Hotărârea nr. 60/2018

HCLS3 nr. 60 din 16.02.2018 privind aprob cererii de finant Crest efici energet a blocurilor de loc din Sect 3 - FE 106 si a chelt aferent acest, in vederea depunerii spre finant si ramb ulter a chelt eligib


MUMfC'PtUL BUClîRF^n

CONSfUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 25317/CP/15.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.24774/14.02.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 24845/14.02.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

In conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor ari. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 -”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

•    Blocul de locuințe PM26 bis , Al. Codrii Neamțului nr.6, sc. 4, sector 3,

București

•    Blocul de locuințe Y2, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 9, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M103, Bd.Octavian Goga nr. 21, sector 3, București

•    Blocul de locuințe V65, Str. Vlaicu Vodă nr. 16, sc. 1,2,3 sector 3, București

•    Blocul de locuințe VI00, Str. Nucului nr. 4, sc. 1 sector 3, București

•    Blocul de locuințe Ml 09, Al. Emil Botta nr. 1, sc. 2 sector 3, București

•    Blocul de locuințe 67, Calea Calarasilor nr. 253, sc. 2 sector 3, București

•    Blocul de locuințe HI 6, Str. Istriei nr. 5, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 2, Al. Banu Udrea nr. 6, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 42, Calea Calarasilor nr. 173, sc. 1-4, sector 3, București

Art.2.(l) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează;

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106”, în cuantum de 18,244,211.76 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 16,366,409.66 lei și valoare totală neeligibilă de 1,877,802.10 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,424,365.96 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,546,563.86 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,096,105.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de ' 260,883.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente

C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 953,797.89 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,710,923.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanțării din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și se vor suporta orice alte cheltuieli( corecții ce pot fi indentificate în procedura de verificare a achiziției ), ce vor interveni pe perioada implementării.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE D^BI®INt

î "S? ICONTRASEM SEC MARIUS

NR. 60 DIN 16.02.2018

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


[' PRfcȘE^NTE DE ȘEDINȚĂ


BUGETUL CERERII DE FINANȚARE    >    i    X /    O

A//ex4 Ia ttctț 3» M 6O/t6.0^.TJBl5


Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

Cheltuieli n

eeligiblle

TOTAL

TOTAL

ELIGIBIL

NEELIGIBIL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibi!ă

1

2

3

4

5=3-4

6

7

8 » 6+7

9“J + 6

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea țt amenajarea terenului

1.1

Am en aj area terenul u i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

(1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

(1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistența tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

6,500.00

988.00

7,488.00

0.00

0.00

0.00

7,488.00

3.3

Proiectare si inginerie

264,338.46

50,517.80

314,856.26

0.00

0.00

0.00

314,856.26

3.4

Consultanța

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

139,625.08

26,528.76

166,153.84

0.00

0.00

0.00

166,153.84

TOTAL CAPITOL 3

410,463.54

78,034.56'

488,498.10

0.00

0.00

0,00

488,498.10

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bnzH

4.1

Construcții ți instalații

10,398,568.32

1,975,727,97

12,374,296.29

485,513.53

92,247.57

577,761.10

12,952,057.39

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu ți fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

O.0O

0.00

0.00

4,3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

1,579,775.84

300,157.39

1,879,933.23

889,532.01

169,011.07

1,058,543.08

2,933,476.31

TOTAL CAPITOL 4,

11,978,344.16

2,275,885.36

14,254,229.52

1,375,045.54

261,258.64

1,636,304.18

15,890,533.70

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de țantier

133,271.00

25,321.49

158,592.49

6,187,63

1,175.65

7,363.28

165,955,77

S.I.I

Lucrări de construcții ți instalații aferente Organizării de țantier

133,271.00

25,321.49

158,592.49

6,187.63

1,175.65

7,363.28

165,955.77

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de țantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

1,197,834.42

227,588.53

1,425,422.95

196,751.80

37,382.84

234,134.64

1,659,557.59

TOTAL CAPITOL 5

1331,105.42

252,910.02

1,584,015.44

202,939.43

38,558.49

241,497.92

1,825,513.36

6

CAPITOLUL 6 Cheltu îeli d e in form are. țî publici ta te.

