Hotărârea nr. 62/2018

HCLS3 nr. 62 din 16.02.2018 privind aprob cererii de finant Crest efici energet a blocurilor de loc din Sect 3 - FE 108 si a chelt aferent acest, in vederea depunerii spre finant si ramb ulter a chelt eligi


MUNICIPIUL BUCUREȘTI COHSil IUL LOCAL fECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 25322/CP/15.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 24784/14.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 24845/14.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

In conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A — „Clădiri rezidențiale”;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții

iiiiuiiuiLv vlxxx ivnvuri Jpvj-MxxWj

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 -"Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

•    Blocul de locuințe M7A, Al. Barajul Cucuteni nr. 8, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 7C, Aleea Râmnicu Sarat nr. 7, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 43, Str. Schitului nr. 16, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 18, Sos. Mihai Bravu nr. 301, sector 3, București

•    Blocul de locuințe VI02, Aleea Banu Udrea nr. 10, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M38, Al. Barajul Dunării nr. 4, sector 3, București

•    Blocul de locuințe MC5, Al. Graiul Argeșului nr. IA, sector 3, București

•    Blocul de locuințe V54A, Al. Moruzzi Voievod nr. 11, sc.A sector 3, București

•    Blocul de locuințe CIO, Bd. Camil Ressu nr. 32, sc. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M25, Al.Barajul Bicaz nr.2-4, sc.1-6, sector 3, București

Art.2.(l) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108”, în cuantum de 18,538,420.95 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 16,858,688.31 lei și valoare totală neeligibilă de 1,679,732.64 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,423,207.96 lei, reprezentând

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,743,475.32 lei reprezentând cofmanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,126,252.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 275,362.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 318,693.23 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

~    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,844,990.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

Ț lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanțării din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și se vor suporta orice alte cheltuieli( corecții ce pot fi indentificate în procedura de verificare a achiziției ), ce vor interveni pe perioada implementării.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NR. 62 DIN 16.02.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

/Vr v    *    Ufl-SZ Ul I

Cheltuieli neeligihile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

TVA ețigjhrfo

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terennIni

LI

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea uțilitSțllor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistenții tehnicS

3,1

Studii de teren

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

5,500.00

836,00

6,336.00

0,00

0.00

0.00

6,336.00

3.3

Proiectare si inginerie

225,215.23

45,506.79

270,722,02

42,271.52

9,995.29

52,266.81

322,988,83

3.4

Consultanții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

142,402,93

27,056.56

169,459,49

0,00

0.00

0.00

169,459,49

TOTAL CAPITOL 3

373,118,16

73,399.35

446,517.51

42,271.52

9,995.29

52,266.81

498,784.32

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

10,747,960.42

2,042,112.47

12,790,072,89

52,456.26

9,966.69

62,422,95

12,852,495.84

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu ți fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

1,631,340.34

309,954.65

1,941,294,99

1,133,735.22

215,409.69

1,349,144.91

3,290,439.90

TOTAL CAPITOL 4

12,379,300.76

2,352,067.12

14,731,367.88

1,186,191.48

225,376.38

1,411^67.86

16,142,935.74

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

141.176,09

26,823.45

167,999.54

690.55

131.21

821,76

168,821,30

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

141,176.09

26,823.45

167,999.54

690.55

131.21

821.76

168,821.30

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,237,930.07

235,206.71

1,473,136.78

180,736.30

34,339.91

215,076.21

1,688,212,99

TOTAL CAPITOL 5

1,379,106.16

262,030.16

1,641,136.32

181,426.85

34,471.12

215,897.97

1,857,034.29

6

CA PIT0LUL6 Cheltui el i r) e in fi, rm a re ți p u bl îc !tn te

6,1

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

beneficiarului

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0,00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audtful pentru proiect

7,1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

~7

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

îD

TOTAL GENERAL

14,164,858.38

2,693,829.93

16,858,688.31

1,409,889.85

269,842.79

1,679,732.64

18,538,420.95

din care

-C+M

14,899,367,42

1,412,389.62

12,520,476.85

2,378,890.57

1,186,882,03

225,507.59

16,311,757.04
CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 1 gi( sector 3,

031084 București www.pnmartej.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail cab? netprimar@prin13rie3.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAREXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficientei energetice a

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108" $i a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea

depunerii spre finanțare si rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional

Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108" face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale", vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor" și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3
Direcția- Strategi; și Programe de Dezvoltase Ourasjlăialefijrî {Ș^jSiîSgîMâSîȘj:- 2Ș. îax    3'îȘ.£^.O4

e-mail iirâ.iE^î^jsrjnîErai?Șji5


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DiRECȚiA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 108” face parte din Axa prioritară 3 ■ "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 ~ "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

« Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea iranzniei cmre o economie eu emisîî scazuie de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa

2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investii 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței


Disecția Strategi» șî Programe de Dezvoltare Durabîla

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” pentru un număr de 10 blocuri (componente), ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108”, în cuantum de 18,538,420.95 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 16,858,688.31 lei și valoare totală neeligibilă de 1,679,732.64 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,423,207.96 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,743,475.32 lei reprezentând cofînanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE108”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,126,252.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 275,362.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 318,693.23 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.


DlRECȚiA STRATEGIi Șl PROGRAME £>£ DEZVOLTARE DURABILĂ

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,844,990.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Nr.crt.

Adresa

Nr. și dată Hotărâre Asociație de

Proprietari privind solicitarea finanțării prin POR 2014-2020

Nr. si dată contract de

mandat

1.

Al. Barajul Cucuteni nr. 8, bl. M7A

3/10.12.2017

4608/12.04.2016

2.

Aleea Ramnicu Sarat nr. 7, bl. 7C

1/11.09.2017

22416/12.02.2018

3.

Str. Schitului nr. 16, bl. 43

1/25.03.2016

12333/25.10.2017

4.

Sos. Mihai Bravu nr. 301, bl. 18

383/20.10.2017

13718/16.11.2017

5.

Aleea Banu Udrea nr. 10 bl. VI02

3/02.12.2017

iZ.vZ.ZrUi o

6.

Al. Barajul Dunării nr. 4, bl. M38

12/7.12.2017

172/16.01.2018

7.

Aleea Gruiul Argeșului nr. IA, bl. MC5

9/24.03.2017

12337/19.10.2017


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

8.

Al. Moruzzi Voievod nr. 11, bl. V54A, sc. A

1/05.05.2017

14828/12.12.2017

9.

Bd. Camil Ressu nr. 32, bl. CIO, sc. 2

1/24.01.2018

8791/16.12.2011

10.

Aleea Barajul Bicaz nr.2-4, bl.M25,sc.l-6

10.18.05.2017

13364/07.11.2017 (sc. 1-4)

11059/21.09.2017 (sc. 5-6)

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A -„Clădiri rezidențiale”, în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Andr eKa/Cirip an


în mit, Gavrila C eliaDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318.03.04 e-mall strateg1i@primarie3.ro


CaCĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 106”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 107”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 108”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 109” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 110” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive -Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Progj ime de Dezvoltare Durabilă

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 'OX.’XOlȘ ? a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFtWORABTL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNIGA-ADRIANA

MEMBRI:    X

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea Ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) dm Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia pentru administrarea|domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ...................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 108” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELASECRETAR, TUDOR ELENA


MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL