Hotărârea nr. 65/2018

HCLS3 nr. 65 din 16.02.2018 privind acord de doua inlesniri la plata debitelor, in sensul esalonarii acestora


hfitJNFOFPtUL BUCUREȘTI CGhfSîUU L LOCAL SLOI OR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea de două înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora    /

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.24581/CP/14.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Referatul Comisiei de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată;

-    Raportul de specialitate nr. 23639/13.02.2018 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

-    Adresa de înaintare nr. 2363 8/13.02.2018a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale.

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    H.C.L.S3 nr. 38/28.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea

rv« j mi

XJHJJLJLAXA pUUllVV


Si rocnnpfomo /4**^rvhii*ilzvr X IVdpWlUXVU U-LVJJLU111VI VV LULVilVdl 5

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, diferenței de impozit mijloace de transport 2010 și impozit pe mijloacele de transport datorat de domnul Ioan Laurențiu, în sensul eșalonării plății sumei de 22.657,03 lei pe o perioada de 48 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe mijloacele de transport și diferenței de impozit pe mijloacele de transport 2010 datorat de domnul Vlad Florin Alexandru, în sensul eșalonării plății sumei de 4.587,97 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile art. 1 se aplică numai în situația în care beneficiarul înlesnirii acordate îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din anexa nr. 1 la HCLS 3 nr. 38/28.02.2017.

Art.3. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTMfe'ȘEpH^Ă voicrCONTRASE SEC

MARIU

NR. 65 DIN 16.02.2018


CABINET PfUMAR


SUCUR£ȘTîEXPUNERE DE MOTIVEPrin Hotărârea nr. 38/28.02.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al sectorului 3, în temeiul prevederilor art. 185 alin. {1} lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în urma analizării de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, constituită la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale precum și a documentelor depuse de:

1.    dl. loan Laurentiu, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, diferenței de impozit pe mijloacele de transport 2010 și impozitului pe mijloacele de transport, în sensul eșalonării plății sumei de 22.657,03 lei pe o perioada de 48 de luni.

2.    dl. Vlad Florin Alexandru, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe mijloacele de transport și diferenței impozit pe mijloacele de transport 2010 în sensul eșalonării plății sumei de 4.587,97 lei pe o perioada de 12 de luni.

aceasta a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru acordarea de înlesniri la plată a debitelor în sensul eșalonării acestora.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

țAĂA//'DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul central Str. Sfimța Vineri nr. 32 sector 030205 București www.dstlj.ro tdefcn (004 O2i) 327 51 45 fax ( 004 021} 32 7 51 46

Punct de lucw; Sto Sfenta Vineri nr.32-. Sector 3,030205 București telefon (004 021) 327 57 4$; fia $004 021) 327 51 4$«twî

RAPORT DE SPECIALITATE

La solicitarea:

1.    D-lui. Ioan Laurențiu privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, diferență impozit mijloace de transport 2010 și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 7181/16.01.2018, dl. Ioan Laurențiu solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 22.657,03 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1794343/22.01.2018, constând în 15.692 lei debit principal si 6.965,03 lei accesorii.

Dl. Ioan Laurențiu este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 27 de amenzi și 3 mijloace de transport pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 20.04.2006 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1794343/22.01.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Ioan Laurențiu nu a avut un loc de muncă, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, dl. Ioan Laurențiu, în data de 16.01.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1794343/22.01.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentei în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 48 luni.

2.    d-lui. Vlad Florin Alexandru privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit pe mijloacele de transport și diferență impozit mijloace de transport 2010.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 7233/16.01.2018, dl. Vlad Florin Alexandru solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 4.587,97 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1794345/22.01.2018, constând în 2.689,921ei debit principal și 1.898,05 lei accesorii.

Secii ui centra! Str. Sfonta Vineri nr. 32

sector 3,030105 București    Punct de lucru ; Str, Sfonfe Vineri nr.32, Sector 3, 03020$ București

wwuuffllpo    telefon (004 cart) 327 §t 45; fox (<304 021) 327 51 4$

telefon (004 cai) 327 51 45 fox {004 021) 327 31 46 e»majj retatii(g>dl8tl3.po

Dl. Vlad Florin Alexandru este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu doua mijloace de transport pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.09.2010 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1794345/22.01.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Vlad Florin Alexandru are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, dl. Vlad Florin Alexandru, în data de 16.01.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1794345/22.01.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr, 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