6.1

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

benefici ara lui

33,333.30

6,333,30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333130

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audibil pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

13,753,246.42

2,613,163.24

16,366,409.66

1,577,984.97

299,817.13

1,877,802.10

18,244,211.76

di sura re

X

12,111,615,16

2,301,206,85

14,412,822.01

1,381,233.17

262,434.29

1,643,667.46

16,056,489.47
CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0


telefon (004 021) 318 03 23 ■ 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficientei energetice a

blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea

depunerii spre finanțare $i rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional

Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106" face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 — "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale", vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce ia îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând Ea utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor" și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106".


Sîr. Earfiimtîiui-nir, 2-4. sector g, syjZți Siicu resL www.pnrnarlegj'o

telefon {004 «Sî.'t} jîS a$ 23 - ⣠fox («04021) 3W.CEȘJB4 sîrai£g«igîfi4n"i&ri^.ro

.............PPiMARiâ-LECTORULUI Q

î DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME

DE DEZVOLTARE DURABILĂ

j    fUTRARE l IEȘIRE

;    .....M-oZ-âWDifi&CpĂ Strateg îs Șî Programe de Dezvoltare Durabila


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 106” face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

*    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

*    Reducerea consumurilor energetice;

*    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

« Sprijinirea tranziției cane o economie cu emisii scazuie ue carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investii 3.1 - ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței


Direcția Strategh Și Programe de Dezvoltare Durabila

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” pentru un număr de 10 blocuri (componente), ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106”, în cuantum de 18,244,211.76 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 16,366,409.66 lei și valoare totală neeligibilă de 1,877,802.10 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,424,365.96 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,546,563.86 lei reprezentând cofînanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,096,105.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 260,883.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 953,797.89 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,710,923.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Nr.crt.

Adresa

Nr. și dată Hotărâre Asociație de Proprietari privind solicitarea finanțării prin POR 2014-2020

Nr. si dată contract de

mandat

1.

Al. Codrii Neamțului nr.6, bl. PM26 bis, sc. 4

09/13.08.2016

4518/19.04.2017

2.

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 9, bl.

Y2

264/12.10.2017

11063/21.09.2017

3.

Bd.Octavian Goga nr. 21, bl. M103

2/12.09.2017

1772/08.03.2010

4.

Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. V65, sc.

1,2,3

1/14.04.2016 (sc.l) 1/12.12.2017 (sc. 2-3)

11387/23.01.2018 (sc.l) 11392/23.01.2018 (sc. 2-3)

5.

Str. Nucului nr. 4, bl. V100, sc. 1

02/26.09.2017

173/16.01.2018

6.

Al. Emil Botta nr. 1, bl. M109, sc. 2

07/18.12.2017

2033/06.03.2017

7.

Calea Calarasilor nr. 253, bl. 67, sc.

2

08/17.05.2016

8611/12.07.2016

8.

Str. Istriei nr. 5, bl. H16

01/23.0.2016

128/11,01.2018


DSRfCȚIA SVRATiECti Șl PfcOCRAME D£ DEZVOLTARE DuR&BÎILĂ

9.

Al. Banu Udrea nr. 6, bl. 2

02/15.10.2017

13369/07.11.2017

02/29.09.2017 (sc.l)

5264/08.05.2017 (sc.l)

10.

Calea Calarasilor nr. 173, bl. 42, sc.

02/20.09.2017 (sc. 2)

199/21.01.2013 (sc. 2)

1-4

02/16.09.2017 (sc. 3)

164/18.01.2013 (sc. 3)

02/19.09.2017 (sc. 4)

187/21.01.2013 (sc. 4)

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂIX 2A?^5/M.oZ.2o^


CĂTRE,


CABINET PRIMARIn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transinW«l>X;2>"' propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 106”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 107”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 108” „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 109” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 110” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâreDirecția Strategii și P    )ezvoltare Durabilă


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de

finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNiqĂEADRIANA

MEMBRI:    f '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..4/.^x^.^<£........., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea/îrdinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANASECRETAR, VASILIU MARIAN


MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOANComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia pentru administrarea.dorneniuluipriblic, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de .....?................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 106” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


MEMBRI:    '

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA

ENE STEL1AN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL