Hotărârea nr. 6/2018

HCLS3 nr.6 din 22.01.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 295 11.11.2016 referitoare la cererea de finantare Cresterea efic energ a blocurilor de locuinte din Sec 3 FE 55


j MUNICIPIUL BUCUREȘTI y CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 295/11.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 55”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr/215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 22.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 265/CP/Î7.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 7974/17.01.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, înregistrată cu nr. 259/CP/17.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 295/11.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 55” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 295/11.11.2016 cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„ArZ.2 (1) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1. valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de

locuințe din Sectorul 3 - FE 55”, în cuantum de 21,181,738.55 lei (inclusiv

TVA), din care valoare totală eligibilă 20,712,612.72 lei și valoare totală neeligibilă de 469,125.63 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,754,170.72 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,285,045,09 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 55 ”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,634,804.00 lei, reprezentând 25%> din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 335,279.00 lei, reprezentând 3,5°% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 388,774.57 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente CMM+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,074,097.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară ~ taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 295/11.11.2016 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VOICUALINT®^
NR. 6

DIN 22.01.2018

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.01.2018.

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


fthGXfr k HC.es-s Nț-, 6 /z2.oi,2-ove>

Nr, crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibllc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

tSoro

TE4 eligibila

Baza

TVA ne-eligibiiă

J

2

3

4

5=3+4

6

7

5 = 6+7

9=5 + 5

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea șt amenajarea terenului

LI

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pf asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

4,476.01

555.23

5,031.24

0.00

0.00

0.00

5,031.24

3.3

Proiectare si inginerie

309,750.12

61,730.38

371,480.50

0.00

0.00

0.00

371,480.50

3.4

Consultanți

0.00

0,00

0.00

0.00

O.0O

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

146,066,50

27,752.64

173,819.14

0.00

0.00

0.00

173,819,14

TOTAL CAPITOL 3

460,292.63

90,038,25

550330.88

0.00

0.00

0.00

550330.88

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

13,756,058.20

2,613,651.06

16,369.709.26

260,916,84

49,574.20

310,491,04

16,680,200.30

4,2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporate)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,482,938,13

281,758.23

1,764,696.36

56,475.70

10,73039

67,206.09

1,831,902.45

TOTAL CAPITOL 4

15,238,996.33

2,895,409.29

18,134,405.62

317,392.54

60,304.59

377,697,13

18,512,102,75

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

156,864.76

29,804.29

186,669.05

2,916,61

554,17

3,470,78

190.139.83

5.LI

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

156,864,76

29,804,29

186,669.05

2,916.61

554.17

3,470.78

190,139.83

5.1,2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,523,899,64

289,540.91

1,813,440.55

73,914.04

14,043.68

87,957.72

1,901,398.27

TOTAL CAPITOL 5

1,680,764.40

319345.20

2,000,109.60

76,830.65

14,597.85

91,428.50

2,091,538.10

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare șt publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

23,333.31

4,43331

27.766.62

0.00

0.00

0.00

27,766.62

TOTAL CAPITOL 6

23,333.31

4,43331

27,766.62

0.00

0.00

0.00

27,766.62

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli eu auditui pentru proiect

7,1

Cheltuieli ai auditui pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL Ă Ș , .

17,403,386.67

3,309,226.05

20,712,612.72

394,223.19

74,902.44

469,125.63

21,181,738.35

din care

18,321,074.67

381,167.91

C+M

15,395,861.09

2,925,213.58

320,309.15

60,858,76

18,702,24238


CABINET PRIMAR


Calea Dudeștt nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 • 28 fox (004 021) 318 03 04 emisii cafemetprsmar@primarie3.r0


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.......................

Data.. ...........

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 295/11.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 295/11.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 55" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS, cu termen de răspuns 23 ianuarie 2018, este necesară modificarea conținutului bugetului cererii de finanțare conform solicitării, respective art. 2 al hotărârii menționate.

în consecință, ținând seama de raportul de specialitate nr. 7974/17.01.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.3

UNT


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabila


Șir. Parfumului m. 2-4, sector 3,

«3084* București    ”

www.prsmane3.ro    > i“

f

telefon 5004 oii) y.&iy$ zj- aS Fax (004 ozi) 3sS.03.c4 e-malî straicjjtuȘî)prtmane-i.ro


’RiMĂRÎA SECTORULUI 3

IRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE ' IEȘIRE

,    , AT.oL 2oK


RAPO


tn


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 295/11.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 295/11.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - PE 55” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma Online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 295/11.11.2016 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 55”, în cuantum de 21,181,738.35 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 20,712,612.72 lei și valoare totală neeligibilă de 469,125.63 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,754,170.72 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,285,045.09 lei reprezentând cofmanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE55”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,634,804.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 335,279.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabila

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 388,774.57 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,074,097.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari


DlRECȚIA STRATECN Șl PROGRAME D£ DEZVOLTARE DURABILA

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 295/11.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 55" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.SECTORULUI

BUCUREȘTIDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3,


031084 București www.primarie3.ro

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318.03.04 e-maii strategi i@primarie3.ro

CĂTRE,


CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, va transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 295/11.11.2016'"' și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

1