Hotărârea nr. 61/2018

HCLS3 nr. 61 din 16.02.2018 privind aprob cererii de finant Crest efici energet a blocurilor de loc din Sect 3 - FE 107 si a chelt aferent acest, in vederea depunerii spre finant si ramb ulter a chelt eligib


MIHMICfPfUL BUCUREȘTI CQOLuL LOCAL oEOTOk 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.25320/CP/l 5.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 24779/14.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 24845/14.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 — "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    O-U-G- nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 -"Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

•    Blocul de locuințe N22, B-dul Nicolae Grigorescu nr. 29A, sc. A+B, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 3, Str. Codrii Neamțului nr. 9, sector 3, București

•    Blocul de locuințe Y7Bis, Intr. Badeni nr. 2A, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 03, Str.Gheorghe Petrascu nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 59, Calea Calarasilor nr. 176, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 9B, Str. Lăcrămioarei nr. 3, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 3B, Str. Fizicienilor nr. 6-11, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 105C, Str.Sf. Vineri nr. 25, sc. 2 sector 3, București

•    Blocul de locuințe 3E2, Str. Istriei nr. 14, sector 3, București

•    Blocul de locuințe L6, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 15, sector 3, București

Art.2.(l) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1. valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107”, în cuantum de 15,292,630.67 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 14,106,019.79 lei și valoare totală neeligibilă de 1,186,610.88 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 6,829,018.80 Iei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,642,407.92 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107”,

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,495,931.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 268,464.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 415,166.97 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

» 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,772,386.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală - suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% ~ cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanțării din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și se vor suporta orice alte cheltuieli( corecții ce pot fi indentificate în procedura de verificare a achiziției ) , ce vor interveni pe perioada implementării.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


VOICU AL


CONTRASEMNE

CONF. BiSPM.’ 1155/2018\NR. 61 DIN 16.02.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚAREPREȘEDINTE! DE ȘEDiMTĂfoVVȘyA la VkGVS. ~ș (vț-, €l / Id-QT-, 7.QIS1

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neelrgihile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-ebgibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8-6+7

9=5 + 5

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenții tehnicS

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,500,00

836.00

6,336.00

0,00

0.00

0.00

6,336.00

3.3

Proiectare si inginerie

223,340.98

42,874.07

266,215.05

0.00

0.00

0.00

266,215.05

3.4

Consultanța

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

117,351.85

22,296,85

139,648.70

0,00

0.00

0.00

139,648.70

TOTAL CAPITOL 3

346,192.83

66,006,92

412,199.75

0.00

0.00

0.00

412,199.75

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

8,976,989.05

1,705,627.93

10,682,616.98

204,132.55

38,785.19

242,917.74

10,925,534,72

4,2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorporate)

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,349,818.84

256,465.57

1,606,284.41

651,869.63

123,855.25

775,724.88

2,382,009.29

TOTAL CAPITOL 4

10,326,807.89

1,962,093.50

12,288,901.39

856,002.18

162,640.44

1,018,642.62

13,307,544.01

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

114,589.86

21,772,08

136,361.94

2,539.27

482.47

3,021.74

139,383.68

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

i 14,589.86

21,772.08

136,361.94

2,539.27

482.47

3,021.74

139,383,68

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane, cote, taxe

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,032,680.78

196,209.33

1,228,890.11

138,610.52

26,336.00

164,946.52

1,393,836.63

TOTAL CAPITOL 5

1,147,270.64

217,981.41

1,365,252.05

141,149.79

26,818.47

167,968,26

1,533,220,31

\ 6

CA PITOLU L 6 Ch el t ti îe! t d e în form a re și pn bli c if ate

\ 6,1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

beneficiarului

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

\

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666,60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cit audttul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

11,853,604.66

2,252,415.13

14,106,019,79

997,151.97

189,458.91

1,186,610.88

15,292,630.67

din care

C+M

12,425,263.33

1,021,664,36

10,441,397,75

1,983,865,58

858,541.45

163,122.91

13,446,927.69
CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04 e-masl cabinetpnm2r@primari&3,ra


pSECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nf,


EXPUNERE DE MOTIVE


j Pata.


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficientei energetice a

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107" si a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea

depunerii spre finanțare $i rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional

Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107" face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei șî a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale", vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor" și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3DîîUCTiA StRAT£CH Șl PROGRAME D£ DEZVOLTARE DURAEHLÂ


St*. ■Pâșrftih'îuhji nr, 2^-4. sector 3,.

M’Sc ^LK^Hs/VtcrzXoVfc (iG.o'L-'b^?


O’jOÎGp. SlîcuîeșA

wwKprma rîei, jro

telefon (004 cai) 358 03 23 - 28 •fătat. i'y«4 oii) 3î8.Oj.04 e-raaif stra.’l€^S^jp?ttRi»ric!3.TO

RAPORT DE SPECIALITATE

îa proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

DUPĂ AMENDAMENT

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 107” face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investii 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”

SECTORULUI

BUtU 8£.STi,

și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” pentru un număr de 10 blocuri (componente), ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107”, în cuantum de 15,292,630.67 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 14,106,019.79 lei și valoare totală neeligibilă de 1,186,610.88 Iei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 6,829,018.80 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,642,407.92 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,495,931.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 268,464.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 415,166.97 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,772,386.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] ™ V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale ia durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Nr.crt.

Adresa

Nr. și dată Hotărâre Asociație de Proprietari privind solicitarea finanțării prin POR 2014-2020

Nr. și dată contract de mandat

1.

B-duî Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, se. A+B

01/04.11.2015

6042/16.05.2016 (sc. A) 4664/14.04.2016 (sc. B)

2.

Str. Codrii Neamțului nr. 9, bl. 3

01/07.01.2018

4514/19.04.2017

3.

Intr. Badeni nr. 2A, bl. Y7Bis

15/18.12.2017

10871/17.12.2012

4.

Str.Gheorghe Petrascu nr. 2 bl. 03

05/26.03.2016

8499/18.10.2012

5.

Calea Călărașilor nr. 176, bl. 59

03/08.11.2017

1559/25.02.2010

6.

Str. Lăcrămioarei nr. 3, bl. 9B

01/08.01.2018

2905/10.04.2012

SECTORULUI

BUCOISÎI

7.

Str. Fizicienilor nr. 6-11, bl. 3B

2/29.08.2017

179/16.01.2018

8.

Str.Sf. Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 2

10/25.01.2018

7835/07.09.2009

9.

Str. Istriei nr. 14, bl. 3E2

8/06.02.2017

2175/16.02.2017

10.

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 15, bl. L6

29/26.11.2013

14830/12.10.2017

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii si Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Andreea turipan


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Câle2 Dud ești nr. 191, sector 3,    '    _

031084 București kX ZK 5 M S / f 4 < O 2- . X

www.prlmarie3.ro    '    ‘

telefon {004 021) 31S 03 23 - 28 fox (0Q4 021) 318.03.04 e-mail strategii @prî rr1srie3.roQ.o3^


rJ


CĂTRE,

CABINET PRIMAR


l^-o^'5-xrIn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transimRâfiHH-propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 106”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 107”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 108”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 109” și ..Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 110” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii si

3    O îComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de

finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNICAADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STEL1AN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...    a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL J BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

s

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia pentru administrarea dpmemului nublic, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ....................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 107” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA