloc.CI, D1, fata

150.00

6.00

2.00

900.00

80.00

1.30

1.00

104.00

3

312.00

3

1,800.00

21

Alee

Alee Școala NR, 85 - intre bloc 29 si str. Ion Tuculescu

210.00

8.00

2.00

1,680.00

144.00

0.50

1.00

72.00

3

216.00

3

2,520.00

22

Alee

Alee Tina Petre - careu blocuri L27,L28,L29,L30,L31

160.00

6.00

2.00

960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

1,920.00

23

Alee

Alee Tuculescu Ion

345.00

6.00

2.00

2,070.00    ’

250.00

1.00

1.00

250.00

3

750.00

3

4,140.00

24

Alee

Aleea Adrian Carstea - nr. 11 , bloc 36 , alee acces parcari si loc de ioaca

186.00

6.00

2.00

1,116.00

50.00

1.00

2.00

100.00

0

0.00

’ 3

2,232.00

25

Alee

Aleea Adrian Carstea - nr. 1 - 3 , bloc 30B - 33B , alee spate blocuri

340.00

6.00

2.00

2,040.00

238.00

1,00

2.00

476.00

3

1,428.00

3

4,080.00

26

Alee

Aleea Baba Novac - nr. 3 , bl. S 2

95.00

4.00

2.00

380.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0

0.00

3

1,140.00

27

Alee

Aleea Dumitru Dragan - nr. 6 , bloc 8A , 8A1 ,8A2 - alei intre blocuri

100.00

4.00

2,00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

. 0.00

3

1,200.00

28

Alee

Aleea Dumitru Dragan - nr, 6 , bloc 8A , 8A1 ,8A2 - alei intre blocuri

50.00

5.00

2.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

600.00

29

Alee

Aleea Dumitru Dragan - nr. 6 , bloc 8A , 8A1 ,8A2 - alei intre blocuri

112.00

4.00

2.00

448.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

1,344.00

30

Alee

Aleea Dumitru Dragan - nr. 6 , bloc 8A , 8A1 ,8A2 - alei intre blocuri

113.00

5.00

2.00

565.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

1,356.00

31

Alee

Aleea Istriei - nr. 23 , bloc 2B , alee spate bloc

40.00

6.00

2.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

480.00

32

Alee

Aleea Istriei - nr. 3 , bloc 1A , aiee fata bloc

56.00

6.00

2.00

336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0,00

3

672.00

33

Alee.

Aleea Istriei - nr, 3 , bloc 1A , alee spate bloc

32.00

5.00

2.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

3

384.00

34

Alee

Aleea Istriei - nr. 32 , bloc 10B - alee fata, lateral, spate bloc

113.00