Legislația fiscală prevede la

-    art. 185 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, Codul de procedură fiscală, posibilitatea acordării de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale: “ La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

a)    eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare prevăzute la art, 184 alin. (1);

b)    scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. ”

-    H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, art. 1 : "'Se aprobă procedura de eșalonare la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, conformă Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. ’ ’

In vederea aplicării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, ținând cont de prevederile H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, solicitantii


Punct de tem : Sfcr. Sânta Vineri nr.32, Sector jf 030205 București telefon {004 021) 327 51 45 ; fax (0O4 021) 327 514$

au obligația îndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data aprobării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, a următoarelor condiții:

1)    achitarea obligațiilor de plată principale născute după data eliberării Certificatului de atestare fiscală, a majorărilor de întârziere aferente acestora precum și a majorărilor de întârziere aferente creanțelor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fiscală, calculate pana la data Hotărârii de eșalonare;

2)    achitarea tuturor obligațiilor fiscale curente la termenele scadente stabilite de lege, născute în intervalul supus eșalonării, altele decât cele stabilite în Graficul de eșalonare;

3)    constituirea garanțiilor necesare aprobării înlesnirilor la plată, reprezentând echivalentul a doua rate medii stabilite prin graficul de eșalonare pentru care s-a acordat înlesnirea în termenii și condițiile stabilite prin Hotărârea de eșalonare, în condițiile și limitele prevăzute de Anexa la H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017, respectiv în 30 de zile de la data comunicării aprobării Hotărârii de Consiliu atâta timp cât acestea respectă dispozițiile legale în baza cărora au fost constituite, adică prevederile Codului de procedură fiscală și ale art. 9 pct. 10 din H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a prezentei Hotărârii privind aprobarea acordării de înlesniri la plată .


ENERAL

IULIANj at Juridic


Ssdi<U ceaVU $O; Sfa.nia Viftgri w. 32

s^ctot 3, 050205    PuîkîI«îk ; SC. S&iiș VfosH waz, Secor j, 0302.05 găurești    - ■

wwwJjtl3.r0    telefon (i.x>4 021} 327 55 45 ;    (004 022} 327 >i 4.6

BSSsWert {004 02O 32 7 51.45 fts.X ?Cs34- OS/Q 527 Jț 40

e-nrafi    .    '    ■

fosdl^dfch.s?

REFERAT ”A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ea urmare a cererii depusă de Ioan Laurențiu, CNP    '    - nregistrată la organul fiscal sub nr. 7181/16.01,2018, precum ș.i Certificatul de atestare

fiscală nr. 17943-13/22.01.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele;

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

r z zi z : :................    .........z a.

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[]

Nu

d) nu se afla în procedura însolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura in solventei, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da

[J

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul an. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura însolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma. pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția

se consideră îndeplinită

£» cE

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

!xj

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x]

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio .modificare fată de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

M

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiza

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioade de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni; nu sunt.

Secțiunea D-Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 48 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetan administrate de Direcția Generala Impozite șl Taxe Locale Sector 3:

SsdUîl central Str. Sfafe Vineri nr, 52 sector 5, ojo2cș S«c«rea4;f

Punct de lucru: Str. $6«» Vineri (*33., Srmj, 0502x35 Sucuresti tstefoi (004 02f) 327 5145; fa (004 o») 327 5146


telefon {004 021} 32755 45 fa (<so| <»ij 5275*46 fetesi^-dâl3<.î©

Nr. crt.

Denumirea obligației fiseale/bugetara

Obligația fîscală'bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2-3-E4

3

4

1

Amenzi

7.325,00

7,325,00

0,00

2

Diferența impozit mjloace de transport 2010

485,10

198,00

287,10

3

Impozit mijloace de transport

14,846,93

8.169,00

6.677,93

Total general

22.657,03'

15.692,00

6.965,03

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin, (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


IOAN LAURENTIU

Anexa HA 4 U WX6 1& b

_

■ Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de

plata

a)+a1)+b)+

Observații

Nr.

..........................--Z

\

Rata

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principat

amenzi

c) 50% accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

amanata

e) Debitele aferente

perioadei

de

eșalonare

fe/g'

W;

w

)* -

V

1

174,31

145,10

152,80

41,84

41,84

505,00

15.03.201

2

174,31

145,10

152,60

40,96

40,98

0,00

15.04.2018

1.017,98

3

174,31

145,10

152,60

40,09

40,09"

0,00

15.05.2018

512,11

4

174,31

145,10

152,80

39,22

39,22

0,00

15.06.2018

511,24

5

174,31

145,10

152,60

38,35

38,35

0,00

15,07.2018

510,37

8

174,31

145,10

152,60

37,48

37,48

o,6b

15.08.2018

509,50

7

174,31

145,10

152,80

36,81

36,61

505,00

15.09.2018

508,83

8

174,31

145,10

152,80

35,73

35,73

0,00

15.10.2018

1.012,78

9

174,31

145,10

152,80

34,86

34,88

6,66

15.11.2018

506,88

10

174,31

145,10

"    152.60

33,99

33,99

6,66

15.12.2018

508,01

11

174,31

145,10

152,80

33,12

33,12

0,00

15.01.2019

505,14

12

174,31

145,10

152,80

32.25

32,25

0,00

15.02.2019

504,27

13

174,31

145.10

152,60

31,38

31,38

0,00

15.03,2019

503,40

14

174,31

145,10

152,80

30,50

30,50

6,66

15.04.2019

502,53

15

174,31

145,10

152,60

29,63

29,83

0,00

15.05.2019

501,85

16

174,31

145,10

152.80

28,78

28,76

0,00

15.06.2019

500,78

17

174,31

145,10

r” 152,60

27,89

27,8(7

6,06

15.07.2019

499,91

18

174,31

145,10

152,60

27,02

27,02

6,66

15.08.2019

499,04

19

174,31

145.10

152,60

28,15

26,15

0,00

15.09.2019

498,17

20

174,31

145.10

152,80

25,28

25,28

0,00

15.10.2019

497,30

21

174,31

145,10

152,80

24,40

24,40

“ooS

15.11.2019

496,43

22

174,31

145,10

152,80

23,53

23,53

6,66

15.12.2019

495,55

23

174,31

145.10

152,80

22,86

22,88

0,00

15.01.2020

494,88

24

174,31

145,10

152,60

21,79

21,79

0,06

15.02.2020

493,81

| 25

'    174,31

145,10

152.80

20,92

20,92

0,00

15.03.2020

492,94

26

174,31

145,10

152,60

2CW

20,05

6,66

15.04.2020

492,07

27

174,31

145,10

152,60

19.17

19,17

0,00

15.05.2020

491,20

28

174,31

145,10

152,60

18,30

18,30

0,00

15.06.2020

490,32

29

174,31

145,10

152,60

17,43

17,43

0,06

15.07.202Q-

489,45

30

174,31

145,10

152,80

îs,58

18,56

0,06

15.08.2020

488,58

31

174,31

145.10"

152,80

15,89

15,89

0,00

15.09.2020

487,71

32

174,31

145,10

152,60

14,82

14,82

6,00

15.10.2020

486,84

i 33

174,31

145,10

152,80

13,95

13,95

0,00

15.11.2020

485,97

34

174,31

145,16

152,60

13,07

13,07

066

15.12.2020

485,09

35

174,31

145,10

152,60

12,20

12,20

0,00

15.01.2021

484,22

38

174,31

145,10

152,60

11,33

11,33

0,00

15.02.2021

483,35

37

174,31

145,10

152,60

10,48

10,46

6,00

15.03.2021

482,48

38

f 174,31

145,10

152,80

9,59

9,59

0,00

15.04.2021

481,81

39

174,31

145,10

152,60

8,72

8,72

0,00

15.05.2021

480,74

40

174,31

145,10

152,60

7,84

7,84

0,00

15.06.2021

479,87

41

174,31

145,10

152,60

8,97

8,97

0,00

15.07.2021

478,99

42

174,31

145,10

152,80

6,10

8,10

0,00

15.08.2021

478,12


cÎaia.

/ufl


43

174,31

145,10

152,60

5,23

5,23

0,00

15,09.2021

477,25

44

174,31

145,10’

152,60

4,36'

4,38

0,00

15.10.2021

478,38

45

174,31

145,10

152,60

3,49

3,49

0,00

15.11.2021

475,51

48

174,31

145,10

152,60

2,61

2,61

0,00

15.12.2021

474,64

47

174,31

145,10

152,60

1,74

1,74

0,00

15.12.2019

473,76

48

174,31

145,10

152,60

0,87

0,87

0,00

15.01.2020

472,89

: T

8,367,00

6,985,03

7.325,00

1.024,98

1.024,96

1.010,00

24.891,99

S«dOi ees’îral Sfz. Sî&î'fte    ?sî, 42    : :    “    -™_

ț»£:t;x <,    î&^-rssL'    ■    Pi.;^£t de hii&i; $ir. SferTa Vbeî «rjs, %&&&{ }t 040205 BdOifSetj

wwwjJitf3.Fî>    tetefon (004 02i) >275) 45; fax (00402.?; 327 >? 46

telefon (004 02;) 327 5 : 45

fex (004 O3.-i î 327 51 4$ fr-maîî fsfeULgî-dșîi^.îO

REFERAT "An

Comisia de- analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de- Vîad Florin Alexandru, CNP    - ' ' <, înregistrată la organul fiscal sub nr, 7233/16.01,2018, precum, și Certificatul de

atestare fiscală nr. 1794345/22.01.20! 8, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

|

Condiții de acordare a înlesnirilor la plata

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[xj

Da

[J

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

M

Da

[]

Nu

d) nu se afla în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr, 85/2006 privind procedura in solve nței, cu modificările și completările ulterioare

[.]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

M

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura însolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, daca actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se considera îndeplinită

M

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

[1

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plata nu conține obligațiile- fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[X]

Da

[J

Nu

î) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[x]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării ia plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Sediul centraI St?, Sfortfca Vineri nr. 32 sector 3.0302.05 București ws»«r<dfd$.re tetefc» <004 a?i} 327 51 45 fa (<3O>4 O2t) 32? 51 46 eraTf refedl^>dăl3,K-

Punct de fam : Str. $&rda Vineri srp, Seacr jf 030205 Bresr«8 txrfefcn ^004 O2f) 327$t 45;fa {004 on) 327 5146


Nr. cri.

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fiscal ă/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1,00

2-3+4

3,00

4,00

1

Diferență impozit mjloace de transport 2010

573,30

234,00

339,30

2

Impozit mijloace de transport

4.014,67

2.455,92

1.558,75

Total general

4.587,97

2.689,92

1.898,05

De asemenea, anexam la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute ia art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de plata

Total de plata

a)+a1)+b)+c)+e

)

Observații

a) Debit

principal

b)

Accesorii

eșalonate

c) 50% accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50%

diferența

accesorii

amaneta

e) Debitele

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

-

1

224,16

158,17

13,45

13,45

1.476,00

15.03.2018

1.871,78

2

224,16

158,17

12,33

12,33

0,00

15.04.2018

394,66

3

224,16

158,17

11,21

11,21

0,00

15.05.2018

393,53

4

224,16

158,17

10,09

10,09

0,00

15,06.2018

392,41

5

224,18

158,17

8,97

8,97

0,00

15.07.2018

391,29

8

224,16

158,17

7,85

7,85

0,00

15.08.2018

390,17

7

224,16

158,17

6,72

6,72

1.476,00

15.09.2018

1.865,05

8

224,10

158,17

5,60

5,60

0,00

15.10.2018

387,93

9

224,18

158,17

4,48

4,48

0,00

15.11.2018

386,81

10

224,16

158,17

3,36

3,36

0,00

15.12,2018

385,69

11

224,16

158,17

2,24

2,24

6,00

15.01,2019

384,57

12

224,16

158,17

1,12

1,12

6,66

15.02.2019

383,45

T

2.689,92

1.898,05

87,42

87,42

2.952,00

7.627,34

Sediul central Str. Sfanta Vineri nr. 32 sector 3,030205 București wsm.dtti3.r0 telefon (004 ca n 32751 45 fex (004 O2l) 3275) 46 e-mat; reiatil$>ditt3.ic>


Punct de lucru : Str. $&nt?Vineri nr.32, Sec»r> 030205 București telefon [004 021) 327 51 45; fax (004021} 327 51 46


Către:În vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local sector 3” pentru Vlad Florin Alexandru si Ioan Laurentiu.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3; Proiectul expunerii de motive;

Proiectul de hotărâre și Anexele 1 și 2 ce fac parte integrantă din Proiect.


Șef Serviciu Litigii Fiscale,

Iri:


;imie
| PREȘEDINTE DE


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea de două înlesniri Ia plata debitelor, în sensul eșalonării acestora

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de două

înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABÎÎTproiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNÎUĂ^DRIANA

MEMBRI:    '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPRI AN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea de două înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordrnii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..../X^.5te^f........, a

analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de două înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MEMBRI:    /


PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

DAT TXTTZ^ X A TTD IAMA

JL .rYM'.1. N I V, / \

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN